ATRIKASA MOMBA NY MOZEA NOTANTERAHINA TAO AMIN’NY SAF/FJKM ANTANINARENINA NY ZOMA 26 APRILY 2019

Mikasa hanangana Mozea iray eto Antananarivo tsy ho ela ny Foibe Arisiva sy Tranombakoka FJKM. Nisy noho izany ny atrikasa manodidina ny tontolon’ny Mozea natao tao amin’ny SAF FJKM ny zoma 26 aprily 2019 lasa teo. Ny SAF FJKM moa dia sampan’asa momba ny fampandrosoana eo anivon’ny fiangonana FJKM eto Madagasikara.

Nitondra ny famelabelaran-kevitra ny Profesora ANDRIANAIVOARIVONY Rafolo izay sady mpampianatra-mpikaroka tantara no anthropologue (manampahaizana ambony amin’ny fandinihana ny momba olombelona sy ny fomban’olombelona).

Ny Profesora ANDRIANAIVORAVONY Rafolo

Nampitain’ny Profesora tamin’izany ny hevitry ny Mozea, ny anjara toeran’ny Mozea, ny fototra ijoroan’ny asan’ny Mozea eo amin’ny fiainam-pirenena.

Tsy mijanona ho tranombakoka ihany ny Mozea izay toerana iray mirakitra ny kanto sy ny harembakoka. Mitana toerana lehibe ao anatin’ny fanabezana ny olom-pirenena koa izy ankehitriny. Tsy very maina noho izany ny fitsidihana ny Mozea fa mitondra vokatsoa tokoa.

Vinavinaina ho hita ao amin’ny Mozean’ny FJKM ireo karazana Baiboly vita printy teto Madagasikara, ireo karazana hira protestanta hatramin’ny taloha, ireo saripika (photos) tamin’ny fotoan’andron’ireo misionera sy kristiana voalohany teto Madagasikara, ireo fanaka nampiasain’izy ireo tamin’izany, ….

Anisan’ny nanatrika izany fotoana izany ny mpiasan’ny Arisivam-Pirenena satria iray tarika ihany ny Mozea sy ny Arisiva ary ny Tranomboky.

Singa iray maneho ny satan’ny firenena ny Mozea. Maromaro ihany ireo efa mijoro eto an-toerana ary samy manana ny mampiavaka azy avy ny tsirairay. Antenaina àry fa ho faingana ny hiavian’ity vaovao kasaina hatao ity.

08 MARTSA 2019 TENY AMIN’NY PRIMATIORA – ZO SY ANJARA ANDRAIKITRY NY VEHIVAVY AMIN’NY FAMPANDROSOANA

Andro natao hanasongadinana manokana ny vehivavy rehetra maneran-tany ny datin’ny 08 martsa isan-taona.

Nankalaza izany teny Mahazoarivo ny vehivavy rehetra miasa eo anivon’ny Primatiora ny zoma 08 martsa 2019 lasa teo. Nilahatra nanao diabe nizotra nihazo ny Lapan’i Mahazoarivo izy ireo. Nasehon’izy ireo ny toeran’ny lambahoany eo amin’ny fitafy malagasy.

Koa satria tsy teto Antananarivo ny vadin’Atoa Praiministra io andro io (tany Mahajanga izy) dia Ramatoa vadin’ny Tale Kabinetra Miaramila no nitondra teny nisolo tena azy ho fanokafana ny fandraisam-pitenenana.

Vehivavy efatra samy manam-pahalalana sy ampy traikefa amin’ny fampandrosoana no nifandimby nitondra famelabelaran-kevitra ho fanentanana ny vehivavy hamantatra ny zony sy ny anjara andraikitra miandry azy amin’ny fampandrosoana.

– Ramatoa RABENARIVO Sahondra : ny anjara andraikitry ny vehivavy amin’ny fampandehanana ny raharaham-pirenena.

Navoitrany tamin’izany ireo vato misakana tsy ahafahan’ny vehivavy mandray anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana toy ny toe-tsaina mametraka fa tsy zava-dehibe ho an’ny vehivavy ny mandalim-pahaizana, eo ihany koa ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana, ny kolikoly, …

– RAFAMATANANTSOA Hasina: ny andraikitry ny vehivavy manoloana ny fanjarian-tsakafo. Anisan’ny mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo, hoy izy, ny fivalanana izay mety mitarika fahafatesana mihitsy.

– Dr RASOARANTO Dorothée Myriame : ny lenta sy fahasalamam-bahoaka.

Araka ny namaritany azy ny atao hoe lenta dia ny fifandraisan’ny lehilahy sy ny vehivavy narafitry ny fiaraha-monina ka ny fanabeazana no mitazona sy mikajy izany. Ilaina, hoy izy, ary tena zava-dehibe ny fampianarana ny vehivavy. Zo fototra ho an’ny tsirairay ihany koa ny fahasalamana.

– RAJOHARISON Hanta Oliva : vehivavy sahy mandray andraikitra

Nanome fanalahidy maromaro ho amin’ny fiainana vehivavy mirindra izy: fitiavana, fahendrena, finoana, fahazotoana, fahatokisan-tena, fialan-tsasatra, fahaiza-mandamina, fananana saina tia karokaroka sy liam-pivoarana

Tonga nanome voninahitra io andro io ny Praiministra sady Lehiben’ny Governemanta, Atoa NTSAY Christian. Ny lahateny fohy nentiny no namarana tanteraka ny fotoana. Teboka iray tao anatin’ny fanambarany tamin’izany ny momba ny fanapahan-kevitry ny tsirairay miampy fandraisana andraikitra eo amin’ny fiainana andavanandro izay lalana mahomby mitondra ho amin’ny fiovana.  

FORMATION EN ARCHIVISTIQUE AVEC MONSIEUR FABIEN BORDELES

Dernièrement, l’archiviste français, Monsieur Fabien BORDELES, est venu à Madagascar afin de partager ses expériences professionnelles et son savoir-faire dans le domaine de l’archivistique. Il travaille aux Archives d’Outre-mer; est responsable des Archives de l’Océan Indien, notamment celles concernant Madagascar.

Le personnel des Archives Nationales ainsi que les futurs historiens et/ou futurs archivistes de l’Université d’Antananarivo ont eu le privilège de l’avoir pour une semaine de formation en archivistique (semaine du 21 au 25 janvier 2019) à l’Université d’Antananarivo, suivie d’une semaine de pratique de pré classement (du lundi 28 janvier au vendredi 01 février 2019) au siège des Archives Nationales. Il a apporté des techniques simples et pratiques qui permettent de mieux faire et d’avancer vite.

Madagascar fait partie de la planète terre. Ainsi, son histoire et ses archives coopèrent et collaborent avec celles des autres nations dans la continuité de l’histoire de l’Univers.

NAMBOLY HAZO SY NIFAMPIARAHABA TRATRY NY TAONA NY TENY AMIN’NY PRIMATIORA NY ALAROBIA 16 JANOARY 2019

Zavatra roa lehibe no nanamarika ny teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo ny andron’ny Alarobia 16 Janoary 2019 lasa teo.

Nanatanteraka fambolen-kazo teny an-toerana ny mpiasan’ny Primatiora notarihin’ny Praiministra sady Lehiben’ny Governemanta, Atoa NTSAY Christian. Ny SAF FJKM  no nanolotra ireo zana-kazo (hazo fihinamboa) novolena tamin’izany.

Nitohy tamin’ny fifampiarahabana tratry ny taona ny fotoana nony avy eo. Nakotroka ny lanonana nafanain’ny Sanda Music.

Nankasitraka ny mpiasan’ny Primatiora rehetra ny Praiministra tao anatin’ny lahateniny noho ny fahatokiana sy fahavitrihana nasehon’izy ireo tao anatin’ny fiaraha-miasa nandritr’izay fotoana rehetra izay.

Ho taona miavaka noho ny tamin’ny lasa rehetra anie ity taona 2019 ity ho an’ny mpanaraka ny tranokalan’ny Arisivam-Pirenena. Mirary soa tompoko!

FANKALAZANA NY FETIN’NY NOELY 2018 TENY AMIN’NY LAPAN’I MAHAZOARIVO

Nankalaza ny fetin’ny noely 2018 ny mpiasan’ny Primatiora teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo ny andron’ny Sabotsy 22 desambra lasa teo.

Niombom-pifaliana tamin’ny rehetra teny ny Praiministra, Lehiben’ny Governemanta, Atoa NTSAY Louis Christian.

Araka ny fanao mahazatra amin’ny andro krismasy dia nandray anjara mavitrika tamin’izany ireo ankizy zanaky ny mpiasa.

Nofaranana tamin’ny fifanolorana fanomezana ny fotoana.

Ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena dia mitondra ny firarian-tsoa feno ho an’ny rehetra amin’izao asaramanitra izao.