III CC 301 – 412

III CC 301 : 1869 – 1890

Boky misy ny fifanarahana tamin’ ny vazaha momba ny foha- tany sy trano, fadintseranana, mamangy Andriana, famindran’ ny foloalindahy, isan’ ny ombin’ Andriana

III CC 302 :

v  TSARAVONINAHITRA : Filazana ny raharaham-panjakana amin’ny vahoaka

v  TSIAFAHY 1877 – 1895 : Fiangonana – Milaza toetry ny fanjakana – Soa ataon’ny fiangonana – Asa atao ho fanatsarana ny tanàna – Mamangy andriana – Hasina – Filaminan’ ny tanàna – Fahavakisan’ny fefiloha – Fanekem-pokonolona eto Tsiafahy noho ny fitiavan- tanindrazana – Tokim-panompoana

v  TSIANDAVANA 1885 : Milaza toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny

v  TSIATOSIKA 1888 – 1895 : Findramana olona hanampy hanao raharaha – Ady sy fitaovana

v  TSIAZOMPANIRY 1884 – 1898 : Fangatahana fitsarana ambony – Mamangy andriana – Fifandraisana amin’ny vahiny – Hasina – Volamena – Fanaovana lakana  – Fandraisana olona tao Marovoay – Soa ataon’ny olona – Famindran’ny foloalindahy – Milaza toetry ny fanjakana – Tokim-panompoana – Fahasalamam-bahoaka – Fitsarana – Filazana fahafatesana sy fanambarana ny fananany

v  TSIHITANANDRO 1878 : Fitadiavana olona very

v  TSILAZAINA 1893 : Fitarainana sy alahelo

v  TSIMAFANA 1885 : Tokim-panompoana

v  TSIMAHANDRY 1892 – 1894 : Raharaham-pokonolona ho fanatsarana ny fiainam-bahoaka – Toetry ny raharaham-panjakana

v  TSIAMATAHODOZA 1893 : Dinidinika momba ny fanjakana

v  TSIMBAZAZA 1892 : Fitsarana

v  TSINJOARIVO 1848 – 1897 : Fandraisana vahiny – Volamena – Toetry ny tanàna – Foloalindahy sy fitaovam-piadiana – Milaza toetry ny fanjakana – Soa ataon’ny olona – Fanaovana trano – Fanaovana tao-zavatra  – Raharaham-pokonolona

v  TSIMANALADY 1882 : Alahelo noho ny fahantrana

v  TSIRANGAINA 1885 : Fandroahana olona ataon’ny governora

III CC 303 : TSIROANOMANDIDY 1852 – 1895

Miaramila sy manamboninahitra – Ady natao tamin’ny fahavalo – Hasina – Vanja – Varatra latsaka – Halatr’andevo – Mamangy andriana – Aretina – Halatr’omby – Soa ataon’ny olona – Fanaterana ombalahy – Famindran’ny foloalindahy – Fanomezana voninahitra  – Mpitsoa-ponenana – Isan’ ny manamboninahitra mpiandry tany – Fitaovam-piadiana – Trano may – Fihazana lambo – Toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Fanaterana vokatry ny tany – Manamboninahitra afaka ho borizano – Fiambenana tanàna – Tokim-panompoana – Olona mpikomy – Mampakatra hodi-tsokatra – Mampakatra kapika – Mampakatra sokatra  – Isan’ny ombin’Andriana – Jaka – Milaza fahafatesana – Fanaterana solon-damba – Ady atao amin’ny jirika – Fanaterana tavolo – Fahavalo nandoro tanàna – Filazana ny fisehoan’ny Mpanjaka – Fahavalo nanafika – Raharaham-pokonolona – Fomba fitanana ny fanjakana – Ariary isan-dahy, fitia tsy mba hetra – Fanaovana marika ny ombin’Andriana – Fandroana – Fangatahana saina – Fiasana volamena – Ady amin’ny Frantsay

III CC 304 :

v  TSATOKA 1885 : Fividianana masolavitra avy any amin’ny vazaha

v  TULEAR 1877 : Fitaovam-piadiana

v  VAKINISISAONY 1884 : Isam-bahoaka

v  VAKINAKARATRA 1882 – 1896 : Sekoly sy fampianarana – Mamangy Andriana – Foloalindahy – Lalàm- pokonolona (didy) – Milaza toetry ny fanjakana – Jirika – Boky misy ny anaran’ny miaramila avy any atsinanana – Toetry ny fiambenana tanàna – Fakana miaramila – Alahelo noho ny fampahorian’ny governora ny vahoaka – Tokim-panompoana –

v  VALALABETOKANA 1891 – 1892 : Mineraly (volamena) – Fangatahana miaramila hampandry tany

v  VALALAFOTSY 1883 – 1892 : Fiasana volamena – Milaza toetry ny fanjakana

v  VANDROZONA 1863 : Didim-panjakana

v  VATO 1879 – 1894 : Hasin’Andriana – Irak’Andriana – Fitondran’ny Matitanana Radavida ny vahoaka hiverina hipetraka ao Vohipeno

III CC 305 : VANGAINDRANO 1839 – 1877

Fampakarana volan’Andriana – Hasina, variraiventy sy isan’olo-miaina, isan’aina – Soa ataon’ny olona – Fahavalo nananika tanàna – Miaramila sy Manamboninahitra – Latsabaton’ny miaramila sy Manamboninahitra – Mamangy Andriana – Toetry ny fanjakana – Olona nananika Rova – Tokim-panompoana – Isan’ny Manamboninahitra – Fandroana – Fadintseranana – Fampinomina – Vola naloan’ny mpidaboka – Anaran’ny lehilahy nahafaty fahavalo – Olona matin’ny fahavalo – Sambo Falazana – Hevi-panjakana – Miaramila – Hasim-pandroana – Taratasy misy ny vola fampakatra isam-bolana – Mpampandry tany – Fambolena – Ady amin’ny fahavalo – Mpidaboka – Raharaha amin’ny vahiny – Fitaovam- piadiana – Fanaterana hanina ho an’ny karana – Isam-pangady – Fanafihan’ny fahavalo – Foloalindahy, isan’ny foloalindahy – Filazana fahafatesana – Lohatenin’ny taratasin’olona – Fitsarana – Varotra -Isan’ny taratasy miakatra – Anaran’ny Manamboninahitra – Isam-bahoaka – Volan’ny mpiandry fanjakana – Irak’Andriana – Fanamboarana Lapa – Vidin-tokotany – Kabary momba ny heloka – Raharaha amin’ny vahiny – Pasipaoro – Filazana fahafatesana – Didim-panjakana – Momba an’i Tsitialainga – Saina – Vary isam-pangady – Tafika – Entana mivoaka – Manamboninahitra sy miaramila afaka ho borizano – Velirano sy lefon’omby – Vola anjaram-panompoana – Alahelom-bahoaka sy fitarainana – Tsaho miely – Kabary amin’ny fitondram-panjakana

III CC 306-1 : VANGAINDRANO 1885 – 1895

Fitsarana – Mamangy Andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Tokim-panompoana – Famindran’ny Foloalindahy – Fahavalo – Raharaha amin’ny vahiny (fanofana tany) – Fangalana hazo mainty ho an’i Andriana – Raharaha miaramila – Hasina isan’aina – Fandroana – Fanekena natao tamin’ny vazaha momba ny fanofana tany – Ny amin’ny 1a isan-dahy sy ny fitia tsy mba hetra – Teny fanekena amin’ny hofan’ny tany nohofain’ny vazaha – Soa ataon’ny olona – Ady an-trano ataon’ny terakin’i Vangaindrano – Fandaminana ny seranana – Taratasim-panjakana entina miakatra – Ady – Fiarovana – Fitaovana – Mpiloka lefona

III CC 306-2: VANGAINDRANO 1877 – 1884

Fadintseranana – Hasina – Milaza ny famindran’ny Foloalindahy – Milaza ny toetry ny fanjakana – Famangiana Andriana – Ny soa ataon’olona – Fangatahana Foloalindahy – Didim-panjakana – Fitaovana – Fiangonana – Milaza ny fandefasana taratasy – Fifampirarahana amin’ny vahiny – Alahelo – Pasiparo – Jaka – Toetry ny sekoly sy ny fiangonana – Hasina, isan’aina, isam-bahoaka – Hevi-panjakana – Raharaha amin’ny Frantsay: tetik’ady

III CC 307 : VATOMANDRY 1854 – 1885

Isan’ombin-dRaharo sy Rainilaiarivony – Milaza olona miakatra any Antananarivo – Toetry ny fanjakana – Tokim-panompoana – Mamangy Andriana – Hasina – Didim-panjakana – Rivotra mahery naharava trano – Andro hisehoan’ny Mpanjaka – Isan’ny manamboninahitra sy miaramila zazavao – Fitaovana – Fandroana – Miaramila zazavao – Raharaha amin’ny vahiny – Isam-pangady – Ombin-dRamatoa Rasoaray – Vokatry ny tany – Entana mivoaka – Fivavahana – Mampakatra laokan-drano – Mandrara ny fampidinana sy ny varotra masombika – Mampakatra zampona – Milaza ny ombin’ny Prime Minister – Momba ny hitondrana ny Masombika – Hevi-panjakana – Momba ny nahafatesan’i Caperre (Vazaha Frantsay) – Famindran’ny Foloalindahy – Fakana miaramila – Ady amin’ny Frantsay – Sekoly – Fitaovam-piadiana – Rano nanonja nahafatesana olona – Fanampiana avy amin’ny vazaha

III CC 308 : VATOMANDRY 1852 – 1895

Ny ombin-dRaharo – Hasina – Mamangy Andriana – Momba ny fiangonana – Ombin-dRainilaiarivony – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fomban’ny fitaovana – Fandroana – Ny soa ataon’olona – Fadintseranana – Mampakatra entana – Momba ny entana miakatra sy midina – Mampakatra ny entana fampakatra isam-bolana – Raharaha amin’ny vahiny – Fadin-tseranana – Mampakatra laokan-drano – Milaza ny vola niditra sy nivoaka – Pasipaoro – Milaza ny miaramila – Isan’ny olona niala tao Vatomandry – Entan’Andriana tonga tamin’ny sambo – Fikambanana hanasoavana tanindrazana – Fangatahana nataon-dRandriantsoa 8 Vtra mba hahazahoan’ny zanany telo mianadahy miara-mipetraka aminy – Sambo mpiady Frantsay – Momba ny fivarotana ny ombin’ny Prime Minister (Rainilaiarivony) – Momba ny ankizin’Andriana any Vatomandry hampakarina any Antananarivo – Rivotra mahery – Momba an-dRakotomanga 8 Vtra DPM hamangy havana – Fitarainana (trosa) – Ny nahatrarana ny vadin-dRakotovao 10 Vtra DPM tamin’ny vazaha lahy anankiray – Vola solom-bodiakoho noho ny andro Fandroana – Ny soa ataon-dRakotovao 10Vtra DPM – Trondron-dranomasina, vaoankazo ho an’ny Andriana – Ny ombin’andriana – Hai-trano – Mangataka fitaovana – Ny isan’ny ombin-dRainandriamampandry 15Vtra – Sambo nitody tao antseranana – Fangatahana tafondro sy basy – Milaza ny gazety kely vaovao nomen-dRakotovao an-dRainilaiarivony –  Fitadiavana Ranomainty – Hofan-trano sy tokontany – Haba, hetra, isam-pangady – Volamena – Irak’Andriana (Tsimandoa, Inspection…) – Malagasy nahazo alàlana hiondrana any an-dafy – Fivarotana ny ombin’i Prime Minister – Ady: raharaha miaramila, fitaovana, fiarovana

III CC 309 :

v  VATATSARA 1895 : Alahelo

v  VATOMASINA 1864 – 1889 : Milaza ny ady vita amin-dRafiatera sy Andriambolamenarivo – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fivavahana – Tokim-panompoana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana, mangataka ny mba hialan-dRainivoninandro 7Vtra ao Vatomasina – Alahelo –  Fangatahana ny hialan-dRainivoninandro 7Vtra hiala ao Vohipeno – Fitarainana amin’ny nanafihan’ny olon-dratsy sy ny mpanambaka – Fitarainana noho ny ataon’ny Menakely – Filazana ny nahafatesan-dRazafinandriamanitra

v  VATOVORONA 1885 : Mamangy Andriana

v  VINANY 1883 – 1897 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana (milaza ny nahafatesan-dRavelo) – Fitarainana noho ny ataon’ny Menakely

v  VINANITSARA 1883 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana (fahavalo)

v  VOHIBE 1894 : Fangatahana fitaovana – Isan’omby

v  VOHIBOHAZO 1828 – 1886 : Ny soa ataon’ny olona – Hevi-panjakana – Toetry ny fanjakana – Mamangy an-dRainilaiarivony – Ny soa ataon’ny olona

v  VOHIDROTRA 1892 – 1898 : Momba ny haba – Toetoetry ny fanjakana – Milaza ny fandehanan-dRatasy hamangy havana any Toamasina – Fanoratana ny anaran’ny olona matanjaka – Fanoloana jadona – Alahelo – Fangalana olona ho tonga any Toamasina – Didim-panjakana ny amin’izay olona mamonomono omby foana sy izay manao tsaho mampitabataba ny vahoaka – Fanisana ny vahoaka

III CC 310 : VOHIJANAHARY 1828 – 1869

Taratasy avy amin’i M. Carrolier Commandant sy ny zavatra nomeny – Toetry ny fanjakana – Ny isan’ny olona nandoa hetra – Fitia tsy mba hetra – Trano rava – Momba ny Foloalindahy – Sambo nitondra aretina ratsy sy nendra – Ady amin’ny frantsay – Manatitra santa-bary – Fadintseranana – Fitarainana – Momba ny tafika sy ny fitaovana – Mampakatra entana – Raharaha amin’ny vahiny – Isam-pangady – Tokim-panompoana – Ny soa ataon’ny olona – Ny amin’ny fandroana sy antsamontady – Latsabaton’ny manamboninahitra sy ny miaramila amin’ny lehilahy mahery sy ny lehilahy manatombo zoto sy ny mahakajakaja sy ny lehilahy tsy velo-misalahy – Mila mpanefy basy sy tafondro  – Ny isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila sy ny fitaovana – Fangatahina tafondro – Fadintseranana – Ny zavatra fihinana avy amin’ny vazaha – Ny Foloalindahy – Variraiventy – Ady amin’ny vazaha – Hasim-pandroana – Ady lova – Sambo nitody – Didim-panjakana – Mangataka hilatsaka miaramila – Mamangy Andriana – Anaran’ny manamboninahitra sy ny miaramila – Andro nahaterahan’ny Mpanjaka – Fianarana – Fahavalo – Taratasy milaza ny fahalasanan-dRadama II – Momba ny tafika sy fitaovana – Andro isehoan’ny Mpanjaka – Anaran’ny manamboninahitra sy ny miaramila afaka ho borizano – Sambo nitody – Isam-bahoaka – Miaramila vao nalaina – Fanaovana seranana – Hai-trano – Entana sy vola fadintseranana – Fandroana

III CC 311 : VOHIJANAHARY 1870 – 1884

Fandroana – Fandoroana sampy – Lalàna – Fahasalam-bahoaka – Isam-bahoaka – Toetoetry ny fanjakana – Variraiventy, isan’olo-miaina, isam-bahoaka – Hasina – Fadintseranana – Raharahan-barotra – Zaza voan’ny bala – Hetra – Iraka – Momba ny fandoavana vola ho amin’ny fanaovana an’i Manjakamiadana – Momba ny fiarovana amin’ny fampidirana masombika – Famangiana andriana – Mampakatra ny hasina sy ny isan’aina ary ny isam-bahoaka.- Momba ny fampamotsorana ny masombika  – Manome ny isan’ny masombika halefa.- Nendra – Famindran’ny foloalindahy – Momba ny fiangonana – Hevi-panjakana – Isam-pangady – Raharaha amin’ny frantsay – Momba ny sekoly – Fifandraisana amin’ny vahiny – Fitaovana – Vola miditra

III CC 312 : VOHIJANAHARY 1885 – 1889

Momba ny tafika – Fitsarana – Milaza toetry ny fanjakana – Foloalindahy – Isam-bahoaka – Fadintseranana – Raharaha amin’ny vahiny – Famindran’ny Foloalindahy – Fitarainana – Mr Carns vahoaka anglisy – Mr D Darilma vahoaka frantsay

III CC 313 : VOHIJANAHARY 1890 – 1895

Hasina – Vidin-koditra – Isam-bahoaka – Mamangy Andriana – Milaza toetry ny fanjakana – Fitsarana – Raharaha amin’ny vahiny – Fadintseranana – Fanofana tany –  Raharaha miaramila – Hazo naondran’ny vazaha – Trosam-panjakana – Momba ny hetra ariary isan-dahy sy ny fitia tsy mba hetra – Fitaovana amin’ny fiarovana ny fanjakana – Fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Prime Minister hisolo an-dRainilaiarivony – Mamangy andriana – Fandroana  – Hofan- trano sy tokontany – Fitarainana – Momba ny fatin’ i Andrianary 12 Vtra , DPM Komandy tao Vohijanahary – Ady  – Fitaovana – Fiomanana – Fiarovana – Fanomezana

III CC 314-1 : VOHIMASINA 1837 – 1857

Taratasy samihafa avy amin’ny governora isan-karazany – Vidin’aina – Entana niondrana – Latsabato – Entana fampakatra isan’efa-bolana – Findramana sambo – Fahasalaman-bahoaka – Toetoetry ny fanjakana – Vazaha mangataka hitoetra – Sambo nitody – Taratasin’andriana – Hasimbe – Fandroana – Soa ataon’olona – Vokatry ny tany

III CC 314-2 : VOHIMASINA 1858 – 1864

Fandroana – Varotra – Raharaha amin’ny vazaha – Toetoetry ny fanjakana – Fitaovana ho an’ny tafika – Lalàna ny amin’ny toaka – Fangatahana langoraony – Manatitra vokatry ny tany – Fanafarana loko fotsy sy diloilo – Saina rovitra – Fangatahana mpitsara – Ombin-dRadama – Varotra amin’ny vazaha – Hasimbe – Hasina – Fananganan-jaza – Entana naondrana – Fampakarana fadintseranana – Vola sy entana fampakatra isan’efa-bolana – Basy tsy misy mpitana – Fividianana varahina – Taratasin’andriana – Sambo nitody – Vola maditra – Trano may – Varotra amin’ny vazaha – Mamangy andriana – Fitsarana ady – Hasim-pandroana, isan’aina – Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila – Didim-panjakana – Soa ataon’ny olona

III CC 315-1 : VOHIMASINA 1865 – 1872

Fifanekena fihavanana amin’ny englisy – Toetry ny fanjakana – Hasina, isam-bahoaka, variraiventy sy isan’olomiaina – Sambo niakatra – Fadintseranana – Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila fehezin-dRainiketamanga – Fandroana – Vokatry ny tany – Sambo nitody – Mamangy Andriana – Fitia tsy mba hetra – Taratasin’Andriana – Isan’ny miaramila – Soa ataon’ny olona – Fanekena tamin’ny Frantsay – Hasimbe – Entana miakatra ho an-dRanavalona II – Entana miakatra sy midina – Fanaterana jaka – Fandoroana sampy – Fandroana – Fikomiana – Fampianarana – Matezaroritina – Olona niady – Vokatry ny tany – Fividianana fitaovana ho an’ny tafika

III CC 315-2 : VOHIMASINA 1873 – 1877

Momba ny fampitandremana tsy hampiditra masombika – Toetry ny fanjakana – Sambo nitody – Fadintseranana – Hasina, isam-bahoaka – Famangiana Andriana – Taratasin’Andriana – Alahelo – Momba ny fampamotsorana ny masombika sy ny fomba hitondrana azy – Ombin-dRainilaiarivony – Famindran’ny Foloalindahy – Jaka – Momba ny nendra – Momba ny sekoly sy ny fiangonana

III CC 316-1 : VOHIMASINA 1878 – 1881

Ombin-dRainilaiarivony – Isam-bahoaka – Famindran’ny Foloalindahy – Milaza toetry ny fanjakana – Fadintseranana – Momba ny fitaovana – Sambo nitody tao an-tseranana – Isan’ny Manamboninahitra

III CC 316-2 : VOHIMASINA 1882 – 1888

Isam-bahoaka – Ombin-dRainilaiarivony – Momba ny Frantsay – Fadintseranana – Milaza toetry ny fanjakana – Famindran’ny Foloalindahy – Vola maditra – Momba ny foloalindahy, fitaovana – Raharaha amin’ny Frantsay, tetik’ady – Fiarovana – Raharaha amin’ny vahiny

III CC 317-1 : VOHIMASINA 1869 – 1891

Vidin’isam-pangady – Fadintseranana – Fitsarana – Isam-bahoaka – Famindran’ny foloalindahy, fitaovana – Raharaha amin’ny vahiny – Milaza toetry ny fanjakana – Sekoly

III CC 317-2 :

v  VOHIMASINA 1892 – 1897 : Toetry ny fanjakana – Hasina – Fandroana – Isam-pananan-dRainitsimialotra ankizilahin’ny Prime Minister (maty) – Mpanao raharaham-panjakana niera hamangy havana sy hivarotra – Fitsarana – Fifanarahana amin’ny fanjakana Frantsay – Vola miditra amin’ny ady vita amin’ny fanjakana – Momba ny fananana navelan’i Betsimisaraka izay nanangana an-dRadama II – Irak’Andriana hijery ny toe-panjakana – Fanamian’ny Tsimandoa – Fahasalamam-bahoaka – Raharaha miaramila, fitaovana – Rivotra mahery – Isan’omby lovabe – Isam-bahoaka atao isan-taona – Hetra sy fitia tsy mba hetra – Hazan-drano nohafaran’ny Andriana – Mamangy Andriana – Fadintseranana – Ny nananganan-dRalaimangalava 8 Vtra an-dRadriaka 15 Vtra DPM – Ady – Fiomanana fiarovana – Soa ataon’olona, Fanomezana – Firaisan-kina – Filazana ny antony nahatara ny taratasim- panjakana anankiray – Ny nahafaty an-dRainizahoera 11 Vtra Komandy tao Vohimasina – Hofan-trano sy tokontany – Milaza ny fahatongavan’i Général Gallieni – Irak’Andriana

v  VOTOVORONA 1872 : Milaza ny soa ataon’ ny Manamboninahitra

III CC 318 :

v  VOABAZAHA 1893 – 1894 : Toetry ny fanjakana – Irak’andriana

v  VODIVOHITRA 1893 : Tokim-panompoana

v  VOHIMAVONY 1884 : Famindran’ny foloalindahy – Mamangy andriana

v  VOHITRAMBATO 1884 : Fakana am-bavany – Raharaha amin’ny frantsay –

v  VOHITRANDRIANA 1868 : Trano may

v  VOHIPENO 1880- 1884 : Fadintseranana – Famindran’ny foloalindahy – Hasimbe – Kabarin’ Andriana momba ny vola miasa eto Madagascar

v  VOHITRALANANA (sans date) : Fanisam-bahoaka

v  VOHITSARA 1869 – 1895 : Tokim-panompoana – Hasina – Milaza toetry ny fanjakana – Mamangy Andriana – Jirika – Fanisam-bahoaka

v  VOHITSIDINA 1893 : Tokim-panompoana

v  VOHITSIVALANA 1895 : Fanomezan-toky avy amin-dRatsiandraofana zanak’Andriana ny hanara-dia an-dRanavalomanjaka amin’ny ady atao amin’ny Frantsay

v  VONDRONA 1868 – 1898 : Taratasin’Andriana – Fitarainana – Milaza toetry ny fanjakana – Isam-bahoaka – Entam-panjakana – Famonoana polisy – Fananganan-jaza – Hetra isan-dahy – Alahelo

v  VONIZONGO 1882 – 1897 : Mamangy Andriana sy mitaky valisoa – Fitsarana – Milaza toetry ny fanjakana – Anaran’ny nandoa ny ariary isan-dahy sy ny fitia tsy mba hetra – Fanaovana Hopitaly – Anaran’ny lehilahy matanjaka

v  ZAFIMBAZAHA 1892 : Jirika

v  ZANAMANOTRONA 1893 : Fandravana governora tao Filemahana

v  VOTOVORONA 1885 – 1886 : Mamangy Andriana – Milaza toetry ny fanjakana

v  VOHIMARINA 1874 : Isan’ny omby

III CC 319 : VOHIPENO 1837 -1873

Fifidianana natao tany Vohipeno – Latsabaton’ny miaramila sy ny Manamboninahitra – Soa ataon’ny vahoaka – Komandy vaovao – Taratasin’Andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Didim-panjakana hotanan’Andriazakandrianilana tamin’ny 21 Alahasaty 1858 – Hasim-pandroana – Foloalindahy – Tafika – Mangataka mpitsara – Soa ataon’ny Foloalindahy – Taratasin’Andriana – Anaranan’ny Manamboninahitra – Fanaterana ny saina – Anaran’ny miaramila sy ny manamboninahitra vao nalaina – Fadintseranana – Hasim-pandroana – Didim-panjakana – Fitarainana sy alahelo – Mamangy Andriana – Fandroana – Fahafatesan’ ny Mpanjaka – Fandravana ny varotra olona – Hasina – Fanekena amin’ny vahiny – Rivotra mahery – Tany may – Fahasalamam-bahoaka – Soa ataon’ny zanak’Andriana – Vanja

III CC 320-1 : VOHIPENO 1874 -1883

Milaza momba ny fandrarana varotra olona – Mampakatra ny isan’aina – Milaza ny isam- bahoaka – Milaza ny famindran’ny Foloalindahy – Toetry ny fanjakana – Momba ny masombika – Mampakatra hasina – Momba ny fadintseranana – Milaza ny famindran’ny Foloalindahy – Isan’ny Manamboninahitra – Famangiana tamin’ny nahalasanan-dRamatoa Rasoaray – Fampianarana sy fiangonana – Hevi-panjakana – Fifandraisana amin’ny vahiny –  Raharaha amin’ny Frantsay

III CC 320-2 : VOHIPENO 1884 -1895

Isam-bahoaka – Famindran’ny Foloalindahy – Milaza toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Didim-pananan-dRainisamoelina 10 Vtra – Famindran’ny Foloalindahy –Fadintseranana – Fitsarana – Mamangy andriana – Sekoly sy raharaham-piangonana – Fanamian’ny Tsimandoa – Vola fandoa amin’ny isan’aina – Fanondranana ny ombin’ny Prime Minister – Hetra ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Fandaminana ny raharaham- panjakana tany Matitanana – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Raharaha ifanaovan’ny Malagasy sy ny vazaha – Raharaha miaramila, fitaovana – Fandroana – Hasina – Ady – Fiarovana – Momba ny nangalarana olona namidy – Momba ny fatin-dRakotovao 6 Vtra Tsimando – Momba ny entan’ny vazaha lasa nody any an-dafy – Fandaminana ny tetezan’olona – Fiarabana an-dRainitsimbazafy voatendry ho Prime Minister – Fampakarana ny fatin-dRainitsimba 10 Vtra Deka – Irak’Andriana

III CC 321 :

v  AMBODIHARINA, AMBANIALA, AMBOHIMAMORY, ANDRIAMANJAKA, FALIHOVELONA,  ANTANANARIVO, ITAFAINA, FANJANANA, MANANJARY, VOHIBAZAHA 1828 : Toetry ny fanjakana – Anaran’ Andriana – Miaramila mazoto – Ady – Famindran’ny Foloalindahy – Olon-dratsy

v  ANELOBE, TSIAFAHY, VOHIPENO, VOHIBATROTROKA 1828 : Isan’ny miaramila maty – Ady amin’ny fahavalo – Toetry ny fanjakana

v  TAMATAVE, PORT- LOUIS, VOHIBOAHAZO, MAHELA, MAHAZOARIVO 1828 : Raharaha amin’ny vahiny – Andevo – Varotra – Entana nafaran’ny mpanjaka – Foloalindahy – Olon-dratsy

v  ANTSIRAKA, VOHIMARINA, IVOHIBINANY, ANDAKABE 1829 : Ady sy ny fitsarana azy

v  MAROVOAY, MAHAVELONA, VOHIMASINA, MOJANGA, TAMATAVE, AMBOANIO, ANDRANOMANANA, AMBATONDRAZAKA 1830 : Vola nividianana fitaovam- piadiana – Miaramila – Isan’ny fananan’ny mpanjaka – Tokim-panompoana – Tangena – Ady – Fahasalam-bahoaka – Toetry ny fanjakana – Hasina – Velirano sy lefon’omby

v  MODONGY, MANANJARY, FIANARANTSOA, MALAIMBANDY, BESEVA, ITSARAFIDY, ANKAVANDRA, TSILEVILEVY, BEMARANA, IVANGOA, IVATO, FARADIFAY, ANTANANARIVO 1830 – 1831 : Tafika – Soa ataon’ny olona – Olona nomena tamin’ny ombin’Andriana – Fahavalo – Fampakarana babo – Isan’ny ombin’Andriana – Didim-panjakana – Vono olona – Ady – Tokim-panompoana – Raharaha amin’ny vahiny – Fanaterana vokatry ny tany – Anaran’ny lehilahy nahafaty fahavalo – Toetry ny fanjakana

III CC 322 :

v  VOHIJANAHARY, AMBATONDRAZAKA, MOJANGA, ANDRIBA,VOHIMASINA, MAROANTSETRA, MAHAVELONA, AMBOHITSARA, AMBOANIO, ANDROMBA, ANALAVORY 1830 – 1831: Toetry ny fanjakana – Fitaovam-piadina – Tokim-panompoana – Olon-dratsy – Fadintseranana – Raharaha amin’ny vahiny

v  VOHIMASINA, MOJANGA, AMBOANIO, MAHAVELONA, AMBATONDRAZAKA, ANOSINITSIVOARY, FENOARIVO, VOHIBINANY, MAROANTSETRA, AMBOHITSARA, MAROVOAVY, ANTONGONDRAHONJA 1831 : Irak’Andriana – Raharaha amin’ny vahiny – Vono olona – Fividianana hamoletra – Soa ataon’ny olona – Hasina – Sambo nitody sy ny entana noentiny – Foloalindahy – Fitaovam-piadiana – Ady – Ariary isan-dahy – Toetry ny fanjakana – Varotra – Fadintseranana

v  MOJANGA, VOHIJANAHARY, VOHIMASINA, MAHAVELONA, AMBATONDRAZAKA, MAROVOAY, ANTONGONDRAHONJA, AMBOHIKARAMY, AMBOHITSARA, AMBOANIO, BESEVA, MAROANTSETRA 1831 – 1832 : Ariary isan- dahy – Fitaovam-piadiana – Raharaha amin’ny vahiny – Varotra olona – Soa ataon’ny olona – Jirika – Ady – Takalo – Didim-panjakana – Fadintseranana – Hasina – Tokim-panompoana

v  TAMATAVE, MAHANORO, MAHAVELONA, BOURBON, MORAMANGA, IMAROSAKAY, ANTSIMONIRANOVAO 1831 – 1833 : Fitaovam-piadiana – Varotra – Fadintseranana – Entana miditra sy mivoaka amin’ny ladoany – Raharaha amin’ny vahiny – Soa ataon’ny olona – Foloalindahy

v  FIANARANTSOA, MOJANGA, MALAIMBANDY, MANANJARINA, AMBOHITRAINANDRIANA, MODONGY, IVATO 1832 – 1833 : Varotra – Olona mandositra – Fadintseranana – Hasina – Fitaovam-piadiana – Raharaha amin’ny vahiny – Foloalindahy – Tokim-panompoana – Zavatra very – Sambo nitody – Vadin-tany

v  Tsy misy anaran-tanàna 1879 : Fitsarana ady isan-karazany

v  AMBOHIMANGA, AMBOHITSAKALAFY, MAHARIDAZA, ANOSIZATO, ANTSAHAFILO, AMBOHIBAO, AMBOHIMANARINA, IBELOHA, ANTANATSARA, ANKORONDRANO, IKOPAKELY, ANKADIMAHERY 1881 – 1882 : Hasina – Varotra olona – Fandovana sy didim-pananana – Varotra tany

III CC 323 :

v  AMBOANIO, AMBOHITRARAHABA, MOJANGA, ANTONGONDRAHONJA, IVOHIMASINA, MAHAVELONA, IVATO, MAROVOAY 1833 : Olon-dratsy – Vono olona – Latsabaton’ny olona – Varotra omby – Soa ataon’ny olona – Raharaha amin’ny Frantsay – Fahavalo – Toetry ny fanjakana – Fitaovam-piadiana

v  AMBOHIPENO, MANANJARA, MALAIMBANDY, ANDRIANAIVO, FIANARANTSOA, MANANJARY, VOHIPENO 1833 : Foloalindahy – Sambo nitody – Raharaha amin’ny vahiny – Olo-meloka – Tokim-panompoana – Fankasitrahana ny Mpanjaka

v  AMBODIVELATRA, ANTONGONDRAHONJA, MOJANGA, IVOHIJANAHARY, AMBOHITSARA, MAHAVELONA, VOHIMASINA, MAROVOAY, MAROANTSETRA, AMBARARATA 1833 : Foloalindahy – Didim-panjakana – Isam-bahoaka – Matezaroritina – Fadintseranana – Andevo – Tokim-panompoana – Fitaovam-piadiana – Mamangy Andriana – Soa ataon’ny olona

v  MOJANGA, MAROVOAY, VOHIMASINA, AMBOANIO, AMBOHITSARA, AMBATONDRAZAKA, MAHAVELONA, BESEVA, IVOHIJANAHARY 1833 : Fitaovam-piadiana – Fadintseranana – Mpively langoroany – Hevi-panjakana  -Halatr’omby – Sambo nitody – Olona hazo babo – Mamangy Andriana – Foloalindahy – Rivo-mahery – Takalo

v  MANANJARA, MALAIMBANDY, FIANARANTSOA, VOHIPENO, MANAMPY, ANDRIAMBILANY, RAINAMBO, FARADIFAY, MODONGY 1834 : Fiantsoana – Mamangy Andriana – Toetry ny fanjakana any Atsimo – Mampandry tany – Fandroahana vazaha – Fitaovam-piadiana – Entan’ny vazaha – Andevo – Volamena – Olona hazo babo – Fizaram-panana

v  MOJANGA, AMBOHITSARA, AMBATONDRAZAKA, AMBOANIO, ANTOMBOKA,  ANTONGONDRAHONJA, ANDRANOAVO 1834 : Botry tonga – Foloalindahy – Omby very – Mamangy Andriana – Varotra – Ady – Landihazo – Raharaha amin’ny vahiny – Fametrahana Lapa – Fanaterana vokatry ny tany – Hevi-panjakana – Irak’Andriana – Fitaovam-piadiana

v  VOHIPENO, ASABOTSY, FARADIFAY, MANAMBONDRONA, MONDONGY, MANANJARY, IVATO, FIANARANTSOA, ANOSIVELONA, IRANGAINA 1834 : Iraka hisafo tany – Hasim-pandroana – Saina – Mpitari-tafika – Soa ataon’ny olona – Foloalindahy – Mamangy Andriana – Fitsarana

v  AMBOANIO, MAHAVELONA, VOHIMASINA, MOJANGA, MAHAVELONA, BESEVA, IVOHIJANAHARY, AMBATONDRAZAKA, ANONIBE, AMBOHITSARA, VONIZONGO, ANTONGONDRAHONJA 1834 : Toetry ny fanjakana – Sambo nitody – Halatr’omby – Soa ataon’ny olona – Fambolena – Saina – Fanatsarana tanàna – Fahasalamam-bahoaka – Fividianana omby – Raharaha amin’ny anglisy

v  VOHIMASINA, AMBOHIMBOZONA, MOJANGA, AMBATONDRAZAKA, JINJIMBARY, ANDRANOAVO, AMBOANIO, AMPOTANY, AMBONILOHA 1834 : Soa ataon’ny olona – Isam-pangady – Fanaovana Rova – Fitaovam-piadiana – Tokim-panompoana – Fanaterana vokatry ny tany – Fihavana landihazo – Hasina – Olo- meloka

v  SOAVIMBAHOAKA, VOHIPENO, FIANARANTSOA, MALAIMBANDY, MANANJARA, ILOATRAFO, AMBOHITRAINANDRIANA, AMBOHIPENO, MODONGY, AMBOHIKIAMBANA 1833 – 1834 : Halatra – Mosary – Kabarin’ny Betsimisaraka – Omby marani-tsofina – Fitondrana tafika – Soa ataon’ny olona – Ady – Fitaovam-piadiana – Entana avy any amin’ny vazaha – Toetry ny fanjakana

v  MAROANTSETRA, VOHIJANAHARY, AMBOANIO, MAHAVELONA, AMBOHITSARA, MOJANGA, VOHIMASINA, MAROVOAY, ANTONGONDRAHONJA, AMBATONDRAZAKA, TSARAHONENANA, ANDRONIBE 1833 – 1834 : Vidim-banja – Soa ataon’ny olona – Mamangy Andriana – Foloalindahy – Fitaovam-piadiana – Toetry ny fanjakana – Fadintseranana – Sambo nitody – Vono olona – Jiolahy – Fahasalam-bahoaka

III CC 324 :

v  MANANJARA, TAMATAVE, FIANARANTSOA, MAHAVELONA, VOHIMASINA, VOHIPENO, ANKAVANANA 1835 : Toetry ny fanjakana – Tokim-panompoana – Mpitondra tafika  – Raharaha amin’ny vahiny – Soa ataon’ny olona – Fadintserana – Olona latsaka – Foloalindahy – Fividianana fitaovana – Mamangy Andriana – Jaka

v  MOJANGA, AMBOANIO, MAROANTSETRA, AMBOHITSARA, ANKAVANANA, ANTOMBOKA, MANANJARA, ANTONGONDRAHONJA, IBESEVA, AMBATONDRAZAKA, IVOHILENA, ANDRANOAVO 1835 : Hasina – Fandroana – Sambo nitody – Soa ataon’ny olona – Fifindra-toerana – Fitaovam-piadiana – Fahasalam-bahoaka

v  MAROVOAY, MOJANGA, MAROANTSETRA, MIANTSOARIVO, AMTOMBOKA 1835 : Fanaterana basy – Nendra  – Jirika – Miaramila – Mamangy Andriana – Hasina – Fisoloan-toerana – Fandroana – Gadralava – Mpively langoroany – Toetry ny fanjakana

v  AMBATONDRAZAKA, MAROANTSETRA, TSARAHAFATRA, MOJANGA, AMBOANIO, BESEVA, ANTOMBOKA, ANDRANOAVO, MAROVOAY, IKATSEPY, ANKAVANANA, ITAINGITAINGY, VOHIJANAHARY 1835 : Fitaovam-piadiana – Foloalindahy – Toetry ny fanjakana – Ady amin’ny fahavalo – Fambolena – Varotra olona – Fangatahana fanampiana

v  MANANJARA, IMAHABO, FIANARANTSOA, MALAIMBANDY, AMBANIALA, ANKAZOTSARA, VOHIPENO, MANANDONA, AMBOHIJANAKA, IVATO, MAROPARASY, MODONGY, SOAVINARIVO 1835 : Fahasalamam-bahoaka – Fadintseranana – Fambolena – Mpilalao ody – Hasina – Toetry ny fanjakana – Foloalindahy – Irak’Andriana – Fanaterana vokatry ny tany – Raharaha amin’ny vahiny

v  ANKAVANDRA, AMBATOFINANDRAHANA, MALAIMBANDY, SOAHAZO, IBEMARAHA, AMBANIDIA, AMPITATAFIKA, MANANJARA, AMBOHIDRATRIMO 1835 : Ady – Raharaha amin’ny vahiny – Foloalindahy – Vono olona – Irak’Andriana – Soa ataon’ny olona – Halatr’omby

v  ANTANANARIVO, MIANTSOARIVO, TSIROANOMANDIDY, BEMARAHA, AMBOHITRAINA, AMBOLOLONDRANO, AMBANIALA, TSIMAHANDRY, INANDRO, BESEVA, ANKAVANDRA, MANANJARY, AMBOHIPIARA 1835 : Kabary – Soa ataon’ny olona – Vokatry ny tany – Toetry ny fanjakana

v  MAROVATANA, AMBAZAHA, MANANDAZA, MALAIMBANDY, ANKAVANDRA, FITANDAMBO, ANTONGONDRAHONJA, ANJANANARIVO, IVOHOMBOHITRA 1834 – 1836 : Miaramila marary sy maty – Zavatra very sy samba – Tokim-panompoana – Nendra – Volam-panjakana

v  MOJANGA, VOHIPENO, MANANJARA, ANTANANARIVO, VANDANA, TAMATAVE, MAHAVELONA, VOHIMASINA, AMBODIHARAMY, FENOARIVO, AMBOANIO, ANDOVORANTO, IVATO, HIARANANDRIANA, AMBOHITSARA, MAHABO, ANTONGONDRAHONJA, ANDRANOAVO, AMBOHITRARAHABA, AMBATONDRAZAKA, IRAOPASINA,MAROANTSETRA, MAROVOAY, ANTOMBOKA 1834 – 1835 : Kiboro isan-dapa – Soa ataon’ny olona amin’ny miaramila – Toetry ny fanjakana – Halatra – Hasina – Varotra omby – Sambo nitody – Fanaterana vokatry ny tany – Fitaovam-piadiana – Raharaha amin’ny vahiny – Fadintseranana

v  FIANARANTSOA, MANANJARA, MODONGY, TAMATAVE, VOHIBOLA, ANDAPANAMPELA, VOHIPENO, IVATO, MOJANGA 1835 : Vahiny miakatra Antananarivo – Toetry ny fanjakana – Foloalindahy – Fambolena – Vary iraiventy – Raharaha amin’ny vahiny

III CC 325 :

v  MOJANGA, IVOHIJANAHARY, BESEVA, MAROANTSETRA, ANDILAKAKA, MAROVOAY, AMBATONDRAZAKA, ASABOTSY, VOHIMASINA, ANTONGONDRAHONJA, MAHAVELONA, ANTOMBOKA 1835 : Fampisehoana sy fametrahana an’ i Tsitialainga – Mamangy Andriana – Tokim-panompoana – Fanatsarana ny tanàna  – Varotra – Isam-bahoaka – Nendra  – Hasina – Fisoloan-toerana – Velirano – Raharaha amin’ny vahiny – Vokatry ny tany – Fividianana entana – Fambolena – Fitaovam-piadiana – Foloalindahy

v  ANKAVANDRA, IHAZOMAY, BETROKA, ANOSIETSAKA, JONJOANOMBY, AMBATOMIRAHAVAVY, MAHABO, MANANDAZA, ANTONGONDRAHONJA, AMBOHITRAVARADRANO, MANERINERINA, BESEVA 1835 : Raharaha amin’ny vahiny – Andevo sy sakalava – Fanaovana lakana – Irak’Andriana – Fitaovam-piadiana –  Fifonana amin’ny Mpanjaka – Anaran’ny lehilahy latsaka tamin’ny ady – Fahavalo – Olona nilefa – Toetry ny fanjakana

v  MOJANGA 1835 – 1836 : Vidin-koditra sy sandarosy ary savoka – Fadintseranana – Raharaha amin’ny vahiny

v  TAMATAVE, MANANJARA, VOHIMASINA, MAHAVELONA, ANKAVANANA, IVOHIPENO, ANTANANAN’ANDRIAMBONGOINA, ANDRAISORO 1835 – 1836 : Mamangy Andriana – Soa ataon’ny olona – Fitaovam-piadiana – Raharaha amin’ny anglisy – Fambolena – Varotra – Hasina – Sambo nitody – Masoandro – Fandroana – Fahasalamam-bahoaka – Fanaterana entana

v  AMBOATAVO, MALAIMBADY, MODONGY, FIANARANTSOA, VANGAINA, IVOHIPENO, MAHABO, ANTONIBE, FARADIFAY, ISOAVINARIVO 1835 – 1836 : Fanaterana lamba – Soa ataon’ny olona – Vidim-bokatra – Fanaterana omby – Velirano sy lefon’omby – Toetry ny fanjakana

v  ANKORONA, AMBOANIO, MOJANGA, MIANTSOARIVO, ANKAVANANA, BESEVA, MAROVOAY, ANDRAINARIVO, AMBOHIMANDROSO, ANTONGONDRAHONJA, ANTOMBOKA, AMBOHITSARA, IVOHIJANAHARY, AMBATONDRAZAKA, MAROANTSETRA, IRABONJY 1835 – 1836 : Mamangy Andriana – Fanaterana jaka – Ady amin’ny fahavalo – Hevi- panjakana – Foloalindahy – Fandroana – Fividianana galona – Fanaterana vokatry ny tany – Soa ataon’ny olona – Sambo nitody – Mpanafika tanàna – Miaramila sy fitaovam-piadiana – Savoka – Sandarosy – Hoditra – Hasina

v  MAHABO, MODONGY, FIANARANTSOA, MALAIMBANDY, SOAVINARIVO, IHOSY, AMBOHITRAINANDRIANA, ANKATSAKA, ANKAZOMENAVAHATRA, FARADIFAY 1836 : Ady amin’ny fahavalo – Foloalindahy sy fitaovam-piadiana – Didim-panjakana – Soa ataon’ny olona – Varotra – Vono olona – Mamangy Andriana

v  AMBATONDRAZAKA, AMBATOFOTSY, ANTOMBOKA, IVOHIJANAHARY, AMBOANIO, MAROANTSETRA, AMBOHITSARA, ANORONTSANGA, ANDRANOAVO, AMBOHIDRAZANA, ANONIBE, ANAKAVANANA, MAHAVELONA, AMBAHILOKA, ANDROIHAZO, ANALAMAINTY, MANJAKANANDRANO, ANTAINGITAINGY, AMBONILOHA 1836  -1837 : Foloalindahy – Fitaovam-piadiana – Raharaha amin’ny vahiny – Itsitialainga – Fadintseranana – Varotra – Hevi- panjakana – Filalaovana ody – Tokim-panompoana – Hasina – Fampakarana fatin’Andriana – Famorana zaza – Fahavalo

III CC 326 :

v  MOJANGA, IMERINARIVO, ANTANAMANJAKA, MANANIKIA, ANTONGONDRAHONJA, MAROVOAY, ANKAVANDRA, IRABONJY, BESEVA, MANANDAZA, ANKAZOBE, AMBOLOLOFOTSY, ANBODINIMANANDAMBO, MALAIMBANDY, IHAFA 1836 – 1838 : Mamangy Andriana – Hasina – Olona avy niantafika – Fahavalo – Foloalindahy – Tangena – Isam-bahoaka – Olona nilefa – Varotra – Fehivava – Toetry ny fanjakana – Fitaovam-piadiana

v  ANDELAKAKA, AMBOANIO, ANTOMBOKA, IVOHIJANAHARY, ANKAZOAMBO, ANKAVANANA, ANDRANOAVO, AMBATONDRAZAKA, MAROANTSETRA, AMBOHITSARA 1837 : Varin’Ambatondrazaka – Isan’ny manamboninahitra sy miaramila – Varotra – Toetry ny fanjakana

v  MALAIMBANDY, MAHABO, SOAVINARIVO, MATSIATRA, AMPANGABE, FIANARANTSOA, MODONGY, ANTSENA, FARADIFAY, AMBOHIJANAKA, AMBOHIPOLOALINA, AMBOHIBARY 1837 : Olona mpisava lalana – Olona nandositra – Tokim-panompoana – Miaramila sy Manamboninahitra – Ady amin’ny fahavalo – Fomba fandraisana vahiny – Sambo nitody – Mpikomy – Latsabaton’ny olona – Didim-panjakana – Velirano sy lefon’omby – Fitaovam-piadiana – Ady – Fitsarana

v  MANANJARA, TAMATAVE, MAHAVELONA, VOHIMASINA, IVOHIPENO, IVATO, AMBOHIBOAHAZO 1837 : Isan’ny hazomainty sy savoka – Kabarin’ny mpanjaka tamin’ny Foloalindahy – Didim-panjakana – Sambo nitody – Tokim-panomopoana – Raharaha amin’ny vahiny – Fividianana entana – Mamangy Andriana – Fitaovam-piadiana – Fadintseranana – Varotra – Jiolahy – Soa ataon’ny olona – Halatr’omby – Latsabaton’ny olona – Olona niady

v  ANDRANOAVO, AMPAMOKA, AMBATONDRAZAKA, ISAHOLY, BEMOLAHY, ANDILALAKA, AMPITAMBE, AMINANDRIAMANORITRA, SAHANIDINGINA, MALAIMBANDY, ANDRANOBE 1837 – 1838 : Hasina – Volam-panjakana – Fandroana – Toetry ny fanjakana – Didim-panjakana – Momba ny sazy – Mamangy Andriana – Fitia tsy mba hetra – Soa ataon’ny olona – Fitaovam-piadiana – Fanaterana entana – Miaramila sy Manamboninahitra – Alahelo

v  ANTONGONDRAHONJA, IRABONJY, ANALAVORY, AMBONAORINA, ANOSIBE, TSIMAHANDRY, MANANKASINA, ANKOALA, IKAMORY, ANTSATRANA, BABAY, ANOSIALA 1837 – 1838 : Irak’Andriana – Hasina – Varotra – Jirika – Fiantsoana – Hevi-panjakana – Foloalindahy – Trano rava – Ody mahery – Fitaovam-piadiana – Tokim-panompoana – Hazo

v  BESEVA, MAHABO, ANDROTRA, ARIVONIMAMO 1837  -1839 : Isam-bahoaka – Fanaterana voankazo ho an’ny Mpanjaka – Hasina – Jirika  – Soa ataon’ny olona – Tokim-panompoana – Foloalindahy – Fampiarana – Fitandremana ny fanjakana – Anaran’ny lehilahy nahafaty fahavalo – Fividianana omby – Fahavitan’ny Lapa

v  ANKAVANANA, SOAMIANINA 1837 – 1840 : Fividianana sandarosy – Mamangy Andriana – Hasina isan-karazany – Fandroana – Fitaovam-piadiana – Fitandremana ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Halatra  hazo – Fanaterana vokatry ny tany – Toetry ny fanjakana

III CC 327-1 :

v  IVOHIPENO, MANANJARA, TAMATAVE, MAHAVELONA, VOHIMASINA 1836 : Taratasy avy tamin’ny Governora ho an-dRanavalona – Milaza ny toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Fadintseranana – Tokim-panompoana

v  ANTONGODRAHOJA, AMBOHIBELOMA, ANKAVANANA, ANDRANOAVO, MARANTSETRA, BESEVA, MOJANGA, MAROVOAY, AMBOANIO, TRABONJY, MIANTSOARIVO, AMBATONDRAZAKA, AMBOHITSARA, ANDROMBA 1836 : Taratasy avy tamin’ny Governora ho an-dRanavalona – Milaza ny toetry ny fanjakana  – Isan’ny Manamboninahitra sy Miaramila – Isan’ny omby – Fitaovam-piadiana – Hasina

v  MAHAVELONA, MANANJARA, TAMATAVE, IVOHIPENO, IVOHIMASINA 1836 : Taratasy avy tamin’ny Governora ho an-dRanavalona – Milaza ny toetry ny tany sy ny fanjakana  -Fadintseranana

v  MANANDAZA, TRABONJY, ANTONGODRAHOJA, ISANDRAKELY 1836 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Ny soa ataon’olona – Mampakatra ny vokatry ny tany

v  MOJANGA, AMBOHIDRATRIMO, MAROVOAY, MANIKIA, MIANTSOARIVO, ANTONGODRAHOJA, TRABONJY, MAHABO 1836 : Milaza ny tafika

v  IVATO, ISOANIERANA, TAMATAVY, MANANJARA, MAHAVELONA, IVOHIPENO, IMAHELA, AMBATOLOMAKA, AMBODIHARANY, MANANJARY, VOHIMASINA, ANALAVORY, AMBODINANGAVO, IVOHIPASINA, IMANARINA 1836 : Taratasy avy tamin’ny Governora ho an-dRanavalona – Milaza ny hasina – Soa ataon’olona – Fandroana – Isan’ny olona nisa isam-pirazanana – Fitaovana – Ny toetry ny fanjakana

v  MANANJARA, AMBOHIBAHOAKA, MAHAVELONA, AMBOHIPENO, ANTOKAZO, TAMATAVE, VOHIMASINA, AMBILA, MAHANORO, AMBAKILOHA, ANDRIAMASINA 1836 : Taratasy avy tamin’ny Governora ho an-dRanavalona -Milaza ny fampakarana ny vokatry ny tany – Toetry ny fanjakana – Didim-panjakana – Soa ataon’ny vahoaka sy ny zotony – Mamangy Andriana – Fanaterana ny hoditra amin’ny omby handroana – Isan’ny miaramila tonga sy ny tsy tonga – Ny amin’ny mozika nafarana – Fitaovana

v  AMBOANIO, AMBATONDRAZAKA, MOJANGA, MAROVOAY, IVOHIJANAHARY, AMBOHITSARA, ANKAVANANA, ANTONGODRAHOJA, MARANTSETRA, AMPOMBO, BESEVA, ANGAZIZA, ANDRANOAVO 1836 : Taratasy avy tamin’ny Governora ho an-dRanavalona – Milaza ny soa ataon’ny olona – Toetry ny tany sy ny fanjakana – Tafika – Manatitra entana

v  MAHABO, FIANARANTSOA, ISOAVINARIVO, MALAIMBANDY, MODONGY, MANAMA, ANTANIMARINA 1836 : Taratasy avy tamin’ny governora ho an-dRanavalona – Milaza ny toetry ny fanjakana – Ny toetry ny Manamboninahitra sy ny Miaramila – Fitaovana – Didim-panjakana – Hevi-panjakana – Ady – Isan’ny omby niditra sy nivoaka

v  ANTANANARIVO, MANANKASINA, ANTSAMPANDRANO, AMBANIALA, MANANKAZO, AMBALALAVA, ANDRIANTANY, MANJARAY, BETSIOKA, DOANY, ANDRANOTAKALA, ANTSAMAKA, IBEMENA, ISIBIRAY, LAVARAMBO, BABY, MEVADRAY, TSIAMBIKIBO, AMPARIHIBE, ANKAREFO, IRAHANJY, AMPANDRANA 1836 : Mamangy Andriana – Toetry ny Manamboninahitra sy Miaramila – Fahavalo – Ny lehilahy nahafaty fahavalo – Fahatratrarana botry nivarotra basy sy vanja tamin’ny fahavalo – Toetry ny fanjakana

III CC 327-2 :

v  MALAIMBANDY, MAHABO, MODONGY, FIANARANTSOA, SOAVINARIVO, FARADIFAY, IVOHIPENO 1836 – 1837 : Milaza ny momba ny tafika – Ady – Fahavalo – Fanaterana hoditra – Soa ataon’olona – Toetry ny fanjakana – Fizarana fananana

v  MAHABO, MODONGY, ANKARANA, ITSIMAFANA, AMBIKIA, MALAIMBANDY, SOAVINARIVO 1836 – 1837 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Ady amin’ny fahavalo – Momba ny tafika – Hasina – Didim-panjakana

v  TAMATAVE, MAHAVELONA, MANANJARA, VOHIMASINA, FOULPOINTE, IVOHIPENO, AMBOHIBOAHAZO, IVATO, ANTANANARIVO, ANTOMBOKA, VOHINA, MAHELA 1836 – 1837 : Milaza ny fadintseranana – Momba ny tafika – Raharaha amin’ny vahiny – Fahavalo – Toetry ny fanjakana

v  ANKADIKELY, ANDROTRA, TAMATAVE, VOHIMASINA, MALAIMBANDY, FARADIFAY, ANOROTSANGA 1838 : Milaza ny toetry ny tany – Ny soa nataon’ny Manamboninahitra sy Miaramila – Fahavalo – Fitaovam-piadiana – Mamangy Andriana – Toetry ny fanjakana

v  ANKAVANDRA, TSIROAMANDIDY, AMBOHIDROANDRIANA, MANANDAZA, MANDODO, ANDRAMANJAKA, AMBONIRIANA, AMBOHIBALALA, ANDRIANTANY, ISOAVINIMERINA 1838 : Milaza ny hasina – Ny lehilahy nahafaty fahavalo – Hevi-panjakana – Ny soa ataon’ny olona – Mamangy Andriana – Jirika – Hai-trano – Toetry ny fanjakana

v  ANTOMBOKA; AMBOANIO 1838 : Milaza ny hevi-panjakana – Fitaovam-piadiana – Momba ny tafika – Mamangy Andriana – Fizarana karama miditra amin’ny seranana – Manatitra ny vokatra sy ny vola maditra amin’ny tany – Olona nahafaty fahavalo

v  MANANIKA, IDOANY, ANTONGODRAHOJA, ANDOHALO, MOJANGA, MAROVOAY, TRABONJY, MIANTSOARIVO, SOAKAZO, ANKAZOBE, ANKAVANDRA, TSIROANOMANDIDY, AMPARIHILAVA, BESEVA, ANDRAMANJAKA, MAHABO, IVAHIMBOHITRA, ANOSIFITO, SOALAZAINA, ANKAZOBE, MANANDAZA 1838 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Ny tafika – Aretina mahazo ny miaramila – Mamangy Andriana – Ffahavalo – Raharaha amin’ny vahiny – Fadintseranana – Manatitra vola tamin’ny babo sy ny miditra amin’ny tany – Hasina

III CC 328-1 :

v  SANDRIANA, MALAIMBANDY, SAKAMALY, MAHARIVO, FATANARY, SOAVINARIVO, IONIMAINTY, FIANARANTSOA, ITREMO, AMPIVALANANA, AMBOHIMANDRY, ANKOLOMAKA, ANALAMITIA, ANTANAMANJAKA, ISANDRAKELY, ASABOTSY, IVATO, MAROSOSONA, ANKONA, ANTANIMBARINDRANGAHY, HIARANANY, MANEVA, MODONGY, MANAMBONDRONA, IONINARIVO, IBEHENJY, ISOATSIMANAMPIOVANA, ANTANANARIVO, ANTSIRABE, AMBATOMANGA, MOJANGA, FIADANANA, IKIFY, AMBATOVORIATSIMONDRATSIALARINA, ANTOKOLAVA, AMBOHIMANJAKA, ANDRIAMBILANY, ANKAZONANDRIAMPIANINANA, AMPANDRY, VOHIMALAZA VOHITRY LAITSIRIRY, IOMBOMAY, FIRARAZANA, AMBOLOTARAFOTSY, IBABY, MAROKIJAO, IJANGOANY, MANGARANO, ANDOHATAPENAKA, ANKAZOBE, ANDRIANTANY, TSARAHAFATRA, AMBODIAMONTANA, ANTONGODRAHOJA, ANDRAITSAMBO, FIANARANTSOA, IFANDANA, VOHIBE, INGOLOFOTSY, MORATSIAZO, BBELAVENONA, MANANDAZA, ANKILIHAMBO, AMPANGABE, ILAFANKIELY, ANALAROA, AMBATONDRAZAKA 1838 – 1846 : Taratasy avy amin’ny Governora samihafa ho an-dRanavalona I – Milaza ny toetry ny Foloalindahy – Mamangy Andriana – Fitaovana – Manatitra ny vokatry ny tany – Ny soa ataon’ny olona – Hetra – Toetry ny fanjakana

v  MAHABO, ITSARATANANA, IFANJINA, IFEBE, AMBOASARY, MANIA, ANTSABOTSY, ANDRANOMALAZA 1839 : Taratasy avy amin’ny Governora samihafa ho an-dRanavalomanjaka momba ny fitondram-panjakana – Hasina – Nanatitra ny vokatry ny tany – Mamangy Andriana – Ny soa ataon’olona – Fahavalo

v  AMBOANIO, ANTOMBOKA 1839 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Tafika – Fahavalo – Ny soa ataon’olona

v  ANORONTSANGA, AMBATONDRAZAKA, ANJOMA, MEVARANO, ANDROMBA, AMBOHIBELOMA, AMBATOMAINTY, ASABOTSY NAMEHANA, ANDRANOVO, AMBOHITSARA, TAMATAVE, AMBOHIBOAHAZO, IVOHIBE, MANANDAZA, ANKADIVORINDRALAMAMBO 1840 – 1844 : Taratasy avy tamin’ny Governora ho an-dRanavalona – Milaza ny ady – Toetry ny fanjakana – Momba ny tafika sy fitaovana – Mamangy Andriana – Lehilahy nahafaty fahavalo – Hasim-pandroana – Fadintseranana – Raharaha amin’ny vazaha

v  AMBATONDRAZAKA, AMBOANIO, MANANIKA, MANANJARA, SOANIANINA, TOAMASINA 1843 : Taratasy avy tamin’ny Governora – Milaza ny momba ny tafika – Toetry ny fanjakana

v  ANTANANARIVO, AMBOANIO, ANTOMBOKA, BERANTSANA, ANDROMBA, AMBODIANTSOTRY, AMBATONDRAZAKA, ANKORONA, ANALAMAHITSY 1841 : Taratasy avy tamin’ny Governora ho an-dRanavalona I – Milaza ny fanenjehana jiolahy – Hasina – Sambo nitody tao an-tseranana – Olona nanaiky ho Ambaniandro – Hevi-panjakana – Hetra – Mamangy Andriana – Fitaovam-piadiana – Fandroana – Toetry ny fanjakana

v  MANANASY, ANTANIMASAKA, AMBOHIMANAMBOLA, AMBOHIPENO, ANDRIBA, ANOSY, AMBATOFINANDRAHANA, FENOARIVO, IBELAMBO, ANTANANARIVO, ANDRAINARIVO 1840 – 1841 : Avy amin’ny Governora samihafa – Milaza ny Mpiandry tany – Mamangy Andriana – Momba ny tafika – Fahavalo – Hasina – Toetry ny fanjakana

v  AMBOHITSARA, VOHIMARINA, MAHABO ATSIMO, MAROVOAY, MAHABO AVARATRA, MANANJARA, TOAMASINA, AMBATOMANOINA 1842 : Milaza ny fitsarana ny amin’ny nanondranana maromita – Jirika – Momba ny tafika sy fitaovana – Toetry ny fanjakana

III CC 328-2 :

v  ANDOHARANOFOTSY, BEHENJY, AMBATOSOHINA, AMBOAVATO, FIANARANTSOA, ISAONJO 1847 – 1848 : Milaza ny: mamangy Andriana – Isam-pangady – Toetry ny Manamboninahitra sy ny sorodany – Ny soa nataon’ny olona – Fahavalo – Ny toetry ny Manamboninahitra sy Miaramila – Ny latsaka tamin’ny ady sy ny narary

v  ANALAKELY, AMBATOMANGA, AMBATOMANOINA, ANDRIANTANY, ISOTRY, ILAKA, AMBOHIMANOA, VATOMANDRY1869 : Mamangy Andriana – Tokim-panompoana – Hasina

v  MANDRITSARA, MIADANARIVO, MOJANGA, SOAVINARIVO, SOAMIANINA, TOAMASINA, VANGAINDRNO, VOHIMASINA 1869 : Avy amin’ny Governora ho an-dRanavalona II – Fanisam-bahoaka

v  ANALAKELY, ANTANANARIVO, ANTSAHAMBE, MORAMANGA 1870 : Mamangy Andriana

v  ANJANAHARY, ASABOTSY, FARAVOHITRA, HIARANANDRIANA 1871 – 1872 : Milaza ny fahatongavan’Andriamitia 14 Vtra ao Anjanahary – Mamangy Andriana – Milaza ny toetry ny tany ao Hiaranandriana

v  ALAROBIA, BEHENJY, AMBATOLAMPY, AMBOHIBETAZANA, ANDAFIATSIMONY MANIA 1873 : Mamangy Andriana – Fisaorana – Fampakarana taratasy isam-bolana – Toetry ny fanjakana – Ny soa ataon-dRainitsizahana 15 Vtra sy Rabobalahy 14 Vtra

v  ALAROBIA, AMBOHIBETAZANA 1873 : Milaza ny toetry ny fitaovana – Isan’ny tafika

v  TSIMAFANA, TSARAMASOANDRO, MANIA, ANDAFIAVARATR’AMBOAVATO, MIDONGO AMBONY, AVARATRY BEMAHAZEMBINA, ANDROMBA 1873 : Hasina – Tokim-panompoana – Fitsangatsanganan’ny mpanjaka – Famangian’Andriana

v  ALAROBIA, ALATSINAINY AMBAZAHA, AMBODIN’ISALY, AMBOHIBETAZANA, ANDOHANY SEKENA, IMALIOAMBONID’ISALY, MODONGY, AMBATOFINANDRAHANA, ASABOTSY, ANDOHAN’IOMBIFOTSY, BEHENJY 1873 Mamangy Andriana – Milaza ny fomba entina handraisana sy hiarabana ny Mpanjaka – Tokim-panompoana – Hasina – Toetry ny fanjakana

v  ITSIAZOTAFA, AMBATOVORY, FARAVOHITRA, ANTANANARIVO, AMBOHITRIOMBANA, AMBATOMBOAHANGY, TSINJOARIVO, TSIAFAJAVONA, ANJOZORO, ANKADIFOTSY, FIHAONANA, TSARAONENANA, AMBATOMBOAHANGY, MAROKENDA, SOANIARANA, MANJAKARAY, ANALAKELY AMBATON’AKANGA, ANJANAMANORO, AMBATOMANGA, ANDRANOMAMY, ANALAMAHITSY, MANAZARY, ANKERAMADINIKA, MORAMANGA, AVARA-DROVA, ANKORONA, IADIANA, MANAMPOTSY, ANDRAINARIVO, AMBATONDRAFANDRANA 1876 : Fanaterana jaka – Mamangy Andriana – Fiangonana – Didim-panjakana

III CC 329-1 :

v  AMBOHIDRAINANDRIANA, IHOSY, ANKAZOTSARARAVINA, AMBANIALA, FARADIFAY, VANGAINDRANO 1838 – 1839 : Taratasy avy amin’ny Governora ho an-dRanavalona I – Hasina – Mamangy Andriana – Manamboninahitra sy ny Miaramila – Ny soa ataon’ny olona – Raharaha amin’ny vazaha – Fizarana ny babo – Tokim-panompoana – Toetry ny fanjakana

v  ANTOBY, SERANANA, AVADIVATO, AMBOHITRIMO, ANKORONA, HIADIAMBALA, ISAHATOVIANA, AMBOHITRIMENALOHA, ANTANANDAVA, HONGABE, MAHATSARA, MORATALO, AMBOHIDAZAINA, AMINDRAVAZAHA, MALAMA, AMBOHITRERANA, AMBATOMANOINA, ANDRAINARIVO, ANTENIMBE, ANALAGNAZAOTRA, AMBATOMANGA, AMBOHIDAZAINA, AMBATOROKA 1838 – 1839 : Taratasy avy amin’ny Governora ho an-dRanavalona I – Hevi-panjakana – Ny soa ataon’ny olona – Toetry ny raharaha – Hasina – Fanapahana hazo – Mamangy Andriana

v  MANANDAZA, TSIROANOMANDIDY, ANKAVANDRA, IBEMARANA, IHIMA, IMAROAMPINGIA, TSIAFAKALIAKA, IMAROTSIAZO, ISOAVINIMERINA, ISOTRY, IJONJONAOMBY, BEVATO 1839 :  Taratasy avy amin’ny Governora isan-karazany – Ny nahalatsaka an’Andrianjaza 7 Vtra sy fanaterana kase – Fahavalo – Didim-panjakana – Manatitra ny vokatry ny tany – Momba ny tafika sy fitaovana – Mamangy Andriana – Hasim-pandroana – Toetry ny fanjakana

v  SOAVINARIVO, ANDRANAMBY, IVATO 1839 – 1840 : Taratasy avy amin’ny Governora ho an-dRanavalona I – Mamangy Andriana – Mampakatra entana sy vola ary hasina – Momba ny fitaovana sy ny tafika – Sambo nitody avy any Morosy – Fiomanana amin’ny fihavian’ny vazaha

v  MANANDAZA, IFENOARIVO, ANKAVANDRA, MANAMBOLO, TSIROANOMANDIDY, AMBOHIPO, IALAMALAZA, AMBOHIJANADRAFITO, AMPARIHY, ANDRAMANJAKA, SOAVINIMERINA, AMBOHITRAINA, ANDINGIADINGIANA ATSINANANIBORY, IDOKO 1839 – 1840 : Taratasy avy amin’ny Governora isan-karazany – Mamangy Andriana – Ny tafika sy ny fitaovana – Fahavalo – Ny lehilahy nahafaty fahavalo – Toetry ny fanjakana

v  VANGAINDRANO, ANDROMBA, MAHABO, ALATSINAINY, AMBANIALA, ITSARAHOTANANA 1839 – 1840 : Mamangy Andriana – Toetry ny fanjakana – Ny tafika sy fitaovana – Hasina

III CC 329-2 :

v  IVOHIJANAHARY 1838  -1841 : Fampakatra isan’efabolana – Fampakarana ny taratasy misy ny fizaran-karena taloha niditra amin’ny seranana – Hasina – Tafika – Isan’ny omby – Ny soa ataon’ny olona – Tokim-panompoana

v  AMBOHITSARA, ANDROMBA, ANONOBE, AMBOHIBELOMA 1838 – 1842 : Taratasy avy amin’ny Governora ho an-dRanavalona I – Fiahiana ny fanjakana – Tokim-panompoana – Hasina – Fahavalo – Toetry ny tany sy ny fanjakana – Tafika sy fitaovana – Raharaha amin’ny vazaha – Hetra – Manatitra ny vokatry ny tany

v  TRABONJY, KIALAMILITRA, MATSINJO LAPANITAFIKANDRO, ANKAZOBE, ANTONGODRAHOJA, ANTANANARIVO, ANGAVO, AMPARIHIBE, MAINTIMARO, MANANJARA, MANONGARIVO, MAHABO, MANANIKIA 1838 – 1845 : Taratasy avy amin’ny Governora – Jirika – Fahavalo – Mamangy Andriana – Isan’ny Manamboninahitra sy Miaramila – Ny fitaovana – Toetry ny Fambolena – Hasina

III CC 330 :

v  AMBOHINOME, MAHABO, ASABOTSY, ANDRANOMALAZA, MANIA, AMBATOFOTSY, IFEBE, ANTOBY, MIANTSOARIVO 1839 – 1841 Taratasy avy amin’ny Governora ho an-dRanavalona – Didim-panjakana – Mamangy sy misaotra Andriana – Fahavalo – Momba ny tafika (ny isan’ny Manamboninahitra sy Miaramila nandeha nanafika) – Ny fitaovana – Ady – Hetra – Toetry ny fanjakana

v  ANTANANARIO, MAHABO, BESEVA, AMBOHIMANGA 1839 – 1842 : Taratasy avy amin’ny Governora ho an-dRanavalona – Mamangy Andriana – Ny soa ataon’ny olona – Fitia tsy mba hetra – Momba ny tafika sy ny fitaovana – Manatitra hasina – Jirika – Manatitra ny vokatry ny tany – Toetry ny fanjakana

v  AMBOANIO, ANTOMBOKA, MATAHIMANGETANA, ANDRIANANDRASANA, AMBATOARANANA, AMBATOHARANANANDREFANIBERANTSANA, BERANTSANA, HIARANA, ILOKIA, ANJOZOROBE, ANDRANOMALAZA 1840 – 1841 : Taratasy avy amin’ny Governora ho an-dRanavalona I – Mamangy andriana – Trano ravan’ny rivotra be niharo orana – Hevi-panjakana – Fahavalo – Momba ny Manamboninahitra sy Miaramila sy fitaovana – Raharaha amin’ny vahiny – Hetra – Toetry ny fanjakana.

v  VANGAINDRANO, FARADIFAY, MARIANINA, AMINDRAMORABE, FIANARANTSOA, IFENITRA, ANKARANA, MANIA, AMBOHIKAMBANA, AMBOHINAMBOARINA, IAVOMANITRA, AMBANIALA, ANDRANOMIANTRA, AMBATOVINAKY, ALAROBIA 1840 – 1842 : Taratasy avy amin’ny Governora ho an-dRanavalona – Mamangy Andriana – Manatitra vola hasin’andriana – Fahavalo – Didim-panjakana – Hetra – Momba ny tafika – Raharaha amin’ny vazaha – Toetry ny fanjakana

v  ANTSOHALE, ANKAVANDRA, TSIROANOMANDIDY, MANANDAZA, IHIMA, MAROAKORA, MAROTSIAZO, ANTARAMANANA, ANTSABOTSY, MADIOMBY, MANARINTO, ANALAMAHITSY 1840 – 1843 : Taratasy avy amin’ny Governora ho an-dRavalona I – Mamangy Andriana – Momba ny tafika sy ny fitaovana – Fahavalo – Manatitra ny savoka sy ny sandarosy – Hasina – Ny toetry ny fanjakana – Manatitra ny vokatry ny tany

III CC 331-1 :

v  MAHABO, AMORONIMANIA 1841 – 1844 : Tafondro – Tokim-panompoana – Fangatahana solohoto sy varahina – Mamangy Andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana

v  BONGOLAVA, MAHABO, AMBANIALA, INGOVONINA, AMBATONDRAZAKA, MANEVA, ANKAZOBE, MORATSIAZO, MAHAZINA, AMBODIAMONTANA, AMBODIROKA, ANGAVO, ANDRIANTANY, ANOSIFITO, MANAMBOLO, ANTSAPANDRANO, BABAY, AMBOHITRINILAHY, SOAVINA 1842 – 1843 : Ny isan’ny sakalava niakatra – Tontalin’ny zavatra azo sy ny lany ary very – Toetry ny lalambe nalehan’olona – Isan’ny Manamboninahitra sy ny Miaramila tsy tonga hanafika an-dRadimy 18 vtra – Jirika

v  AMBOANIO, AMBANIANDRO, ANTOMBOKA, BEMAHARIVO 1842 : Hasina – Vola fadintseranana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Fahavalo – Sambo nitody – Foloalindahy

v  ANTANANARIVO, FIANARANTSOA, IOMBIARIVO, ANDOHANTSINDRANA, ALAROBIA, AMBOHIKAMBANA, ANDREFANIBEANANA, AMBOSITRA, VOHITRAFENO, VOHITROSY, MATSIATRA 1841 – 1842 : Hasina – Toetry ny fanjakana – Ireo lehilahy nahafaty amin’ny Hiomantrazo – Fiampangana olona – Isan’ny miaramila honina any Fianarantsoa – Fanomezana ombalahy – Fahavalo – Ny toetry ny miaramila matanjaka sy marary – Ny amin’ny fiadiana – Fitazonana olon-dRabiby sy Rambany izay nanao ody mahery – Fitarainana – Isan’ireo olona nilatsaka ho Miaramila tsy terena – Mamangy Andriana

III CC 331-2 :

v  MALAIMBADY, AMBOANIO, TAMATAVE, ANDRANAMBY, VOHIMASINA 1842 – 1845 : Tokim-panompoana – Fanafenana andevo sy omby – Fahavalo – Hasina – Milaza ny fizarazaran-karena – Mamangy Andriana – Ny soa nataon’ny manamboninahitra sy ny miaramila – Ny amin’ny vokatry ny tany – Fanafarana basy sy vanja hovidiana – Fangatahana fanamboarana rova efa antitra – Tsimando – Fadintseranana – Toaka – Fandroana – Momba ny savoka sy sarandosy – Milaza ny fanafodin’i Monsieur Laborde

v  AMBOANIO, ANTOMBOKA, ANTANANARIVO 1843 – 1856 : Sambo nitody – Momba ny vary – Mamangy Andriana – Famoriana ny savoka sy ny sandarosy – Hasina – Fahavalo nitondra omby – Tafondro – Fitondrana miaramila hitsangatsangana – Tokim-panompoana

v  AMBOHIDROANDRINA, TRINDRINA, BELAMBO, IKISANGY, AMBOHINAORINA, AKADIMAITO, AMPARIHIBE, ISAMBOTSY, AMBATORAKITRA, AMBOHITRANDRIAMANITRA, AMBOHINAORONA, IKAKAOLA, ANDRIANTANY, AMBODIAMONTANA, IMANJA, ANTANANARIVO, ANTSATRANA, INANJA, AMBOHITANTELY, FANJAVARIVO, MANGASOAVINA, ISOAHIADANANA, ANDROVA, AMBOHITROMBY, MASOLO, FENOARIVO 1842  -1849 : Mamangy Andriana, hasina, Tokim-panompoana – Ady tamin’ny fahavalo – Ny isan’ny vanja lany napoaka – Milaza ny toetry ny fanjakana – Ny soa nataon’olona

III CC 332-1 :

v  ANDRANAMBY, SOAVINARIVO 1843 – 1845 : Mamangy Andriana – Fadintseranana aloan’ny vazaha – Vanja sy savoka – Hasina – Tafondro – Fahavalo maty – Anaran’ireo manamboninahitra sy miaramila ary borozany nahafaty fahavalo – Sambo tody – Pasipaoro

v  MAROVOAY, AMBOHIMIRIMO, AMPARIHIBE, ANTANANARIVO, ANTOMBOKA, MIADANARIVO, AMBOHIMANGA 1843 – 1848 : Fahavalo – Tafondro napoaka – Fitondrana ny fatin-dRafaralahimananekena 11 vtra tao Ambohimirimo – Miaramila – Hasina

v  VANGAINDRANO, FARADIFAY, MANIA, FANJANANA 1843 – 1848 : Mamangy Andriana – Miaramila sy ny tafondro – Fizarana harena maditra – Fadintseranana – Hasin’Andriana – Tokim-panompoana – Toetry ny fanjakana – Milaza ny Fandroana – Ady

v  MAHABO, BESEVA, IVOHILENA, ANOSIFITO, AMBODIAMONTANA, ANTSATRANA, AMBANIALA, MERIMANDROSO, AMBOHIDRATRIMO 1843 – 1848 : Mamangy Andriana – Vokatry ny tany – Omby – Iraka – Tokim-panompoana – Toetry ny manamboninahitra sy ny sorodany – Jiolahy – Fanaterana vary – Fanaterana variraiventy, isan’olo-miaina – Isan’ny miaramila sy ny manamboninahitra matanjaka sy marary – Ady sy fahavalo – Hasina

v  ALAROBIA (sans date) : Mamangy Andriana

III CC 332-2 :

v  ALAKAMISY 1844 : Mainty momban’i Tsimahafotsy Mangarano sy Ambohipoloalina

v  TSARAHONENANA, ANORONTSANGA, SOFIA, ANOSIMBOAHANGY, ANTANANARIVO 1844 – 1854 : Vola miditra amin’ny seranana – Hasim-pandroana – Tokim-panompoana – Fikarakarana ny fitaovana enti-miady amin’ny vazaha – Fahatongavan’ny sambo Frantsay – Tantaran’Isambay

v  TOAMASINA, MAROZEVO, ANTANANARIVO, SOAVINANDRIAMANITRA, SOAVINARIVO, AMBODINANDOHALO, ANKADIMBAHOAKA 1845 – 1846 : Sambo nitody tao Toamasina – Toetry ny Manamboninahitra sy ny sorodany – Raharaha momba ny vazaha – Hasina – Isan’ny Miramila sy Manamboninahitra tonga sy tsy tonga – Fahavalo – Fividianana andevo – Fitadiavana an’Andriambalohery 9 vtra – Isan’olona nidaboka tao Mananjara – Ny isan’ny entana tamin-dRambonirainy 4 vtra – Ny isan’ny zanaky ny Miaramila mponina amin’Andriandranando

v  ANTONGONDRAHOJA, SOAMIANINA, TRABONJY, VOHIMASINA, ANTANANARIVO 1845 – 1849 : Milaza ny isam-pangady – Hasina – Fahavitan’ny lapa natao – Fanaterana ny vokatry ny tany – Iraka – Tokim-panompoana – Isan’ny vazaha tsy nanaraka ny ladoany – Ny toetry ny manamboninahitra, miaramila sy tafondro ary ny vanja – Fitsarana olona – Raharaha amin’ny vazaha – Sambo nitody – Milaza ny toetry ny fanjakana – Fiadiana zaza – Omby – Fitandremana ny fanjakana

v  Tamatave, Port Louis 1876 1889 : Sambo Normandy

III CC 333 :

v  ANTANANARIVO, ANALAKELY 1878 : Avy amin’ny mpiandry vohitr’Antananarivo momba ny fanamboarana an’i Manjakamiadana sy Andafiavaratra – Fandravana ny miaramila amin’ny matso – Fampakarana ny hasin’Andriana sy ny vola vidin’entana – Fadintseranana – Toaka naterina

v  ANTANANARIVO 1878 – 1879 : Avy amin’ny mpiandry vohitr’Antananarivo milaza zavatra isan-karazany indrindra momba ny fanamboarana an’i Manjakamiadana sy Andafiavaratra – Mamangy Andriana – Fampakarana ny hasin’Andriana sy vidin’entana fadintseranana – Fangatahan’ny Monsieur J Honlder any Tsiafahy mpiambina trano – Ny soa nataon’olona – Iraka – Fanolorana omby – Fampodiana miaramila Andriamihaja maty anaka – Entan-dRainilaiarivony – Hasina, isan’aina, isam-pangady

v  MAHAZINA, VOTOVORONA, ISOTRY, AMBATOMANOINA, AMBODITSIRY, ANTANANARIVO, AMBATONDRATRIMO, AMBOHIBORONA, FENOMANANA, IARIVONIMAMO, PARIS, AMBOSITRA, MIANTSOARIVO, ANALAKELY, MIADAMANJAKA, AMBOHIDRABIBY, AMBOHITRANDRIANANAHARY, ANTANAMALAZA, AMBATOMANGA, ILAZAINA, ANOSIVOLA, AMBOHIMANGA, SOAVINA, AMBOHITRINIMANGA, MIARINARIVO, MANDROSOA, AMBALANIRANA, MAHATSINJO, AMPAMAHO, AMBOHIDRAPETO,AMBOHIMANJAKA, AMBOANJOBE, TRABONJY 1879 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Mamangy Andriana – Filazana alahelo – Fividianana andevo – Fitarainan’olona – Fitarainan’ny miaramila noho ny nahalasanan’ny volany – Omby – Fangatahana ho any amin’ny seranana – Adin-dRainimaso sy Renisoa – Fangatahana fameloman-tsena – Nahafatesan-dRasoaray – Didim-panjakana

v  ANTANANARIVO, ISOTRY 1879 : Ny lany tamin’ny nahalasanan-dRamatoa Rasoaray

v  MANJAKAMIADANA 1881 – 1890 : Vola nivoaka

v  MIARINARIVO, ANJEVA, LOHASAHA, AMBATOLAMPY, ANTANANARIVO, ANALAKELY, ANOSIALA, ANTOIBE, ISOTRY, AMBOHIDRATRIMO, TOAMASINA 1882 : Mamangy an-dRanavalona II

v  VAKINANKARATRA, SOAVINA, ANTANANARIVO 1882 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 333 :

v  ANTANANARIVO, ANALAKELY 1878 : Avy amin’ny mpiandry vohitr’Antananarivo momba ny fanamboarana an’i Manjakamiadana sy Andafiavaratra – Fandravana ny miaramila amin’ny matso – Fampakarana ny hasin’Andriana sy ny vola vidin’entana – Fadintseranana – Toaka naterina

v  ANTANANARIVO 1878 – 1879 : Avy amin’ny mpiandry vohitr’Antananarivo milaza zavatra isan-karazany indrindra momba ny fanamboarana an’i Manjakamiadana sy Andafiavaratra – Mamangy Andriana – Fampakarana ny hasin’Andriana sy vidin’entana fadintseranana – Fangatahan’ny Monsieur J Honlder any Tsiafahy mpiambina trano – Ny soa nataon’olona – Iraka – Fanolorana omby – Fampodiana miaramila Andriamihaja maty anaka – Entan-dRainilaiarivony – Hasina, isan’aina, isam-pangady

v  MAHAZINA, VOTOVORONA, ISOTRY, AMBATOMANOINA, AMBODITSIRY, ANTANANARIVO, AMBATONDRATRIMO, AMBOHIBORONA, FENOMANANA, IARIVONIMAMO, PARIS, AMBOSITRA, MIANTSOARIVO, ANALAKELY, MIADAMANJAKA, AMBOHIDRABIBY, AMBOHITRANDRIANANAHARY, ANTANAMALAZA, AMBATOMANGA, ILAZAINA, ANOSIVOLA, AMBOHIMANGA, SOAVINA, AMBOHITRINIMANGA, MIARINARIVO, MANDROSOA, AMBALANIRANA, MAHATSINJO, AMPAMAHO, AMBOHIDRAPETO,AMBOHIMANJAKA, AMBOANJOBE, TRABONJY 1879 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Mamangy Andriana – Filazana alahelo – Fividianana andevo – Fitarainan’olona – Fitarainan’ny miaramila noho ny nahalasanan’ny volany – Omby – Fangatahana ho any amin’ny seranana – Adin-dRainimaso sy Renisoa – Fangatahana fameloman-tsena – Nahafatesan-dRasoaray – Didim-panjakana

v  ANTANANARIVO, ISOTRY 1879 : Ny lany tamin’ny nahalasanan-dRamatoa Rasoaray

v  MANJAKAMIADANA 1881 – 1890 : Vola nivoaka

v  MIARINARIVO, ANJEVA, LOHASAHA, AMBATOLAMPY, ANTANANARIVO, ANALAKELY, ANOSIALA, ANTOIBE, ISOTRY, AMBOHIDRATRIMO, TOAMASINA 1882 : Mamangy an-dRanavalona II

v  VAKINANKARATRA, SOAVINA, ANTANANARIVO 1882 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 334 :

v TOAMASINA, SOANIERANA, MANJAKANDRIANOMBANA, AMPANALA, SOAMANDRAKIZAY 1884 – 1885 : Fivarotana sy fividianana andevo, zavatra hita tamin’ny sambon’Andriana – Lalàna amin’ny fadintseranana

v  MADEIRA, PORT LOUIS, SUEZ 1885 -1888 : « Sambo Normandy »

v FARAVOHITRA, ANTANANARIVO, MANERINERINA, AMBOHIBATO, ANKADIROANDRINA, TSINJOARIVO, SOATSIMANAMPIOVANA, IMARIVOLANITRA, ANTSAHABE, ANJANAMANORO, IMANANDRIANA, AMBOHIBATO, AMBODITSIRY, MANJAKARAY, AMBOHIMANGA, AMBARAVARAMBATO, AMBATOMANGA, MANDROSOA, MARIDAZA, AMBOHITRAIVO, AMBATOMITSANGANA 1886 : Fangataham-bola – Mamangy Andriana – Karazan’entana tonga – Ny soa nataon’ny Mpanjaka – Ny soa nataon’olona – Fitarainan’olona isan-karazany – Fangatahan’olona – Fanaterana zavatra ho an’ny Mpanjaka

v  ANTSAMBON’NY NIELLY, MANJAKANDRIANOMBANA, ANDRAISORO, MARIDAZA, MANJAKANDRIANA, ANDAKANA, BEFORONA, MAROMBY, TOAMASINA 1886 : Fahana nataon’ny olona teny an-dalàna tamin’ny niakaran-dry Admiral tamin-dRadoara 10 vtra tao an-tsambo Naiade – Iraka – Fifandraisana amin’ny vahiny- Fandraisana ofisialy an’i Monsieur Burchard – sambo

v  Vola nivoaka

v  AVARA-DROVA, MARIVOLANITRA, TSINANAN’AMBATONDRAFANDRANA 1888 : Didim-pitsarana

v  LONDON, TAMATAVE 1887 – 1889 : Sambo « Normandy »

v  PORT- LOUIS 1884 – 1890 : Sambo « Normandy »

v  1888 – 1897 : Concession Talbot

III CC 335 :

1891 – 1899 : Kopian’ny vola nampitondraina hamidy taratasy sy ny famangiana manamboninahitra any Antananarivo – Anosibean’ala 1891 : toetoetry ny fanjakana – Fadintseranana nivarina – Fandraisan-dRainilaiarivony anjara amin’ny fikambanana Malagasy amin’ny Sambo Sitimo sy ny fivarotana misy fetra – Télégramme – Affaire Ranaivo – Pasipaoro – Raharaha Mondahé sy Botra – Pillage de maïs à Manombo – Mémorandum – Diary – Hasim-pandroana sy isan’aina – Zanak’andriana – Vidin’ny volamena – Fandroana – Polisy mangingina – Faritanin’Imerina : anaran’ny governora sy mpiadidy miara-misava basy – Polisy mangingina : fanampin’ny didy efa nomena

III CC 336 :

v  AMBOHIMANGA ATSIMO, AMBOHIMANJAKA, AMBOHINAMBOARINA, AMBOHINOME 1892 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMPARAFARAVOLA, ANKOALA, AMPARIHIBE, ANDAKABE, ANALABE, ANDRANOMIELY, ANKAZOBE, ANKAZOMENA, ANDRANOMALAZA, AMBATOMBORONDAMBA 1892 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AMBODIMADIRO, AMBOHIMAHASOA, AMBOHIMANAMBOLA, AMBOHIMANDROSO, AMBOHIMANGA 1892 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Jirika

v  AMBALANIRANA, AMBAHY, AMBALANJANAKOMBY, AMBALAVAO, AMBALAVATO, AMBATOFANGEHANA 1892 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Jirika

v  ANOROTSANGA, ANOSIBE 1892 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana, raharaha amin’ny vahiny (vazaha sy zanak’andriana Sakalava) – Fadintseranana

v  AMBATOFINANDRAHANA, AMBATOMINGODANA, AMBATONDRAZAKA, AMBAVAHADIVATO, AMBIROBE, AMBODIAMONTANA 1892 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Jirika – Foloalindahy

v  AMBOHIPIHAONANA, AMBOHITOMPO, ANTANANARIVO 1892 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Jirika – Fitsarana

III CC 337 :

v  ANOSIMBOAHANGY, AMBATONDRAZAKA, AMBODIHARANA, AMBOHIMANJAKA, ANDRIANTANY 1827 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Olona sy omby babo

v  AMBOHITROSY, AMBODIANGAVO 1828 : Ireo zavatra nomena ny miaramila sy ny Betsimisaraka

v  CAPE OF GOOD HOPE 1828 : Correspondances des élèves-marins

v  ANTANANARIVO 1830 – 1851 : Brevets d’honneur de Razakafidy

v  ISOARIRININA, IVOLOSY, ANDITSAKA 1831 : tafika

v  1835 : Compte-rendu de Rainihiaro concernant une armée expéditionnaire arrivée à destination avec un retard de 20 jours

v  ANTANANARIVO 1836 : Etat effectif des soldats – Liste nominative des soldats et officiers

v  AMPANGABE, IVANGAINDRANO, SOAVINARIVO, AMBANIALA, FIANARANTSOA 1836 : Tafika notarihin-dRainimaharo tany amin’ny faritra atsimo

v  IVANGAINDRANO, AMBOSITRA 1836 : Correspondances miliitaires concernant l’Armée commandée par Rainimaharo dans le Sud – Anaran’ny nahafaty fahavalo

v  ANTANANARIVO, ANDRAMBE, MARIADABO 1837 : Momba ny tafika – Armée commandée par Rainisoamananera 12 voninahitra

v  ANDOHALOKELY 1838 : Fanomezana ny tafika nentin-dRainimaharo

III CC 338 :

v  ANTANANARIVO 1838 : Affaires militaires

v  VOHIMALAZA, AMPARINATROKA, FIANARANTSOA, MANIA, ANKAZOMENAVAHITRA, ALAROBIA, AMBANIALA, ISOTRY 1838 : Mamangy andriana –  Toetry ny fanjakana – Soa ataon’ny foloalindahy – Isan’ny miaramila maty an’ady

v  ANTANANARIVO 1838 : Isan’ny vary nomena ny miaramila miambina – Foloalindahy

v  MAHARIVO, ANTANANARIVO, BASIBASY, BESARA, MODONGY, MANIA, ANTANAMANJAKA, AMBATOFOTSY, AMBANIALA 1838 : Vokatry ny tany aterin’ny olona – Foloalindahy – Tatitry ny vokatry ny ady – Mamangy andriana

v  IVOHIPAHO, ISAHALAKATRA, IMANAMBONDRONA, VOHIMALAZA, IVOLOVOKOKA, IVANGAINDRANO, ISANDRAVINANY, AMPASIMBE, FARADIFAY, ITAHOBE 1838 : Momba ny tafika

v  SAKANAVAKA, MALIO, MATSIATRA, MANIA, ISANDRAKELY 1838 : Mamangy andriana – Isan’ny miaramila marary sy latsaka – Toetry ny fahavalo – Toetry ny ady amin’ny fahavalo

III CC 339 :

v  ANTANANARIVO 1840 – 1847 : Fanalana sy fanisana miaramila – Toetry ny tafika – Momba ny tafika – Miaramila voromahery – Contrôle des armes

v  IVOHIBE, IKALA, IVATOAVO, ANDAVAKONDRY, IMANIA, HIANKIANA, SOAVINANDRIAMANITRA, SISAONY, IVANGAINA, ISOTRY, ALAROBIA 1843 – 1844 : Tafika notarihin-dRainingory 13 voninahitra – Journal de route → Sud + Rapports à partir d’Ivohibe

v  MAROPARASY, VOHITROSY, ANALAKELY, ASABOTSINILOHARANO, IVOHIBE 1843  -1844 : Momba ny tafika – Opération Centre Sud

v  ANTANANARIVO, ANDROMBA, VATOVORY 1844 : Tafika notarihin-dRadimy 10 voninahitra

v  ANDRAOFIATSINANANIKIANJA, ANKAVANDRA, BEMASOANDRO, TSIROANOMANDIDY, MORATSIAZO 1844 : Tafika notarihin-dRafaralahitsimandainga 10 voninahitra

v  AMPASINDAVA, ISAKAY, ISOTRY, MANDAZA 1844 : Tafika notarihin-dRamena 9 voninahitra

v  AMBOHIBELOMA, MANDANJA, MASINANDRIANA, AMBOANIO, AMBODIRANO, AMBATONDRAZAKA 1844 : Tafika notarihin-dRatsitohaina 10 voninahitra

v  BETAKILOTRA, MAHABO, TSIJOBONINA, MALAIMBANDY, AMBATOFINANDRAHANA, MANIA, IBEHENJY, AMPONTANY, ALAROBIA, SOANIARANA, ANKAZOMENAVAHATRA 1844 : Tafika notarihin-dRainimakaola 9 voninahitra sy Ramboanirainy  9 voninahitra

v  AMBATOMIGIODANA, ANTANANARIVO, IANJANANA, BENASANDRATRA, ANDOHARANOFOTSY, ANKAZONANDRIAMPIANINA 1844 : Affaires militaires

III CC 340 :

v  AMBOHIBELOMA, AMBOHITSARA 1845 : Momba ny tafika – Anaran’ny nahafaty fahavalo

v  ANTANANARIVO, ANDOHARANOFOTSY, BENASANDRATRA, AMBATOMIGIODANA, NANDIHIZANA 1846 : Momba ny tafika

v  BENASANDRATRA, ANDOHARANOFOTSY, IMANIA, ANTANANARIVO, SOANIARANA 1847 : Toetry ny tafika

v  ANDOHARANOFOTSY, AMBOAVATO, BASIBASY, MODONGY, ANTANANARIVO 1847: Momba ny tafika

v  ANTANANARIVO, BENASANDRATRA, ANDOHARANOFOTSY, HIANKIANA 1848 : Momba ny tafika tarihin-dRainijohary, Rainingory 13 voninahitra, Ranitany 13 voninahitra

v  ANTANANARIVO 1849 : Contrôle des armes

v  BENASANDRATRA, ANDOHARANOFOTSY, MAHAMASINA, SOANIARANA, ANTANANARIVO 1849 : Momba ny tafika

v  ANTANANARIVO 1850 : Voromahery sy Antairoka nanao fefiloha

v  ANDOHARANOFOTSY, ANTANANARIVO, BENASANDRATRA, SOANIARANA 1850 : Momba ny tafika

v  ANDRIANTANY, MANAMBOLO, MAHERINEVOKA, MORATSIAZO 1851 : Tafika notarihin-dRainitrimo 12 voninahitra – Opération région Manambolo – Ankavandra

v  ANDOHARANOFOTSY, ANTANANARIVO, SOAVINANDRIAMANITRA, BENASANDRATRA, AMBATOVINAKY 1851 : Affaires militaires

III CC 341 :

v  FARITR’ANTANANARIVO 1852 – 1854 : Affaires militaires – Campagne Sud-Est – Tafika notarihin-dRaharo 14 vtr – Entan’Andriana – Hasina – Isan’ny lehilahy mazoto Tsivelomisalahy – Tafika notarihin-dRamanamianta – Raharaha notarihin-dRatsirombaka 12 vtr – Tafika notarihin-dRaindranandrasana 12 vtr – Tafika notarihin-dRainizaka 12 vtr – Tafika notarihin-dRainitsara12 vtr

v  FARITR’ATSIMO ATSINANANA 1853 : Raharaha miaramila

III CC 342-1 :

v  AMBOHINAMBOARINA 1853 : Tafika notarihin-dRalaisalama 12 vtr

v  FARITR’ANTANANARIVO 1853 – 1854 :  Tafika notarihin-dRazanakandrianiana – Tafika notarihin-dRatsirahonana 13 vtr  – Tafika notarihin-dRamena 12 vtr  – Faritr’Antananarivo notarihin-dRainimarosata – Momban’ny tafika

v  FARITR’I FARADOFAY 1853 : Tafika notarihindRaimanambahy

v  MAHAZINA 1853 : Tafika notarihin-dRavanona 9 vtr

III CC 342-2 :

v  AMBAZAHA; AMBOHIDRATRIMO; AMBOHITSIMANOVA … : Olona nirahina haka miaramila

v  AMBOHINAMBOARINA 1852 : Tafika notarihin-dRainopiana

v  AMBOROMPOTSY; ANGAVO; ANDRIATANY

v  ANDROANTANY; ANKAZOMASINA; AMBOHIBALALA  1852 : Tafika notarihin-dRainikotomanga 13 vtr

v  ANKAZOBE 1853 :  Tafika notarihin’Andriatsitohaina 13 vtr

v  ANTANANARIVO 1852  : Tafika notarihin-dRakohara

v  BETAMENAKA 1852 :  Tafika notarihin-dRamanamihanta

v  SANDRANO; ANTAMPOKETSA; ANTSAPANIMAHAZO 1853

v  SOANIARANA; BENASANDRATRA; MAHAMASINA … 1853 : Affaires militaires

v  VANGAINDRANO, NAMORONA, BETSIZARAINA 1853 : Tafika notarihin-dRahaingo

III CC 343 :

v  AMBOHINAMBOARINA 1885 : Ny tafika notarihin-dRainilambo 12 vtr

v  ANDRIAMPOTSY 1855 : Tafika notarihin’Andriandrianavalona

v  ANTANANARIVO  1856 – 1857 :  Momban’ny tafika

v  AVARADRANO 1856 :  Tafika notarihin’Andriambelo, Rainilambo, Rainizatovo, Ramahova, Ramankilana, Ratsaratelo – Fanisana miaramila

v  BENASANDRATRA; ANDOHARANOFOTSY; ANKAZOBE 1855 – 1858

v  MANAHAKA; AMBOHINAMBOARINA 1855 : Tafika notarihin’Andriambola 12 vtr

v  ANTEZA, MANIA, SOANIARANA 1856

v  AMBATOFINANDRAHANA, ANDRANOMALAZA, SOANIARANA 1858

III CC 344 :

v  ANDOHARANOFOTSY, ANTANANARIVO, BENASANDRATRA, SOANIARANA 1859 : Momban’ny tafika

v  SOAVINIMERINA; AMBOHIMARINA; TSAMBAO  1859 : Tafika notarihin-dRabesalama 10 vtr

v  MANIA, MANAMPY 1860 : Tafika notarihin-dRazafimbelo tany Alarobia, Ambohinamboarina, Fianarantsoa, Mania, Sisaony, Soavinandriamanitra

v  Tafika notarihin’Andriamatoarazafy tany Alarobia, Andoharano, Andrefantanananikongo, Mahazina, Mania, Vohitrafeno 1860

v  Tafika notarihin-dRainikotomanga tany  Ambanda, Ambatolampy, Ambohinamboarina, Antanifotsy, Avatr’Ikongo, Betampona, Mahazina, Mania, Mandranofotsy, Mania 1860

v  Tafika notarin-dRatsimitamby tany Alarobia, Betampona, Fianarantsoa, Isandra, Matsiatra 1860

v  Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila any Andoharanofotsy, Antananarivo, Mahamasina, Benasandratra 1860

v  Tafika notarihin-dRainimamonjy tany Antanifotsy, Ivatovahy, Ambohinamboarina 1860

III CC 345-1 : ALAROBIA, AMBANIALA AMBATOLAMPY, AMBOHINAMBOARINA, AMBOLO, ANDREFANITSIAZOHARIVA, AMBODIAMBILANY, ANKISATRA, ISOTRY, TSIAZOHARIVA 1861 – 1862

Momba ny tafika nentin-dRainimamonja  – Isan’ny miaramila sy ny adeka ary ny manamboninahitra

III CC 345-2 :

v  ANTANANARIVO, BENASANDRATRA, MAHAMASINA, SOANIARANA 1863 : Toetry ny fanjakana

v  MAHAMASINA 1863 : Momban’ny tafika

v  ANTANANARIVO 1863 : Raharahan’ny tafika

v  Tafika: toetry ny fiadiana misy ao ANATIROVA sy ao MAHAMASINA 1884

v  Toetry ny tafika nentin-dRainibesa tany AMBANIALA, AMPEFY, ANDRANOMAVO, ANOSIBE, FIDASIANA, IKATSOAKA, TSARAHAFATRA 1863

v  FIADANANA (ANTANANARIVO)  1865 : Toetry ny tafika – Anaran’ny ODP – Anaran’ny deka – Manamboninahitra, miaramila

v  ALAHADINAMBOHIMASINA, AMBOHOTSIMANOERA, MANJAKANDRIANA 1863 : Toetry ny tafika notarihin-dRainivodiahitra sy Ramonta tany

v  Momban’ny tafika ALAROBIA, AMBONIMANGA, ANDOHARANOFOTSY, SAHAFA, SOANIARANA, SOANIERANA 1861

v  Toetry ny tafika notarihin-dRainimanito tany AMBATOMAINTY, ANKADIMAITO, MIADANARIVO 1863

v  Momban’ny tafika notarihin’Andriamihaga tany ALAROBIA, ANDRIANTANY, ISOTRY  1863

v  Tafika notarihin-dRainizafy tany AMBOHIMENA 1863

III CC 346 :

v  ANTANANARIVO 1857 – 1878 : Affaires militaries – Famindran’ny foloalindahy  – Dekan’Andriambaventy – Loholona – Anaran’ny miaramila nilatsa-tenany (mahazo fitaovana na fitafiana) – Anaran’ny miaramila sy manamboninahitra nahazo firanitra – Momba ny tafika – Isan’ny homena lamba hatao – Isan’ny olona nandray hena – Isan’ny miaramila sy ny Manamboninahitra – Kabarin-dRanavalona II momba ny tafika – Isan’ny miaramila – Anaran’ny dekan’ny ODP manaraka ny Andriana – Anaran’ny dekan-dRaharo – Isan’ny 1500 lahy nomena ankanjo sy salaka – Famindran’ny namokorabiby – Isan’ny Foloalindahy – Isam-basy

v  AMBOHIMANGA 1873 : Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila tamin’ny tafika nentin-dRainimahenina

v  MANIA 1873 – 1874 : Taratasy ho an-dRavoninahitriniarivo – Vola mivoaka nomena ny miaramila sy ny mpanao raharahan’ny mpanjaka

III CC 347 :

v  ANTANANARIVO 1879 : Momban’ny tafika – Anaran’ny miaramila ao amin’ny foloalindahy – Anaran’ny manamboninahitra sy ny miaramila – Famindran’ny namokorabiby – Taratasy ifanoratan’olona isan-karazany – Famangiana any amin’ny foloalindahy

v  TOAMASINA 1879 : Raharaha amin’ny Frantsay

III CC 348-1 :

v  AMBATOFAMANJANA – AMBATORAKA – AMBOHINAMBOARINA – AMBOHOTAKADY  –  ANDRIATANY –  BENASANDRATRA – BETAFO – FIHAONANA – ILAZAINA – ISOTRY – MAROMIDITRA – SOANIERANA 1880

v  ANTANANARIVO 1880 : Momban’ny foloalindahy – Tsimando – Famindran’ny foloalindahy

v  IMERINA 1880 : Momban’ny tafika

III CC 348-2 :

v  ANKARAMAMY 1883 : Ady amin’ny Frantsay

v  ANTANANARIVO 1883 – 1884 : Momban’ny tafika – Toetry ny Foloalindahy – Fitaovana

III CC 349 : 1835 – 1891

Effectif des Tsimandoa bien portants et malades – Effectif militaire – Armée commandée par Rainimarolahy 11 Vtra : ravitaillement, compte rendu d’une expédition  ( 1837 ), vivres données aux soldats par les habitants de Majunga – Didin’Andriana amin’ny akanjo miaramila ( uniforme) – Anaran’ny lehilahy nahafaty fahavalo – Contrôle des armes et munitions – Isan’ny salaka  noraisina  ho an’ny zazavao – Isan’ny salaka  nomena ny manamboninahitra sy ny miaramila – Famindran’ny mamokorabiby – Raharaha amin’ny miaramila (momba ny mpianatra ho manamboninahitra) – Momba ny tafika notarihin-dRamahatra tany atsimo – Avy amin’ny ira-panjakàna momba ny fakàna miaramila – Tafika notarihin-dRamahatra ho any Fiheregna – Tafika nentin-dRainimiadana

III CC 350 : 1828 – 1869

Tafika: Soanierana, Bevato – Ny momba ny tafika, fanisana ny manamboninahitra sy ny miaramila – Tafika nentin-dRainimiadana

III CC 351 : Boky misy ny anaran’ny miaramila Betsileo nalaina tamin’ny Andafiatsimo, Imatsiatra voalahatra araka ny naloan’ny vahoaka isam-bohitra, noraisina sy natao ny 20 martsa 1888 taona fahadimin’ny nanjakan-dRanavalona III

III CC 352 :

v  ISOAVINIMERINA, ANALAKELY, ANTOBY, ANDRIAMBATO, AMBODIRANO, ANDRANORO, ANKOSY, ANKADIMBAHOAKA, FARALAZA, ATSIMON’ AMBOHIDROA 1887 – 1889 : Momba ny fanaovana fefiloha – Fizaram-paritra – Soa ataon’ny olona – Raharahan’ny Foloalindahy sy ny fokonolona

v  ANTANANARIVO, AMBONILOHA, AMBOHINOME, AMBOHIDAVA, AMBOATANY, ANTSAPANDRANO, AMBONIMANJAKA, ANDRANOVELONA, AMPAHIMANGA, AMBOHIMARIKA, ISOTRY, SOAMANANDRAY, IMANJAKAVARADRANO, AMBOHIPIAINANA, ILAZAINA, AMBOLO, AMPANANANINA, AMBOHIMASINA, ANKADIALA, AMBOHITSARATANY, AMBATOLAMPY, FARATSIHO, AMBOHIDRAPETO, IMIARINARIVO, AMBOHIMAHATSINJO, ANDRAISORO, AMBOHIBAZOINA, AMBATOFOTSY, AMBOHITRANTENAINA, ANJOHY, ANKADIVORY, AMABTOVINAKY, AMBOHITRIMO, ANBARALAMBA, SOANIERANA, FENOARIVO, AMBATONDRATRIMO, ANTSIRAKA, ANOSIVOLA, ANKADIVORIBE, ANJEVA, MANJAKARAY, AMBOHIMANAMBOLA, ANTOBY, TSIAFAHY, MAHITSITADY, AMBOHIPO 1888 : Fisaorana ny mpanjaka – Zavatra vitan’ny fokonolona momba ny fanaovana fefiloha sy lakan-drano – Fambolena – Fiambenana sy fanadiovana ny tanàna – Mamangy Andriana – Soa ataon’ny olona – Fiangonana sy sekoly

v  AMBOHITRIMANJAKA, AMBATONDRATRIMO, MANJAKAZAFY, IMERITSIATOSIKA, FARATSIHO, SISAONY, AMBATOVINAKY, MANALALONDO, AMBOHIMIRAKITRA, MAHITSIARIVO, AMBOHIDAHY, AMBIHIMIANDRA, MAHAZOARIVO, AMBOHIMANJAKA, ANDRAMASINA, IMAHITSY, MANJAKARAY, ANDRONDRA, AMPAHITROSY, AMBATOMANOINA, FALIARIVO, AMBOHIMANAMBOLA, AMBOHITRANTENAINA, AMBOHITRAINA, AMBONAORINA, AMPANGABE, AMPASIKA, ANOSISOA, BETSIZARAINA, AMBOHIMANDROSO, TANGAINA, ANDRAMASINA, AMBODIFAHITRA, MANJAMBOHITRA, ANJOZOROBE, ANOSIVOLA, ANTANANARIVO, ANDROHIBE, MANGARANO, AMBOHITRIMO, ANDOVONTANY, IFALIARY, MIARINARIVO,MERIMANDROSO, MAHARIDAZA, ANKADIFOTSY, AMBOHIBEMASOANDRO, MORATELO, AMBOHIMANANDRAY, ANTANITSARA, MIADANIMERINA, AMPANITOKANA, ISOTRY, AMBOHIBAO, AMBORONJAZA, AMBOHITSEHENO 1889 : Tokim-panompoana – Ady amin’ny tontakely – Hevi- panjakana – Fanaovana fefiloha sy lakan-drano – Fiambenana ny tanàna – Soa ataon’ny olona – Fitandremana ny lalàna – Fitsarana – Fiangonana sy sekoly – Adin’ny mpivady – Hasina

v  AMPASIKA, ANERINDRANO, ANTSPANDRANO, SOAVIMASOANDRO, MANARINTSOA, ANKADIMALAZA, BELANITRA, ANKADIKELY, BETSIZARAINA, MANJAKA, FENOARIVO, SISAONY, AMBOHIMAHITSY, ISOTRY, AMBATOMANGA, MANJAKAZAFY, ANTANANARIVO, AMBOHITRAINA, AMBOHITROMBY, AMBATOFOTSY, BONGATSARA, ANDRAMASINA, MANALALONDO, ANTAPONALA, AMBATOVINAKY, MANJAKARAY, AMBOHIDRATRIMO, MIADAPAHONINA, ANDRAISORO, MANDIAVATO, ALASORA, MAHITSITADY, AMBOHIMANARINA, AMBATO, AMBOHIDRAPETO, ILAZAINA, ANJANAHARY, ANDRONDRA, MANDIAVATO, AMBOHIPO, FARATSIHO, AMBOHITRANDRIANA, IHARAMALAZA, AMBOHIMANJAKA, AMBATOLAMPY, AMBATOFISAORANA, AMBORONJAZA, ANDRAINARIVO, ANDRANOMALAZA, BELANITRA, SOANIERANA, ANDRANOBE, ANDRAVOHANGY, AMBOHITRINILANITRA, ANDOHALO, FANDANA, AMBOHIBAO, ANKADIEVO, FIEFERANA, ANDRANOMANJAKA, ISOAVINIMERINA, AMBODIIFAHITRA, ANTSAMPANDRANO, MASOMBOAY, AMBOHIMANDROSO, AMBOHIBAO, MAHARIDAZA, ISOAVIMASOANDRO 1889 : Fandraisana deka – Tokim-panompoana –  Fanaovana lalana – Fanamboarana fatsakana, fefiloha, lakan-drano – Fanaovana trano maizina – Fanokanana toerana ny boka sy ny voan’ny nendra – Foloalindahy – Volamena – Momba ny fisoratam-panambadiana – Toaka – Soa ataon’ny olona

v  AMBOHIPO, ANJOHY, ANERINDRANO, MANDANJA, ANDRONDRA, AMABATOLAMPY, AMBOHIMIRIMO, AMBATOFISAORANA, AMBOHIPANANINA, AMBOHIBAO, MERIMANDROSO, IMANAZARY, AMBOHIDRAPETO, ANJANAHARY, AMBOHITRINIMANGA, ISOTRY, VAKINISAHANISAOTRA, ANATIVOLA, FALIARIVO, TSIAFAHY, MALAZA, AMPAHITROZONA , IMANOHILAHY, AMBOHIBAO, BELANITRA, FANDANA, IMANAZARY, AMBOHIMANAMBOLA, HARAMY, MIADANIMERINA, ANKADIMANGA, MIADAMANJAKA, ANATANANARIVO, ITAOSY, SOANIERANA, ARIVONIMAMO, IHARAMALAZA, AMBOHIBAO, ANKOROMBE, AMBOHIMANDROSO, AMBATONDRATRIMO, AMBOHIMARINA, MASOMBOAY, AMBOHITROLOMAHINTSY, AMBATO, MIADAMANJAKA, BETATAO, AMBOHIPANJA, ANTANETY, AMBOHITRANGAVO, ANKADIVORIBE, AMBATOLAIVY, MANARINTSOA, AMBOHITRANTENAINA, AMABATOLAMPY, IMANANKASINA, AMBOHIDRAPETO, AMBOHITRIMO, ANTSAHAMAINA, AMBOATANY, AMPANOTOKANA, AMBONAORINA, IMERITSIAFINDRA, AMBOIDRAVAKA, VINANY, ANALAMAHINTSY, AMBATONAORINA, AMBOHIMIRAKITRA, AMBATOTOKANA, MANJAKATOMPO, AMBOHIBELOMA, ANKORONKELY 1889 : Mamangy Andriana – Toetry ny fanjakana – Raharaham-pokonolona ho fanatsarana ny tanàna sy ny fiainam- bahoaka – Fitarainana – Fiangonana – Ady sy fitsarana – Fifidianana governor – Fambolena

III CC 353 :

v  ANTANANARIVO 1889 : Fanamboarana fefiloha

v  IHARAMALAZA, SAROBARATRA, AMBOHITSEHENO, AMBOHIDRAPETO, NAMEHANA, ISOTRY, MASOMBOAY, MORATSIAZO, BELANITRA, AMBOHIPANJA, AMBOHIMAHINTSY, AMBOHIBAO, TSIAFAHY, MANJAKARAY, ISOANIERANA, MANARINTSOA, AMBOHIMIRAKITRA, AMBOHITRAINA, ANDRAIVARIVO, AMBOHITRIMO, AMBOHIMANDROSO, BETAFO, MIADANIMERINA, LOHARANO, AMBATOVINAKY, AMBONILOHA 1889 : Fanadiovana tanàna – Fiasana tany – Vola miditra amin’ny fanjakana – Volamena – Ady – Vono olona – Fanaovana tranomaizina – Mpanao tontakely – Fanaovana ny tranon-dRamatoa Ramasindrazana

v  AMBOHITRINIMANGA, KIMNGORY, IVATOBE, AMBATOFOTSY, ARIVONIMAMO, ALASORA, ANKAZONDANDY, MIADAMANJAKA, AMBATO, MANGABE, AMBONAORINA, MASINDRAY, MERITSIAFINDRA, ANTANANARIVO, AMBOHIDRAY, AMPAHIMANGA, IFENITRA, ANKADIVORIBE, ANKORONKELY, MANALALONDO, ANDRANOMALAZA, AMBOHIBE, AMBOHIMANDRY, AMBATOMIADY, AMBARALAMBA, TSIAFAHY, IARAMALAZA, AMBOHIMANGA, AMBOHITROMBY, AMBOHINANJAKANA, TANJOMBATO, AMBOHIDAHY, BEHENJY, AMBOHITRAZA, AMBOHIBEMASOANDRO, AMBOHIJOKY, AMBORONOSY, AMBOHIPO, HIARANANDRIANA, ARIVONIMAMO, ANKADINANDRIANA, ANDRONDRA, MANGATANY, AMPARAFARAVATO, ANTANAMALAZA, ANDRNOSOALAZA, ITAOSY 1889 : Mpanao tontakely – Mamangy Andriana – Fisavana toaka – Hasin’Andriana – Fanorenana fiangonana – Raharaham-pokonolona samihafa

v  IVATOBE, FIAKARANA, SISAONY, ANTANAMANANA, ATSIMON’ NY MAHAMASINA, ANDRAINARIVO, SOAMONINA, AMBODIMANGA, ANDRANOMALAZA, MAHAZOARIVO, AMBOHIPENO, AMBOHIDRALAMBO, AMBOHITRANDRIAMANJAKA, ALASORA, TSIAFAHY, AMBOHITRAINA, BETAFO, AMBOHIDROA, ISOTRY, FALIARIVO, AMBOHITROMBY, ANKADIVORIBE, AMBOHIMANDROSO, ALATSARA, TSARAHONENANA, BEHENJY, FILAMAHANA, AMBOHIDAMIZAY, MIADANIMERINA, ANKARINTSOA,ARIVONIMAMO, FALIARIVO, SOAVINARIVO, ITAOSY, AMBOHIJOKY, ANKAZONDANDY, AMBATOLAMPY, AMBOHIMASINA, MERITSIAFINDRA, ANJEPY, AMBOHIPOLOALINA, ANOSIZATO, ANTANIVAO, ANDROHIMAINTY, AMBARALAMBA, AMBOHINANDRIANA, AMBIHITRINILANITRA, AMBORONOSY, AMBOATANY, MAMIOMBY, MANGATANY, ANTANANARIVO 1889 : Isam-pangady – Foloalindahy – Toetry ny fanjakana – Hasina – Fambolena – Vola miditra amin’ny fanjakana amin’ny raharaha isan-karazany – Didim-pananana – Soa ataon’ny olona – Fanaovana tranomaizina – Fisavana toaka eny an-tsena – Hai-trano – Ady amin’ny fahavalo

v  AMBOHIBE, ANTANANARIVO, AMBOHIMASINA, MERIMANDROSO, AMBOHITSARA, FIDIRANA, MAHITSY, ANTOBY, AMBOHIPO, SOAMANANA, AMBATOMANJAKA, AMBOHIDRATRIMO, AMBATOFISAORANA, IMAMORIARIVO, AMBOHIBAO, AMBOHIPANIRY, MIADANIMERINA, ANTANETIBE, AMBOHIPANARIVO, AMBOHIBARY, MANANINA, AMBOHIMANDRY, AMBALANIRANA, FARALAZA, AMBOHITRANDRIANA, TSIAFAHY, MANALALONDO, AMBOHIPIARA, MERINAVARATRA, IMANJAKAVARADRANO, AMBATONAORINA, MIADANA, ANTANIFISAKA, ANTSAHAMAINA, MANAZARY, AMBOHIJANAHARY, IOMBIVATO, ANKORONKELY, ANKADIVORIBE, ANALAMAINTSY, SOAMANANDRARINY, IMAHATSINJONIMERINA, AMBOHIMALAZA, IVATO, AMPARAFARAVATO, ANTANETY, ANKADINDRAVOLA, FENITRA, ANOSIMANJAKA, ANJANAHARY, ANKADINDAMBO, ANOSIFITO, ANKERAMADINIKA, AMBOHIBATO, TSIRANGAINA, AMBOHITRANGANO, FANDANA, ANTANAMALAZA, BEHENJY, MORARANO, ANKADIFOTSY 1889 : Milaza toetry ny fanjakana – Milaza ny raharahan’ny fokonolona – Vola miditra amin’ny fanjakana amin’ny raharaha samihafa

III CC 354 :

v  ANKERAMADINIKA, ANTANANARIVO, AMBATOMANGA, AMBOHITRIMO, AMBOHIDRANO, ANKAZONDANDY, MANAZARY, AMBOHITRANDRIAMANJAKA, AMBOHIMIANINA, AMBOHIPOLOALINA, ANKARINTSOA, FEHIBE, AMBOHITRANDRIANA, AMBOHIMIRIMO, FALIARY, AMBOHIMASINA, MAHATSINJO, ANTANETIKELY, ANDRANOMALAZA, AMPARAFARAVATO, ANALAMANJAKA, MERITSIAFINDRA, MERINKOARIVO, ANKORONKELY, ITAOSY, SOAMONINA, BABAY, TANJOMBATO, ANDRAINARIVO, MANGATANY, TSIRANGAINA, AMBOHITROZA 1890 : Mpangalatra vadin’olona – Ady amin’ny jirika – Mamangy Andriana – Fiambenana tanàna – Tokim-panompoana – Milaza toetry ny fanjakana

v  AMBOHIMIRAKITRA, ANKARINARIVO, AMBOHIPENO, ANKAZOBE, MAHARIDAZA, ALASORA, AMBODIRANOKELY, AMBOHINAORINA, AMBOHITRAINA, AMBOHITROMBY, AMBOHIBATO, MANGATANY, MANDANJA, AMBOHIDRAPETO, MANARINTSOA, AMBATONDRATRIMO, AMBOHITRAINA, MANJAKARAY, TSARAHONENANA, TANJOMBATO, ANTANANARIVO, AMBATOFOTSY, AMBOHIBELOMA, FALIARIVO, BEHENJY, IOMBIVATO, ANKADIMBAZIMBA, ANDRANOMALAZA, IKANJAMALAZA, ANKERAMADINIKA, TSIMAHANDRY, IBEMANDAZA, MANGABE, MIANTSOARIVO, ITAOSY, AMBOHITRIMO, ANKOSY, ANTSAHAMAINA, SOAVINA, FALIARIVO, AMBOHIPO,MANGARANO, MANANKASINA, AMBOHIBEHASINA, AMBOHIMANANDRAY, ANDRONDRA, SOAMANANDRAY, HIARANANDRIANA, ANTOBY, ARIVONIMAMO, AMBATOMANOINA, MIADANA, AMBARALAMBA, AMBOLO, MIANTSOARIVO, AMBOHITROMBY, AMBATOMANGA, ANOSIBE, TANJOMBATO, BABAY, ANKORONKELY, TSIMAHANDRY, ANERINDRANO, MAHAZOARIVO, TSINJOARIVO, MAHARIDAZA, ANJANAHARY, AMBOHIMANOINA 1890 : Raharaham-panjakana momba ny fanadiovana tanàna – Fanaovana fefiloha sy lakan-drano – Fiambenana tanàna – Milaza fahafatesan’Andriana – Adin’ny mpivady – Hasina – Raharaha amin’ny vazaha – Fanaterana jaka – Vola miditra amin’ny fanjakana – Alahelo – Fiasana volamena – Toetry ny fanjakana

v  AMBOHINAORINA, AMPAHITROSY, AMBOHIBEMASOANDRO, ANDRONDRA, SISAONY, AMBOANANA, FENOARIVO, FARATSIHO, MANANDAZA, MIANTSOARIVO, IMAHALAVOLONA, IHARAMALAZA, ALASORA, ANDRIAMBILANY, AMBOHIBAO, AMBOHIMANARINA, AMBOHITRIMANJAKA, AMBOHIPENO, AMBOHITROMBY, ANJANAHARY, MANJAKARAY, ANTSAHAMAINA, ANKAZONDANDY, ANOSIVOLA, TANJOMBATO, AMBATOMAINTY, TSIAFAHY, AMBOHIMALAZA, ARIVONIMAMO, FALIARIVO, AMBOHITRAINA, SAROBARATRA, AMBATONDRATRIMO,MANARINTSOA, AMBOHIPENO, MANJAKAZAFY, AMBATOLAMPY, ANTANANARIVO, AMBOHITROMBY, FARAVOHITRA, ANKISATRA, AMBODIFAHITRA, HARAMY, ANKERAMADINIKA, MAHATSINJO, AMBOHITRANGANO, ANKOROMBE, ANALAMASINA, MANJAKAZAFY, ANJOHY, MAHABO, SOAMONINA, SOAMANANDRAY, TSIAFAHY, SOANIERANA, IMERIMANJAKA, AMBATOVINAKY, MASOMBOAY, ISAHA, AMBOHIMANORO, ANKADIKELY, ILAZAINA, AMBOHIBELONA, MIADANARIVO, AMBOHITRAINA 1890 : Isam-pangady – Mpanao tontakely – Fiambenana sy fisafoana tanàna – Vola miditra amin’ny fanjakana – Fiaraha-mientana hampidirana ny olona an-tsekoly – Isam-bahoaka –  Momba ny fiasana volamena – Hai-trano – Alahelo sy fitarainana samihafa – Anaran’ny mpiadidy amin’ny faritra  – Ady sy fitsarana

v  AMBOHITRAZA, AMBOHIMANARINA, TSIMAHANDRY, KINGORY, MANDANJA, AMBOHINOME, ANKADINANDRIANA, ALASORA, AMPAHITROSY, MANJAMBOHITRA, AMOHIMIRAKITRA, AMBOHIJANAKA, FALIARIVO, SISAONY, AMBOHIDROA, MAHAFALY, AMBOHINAORINA, FENOMANANA, IVATOBE, AMBATONAHAMANINA, ANKAZONDANDY, ISOAVIMANJAKA, ANTANANARIVO, IKANJAMALAZA, IKALOY, ANDRONDRA, FENOARIVO, AMBOHITRANGANO, ISOTRY, AMBOHITRIMO, ANDROHIBE, AMBATOMARO, MANJAMBOHITRA, ANKORONKELY, ISOAMONINA, ANALAMAHINTSY, MANALALONDO, ANKADIBE, TANGAINA, AMBOHITRANDRIAMANITRA, MAHAZOARIVO, AMBOHIPANIRY, AMBATOFAHAVALO, AMBOHITSARA, ARIVONIMAMO, SAROBARATRA, AMBOHIPO, BEHENJY, AMBOHIMANDRY, ANDROHIMAINTY, MANDIAVATO, ANKORONOSY, ANJANAHARY, AMBOHIDRAPETO, AMBOHIJANAKA, MERINAVARATRA, ITAOSY, ANKAZONDANDY, VALALABETOKANA, MAMORIARIVO, AMBATOLAIVY, TALATA, ANTANETIBE, SOAVINIMERINA, AMPANOTOKANA, ANTANISOA, SOAMONINA, AMPAHITRIZINA, AMPAIDANANA, BEMANDAZA, AMBODIALA, MANAZARY 1890 : Fitsarana – Momba ny fefiloha – Vola miditra amin’ny fanjakana amin’ny raharaha samihafa -Fahafatesan’ny governora – Tokim-panompoana – Fizaram-pananana – Halatr’omby – Sekoly – Ady tany – Alahelo – Fiasana volamena – Mamangy Andriana – Halatr’andevo

III CC 355 :

v  ANKADIMANGA, MANGABE, MANJAKATOMPO, AMBOHIDEHIBE, AMBATO, ANDRANOMALAZA, ALASORA, ANTAPONALA, AMBODIRANOKELY, ANALAMALAZA, AMBATONDRATRIMO, ANBOHIMALAZA, VAKINAPASANA, ITAOSY, TSIAFAHY, AMBOHITRAINA, AMBATOMANOINA, AMBOHIDRAY, ISOTRY, ANJANAHARY, AMBOHITRINILANITRA, MANJAMBOHITRA, AMBOHITRAINA, AMBOHIBEMASOANDRO, AMBOHITRANDRIANANAHARY, SAHATORENDRIKA, MERINAVARATRA, SAROBARATRA, ILEMPONA, MANARINTSOA, MANDANJA, ANKADIVORIBE, AMBOHIMIRIMO, MAHARIDAZA, MANJAKATOMPO, AMBOHIMIADANA, TSIMAHANDRY, AMPAHITROSY, TANJOMBATO, IVATOBE, ANTANANARIVO, ANKISATRA, AMBOHIDROA, SOANIERANA, AMBOHITRAINA, RANGAINA, MANGATANY, AMBATOLAMPY, MORARANO, ISOAVINIMERINA, ANKORONA, MASINANDRIANA, FARATSIHO, MANANKASINA, MERIKOARIVO, AMBATOMANGA, MERIMANDROSO, AMBOHIPO, AMBOANANA, AMBOHITRALAMBO, ISORINDRANO, KINGORY, AMBOHIMASINA 1891 :  Momba ny fefiloha – Sekoly sy fiangonana – Mamangy Andriana – Raharaha vita amin’ny fokonolona – Isam- bahoaka – Fitsarana – Filaminan’ny tanàna – Tokim-panompoana – Varotra – Fanaovana fatsakana sy lakan-drano – Soa ataon’ny olona – Mpanao tontakely – Fiasana volamena – Fanafihan’ny Sakalava – Didim-pananana – Ady tany

v  MAMORIARIVO, AMBONILOHA, BABAY, ANTANANARIVO, AMBOHITRIMO, MANJAKANDRIANA, AMBOHIBOANJO, AMBOHINAORINA, ISOAMANANA, ALASORA, AMBOHIDRAPETO, AMBOHITRAINA, AMBOHITSEHENO, FIAKARANA, AMBOHIMASINA, ANTANETIBE, ANOSIMANJAKA, TANJOMBATO, AMBATOMANOINA, ANJOZOROBE, MANARINTSOA, ANKARINTSOA, IMAHALAVOLONA, ANKORONDAHY, MAHITSIARIVO, AMBOHIMALAZA, IHARAMALAZA, MANDANJA, VAKINAPASANA, AMPIZARANTANY, AMBODIRANOKELY, ANKAZONDANDY, AMBATOMANJAKA, AMBATOLAIVAY, AMBOLO, ANJOHY, FARATSIHO, ILEMPONA, AMBANIALA, ITAOSY, AMBATONDRATRIMO, ANKADIKELY, MANALALONDO, SAROBARATRA, AMBATOFAHAVALO, ANTANAMALAZA, ANTSAPANDRANO, FALIARIVO, AMPAHITROSY, AMBATOLAMPY, AMBOHITRINILANITRA, ANJANAHARY, AMBOHIMANAMBOLA, BELANITRA, MAHATSINJO, SAHATOROENDRIKA 1891 :  Olona mpamaky fasana – Mpangalatra sy mpanao tontakely – Fandroana – Vono olona – Raharaha vita amin’ny faritany sy ny vola miditra amin’ny fanjakana – Hasina – Ady tany – Hevim-panjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Halatr’andevo – Isam-pangady – Fisafoana ataon’ny mpiadidy ny tanàna – Isam-bahoaka – Filaminan’ny tanàna – Adin’ny mpivady – Fanaterana zavatra ho an’ ny Mpanjaka – Fampianarana – Fiasana volamena – Trano may – Fanaterana solom-bodiakoho ho an’ny Mpanjaka

v  ANJANAHARY, AMBOHIDRAPETO, ITAOSY, AMBARALAMBA, ANTANIFISAKA, AMBOHIPIARA, AMBOHIBEHASINA, MAMIOMBY, AMBOHITRIMO, ANTANANARIVO, ISOAVINA, ANTANAMALAZA, TSARAHONENANA, ALASORA, AMBOHIBE, FALIARIVO, ANDRAMASINA, MANJAMBOHITRA, FANDANA, ISOAMONINA, ANKADIFOTSY, AMBOHIBE, AMBOHIDRATRIMO, IVATOBE, AMBATOLAIVY, ISOANERANA, ANTSAHADINTA, ANTANIMARINA, AMBOHIBEMASOANDRO, AMBOHIMANDRY, ANDROHIMAINTY, MAHAZOARIVO, TSIAFAHY, AMBOHIJOKY, AMBOHIMALAZA, MANJAKANDRIANOMBANA, AMBOASARY, AMPANOTOKANA, MANGATANY, MANGARANO, IMANANKASINA, AMBOHIDANERANA, ANTANETIBE, AMBOHINAORINA, FALIARY, ANDOHALO, AMBOHIJAFY, AMBOHITRANGANO, FARAVOHITRA, AMBOHIPO, AMBATOLAMPY, BELANITRA, FEHIBE, SOAVINA, AMBOHIMIARANA, AVARA- DROVA, ANOSIKELY, ANKAZONDANDY, AMBOHITROMBY, SOARANO, ANDRAINARIVO, FIAKARANA, AMBANIALA, BEHENJY, ANKOROHOTRA, AMBATOHARANA, AMBOHIDRAPETO, AMPIZARAN- TANY, AMBOHIBAO, AMBOHIPENO, AMPAHITROSY, AMBOHITRANGANO, ANDRONDRA, AMBOANANA 1891 :  Mamangy Andriana – Fahatsaran’ny tanàna – Raharaha vita sy ny vola miditra amin’ny faritany – Ady isan- karazany – Mpangalatra sy mpano tontakely – Vola azo tamin’ny Alahamady – Fitoriana – Varotra – Irak’Andriana – Trano may – Fitsarana – Kabarin’Andriana – Olona manao an-keriny – Ady amin’ny fahavalo – Mpanodinkodim-bolan’olona

III CC 356 :

v  ANDOHATAPENAKA, IBOINA 1838 : Lisitry ny olona nanao asa amy ny fefiloha vaky

v  AMBOHIMANARINA 1885 : Fokonolona

v  ANTANANARIVO 1885 : Fanakem-pokonolona Ambohibemasoandro

v  MAROVATANA 1885 : Mpiadidy voafidin’ny fokonolona

v  FANDROSOANA 1885 : Mpiadidy voafidin’ny fokonolona

v  MERINAVARATRA 1885 : Mpiadidy vofidin’ny fokonolona

v  AMBOHIMANJAKA 1885: Mamangy an-dRainilaiarivony

v  ARIVONIMAMO: Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana

v  ANTRAHAFILO 1885 : Momba ny fanekem-pokonolona

v  AMBOHITRIRAISANA 1885 : Fanekem-pokonolona

v  AMBOHIBARY 1885 : Mpiadidy voafidy

v  SAHARANGY, ANJANAPARA 1885 : Mpiadidy ao amin’ny fokonolona

v  SOAVINIMERINA 1885 : Mpiadidy voafidy

v  ISAHAGA, AMBODIFAHITRA, AMBOHIBEMASOANDRO, AMBOHIPO, ANKADY, AMBOHIBAO, AMBOHITRANDRIANA, ANONOKA, ANDRANOSOA, FILIMAHANA, AMBOHIMANDRY, AMBOHITRANTENAINA, MANANKASINA, MASOMBOAY, AMBATOTOKANA, AMBOHIBATO, MANGATANY, IMERIMANJAKA, MAROVATANA, FENOARIVO, ISOTRY, FENOMANANA, FENITRA, ANOSY, MAHARIDAZA, MAHITSIARIVO, AMBOHIMIRAKITRA, AMBOHITRINILANITRA, MIAKOTSORANO,  AMBOHITRAKANGA, AMBOHINAORINA, IKANJAMALAZA, MAIZINANDRO, AMBONDRONA, MIADANIMERINA, MERIKASININA, AMBANINAMPAMARINANA, MAMIOMBY, ISOAVINIMERINA, AMBOHIDEHIBE, MANGABE, AMORONA, ANTANANARIVO, AMBOHINAMBO, AMBOHIMANARINA, AMBOHIDRABIBY, AMBOHIBOLOLONA, BEHENJY, AMBANIN’AMPAMARINANA, ARIVONIMAMO, AMBATOMIADY, AMBOHIPANJA, AMBOHIJANAKA, AMBATOLAMPY, AMPARAFARAVATO, MANAZARY, ANKERANA, ANDRAMASINA, AMBOHITRINIANDRIANA, MANDIAVATO, VOROMAHERY 1888 : Raharaha amin’ny Antily – Fanekem-pokonolona

v  TSIRANGAINA, ANKISATRA, IMERIMANJAKA, AMBOATANY, MANJAKAZAFY, AMBARALAMBA, ANJIVA, ANTANANARIVO, AMBATOVINAKY, AMBOHIMANJAKA, AMBOHINAORINA, RANOVAO, AMBOHITRARAHABA, ANKADIMALAZA, AMBATONDRAKOTO, ANDRONDRA, ATSIMON’IMAHAMASINA, IARANANDRIANA, AMBOHIMARINA, AMBODIRANO, BEHENJY, ANKADIVORIBE, ISAHA, AMBOHINANJAKANA, AMBOHIMANARINA, RANGAINA, SOANIARANA, AMBOHIDROA, BETSIZARAINA, IMANAZARY, AMBATOLAMPY, AMBOHIJANAHARY, IMANJAKA, AMPAMAHO, AMBOHIMARINA, BABAY, AMBOHITSEHENO, ANTANAMALAZA, ITAOSY, TSIMAHAFOTSY, AMBOHITOMPOINA, AMBOHITRAINA, AMBATOBE, SISAONY, AMBATOTOKANA, IMANANINA, ANKAZONDANDY, AMBOHIMIFANGITRA, FENOARIVO, AMBOHIPENO, ANOSIMANJAKA, FIAKARANA, FIHASINANA, NAMEHANA, ANTOBY, MALAZA, ANKADINDRAVOLA, AMPASAMBATO, SOAMANANDRARINA, TSINJONY, IKANJA, MAHATSINJO, SOANIERANA, ANJOZOROBE, ANDOHATANJONA, ANDRANOMALAZA,  IHOMBOVATO, IMERIMANDROSO, ANOSIMANJAKA, IMANGARANO, AMBATO, AMBOHIBORONA, AMBOHITRIMO, MANDANJA, AMBOHIMIARINA, AMBOHIMANANDRAY, ISOARANO, MIANDRARIVO, AMBOHITROLOMAHITSY, MERINAVARATRA, TSARAHONENANA, ANOSIPATRANA, MANALALONDO, IKALOY, ISOAVINIMERINA, ANTSAMPANDRANO, ANDRIANTANY, IMERITSIAFINDRA, AMBOHIDRAONDRIANA, AMBOHIDRAVALA, ANOSIVOLA, ANTAMPONALA, ANTAMBY, AMBOHIDROA, AMPASIKA, ANDRANOSOALAZA, ANKADIBE, ALAKAMISY 1888 : Raharaha amin’ny Antily – Fanekem-pokonolona

III CC 357 : ANTANANARIVO 1862 – 1876

Anaran’ny dekan’ny Commander in chief amin-dRaikiborigedy – Anaran’ny dekan-dRainijohary sy Andriantsitohaina sy Rainimanonja sy Andrianomanana hankany Fianarantsoa – Isan’ny anaran’ny dekan’ny manamboninahitra

III CC 358 :

v  Isan’ny mpanefy mozika – Isan’ny nomena lamba sy akanjo amin’ny manamboninahitra sy miaramila

v  ANATIROVA, AMBOHIMANGA, ANOSIBE, MAHAMASINA, MASINJOMA, ANTANANARIVO, AMBOHITRANDRIAMANITRA, AMBODRAY 1876 : Isan’ny anaran’ny dekan’ny Manamboninahitra

v  ANTANANARIVO, AMBATOLAONA, AMBOHIMANGA, AMBOHITAKADY,ATALATANANDRANOBE, AVARATRILAFY, AMBOHIDRATRIMO, ANALAKELY, TSIMAHANDRY, AMPANANINA, AMBOHIMANARINA, MASINDRAY 1876 : Isan’ny anaran’ny dekan’ny Manamboninahitra

III CC 359 :

v  AMBOHIPOLOALINA, ISOTRY, NAMEHANA, AMBOHITRINIANDRIANA, AMBATOASANA, ANTANANARIVO, ALASORA, AMBOHIDRABIBY, ALATSINAINY, BETAFO, MAHAZOARIVO, AMBOHINANJAKANA, MERIMANDROSO, AMBOHIMALAZA, MIANDRARIVO, AMBOHITRANDRIAMANJAKA, MIANTSOARIVO 1881 : Mamangy andriana – Ralaitsizafy nandatsa-tena ho miaramila – Raharahan’Andriamasy mponina ao Maromby mikasika ilay basy mipoaka – Ady ara-bola – Toetry ny basy tao Alatsinainy – Ny nanaovana ny fefiloha tao Ankadindratombo sy Atsinanan’Imahazoarivo – Fitarainana – Toetry ny fanjakana

v  ISOTRY, AMBOHIDRABIBY, MANAZARY, ANTANANARIVO, SOAMANDRAKIZAY, MAHALAVAOLONA 1882 : Mamangy andriana – Hai-trano vokatry ny ady vodin-trano – Didy ny amin’ireo vahiny misy fanombohana – Zaka noho ny Fandroana – Hasin’andriana – Tokim-panompoana – Anaran’ireo antily tao Ambohijafy – Isam-bahoaka – Fanendrena komandy any Mandritsara – Fangatahana fanampiana ho an’ny ao Soamandrakizay – Fifaneken’ny ao Soamandrakizay amin’ny vazaha iray – Toetry ny fanjakana

v  ANTANANARIVO, ANALAKELY 1882 : Mamangy andriana – Soa ataon’ny olona – Vola sy basy ary faham-basy nampanalain’andriana – Fangatahana ny vola ilaina amin’ny fividianana biriky hanaovana trano – Raharaha amin’ny fandraisana ny miaramila – Ny nitondran’ny Tsimando ny lakilen’ny efitrano ao Manampisoa – Ny nakana ilay fandanjana lehibe ao Manampisoa

v  ANTANANARIVO 1883 : Pasipaoro

v  ANKADISAROTRA, ANTEHIROKA, AMBOARABE, MORARANO, ANDRANOFITO, AMBOHITRIMANJAKA, ALASORA, ANDREFANDROVA, ANALAMAHITSY, AMBOHIMANDRY, AMBOHITRINIMANGA, ANKADIFOTSY, FALIARIVO, ANDRAMASINA, AVARATRAMPANANINA, BETAFO, ANTANANARIVO, IMERINARIVO, ISOTRY, ATSIMON’IMAHAMASINA, SOAVINA 1886 : Ny amin’ilay andevo gadra nandositra – Hasin’andriana – Raharaha vonjy taitra – Toetry ny tany misy volamena – Toetry ny raharahan’ny mpiadidy – Fifanekena fampisamboram-bola – Raharaha mikasika an-dRainiketaka Ramahandry nisara-bady ka naongan’ny fiangonana – Mamangy andriana – Fangatahan-dRafiringa hitari-bato ao Ankadifotsy – Tratry ny fokonolona mamo toaka i Rasoa ao Isotry – Toetry ny fanjakana

v  MANDIAVATO, ANTANAMALAZA 1892 – 1894 : Mamangy andriana – Raharaha mikasika an-dRainimamonjy Rabemihoatra ao Ambohimanandray

III CC 360 :

v  AMBOHIBALALA, ANTONGONA, ANDRANOMAINTY, ANOSIZATO, ANTANANARIVO, ANALAMAHITSY, ILAZAINA, NAMEHANA, AMBATOMANOINA, AMBOHIMIRAKITRA, AMBOHIMANDRY, ANTANAMALAZA, ALASORA, AMBOANANA, ANTSAHADINTA, AMBATO, AMBOHIJOKY, AMBOHIPOLOALINA, AMBOHIJANAKA, AMBIHIJANAKA, AMBALANIRANA, AMBATOMANA, AMBOHITRANDRIANANAHARY, AMBATOMANOINA, MERIMANJAKA, ANTANAMANANA, MADERA, AMBOHIBELONA 1877 : Raharahan’ny sakaizam-bohitra eo amin’ny faritra

v  AMBOHITRANTENAINA, AMBOHITRAZO, AMBOHITRINIMANJAKA, AMBOHITRANDRIANA, AMBOHITRINIMANGA, AMBOHITRONDRONA 1878 : Toetry ny fanjakana – Halatr’andevo – Irak’Andriana – Mamangy Andriana – Ady fananana – Alahelo – Fahasalamam-bahoaka

v  AMBOHITSIRAISINA, AMBOHITSARA, AMBOHITSIMANOTA, AMBOHITSIMELOKA, AMPAHITRA, ANALAMAHINTSY, ANDRAMASINA, ANALAROA, ANDRANOMBAZIMBA, ANDRATSAINIMAHAMANINA 1878 : Tanàna may – Mamangy Andriana – Irak’Andriana – Didim-panjakana – Sekoly – Raharaha amin’ny vahiny – Fahasalamam-bahoaka

v  IKONGATSARA, ISOTRY, ILAZAINA 1878 : Mamangy Andriana – Soa ataon’ny olona – Trano may – Fandroana – Iraka mampakatra faty – Ady – Varotra olona – Toetry ny fanjakana

v  AMBOHIDRATRIMO, AMBOHIDROA, AMBOHIDRALAMBO, AMBOHIZAFY, AMBOHIJANAKA, AMBOHIJANAHARY, AMBOHIJOKY, AMBOHIMAHAVELONA, AMBOHIMAHINTSY 1878 : Mamangy Andriana – Fahavitan’ny Rova – Hasina – Fangatahana mpanoratra ao amin’ny governor – Filaminan’ny fanjakana – Fambolena – Trano may

v  ANTANANARIVO, ANTANETIBE, ANTANIFISAKA, ANTANIMARINA, ANTOBY, ANTONGONA, ANTSAHADINTA, ATSIMON’ IMAHAMASINA 1878 : Mamangy Andriana – Raharaha amin’ny vahiny – Fampianarana sy sekoly – Fanekana – Hevim-panjakana – Trano may – Tokim-panompoana

v  ANKADIMANGA, ALAROBIA, AMBALANIRANA, AMBATO, AMBATOLAMPY, AMBATOMANJAKA, AMBATOLAIVY, AMBATOMANOINA 1878 : Mamangy Andriana – Fanaterana solombodiakoho – Isan’ny ombin’Andriana – Toetry ny fanjakana – Olona mpikomy – Irak’Andriana – Fanekana amin’ny vazaha – Alahelo – Vono olona – Momba ny masombika – Tokim-panompoana

v  AMBOHIPOLOALINA, AMBOHITRAINA, AMBOHITRALAMBO, AMBOHITRANDRIANA, AMBOHITRANDRIANANAHARY, AMBOHITRANDRIAMAMBA, AMBOHITRANONDRANA 1878 : Fahasalamam-bahoaka – Mamangy Andriana – Iraka hitsabo vahoaka – Hasin’Andriana – Olona manao an-keriny – Fananganan-jaza – Alahelo – Famindran’ny Foloalindahy – Fiangonana sy sekoly

v  MADERA, MAHALAVOLONA, MAHATSINJO, MAHEZA, MAHITSIARIVO, MANANKASINA, MANALALONDO, MANDRINDRANO, MANDROSOA, AMBOHOMAHAVELONA, MERIMANDROSO, MERIMANJAKA, MERITSIATOSIKA, MIADANIMERINA, MIANDRARIVO, MIANTSOARIVO, MIARAMANJAKA, MORATSIAZO, MAHARAVORAVO 1878 : Mamangy Andriana – Doro-tanety – Toetry ny fanjakana – Sekoly – Fisafoana tanàna – Fanaterana jaka – Fahasalamam-bahoaka – Irak’Andriana – Fiangonana – Tokim-panompoana – Soa ataon’ny olona

v  AMBOANJOBE, ANDRANOMAINTY, ANDRIATANY, ANDRONDRA, ANKADIFOTSY, ANKADIVORIBE, ANKAZOBE, ANKERAMADINIKA, ANOSIBE, ANOSIMANJAKA, ANOSIVATO, ANOSIZATO, ANTANAMALAZA 1878 : Halatr’andevo – Fiantsoana olona ho any Antanananarivo – Mamangy Andriana – Toetry ny fanjakana – Raharahan’ny Sakaizam-bohitra

v  AMBOHIMALAZA, AMBOHIMANARINA, AMBOHIMANDRY, AMBOHIMASINA, AMBOHIMIRIMO, AMBOHIMANJAKA 1878 : Mamangy Andriana – Hasina – Fitsarana – Foloalindahy – Anaran’ny ankizy mahay amin’ny sekoly – Kabarin’Andriana – Fizarana fanafody

v  BELANITRA, BETAFO, BETSIZARAINA 1878 : Raharaha amin’ny sakaizam-bohitra – Fahasalamam-bahoaka – Mamangy Andriana

v  ALASORA 1878 : Mamangy Andriana – Fampakarana olona ho any Antanananarivo

v  TANJOMBATO, IOMBIVATO, TSARAHONENANA, TSIAFAHY 1878 : Mamangy Andriana – Fiangonana sy sekoly – Tokim-panompoana – Hasina – Varotra – Fahasalamam-bahoaka

v  HIARANANDRIANA, KIANJA, KIANJAMALAZA, LAZAINA, ISAHA 1878 : Raharahanny sakaizam-bohitra

v  NAMEHANA 1878 : Mamangy Andriana – Sekoly – Famindran’ny Foloalindahy

v  FALIARIVO, FEBE, FENOARIVO, FIEFERANA, FILEMAHANA 1878 : Halatr’omby – Halatr’andevo – Mamangy Andriana – Sekoly –

v  AMBATONDRATRIMO, AMBOANJOBE, AMBOHIDRAY, AMBOHIBELOMA, AMBOHIBEMASOANDRO, AMBOHIBOLOLONA, AMBOHIBORONA, AMBOHIDAVA, AMBOHIDRAPETO 1878 : Fametrahana lalàna – Raharahan’ny sakaizam-bohitra

v  SOANIERANA, SOAVINA, SOAMONINA, SOANIARANA, SOAVIM- BAHOAKA, SOAVIMANJAKA, SOAVINIMERINA, SAHANTANY 1878 : Mamangy Andriana – Fiangonana – Lalàm-panjakana – Halatr’andevo

v  Ambohitrabiby 1878 : Mamangy Andriana – Halatr’andevo – Raharaha vitan’ ny sakaizam-bohitra sy ny vola miditra aminy – Didim-panjakana – Fanaterana vokatry ny tany ho an’ny Mpanjaka

III CC 361 :

v  1879 : Anaran’ny sakaizambohitra Antananarivo – Mamangy andriana

v  ISOTRY, TSIAFAHY, AMBOHIDEHIBE, AMBOHITRINIANDRIANA, AMBALANIRANA, ILAZAINA, BONGATSARA, BETSIZARAINA, SOAMONINA, ANDRONDRA, AMBATOMANOINA, MALAZA, AMBATOLAMPY, AMBOHIDRAPETO, ISOAVINA, ANDROHIBE, TANJOMBATO, FENOARIVO, SOAVINA, ANTANANARIVO, ANALAMAHITSY, ANOSIVATO, NAMEHANA, AMBOHIMANARINA, ANKADIVORIBE, MERIMANJAKA, AMBATOBE, AMBOHIBORONA, ALASORA, ANKADIFOTSY, AMBOHIMIARINA, MORATSIAZO, AMBOHIDRABIBY, IMERIMANDROSO, AMBOHIDRENY, AMBOHIDRATRIMO, AMBOHIPIARA, AMBOHIJANAKA, AMBATOMANGA, ANOSIBE, ANTOBY, MALAZA, AMPASIPOTSY, ANKERAMADINIKA, ANDRANOMAFANA, FIARENANA, FANJAKAMANDROSO, VOTOVORONA, MAHAZINA, AMBOSITRA, FENOARIVO, MANDROSOA 1879 : Mamangy andriana – Fitarainana – Hasin’andriana – Raharaha amin’ny vahiny – Toetry ny fanjakana

v  ANALAKELY, ANTANANARIVO, NANJAKANA, FANJAKAMANDROSO, FENOARIVO, BENASANDRATRA, ILAZAINA, FIHAONANA 1879 : Fanaovana ny ao Manjakamiadana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  IARIVONIMAMO, ANDRONDRA, AMBOHITSAINA, AMBOHIMANARINA, NAMEHANA, AMBOHIDRATRIMO, SOAVIMBAHOAKA, ANOSIVOLA, MIANTSOARIVO, ANKAIVANJA, ALASORA, AMBATOLAMPY, AMBOHITRANTENAINA, MIARINARIVO, AMBOHIDRABIBY, AMBOHITRINIANDRIANA, FENOARIVO, ANKADIVORIBE, IVATO, ANDRIANTANY, ANDROHIBE, AMBOHITRIMANJAKA, AMBATOBE, AMBALANIRANA, ANOSIBE, BETAFO, AMBOHITRANDRINA, ISOAVINA, ISOTRY, ANTANIFISAKA, ALAROBIA, ANALAMAHITSY, AMBOHIJANAKA, MERIMANJAKA, MERIMANDROSO, ILAZAINA, AMBOHIMIRAKITRA, IMASOMBOAY, ANTANETIBE, ANKADIFOTSY, AMBATOMANJAKA, ANTANAMALAZA, TSIAFAHY, AMBATOMANOINA, AMPANANINA, AMBOHITSIMANOTA, KIANJAMALAZA, AMBOHIBEMASOANDRO, MIANTSOARIVO, TANJOMBATO, AMBOHIJOKY, AMBOHITRAMBO, ATSIMON’IMAHAMASINA, AMBOHIMALAZA, ANOSIMANGA, FENOARIVO 1879 : Mamangy Andriana – Andevo – Aretina – Fiangonana – Fitarainana – Ny soa nataon’olona – Alahelo – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Anaran’ny polisy nisambotra olona mamo – Ny soa nataon-dRainikoto 12 vtra – Tafondro – Hasina – Trano may

v  ANTANANARIVO 1888 : Tokim-panompoana – Miaramila – Aretina – Milaza ny toetry ny fanjakana – Anaran’ny polisy nisambotra olona mamo toaka – Ny soa nataon-dRainikoto 12 vtra – Tafondro – Hasina – Trano may – Mamangy Andriana – Fisaorana ny fiangonana – Ny soa nataon’olona – Aretina

v  ANTANANARIVO, ANALAKELY 1888 : Olona mamo toaka azon’ny polisy – Nendra – Fiangonana – Ny soa nataon-dRainikoto 14 vtra – Tsimando – Miaramila – Trano may

v  TSIAFAHY, ANKERAMADINIKA, FARAVOHITRA, AVARATRANJOMA, TSIAFAHY, ANKERAMADINIKA, FARAVOHITRA, AVARATRANJOMA, ANTANANARIVO, AMBODIN’ANDOHALO, AMBOHIJATOVO, MANJAKARAY, AMBOHIBEHASINA, ANDRANOMASINA, AMBOHITROMBY, ALASORA, AMBATONAKANGA, MALAZA, AMBATOMARO, ANDREFAN’I FALIARIVO, ISAMBAINA, AMPARIBE, AMBOHIDRATRIMO, AMBOHIPIARA, MAHARIDAZA, ANKADIFOTSY, ANALAKELY, AMBOHIJATOVO, AMBODINANDOHALO, AMBOHIMITSIMBONA, BETAFO, MANERINERINA, IRANGA, AMBODITSIRY, AMBOHIPOLOALINA, AMBONILOHA, BEFORONA, AMBATOMAINTY, AMBOHIMARINA, AMBOHIMANARIVO, ATSIMON’I MAHAMASINA, AMBOHIMALAZA, TSINJOARIVO, AMBOHITRIMANJAKA, AMBODIFAJITRA, TSIRANGAINA, ANDOHARANO, NAMEHANA, AMBOHITROMBY, ANJOMA, SAHATORENDRIKA 1890 : Hasina – Aretina – Ny soa nataon’olona – Entan’Andriana – Miaramila – Mamangy Andriana – Fitarainana – Tokim-panompoana – Fampianarana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Alahelo – Fividianana vy fotsy – Fierana amin’ny Mpanjaka

III CC 362-1 :

v  ISAHAFA, AMBOHITRINIBE, AMBAZAHA, ANDRANGOLOAKA, ANTANANARIVO, ISAHAVE 1843 : Isan’ny olona sy ny fananany – Adin’ny olona tao Marantsetra

v  MANANKASINA, ANTANANARIVO, AMBATOVINAKY 1850 : Ny fitenin’olona nalaina ambavany amin’Andriandranando – Anaran’ny olona nanakalo volaratsy amin’ny Tsimiamboholahy

III CC 362-2 :

v  ANTANANARIVO, AMBATOVINAKY 1838 : Taratasim-pitsarana

v  ANTANANARIVO, AMBAVAHADIMITAFO, AVARA-DROVA, IMARIVOLANITRA, ANTEZA, ATSINANAN’AMBATONDRAFANDRANA, ANTSIRABE, AMBONISOA, ALASORA, TSINJOARIVO, AMBOHIMANAMBOLA, AMBATONDRAKOTO, ANDRAINARIVO, AMBOHIMANGIDY, AMBOHIMIARANA, AMBOANJOBE, SOANIERANA, AMBOHIDRAVAKA,  FIHASINANA, AMBATOBEVANJA, AMBOHIBEMASOANDRO, VOHIBOLA, AMBOHIDEMPONA 1831 – 1884 : Alahelo – Fitarainana – Fanadinana – Vavolombelona – Fitsarana – Andevo

III CC 363-1 :

v  ANTANANARIVO, FIANARANTSOA, ANDREFANANJOMA, AMBATONDRAFANDRANA, ANALAMAHITSY, AMBANIDIA, AMBATOVINAKY, AMBOHIPOTSY, AMBOHIMANJAKA, ATSINANAN’AMBATONDRAFANDRANA, AMBOHIMANGA 1863 – 1864 : Fitsarana – Ady – Resaka omby – Andevo – Alahelo – Anaran’ny olona natao gadralava – Anaran’olona mifatotra ho vonoina

v  ANTANANARIVO 1860 : Fitarainana – Fitsarana ady isan-karazany

v  ISAHABE, ANJOMA, TANJOMBATO, ANTANANARIVO, ANALAMAHITSY 1861 : Fitsarana

v  ANTANANARIVO, ATSINANAN’AMBATONDRAFANDRANA 1861 – 1862 : Fitsarana – Ady isan-karazany

v  AMBATONDRAFANDRANA, ANTANANARIVO 1864 : Fitsarana ady isan-karazany

v  AMBOHIMANGA, ANTANANARIVO, AMBOHIPOTSY, AMBATOVINAKY, ANALAKELY, AMBATONDRAFANDRANA, MAROIMIDITRA 1865 : Fitsarana ady isan-karazany

III CC 363-2 :

v  AMBATOVINAKY, AMBOHIMANJAKARAFY, ANDOHALO, ANTANANARIVO 1866 : Fitsarana ady samihafa

v  AMBOHIPOTSY, AMBATOVINAKY, TANJOMBATO 1867 : Fitsarana

v  AMBOHIPOTSY, ANTANANARIVO, AMBATOVINAKY, AMBATONDRAFANDRANA, FIDASIANA, IFANADIANA, AMBOATAVO, SOANIERANA 1867 : Fitsarana ady isan- karazany

v  AMBOHIPOTSY, AMBATOVINAKY, AMBATONDRAFANDRANA, ANALAKELY, ISOTRY, ANJOZORO, ANDOHALO, TSIROANOMANDIDY 1868 : Fitsarana ady sy olana maro samihafa

v  AMBATOVINAKY 1868 : Fandrarana ny varotra olona

III CC 364-1 :

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA, AMBOHITRINIMANGA, TSIAFAHY, ANATIROVA 1869 – 1875 : Fitsarana ady samihafa

v  ANTANANARIVO, MANDRITSARA, FIANARANTSOA 1870 : Alahelo isan- karazany – Fitsarana

v  AMBATONDRAFANDRANA, ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA, AMBOHINIERENANA, FIEFERANA, MAHAVELONA, AMBATONDRAZAKA 1871 : Fitsarana

III CC 364-2 :

v  AMBATONDRAFANDRANA, ANTANANARIVO, SOANIERANA, HIARAMALAZA, IVALOKIANJA, AMBOHITRANTENAINA, AMBOHIDRAPETO 1869 : Fitsarana ady samihafa – Fananganan-jaza

v  ANTANANARIVO, AMBATONDRAFANDRANA, AMBOHIMANGA, MANDROSEZA, AMBATOVINAKY 1869 – 1871 : Fitsarana ady isan-karazany

v  AMBATONDRAFANDRANA, AMBOHIMANGA, ANTANANARIVO, ANTANETIBE, AMBATOVINAKY, AMBOROVONDRONA, AVARADROVA, ANALAMAHITSY, ISOANIARANA 1870 : Fitarainana sy fitsarana

III CC 365 :

v  VOHIMENA, ANTANANARIVO 1874 : Fitarainana amin’ny fitsarana

v  AMBATONDRAFANDRANA, AMBOHIMIADANA, AMBOANJOMAHERY, AMBANIALA, ANDREFANIFORONA, AVARADROVA, AMBOHIBALALA, AMBATOROKA, AMBOHIMANGA, ANTANANARIVO, ANOSY, AMBOHIMALAZA, AMBATONAKANGA, ANALAKELY 1875 : Fitarainana – Fitsarana ady isan-karazany

v  AMBATONDRAFANDRANA, AMBATONAKANGA, AMBOHIMANORO, ISOTRY, AVARADROVA, AMBOHIDRANO, ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA, RANGAINA, ANATIROVA, AMPASANIMALO, AMBATOVINAKY, AMBOHITRANDRIANA, AMBOHIMALAZA, AMBANIDIA 1876 : Alahelo sy fitarainana – Fitsarana ady isan-karazany

v  AMBATONDRAFANDRANA, ANTANANARIVO, ANATIROVA, AVARADROVA, ANDOHARANO 1872 : Fitsarana ady isan-karazany

v  AMBOHIMANGA, AMBOHINIERENANA, AVARADROVA, AMBATONDRAFANDRANA, ANTANANARIVO, MIARINARIVO, AMBAVAHADIMITAFO, ANOSIBE 1874 : Fitsarana ady isan-karazany

III CC 366-1 :

v  ANDREFANDROVA, ANTANANARIVO, LAMBATANONY, FENOARIVO, AVARADROVA, ANATIROVA, MAHAMASINA, AMBOHIPANIRY, AMBOHIDAVENONA, FIANARANTSOA, ANATIROVAVARATRA, SOAVIMBAHOAKA 1877 : Ady isan-karazany – Fitsarana

v  ANTANANARIVO, AMBATONDRAFANDRANA, ANKARATRA, AVARADROVA, ANDOHALO, AMBOHIMANJAKA, ANATIROVA, ANDREFANDROVA, AMBOHIMITSIMBINA 1877 : Ady isan-karazany – Fitsarana

III CC 366-2 :

v  ANTANANARIVO, AMBATOROKA, ITSARAMASOANDRO, MAIMANJAKA, AMBOHIMANARINA 1877 : Fampakarana alahelo – Ady isan- karazany

v  ANTANANARIVO, AMBARAVARAMBATO, ISOAVINA, AMBOHITSOA, ISAINGA, ANDAPANAPELA, AMBOHITSIMELOKA, MANOHISOA, TSIAFAHY, AMBOHIMALEFAKA, AMBOHIDROA, AMBOHIBORONA, AMBOHITRAINA, AMBOASARY, AMBOHIMANAMBOLA, FIADANAMANGA, AMBATOMANOINA, AMBATOFOTSY, IFARALAZA, FIDASIANA 1877 : Fitarainana sy alahelo – Fitsarana ady samihafa

v  ANTANANARIVO, BELANITRA, FARAVOHITRA, ANTANJOMBATO, FIAFERANA, ANOSIBE, ANOSIMANJAKA, ANOSIZATO, FALIARIVO, AMBATOMANGA 1877 : Fitarainana – Fitsarana ady isan-karazany

III CC 367 :

v  ANKADIMANGA, IMALAKIALINA, ANTANANARIVO, AMBOHITRIMANJAKA, ANTEZA, SOAVINA, AVARABOHITRA, AMBOHIMANARINA, ANALAKELY, ANTANJOMBATO, MIARINARIVO, ISOTRY, MALAZA, AMBATOFOTSY, AMBATOMANANKASINA, AMBOHITRINIANDRIANA, ANDROHIBE, AMBOHIMANGA, AMBOHITRONDRANA, AMBOHIBAO, AMBALANIRANA, ISOANIERANA, MIANTSO, AMPANATAOVANA, ANDRIATANY 1878 : Fitarainana maro isan-karazany alefa any amin’ny Mpanjaka – Ady samihafa miakatra fitsarana

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA, ANDREFAN- DROVA, ISOAMONINA, ANATIROVA, ANTEZA, ISOAVINA, MAROMIDITRA, AMBATO, ANOSIVATO, ALAKAMISY, AMBOHIMANGA, TANJOMBATO, AMBOHIMITSINJO, SOAMONINA 1878 : Fitarainana samihafa lazaina amin’ ny Mpanjaka – Ady miakatra fitsarana aty Antananarivo

v  ANTANANARIVO, ISOANIERANA, ANTSAPANIMAHAZO, AMBOHIMARINA, ANOSIVOLA, AMBOHITRIMANJAKA, ILAFY, MERIMANJAKA, MANDROSOA, AMBOHIPOLOALINA, AMBOHIMANGIDY, TSITAKONDAZA, MANAKAMBAHINY, AMBOHIMAHAZO, AMBOANANA, AMBANIDIA, ISOAVINA, AMBOHIDRAPETO, AMBOHIMANGA, MERIMANDROSO, AMBOHITRIMANJAKA, ANTANIMENA, MIARINARIVO, AMBOHINANJAKANA, ANTSAPANDRANO, AMBOHITRAINA, AMBOHITRONDRANA, ALASORA, AMBALANIRANA, AMBOHIMALAZA, MIADAMANJAKA, FIARENANA, AMBOHIDRALAMBO 1879 : Fitarainana – Ady isan-karazany – Fifonana amin’ny Mpanjaka

v  MAROMIDITRA, ATSINANAN’AMBATONDRAFANDRANA, AVARAJOKY, SOAVINA, ANATIROVA, ANTEZA, ISOTRY, AMBAVAHADIMITAFO 1879 : Fitsarana ady maro samihafa

v  ANTANANARIVO, AMBOHIJANAHARY, ANKADIVORIBE, MIARINARIVO, AMBOHIMANARINA 1879 : Fitarainana – Fifonana amin’ny Mpanjaka – Fitsarana

III CC 368 :

v  ISOTRY, ANTANANARIVO, AMBOHITRIMANJAKA, IVOLAHANGY, AMBOHIMANGA, MANAZARY, TRABONJY, AMBOHIPOLOALINA, SOANIADANA, ILAVARANO, MANORONANJA, AMBOHIDROA, AMBATONAKANGA, SOANIARANA, ANKIDONA, AMBOHIMANARINA, ANTANETIBE, TSIAFAHY, AMPAHITROSY, AMINDRAZANAKA, AMBOHITRINIANDRIANA 1880 : Alahelo sy fitarainana isan-karazany

v  AMBOHITRANDRIANANAHARY, AMBOHIPOLOALONA, AMBOHIMANARINA, ISOTRY, BETSIZARAINA, AMBALANIRANA, AMBOHITROMBY, SOAVINA AVARADRANO, IARIVONIMAMO, AMBOHITSAINA, MADERA, AMBOHIDRABIBY, MANGASOAVINA, AMBATOMANJAKA, ANKAZONDANDY, ANTANANARIVO, AMBOHITRAZO, ANOSIVALA, MERIMANDROSO, TSIMATAHODAZA, ATSIMON’IMAHAMASINA, ALASORA, AMBOHITRONDRANO, ANKADISAROTRA, ANOSIBE, FENOARIVO, AMBOHIBELOMA, ANTANANTANANA, AMBATOMILAIVY, BONGATSARA, NAMEHANA, TANJOMBATO, MIANTSOARIVO, VONIZONGO, ANTSAHADINTA, MERIMANJAKA, AMBATOMANOINA, ANDROIMAINTY, AMBOHIDAVA, AMBATOMANJAKA, IVATOBE, MIADAMANJAKA, ANTEZA, ANKAZOBE, AMBOSITRA, AMBOHIPANIRY 1880 : Mamangy Andriana – Hai-trano – Alahelo – Ady – Hevi-panjakana – Fiangonana – Toetry ny fanjakana.

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMALAZA, ANDRIAMBILANY, MANARINTSOA, ANALAMAHITSY, SAHAVATO, TSIMATAHODAZA, AMBAVAHADITOKANA, AMBATONDRATRIMO, ANDRONDRA, ANALAKELY, FALIARIVO, BETAFO, AMBATONAKANGA, NAMEHANA, AMBATOVINAKY, ANDREFAN’ANDRAINARIVO, AMBOHITRINIMANGA, AMPAHITROSA, AMBATONAFANDRANA, AMBOHIJANAHARY, ISOTRY, AMPAHITROSY, ANOSIMAHAVELONA, AMBATOFINANDRAHANA, AMBATOVINAKY, AMBOHINIARENANA 1880 : Alahelo sy fitarainana isan-karazany

v  1880 : Tapakila nandoavan-dRalambomanana 9 Vtra fitia tsy mba hetra

v  ISOTRY, TETEZA, ANTANANARIVO, ANTANAMALAZA, ANATIROVA, FENOARIVO 1880 : Fitsarana ady isan-karazany

III CC 369-1 :

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA, AMBATONDRAFANDRANA, ANDRAINARIVO, AMBAVAHADIMITAFO, ANTEZA, IMARIVOLANITRA, AVARA- DROVA, AMBOHIMALAZA 1881 : Fitsarana ady samihafa sy ny sazy omen’ny fitsarana ny olona meloka – Alahelo isan-karazany lazaina amin’i Prime Minister sy ny Mpanjaka

v  ATSINANAN’ AMBAVAHADIMITAFO, ANTANANARIVO, AVARA- DROVA, AMPARIBE, AMBOHIMANGA, ANTEZA 1881 : Fitsarana olona maro samihafa momba ny karazana heloka maro

v  AMBATONDRAFANDRANA, ANTANANARIVO, AVARA- DROVA, AMBOHIMANGA, IMARIVOLANITRA, ANTEZA, MAMORIARIVO, AMBAVAHADIMITAFO, ANKADIFOTSY 1881 : Fitsarana adin’olona samihafa

v  ANTANANARIVO, AMBATOMIANGARA, AMBANITSENA, ANDRAISORO, ANALAKELY, AMBOHIPENO, ISOAVINA, AMBOHIPIARA, AMBOHITRIMANJAKA, TSIAFAHY, MIADANA, AMBOHIMANDROSO, AMBOHIMANGA, ALAKAMISY, AMBOHIMALAZA, AMBOASARY, AMBOHIMANGAKELY, AMBOHITRAINA, FIADANANA, ANTANIMENA, AMBOHIMANDROSO, FIHAONANA, MIANTSOARIVO, AMBOHIMASIMBOLA, AMPAHITROSY, ANKODONA, AMBANIDIA, AMBOHIMAHAMANDRY, MANALALONDO, MIARINARIVO, ANTANIBE, AMBATOMALAZA, IMANDALOBEHAINGO, ISOTRY, SANAPANGA, IALANAMPANGA, ANTANIMENA, MANDROSOA, ISOANIARANA, AMBOHITSOA, AMPIARA, ANIVORANO, MIADAPAONINA, ANALAKELY, AMBOHIBATOLONGY, AMPOAVANTSAHA 1881 : Fitarainana, alahelo hampitaina any amin’ny Prime Minister sy ny Mpanjaka

III CC 369-2 :

v  ANTEZA, MANANKASINA, AVARA- DROVA, ANBATONDRAFANDRANA, IMARIVOLANITRA, AMBOHITRINIMANGA, ANTANANANARIVO, ANDAVABATO, AMBAVAHADIMITAFO, ANDRAINARIVO, ILAFY 1881 : Fitsarana

v  AMBATONDRAFANA, ANTANANARIVO, AVARA- DROVA, ANTEZA, AMBAVAHADIMITAFO, AMBOHIMANGA, AMBATOMIVOLANA, ANKORONKELY, AMBOHIMAHATSINJO, AMBOHIMALAZA, AMBOHITROMBY, AMBOHIMANJAKA, ITSISANGAINA 1881 : Fitsarana

v  ANTEZA, ANTANANARIVO, AMBATONDRAFANDRANA, AMBAVAHADIMITAFO, MANJAMBOHITRA, ANATIROVA, ANDOHARANOFOTSY, IMARIVOLANITRA 1881 : Fitsarana – Anaran’ny olona mahazo sazy – Alahelo sy fitarainana halefa any amin’ny Prime Minister sy ny Mpanjaka

III CC 370-1 :

v  ANTANANARIVO, AMBAVAHADIMITAFO, AVARA-DROVA, AMBATONDRAFANDRANA, IMARIVOLANITRA, ANDRANOMASINA, IKALA 1882 : Fitsarana ady

v  ANTANANARIVO, AVARA-DROVA, AMBOHINAORINA, AMBATONDRAFANDRANA, MANANKASINA, IHARANA, MARIVOLANITRA 1882 : Fitsarana ady samihafa

III CC 370-2 :

v  ANTRANOMAIZINA, ANKADILALANA, ANTANANARIVO, AMBOHIMALAZA, AMBONDRONA, IVOAHANGY, AMBOHITRINIMANGA, AMBOHIMANAMBOLA, ANDRANOMASINA, AMBOATAVO, AMBOHITRAKOLAHY, AMBOHIMANARIVO, AMBOHITRANDRIANA, ANTOLOBATO, AMBOHIJANAHARY, AMPARIBE, AMBATONDRAFANDRANA, FARARIANA, MANAOSOAHONENANA, IMANGORO, AMBOHIMIANGARA, ANDRAVOHANGY, ANTANIMENABE, FALIARIVO, AMBODIN’ ANDOHALO, VAKINAKARATRA, ANALAMAHITSY, MARIANINA, AMBARIBE, AMBODIVOANONOKA, AMBOHIPOTSY, AMBOHITROMBY 1882 : Fifonana amin’ny Mpanjaka – Alahelo samihafa – Fitarainana

v  AVARA-DROVA, AMBAVAHADIMITAFO, AMBATONDRAFANDRANA, FALIARIVO, IMARIVOLANITRA, SOAVINANDRIANA, ANTEZA, ANTANANARIVO, FIANARANTSOA 1882 : Fitsarana ady sy olana maro samihafa

v  AVARA-DROVA, AMBATONDRAFANDRANA, IVOAHANGY, ANTANANARIVO, IMARIVOLANITRA, AMBAVAHADIMITAFO, ANTEZA 1882 : Fakana am-bavany sy fitsarana ady sy fifandirana samihafa

III CC 371-1:

v  ISOAVINA, ANTANANARIVO, ANTSAHONDRA, AMBOHIJAFY, BEHENJY, ANKADITANANA, AMBATOBEVANJA, AMBOHIJANAHARY, ANDRANOMASINA, ITOMBOARIVO, HIARANADRIANA, AMBOATAVO, AMBATONDRAFANDRANA,  AMBOHIBATOLONGY, ANALAMALAZA, MAMIFARA, AMBOHITRINIMANGA, BELANITRA, ANDOHATANJONA, MAHARIDAZA 1883 : Ady  isan-karazany sy ny fitsarana azy

v  AVARA-DROVA, ANTANANANARIVO, IMARIVOLANITRA, ANTSINANAN’ AMBATONDRAFANDRANA, TSIAZOMPANIRY, SOANERANA, AMPASANIMALO, ANTEZA 1883 : Fitsarana karazan’ady samihafa – Sazy omena izay meloka – Vola niditra tamin’ny fitsarana

v  MANJAKANDRIANOMBANA, MAHANORO 1883 : Didy hitsivolana natao an-gazety malagasy

v  IMARIVOLANITRA, AVARA- DROVA, ANTANANARIVO, AMBATONDRAFANDRANA, ANTEZA, ANKADIFOTSY, SOANIARANA, AMBAVAHADIMITAFO 1883 : Fitsarana ady samihafa sy ny sazy omena ny olo-meloka

III CC 371-2:

v  AVARA- DROVA, ANTANANARIVO, AMBATONDRAFANDRANA, ANTEZA, AMBAVAHADIMITAFO, IMARIVOLANITRA 1883 – 1885 : Didim-pitsarana navoaka tamin’ireo karazana ady sy fitoriana nataon’ny fokonolona tany amin’ny Antily sy ny fitsarana

v  ANTANANARIVO, MANDROSEZA, ALAROBIA, AMBANIDIA, AMBOHINDRAPOANA, FENJANANA, AMBARIBE, AMBOHIMANANA, AMBONDRONA, ANDAVABATO, SOAVINA, ANDREFANANDRAINARIVO, AMBOHIDRAVAKA, AMBARINDALAHY, ANDRAISORO, AMBOHIJAFY 1884 : Fitarainana sy fitsarana

v  AMBOHIMANDROSO 1885 – 1887 : Ady lova – Halatr’omby – Ady tany – Fandovana – Halatr’andevo – Adin’olona – Filazam-pananana – Sazin’ireo meloka teny amin’ny fitsarana sy ny anaran’ireo olona vavolombelona – Olona nandositra – Olona nangalatra entana – Ady momba ny vola tsy voaloa – Fividianana andevo – Fitarainana – Mpangaro-paosy

v  FALIARIVO, AVARATRIMAHAMANINA, ANTANANARIVO, AMBOHITRAPETO, MANANJARY, AMBATONDRAFANDRANA, MANDROSEZA, AMBONILOHA, ANOSIZATO, SOAVINA, MALAZA, TSARAHONENANA, AMBOHIDRATRIMO, ANTANIMENA, AMBOHITSIROHITRA, ANKADIVATO, ANDRAISORO, AMBOHIMANASOA, AMBATODRATRIMO, FARAVOHITRA, SOANIERANA, AMBOHIDAHY, TSIAROFARANANA, SOAMANANDRARINY, ANTSAHADINTA, MANJAKAFIADANANA, SOAVINIMERINA, IKONONOKA 1884 : Ady andevo – Alahelo – Fananganan-jaza – Fitarainana – Ady fananana – Fifonana amin’ny Mpanjaka – Adin’ny mpivady – Fangatahana fanampiana – Fangatahana alalana hiandry tanindrazana

III CC 372 :

v  MANERINERINA, ANTANANARIVO, AMBATOBEVANJA, TSIAFAHY, TANJOMBATO, AMBAVAHADIMITAFO, TSARASAOTRA, MAHATSINJO, AMBATONAKANGA, AMBATOMANGA, FARAVOHITRA, ISOAVINA, ANKERANA, MIARINARIVO, SOANDRARINY, ANTANAMALAZA, ANDOHARANOFOTSY, ISOTRY, FENOARIVO, AMBOHITRABIBY, AMBOHITSOA, ANALAKELY, ANDRAMASINA, ISOANIARANA, BEHENJY, TSIAZOMPANIRY, MANDROSOA, AMBODITSIRY, AMBOHITSARATANY, AMBATOMASINA, AMBOHITSIROHITRA, MORARANO, AMBOHIMAHAMANINA, AMPANIBE, AMPANDRANA, BONGATSARA, NAMEHANA , AMBOHIMIRAKITRA, ANTSAHADINTA 1888 : Varotra olona – Fahasalamam-bahoaka – Fitarainana – Soa ataon’ny olona – Fiangonana sy sekoly – Fangatahana fanampiana – Raharaha amin’ny vahiny – Fanaovana vata fitoeran’ny satrok’Andriana – Toetry ny fanjakana

v  AVARA- DROVA, AMBATONDRAFANDRANA, MARIVOLANITRA, MANANDAZA, AMBAVAHADIMITAFO, ANTEZA, ANTANANARIVO 1888 : Fitsarana ady samihafa

v  SOANIARANA, ANTANANARIVO 1888 : Momba ny mpiasa

v  AMBOHIMASINA, AMBOHIPANJA, MANJAKARAY, MERITSIAFINDRA, AMBOHIMANARINA, ANJANAHARY, TSIAFAHY, ANTANANARIVO, AMBOHIJANAKA, AMBOHIJAFY, SISAONY, ISOAVINIMERINA, BELANITRA, FARATSIHO, AMBOHIDRAPETO, AMBOHIDRATRIMO, NAMEHANA, AMBOATAVO, ANKADIVORY, ANDRIAMBILANY, ANKERANA, AMBANIN’ AMPAMARINANA, MALAZAKELY, AMBOHIJAFY, TSARASAOTRA, ANOSIKELY, ANOSIZATO, AMBOHIBORONA, IKIANJA, MIANTSOARIVO, ANKADIFOTSY, MANGABE, MARIANINA, MANANKASINA, KINGORY, AMBOHIMANARINA, MIADAPAONINA, AMBOHIDRAVAKA, AMPAHITROSY 1888 : Raharaham-pokonolona amin’ ny fanamboarana trano – Fiambenana tanàna – Fanaovana tranon’Andriana –  Soa ataon’ olona – Hasina – Fampidirana ankizy an-tsekoly

v  ANDOHARANOFOTSY, IVATOVAKY, AMBATOLAMPY, AMORON’ NY MANIA, IMADY, MALAIMBANDY, MAHABO, ANDRIAKA, AMBONDRONA, AMBOSITRA 1888 : Fananganana saina – Mamangy Andriana – Dia tany Asabotsy – Soa ataon’ny olona – Foloalindahy – Jirika – Ady tamin’ny bara sy sakalava – Hasina – Toetry ny fanjakana

v  ANTANANARIVO 1888 : Raharaha amin’ny vahiny – Toetry ny fanjakana ao Ankarana – Mamangy Andriana – Foloalindahy

v  ANDOHARANOFOTSY, AMBATOLAMPY 1888 : Mamangy Andriana

v  PARIS, TAMATAVE, TANIMANDRY 1888 : Mamangy Andriana – Fividianana entana – Toetry ny fanjakana

v  AMBOHITRABIBY, MIADANARIVO, SOAMANANDRARINY, BETSIZARAINA, AMPANANINA, AMBOHIMANARINA 1888 : Fokonolona –  Mamangy Andriana

v  TSIAFAHY, IMARIVOLANITRA, BABAY, ANDRAISORO, MIARINARIVO, ANTANANARIVO 1888 : Mamangy Andriana – Hasina

III CC 373 :

v  TSIAZOMPANIRY 1888 : Fiampangana sy fitsarana an-dRakoto governoran’Andakabe

v  ANTANANARIVO, IMARIVOLANITRA, AVARA- DROVA, AMBATONDRAFANDRANA, IFIERENANA 1888 : Fitsarana ady isan- karazany

v  ANTANANARIVO, BEHENJY, AMBATOMENA, AMBOHITSIROHITRA, AMBOHIMENA, AMBOHIMANAMBOLA, ILAFY, AMBATONDRATRIMO, ISORAKA, ANKADIFOTSY, AMBOHITANTELY, AMBOHITRAINA, ANTANIMENA, AVARA- DROVA, MANDRAY, AMBATOMALAZA, AMBOHITRINIMANGA, SOAVANINA, AMBATONDRAFANDRANA, ANJOMA, FARAVOHITRA, AMBODITSIRY, ANTANETY 1888 : Alahelo – Fanakanana varotra andevo – Fitarainana samihafa avy any amin’ny olona ho an’ny Mpanjaka

III CC 374 :

v  AMBOHINAORINA, FARAVOHITRA, ANTANANARIVO 1889 : Fitarainana samihafa

v  MARIVOLANITRA, ANTANANARIVO, AVARA- DROVA, AMBATONDRAFANDRANA, HARAMY 1889 : Fitsarana ady isan-karazany

v  BETAFO, MARIVOLANITRA, ATSIMON’ NY MAHAMASINA, AMBOHINANJAKANA, ATSINANAN’ AMBATONDRAFANDRANA, ANTEZA 1889 : Fitsarana ady isan-karazany sy ny sazy omen’ny fanjakana ny olo- meloka

III CC 375 :

v  AMBOANANA, AMBANILOHA, AMBOHIMANDRY, AMBOHIBORONA, FALIARIVO, AMBOHIMANDROSO 1890 : Fitsarana ady isan-karazany

v  AVARA-DROVA, ANTANANARIVO, AMBATONDRAFANDRANA 1890 : Fitsarana ady samihafa

v  ANTSINANAN-DROVA, ANTANANARIVO, AMBOHIDEHIBE, AMBAVAHADIMITAFO, MANDRINDRANO, MANJAKARAY, AMBONILOHA, AMBATONAKANGA, FARAVOHITRA, TSINJOARIVO, AMBOHIMIRIMO, ATSINANAN’ ANDOHALO, AMBODIRANOKELY, AMBOHIMANAMBOLA, ISOTRY, AMBOHIMANARINA, AMPANATAOVANA, AMPANERENA, ANKORAHOTRA, ARIVONIMAMO,AMBATOMANGA, SAHAMADIO, AMBORONOSY, ANTSARAHONENANA, ANKADIBEVAVA, ANKADIFOTSY 1890 : Fitarainan’ny olona samihafa ho an’ny mpanjaka – Olona manao an-keriny fananan’olona – Fangatahana fanampiana amin’ny mpanjaka – Alahelo  samihafa

v  ANTANANARIVO, AMBOATAVO, AMBODITSIRY, ANDAVABATO, ANDRANOMAINTY, MORARANO, IMANOINA, IMERIMANJAKA, AMBOHIMALAZA, AMBOHIJANAHARY, MANJAKARAY, AMPANGABE, AMPARIBE, FARAVOHITRA, AMBOHIMANAMBOLA, AMBOHITSIROHITRA, AMBATONAKANGA, ANTSAKAVIRO, AMBATOMNOANGY, AMBOHIPOLOALINA, KIANJA, MIADANIMERINA, AMBOHITSENA, SOAVINA, TSIAVADIKA, FILAMAHANA, ANOSIVOLA, HARAMY 1890 : Fangatahana governora – Didim-pananana – Fitarainana sy alahelo isan-karazany

v  ANTANANARIVO, ANDREFAN’ ANDRAINARIVO, AVARABATO, AMBOHIMAHINTSY, AMBOHIMANDRY, ISOTRY, TSINJOARIVO, ANKARAVOLA, FAMATANANA, MORATSIAZO, AMBOHINAORINA, AMBATOMANJAKA, AMBATOFOTSY, ANDRAINARIVO, SOARANO, TANJOMBATO, MANARINTSOA, ANALATELO, ANTANETIBE, AMBOHIMALAZA, AMPARIBE, AMBOHITRINIBE, AMBATO, AMBOHIBORONA, ANKAZONDANDY, FIADANANA, SORAKA, AMBATONAKANGA, AMBOHIDROA, BEMAHATAZANA, AMBOHITROMBY, ANJOMA, AMPANGABE, AMBATONDRATRIMO, , AMBOHINIME, AMBOHIMANAMBOLA, AMBOHIMANITRA, AMBOHIBARY, AMBODIRANO, ANDROHIMAINTY, ALASORA, ANTANIMARINA, AMBOHIMIADANA, ANALATELO, ANKAZONDANDY, IKANJAMALAZA, AMBATOMBOANGY, FENOARIVO, ANTSAHADINTA 1890 : Fitarainana sy alahelo isan-karazany

III CC 376 :

v  ANTANANARIVO, AMBATONDRAFANDRANA, AMBATOMASINA, TSIAZOMPANIRY, PARIS 1891 : Fitsarana ady samihafa – Volam- panjakana – Raharaha amin’ny vahiny

v  ANTANANARIVO, BEHENJY, ANBATONAKANGA, AMBOHIDRATRIMO, ATSINANAN’ ANDOHALO, ANKOLOKOLOKA, IPAPANGO, AMBOHITSOA, AMBOHIMALAZA, FALIARIVO, AMBATOMANGA, AVARA- DROVA, AMBOHIMANAMBOLA, LOHARANO, ISORINDRANO, AMBATONILITA, AMBOHIJAFY, ANALAKELY, IMANAHILAHY, AMBOHIBEMASOANDRO, LASORA, AMBATOMANGA, ANBANIDIA, MANANKASINA, ANTANIMORA, ISOTRY, AMBODITSIRY, AMBOHITROMBY, ILAZAINA, VODIVATO, ANDOHALO, VINANY, AMBOHINDRANGORY, ANTSAHAMAROFOZA, AMBATOMIANGANA, AMPAHIMANGA, ANDRANOMASINA, AMBOHIMANARINA, MERIMANDROSO, IALAMALAZA, AMBOHIBARY, AMBOHIMALAZA, SOAMANANDRAY, AMPAHITROSY, BETAFO, AMBOHIBAO, MOKAJY, AMBANIATSINANANA, ANOSISOA, MIANTSOARIVO, ANOSY , AMPARAFARAVATO, AMBOHIPO, ANTANETIKELY, AMBOHITROMBY 1891 : Fitarainana samihafa alefa any amin’ny Mpanjaka

III CC 377-1 :

v  ANTANANARIVO, ANKOROMBE, AMBATOMARO, FARAVOHITRA, ANDREFAN-DROVA, ANKADINANDRIANA, ATSINANAN’ANJOMA, ANDRAINARIVO, AMBAVAHADIMITAFO, ANTENIMBE, ISOTRY, ISORAKA, AMBOHIMITSIMBINA, AMBOHIDAHY, AMPARIBE, AMBOHIDRATRIMO, SOANIARANA, AMBATOVINAKY, ATSINANAN’ANALAKELY, ANALAMAHITSY, ATSINANAN’ANDOHALO, ANKALIMALAZO, AMBOHIMALAZA, AMBOHIJAFY, ATSIMON’IMAHAMASINA, AMBATOMITSANGANA, SOAVINIMERINA, TSIAZOMPANIRY, MANANJARA, AMBOHIMARINA, AMBOHIDRATRIMO, AMBODOVOANJO, ANTSAHANANDRIANA, ALASORA, ATSINANAN’AMBOHIJATOVO, AMBOHIBEMASOANDRO, AMBOHITSIROA, AMBOHITSIROAMANJAKA, FALIARIVO ANKADIVORY, ANKADITAPAKA 1896 : Fitarainana avy amin’ny olona samihafa

III CC 377-2 :

v  BEPARASY 1895 : Fangatahana – Fitarainana

v  ANTANANARIVO, AMBATOVINAKY, ATSIMON’ANDOHALO 1895 : Fitarainana avy amin’ny olona samihafa momba ny fahaverezana omby, vola nosamborina, ady tany

v  TANJOMBATO, ANKADINANDRIANA, ISOTRY, AMBOHIPOTSY 1895 : Fanadinana natao tamin-dRainisoavahia 12 Vtra, Ratrimo (Deka), Rahaminarisoa (vadin-dRajesitra), ny Governora sy ny fokonolona momba ny raharaha sy ny ady amin’ny Frantsay

v  AMBANIDIA, AMBOHITSIRAISANA, ANTANANARIVO, ANTRANOMAIZINA, ANDAVADOMPY, MANJAKANDRIANOMBANA, MAHATSINJO, ANKARINTSOA, ANDROVA, ITSARAZAZA, ANTANETIBE, AMBOHIBAO, ANOSIBE, FALIMANARIVO AMORON’ITASY, ATSIMON’AMPOTAKA, AMBOHITROMBY, ANTSAMPANIMAHAZO, MAROVAZAHA, AMBOHITRAIVO, AMBOHIJATOVO, ANDRIANTANY, AMPARIHY, MANDROSEZA, AMBODITSIRY, ISOTRY, MIANDRARIVO, AMBATOMIANGARA, AMBOHIDEMPONA, ANTSAMPANDRANO, ANTSAHATSIROA, SOAVINARIVO,AMBOHIMAVONY 1895 : Fitarainana amin’ny fitsarana – Fangatahana fifonana

v  ANTANANARIVO, TOAMASINA, ANTANANARIVO KELY, AMBOHITRANDRIANANAHARY, MANJAKARAY, IMANDREVO, AMBATONAKANGA, AMBATOFANGEHANA, RANOHIRA, AMBATOBE, ANTSAHAMANITRA, AMBOHITRANTENAINA, MERIMANDROSO 1896 : Fangatahana sy fitarainana samihafa

v  ANTANANARIVO, ATSINANAN’ANDOHALO, AMBOHIPONTSY 1897 : Fangatahana sy fitarainana

v  ANTANANARIVO 1898 : Fangatahana sy fitarainana

III CC 378 :

v  AMBATOMIANGA, AMBATOMIANGARA 1828 : Correspondances Raharaha amin’ny vahiny

v  BOURBON, TAMATAVE, MAROOMBY, TANANARIVE 1832 : Fampianarana – Raharaha amin’ny vahiny – Toetry ny fanjakana – Famangiana Andriana

v  AMBODINANDOHALO, ANTOAMASINA, MOROSY, PORTEARD 1835 : Raharaha amin’ny vazaha – Fifandraisana ara-barotra – Fitarainana – Fambolena fary

v  ANTANANARIVO, AMBODINANDOHALO 1838 : Entan’ny vazaha namidy – Zavatra nentina miakatra – Ny lamba nomena ny vahiny

v  ANTANANARIVO 1838 – 1840 : Fifandraisana amin’ny vahiny (fanasana, fampianarana, raharaha amin’ny fanjakana)

v  ANTANANARIVO, ZANZIBAR 1844 : Taratasy makany amin’ny vahiny sy avy amin’ny vahiny (fadintseranana, ady amin’ny fahavalo)

v  PORT LOUIS MAURICE 1851 : Fangatahan’i James Bear hihaona amin-dRakotosehenon-dRadama zanaky ny Andriamanjaka

v  TOAMASINA 1862 : fifandraisana amin’ny vazaha (hasina, fahazoana tany, fambolena fary, fivezivezena any ivelany)

v  1864 : Ny amin’ny Dofo, Anglisy nanorina fitotoam-bary sy famakian-kazo any Toamasina

v  MANJAKAMIADANA 1864 : Fifanarahana amin’ny Anglisy

v  ANTANANARIVO 1865 : Taratasy avy amin-dRainilaiarivony ho an’i Mr yrvine momba ny fifanekena tamin’ny Morosy

v  TOAMASINA 1865 : Raharahan’i Lambert « onitra »

v  ANTANANARIVO 1865 : Taratasy avy amin-dRainilaiarivony ho an’i Gennier (solom-bokatra, fifanarahana ara-barotra)

v  MANANJARA, TOAMASINA, ANTANANARIVO 1867 : fifanekena tamin’ny Amerikana

v  ANTANANARIVO 1967 – 1968 : Fanekena amin’ny fihavanana sy amin’ny fivarotana amin’ny Amerika sy Madagasikara

v  ANTANANARIVO 1868 – 1869 : Fanekena tamin’ny Frantsa – Fanekena nataon’i James Cameroun momba ny fanaovana an’i Manjakamiadana

v  Antananarivo 1879 – 1880 : Fifanekena momba ny fanofana trano ataon-dRainibary sy ady (vahoaka frantsay) – Raharaha amin’ny Frantsay (Campan) – Pasipaoro

v  TOAMASINA 1880 : Raharaha amin’ny vahiny (dikan-gazety)

v  TOAMASINA 1881 : Raharaha amin’ny vahiny Anglisy, Frantsay

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA 1881 : Fanekena nividianan-dRainilaiarivony 24 000a ny sambon’i Procter Bros

v  ANTANANARIVO 1881 : Ny niakaran’ny konsilin’ny Frantsay eto Antananarivo

v  1881 : Laharana 31 sy 44 ny gazety « la Cloche » : « Journal politique, littéraire et d’annonces, organe des intérêts européens à Madagascar (kopy)

v  1881 : Dikan’izay voalazan’ny gazety « Cernéen » izay milaza ny tsy fanajan’ny Governora sasany ny fanekena vita tamin’ny vazaha – Seranana (Atsinanana)

v  ANTANANARIVO 1881 : Raharaha amin’ny vahiny

III CC 379-1 :

v  MAURICE, ANTANANARIVO, AMPASIMBE, ANKIRAMAJINIKA, ANEVOKO, VATOMANDRY, TOAMASINA, MAINTINANDRO, VONDRONA, ANDRAISORO 1882 : Raharaha ifanaovan’ny vazaha sy Malagasy

v  ANDRAISORO, AMBODINIFODY, ANTANANARIVO, AMBAVANIASY, MAROMBY, TOAMASINA, ANTSAMBO, SOUAREG, MARSEILLE, PORT LOUIS, ADEN (ARABIA), PARIS, LONDON 1882 : Raharaha nalehan-dRavoninahitriniarivo, Ramaniraka, Andrianisa tany Eoropa

v  ANTANANARIVO, ANALAKELY, TOAMASINA 1882 : Raharaha amin’ny vazaha momba ny avaratra andrefan’i Madagasikara

v  FARAVOHITRA 1883 : Taratasin’ny komitin’ny vazaha amin’Andriamifidy lehiben’ny raharaha amin’ny vahiny

v  ANTANANARIVO, ANTANIMARINA, AMBOHIMANGA 1883 : Raharaha amin’ny Frantsay

v  ALAKAMISY, ANALAKELY, AMBOHIMANGA, ANTANANARIVO 1884 : Raharaha amin’ny vazaha

v  ATSINANAN’ANJOMA, ANOSIBE, ANJOMA, ANTANANARIVO 1884 : Taratasy avy any amin’i Said Ally (Mamangy Andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana)

v  ATSINANAN’ANJOMA 1884 : Taratasy avy amin’iy Said Ally – Raharaha amin’ny Frantsay

v  AMBAVAHADIMITAFO 1885 : Raharaha amin’ny vazaha

v  ANKERAMADINIKA, AMPASANIMALO 1886 : Ny niakaran’ny résident avy any Toamasina

v  ANTANANARIVO, AMBATONAKANGA, TSIAZOMPANIRY, AMBOHIMANGA, ATSINANAN’ANJOMA 1887 : Raharaha amin’ny vazaha

v  MAURICE, ANTANANARIVO, ANTSAHAMANITRA, TSIAZOMPANIRY 1889 : Raharaha amin’ny vahiny

v  Sans date : Raharaha amin’ny Frantsay

III CC 379-2 :

v  PARIS, TANANARIVO 1889 – 1893 : Réclamation de M. Bouts sur la non exécution de son contrat passé avec le Premier Ministre

v  1890 : Fifaneken-dRainilaiarivony sy Lebrun (fikapan-kazo)

v  ANTANANARIVO, TSIAZOMPANIRY, TSINJOARIVO 1890 : Raharaha mikasika ny vahiny

v  AMORONTSANGA 1890 : Raharaha amin’ny Frantsay

v  MOJANGA, FIERENANA, NOSIVE 1890 : Raharaha amin’ny vahiny

v  TAMATAVE, NOSSY-VE 1892 – 1893 : Réclamation Joachim Enasse de Belo sur Tsiribihina (Naufrage du solitaire)

v  TANANARIVE, TAMATAVE 1893 : Réclamation « Le Garrec »

v  TANANARIVE, AMBODINANDOHALO, AMPANGABE 1893 : Comptoir d’escompte

v  FORT-DAUPHIN, TAMATAVE, TANANARIVE 1893 : Réclamation cremal de Fort-Dauphin contre autorités Malgaches

v  PARIS, MAJUNGA 1893 : Réclamation de M. Chapin contre M. Jean Bart

v  TAMATAVE 1893 : Réclamation de M. Barthélemy (Fenerive)

v  TAMATAVE, ANTANANARIVO, MANANJARY 1893 – 1894 : Vol commis à Mananjary au préjudice de M. M. Rebut et Sarrante

v  ANTANANARIVO, TSIAZOMPANIRY 1894 : Raharaha amin’ny vahiny

III CC 380 :

v  Sans date : Raharaha amin’ny vahiny

v  ANDROHIBE (Sans date)  : Raharaha amin’ny vahiny

v  ANTANANARIVO (Sans date) : Raharaha amin’ny vahiny

v  AMBOHIMANGA 1883 – 1884 : Raharaha amin’ny vahiny

v  ANDRANGALAOKA 1883 : Raharaha amin’ny vahiny

v  MANJAKANDRIANA 1884 : Raharaha amin’ny vahiny

v  MAVOLOTRA 1884 : Raharaha amin’ny vahiny

v  MANJAKANDRIANA 1884 : Raharaha amin’ny vahiny

v  AMPASIMBE 1884 : Raharaha amin’ny vahiny

v  ANALAMAZOTRA 1884 : Raharaha amin’ny vahiny

v  SOAVINA 1884 : Raharaha amin’ny vahiny

v  ANTANANARIVO 1885 – 1888 : Raharaha amin’ny vahiny

v  ANDROHIBE 1885 : Raharaha amin’ny vahiny

v  FARAVOHITRA 1885 – 1888 : Raharaha amin’ny vahiny

v  VATOMANDRY 1885 : Raharaha amin’ny vahiny

v  MAURITIUS, PORT-LOUIS 1885 – 1886 : Raharaha amin’ny vahiny

v  AMBOHIMANGA 1886 : Raharaha amin’ny vahiny

v  PALL-MALL 1886 – 1887 : Raharaha amin’ny vahiny

v  LONDON 1886 – 1888 : Raharaha amin’ny vahiny

v  ANDRAISORO 1887 – 1888 : Raharaha amin’ny vahiny

v  TOAMASINA 1887 : Raharaha amin’ny vahiny

v  MANDRITSARA 1888 : Raharaha amin’ny vahiny

III CC 381 :

v  AMBOHIMANAMBOLA, AMPAMAHO, AMBOATAVO, ANDRANOVORY, AMBOHINIARANA, AMBOHIMILANY, TSINJONY, KIANGARA, AMBOHINAMBOARINA, AMBOHIMANGA, MERINAVARATRA, AMBATONAKANGA 1870 : Fiangonana sy sekoly

v  AMBOHIMANAMBOLA, ANALAKELY 1871 : Fiangonana sy sekoly

v  IBABAY 1872 : Toetry ny fiangonana sy sekoly

v  1874 : Carnet fianaran-dRatrimoarivony teny anglisy

v  ANTANANARIVO, AMBOHIDRATRIMO 1874 : Fiangonana sy sekoly

v  ISOTRY 1875 : Fangatahana fanampiana amin’ny Prime minister amin’ny famitana ny fiangonana ao Isotry

v  ANKADIFOTSY, ANTANANARIVO 1876 : Fahavitan’ny fiangonana ao Ankadifotsy – Ravan’ny jiolahy ny tanànan’Arivonimamo sy ny manodidina

v  ANTANANARIVO, FARAVOHITRA, AMBOHIJOKY, SORÀKA, AMBOHIDRATRIMO, AMBOHIMANGA, FENOARIVO, ILAFY, FIEFERANA, AMBOHITRINIANDRIANA 1876 : Fampianarana sy sekoly

v  ISOANIERANA, AMBOSITRA, MODONGY, AMBOHIPOTSY, AMBATOMANGA, AMBOHIMANGA, ANTANANARIVO, MAHATSINJO, ISOAVINIMERINA, TSIAFAHY, AMBOHIDRABIBY, FENOARIVO, ARIVONIMAMO, ANALAMAHITSY, TOAMASINA, AMBATOMENA, ALASORA, AMBOHIMANDROSO, AMBOHINAORINA, AMBOHIBELOMA, ANTSAPANIMAHAZO 1876 : Toetry ny fiangonana sy sekoly

v  AMBOHIMASINA 1877 : Momba ny fiangonana

v  ILAFY 1877 : Toetry ny fiangonana sy sekoly

v  1877 : Fiangonana Anati-Rova

v  ANTANANARIVO, FARAVOHITRA, ALASORA, ATSIMONDRANO, ANATIROVA, SOAMANANDRARINY, TSIAFAHY, AMBOHIDRABIBY, ANKADIVORIBE, ARIVONIMAMO, AMBATOMANGA, AMBOHIMANGA, AMBONILOHA, AMBOHIDRATRIMO, FENOARIVO, AMBOHITSOROHITRA, VINANY, DONINANDROTSARA, AMBOHIJOKY, ANTANAMALAZA, MANANDRIANA, SOAVINIMERINA, FIANARANTSOA, TOAMASINA, AMBOHIMANAMBOLA, ISOAVINA, MAHATSINJO, ANDRANGALOAKA, AMBOHITROMBY, MOJANGA, IMASOANDRO, IANJANANA 1877 : Fiangonana sy sekoly

v  IBABAY, ITSIMAHANDRY, AMBATONDRAZAKA, AMBOSITRA, ANTANAMBAO 1877 – 1878 : Momba ny fiangonana sy sekoly

III CC 382 :

v  AMBOHIMANGA, AMBOHIPIAINANA, TSARAHONENANA, ANONIBE, ANTANANARIVO, IARIVONIMAMO, TSIAFAHY, SOAVINA, AMBATOMANGA, FARAVOHITRA,  AMBOHIDRATRIMO, FENOARIVO, AMBOSITRA, BESAKANA, FIHAONANA 1879 : Toetry ny fanjakana – Fiangonana sy sekoly

v  MASINDRAY, ANTANANARIVO, ALASORA, AMBATOMANGA, TSIAFAHY, TANJOMBATO, AMBOHIDRATRIMO, ANTANAMALAZA, AMBOHIMALAZA, FENOARIVO, ANALAKELY, VANGAINDRANO, ARIVONIMAMO, AMBOSITRA, ANDOHALOKELY, AMBOHIJATOVO, FIAFERANA, MAHAMANINA, BETSIZARAINA, ANTSAMPANIMAHAZO, ANONIBE, ANTSIRABE, AMBOHIDEHIBE, IMASOANDRO, ANJOMAN’INANDIHIZANA, AMBOHIDRABIBY, VONIZONGO ANDREFANA, ISOAVINA 1879 : Fiangonana sy sekoly

v  MAHANORO, TRABONJY, TSIAFAHY, ISOAVINIMERINA, AMBATOMALAZA, MAHAMANINA, ANTANANARIVO, TANJOMBATO, AMBOHITSOA, ILAFY, AMBOHINAMBOARINA, MERINAVARATRA, AMBOATANY, AMBOHITRINIBE, LOHARANO, MORAMANGA, ISOAVINA, ISOTRY, FARAVOHITRA, SOAVINANDRIANA, AMBOHIDRATRIMO, AMBOHIMANGA, FIHAONANA, AMBOSITRA, FIANARANTSOA, VOHIPENO, AMBATOFINANDRAHANA, ANKADIMBAZIMBA, AMBOHIMASINA 1880 : Fiangonana sy sekoly

v  ANTANANARIVO 1881 : Fampianarana

v  MANAZARY, ATSIMON’IMAHAMASINA, TOAMASINA, ANTANANARIVO, AVARATR’ANKARATRA, AMBATOMANGA, ISOANIARANA, ANDRANOVELONA, AMBOHIDRATRIMO, AMBOHIDAVA, ANKERIBE, FIANARANTSOA, AMBOHIMANGA, AMBALAMASINA, ANOSIZATO, FARAVOHITRA, ANTSAMPANIMAHAZO, ANKADIMBAHOAKA, MOJANGA 1881 : Fiangonana sy sekoly

v  AMBONIN’AMPAMARINANA, ANTSAMPANDRANO, MASINDRAY, ANTANANARIVO, TSARAHASINA, MANARINTSOA, AMBOSITRA, FANDRIANA, ILAFY, FIERENANA, AMBOHIMANGA, AMBOHIMIRARIVO, AMBATOLAIVY, FENOARIVO, VAKINANKARATRA, TSINJOARIVO, AMBOHITSARA, AMBALANIRANA, AMBOHITRINIVAHOAKA, AMBOHIBELOMA, AMBATOLAMPY, ILAZAINA, AMBATO, ARIVONIMAMO, AMBOHIDRAPETO, AMBOHIDEHIBE, ANTANIMARINA, ANTANETIBE, ANTANAMALAZA, TSIAFAHY, ISOAVINA 1882 : Fiangonana sy sekoly

v  AMBOHIMANGA, AMBOHITRIMANJAKA, ARIVONIMAMO, ANTANANARIVO, AMBOHIDRABIBY, AMBOSITRA, ANTSAMPANIMAHAZO, AMBOHOMANGIDY, AMBOHIDRAPETO, AMBATOLAMPY, ILAFY, ATSIMON’ISOANIERANA, AMBOHIMANJAKA, TANJOMBATO, AMBATOMANGA, BEHENJY, AMBANIALA, AMBATOMITSANGANA, AMBOHIPIARA, AMBOHIMIRIMO, AMPANANONA, SOAVINIMERINA, MAROVATANA 1883 : Fiangonana sy ny sekoly

v  ARIVONIMAMO, ANTANANARIVO, ANJANAMANORO, AMBOHIMANANA, AMBATOMANGA, AMBOHIMANGA, AMBOHIMASINA, ATSINANAN’ANDOHALO 1887 : Fampianarana,

v  MONTPELLIER, FRANCE, FIADANANA, MOJANGA, ANTANANARIVO, PARIS, ALAIS, AGDE, SAINT MAIXENT 1888 : Mamangy sy misaotra andriana noho ny fikarakarany ny mpianatra any Frantsa – Fiangonana sy sekoly

v  ANDRIANTANY, AMBOHIJOKY, IFARIHY, ANTANANARIVO, AMBOHIMENA, AMBOHIMANGA, AMBOHIMANOA, MANDRIDRANO, AMBOHITROMBY, ATSIMON’IMAHAMASINA, AMBOHITRIMANJAKA, MERIKANJAKA, LAKAMISY, FARAVOHITRA, AMBOHIDRABIBY,  AMBOHIMASIMBOLA 1888 : Fiangonana sy sekoly

v  ANALAKELY, AMBAVAHADIMITAFO, AMBOHIMALAZA, ANDRANOVELONA, AMBOHITRERANA, AMBOHIMANGA, SOANIERANA, ANKADIMBAHOAKA, AMBOHITRIMANJAKA, AMBOHIPO, ANKADIFOTSY, ANDRONDRA, ANTANANARIVO, FARAVOHITRA, AMBATOMANOINA, AMBOHIMARINA, AMBATOMARO, IMERIMITATRA, ANTSOLAITRA, ANDRAISORO, MASINDRAY, ANKISATRA, ANOSIZATO ATSINANANA 1889 : Fiangonana sy sekoly

v  MANANDONA, ARIVONIMAMO, AMBOHITRIMANJAKA, ANTANANARIVO, BEHENJY, ANTSAMPANIMAHAZO, AMBOHIMANAMBOLA, SAHAFA, AMBOHIMANGA, ISOTRY, MAHALAVAOLONA, AMBOHITROMBY, ANDRONDRA, AMBATOMITSANGANA, IMERIMANJAKA, FALIARIVO, ANDRAVOAHANGY, AMBOHITRINIMANGA, TSINJOARIVO, ILAFY, AMBATOVINAKY, SAROBARATRA, AMBOHITRAIVO 1890 : Fiangonana sy sekoly

III CC 383-1 :

v  AMBATOMANGA, AMBOHIMANGA, AMBOHIMAHATSARA, ANTANANARIVO, AMBATOMITSANGANA, AMBOHIDRATRIMO, FENOARIVO, ANKADIMBAHOAKA, TSIAFAHY, IARIVONIMAMO, ILAFY, ITAOSY, ISOAVINIMERINA, ISOAVINA, AMBOSITRA, ANDRAMASINA, AMBOHIMALAZA, IHOSY, AMBOHINAMBOARINA, TSARAHONENANA, ALASORA, ANTAMPONALA, ANTANAMALAZA, AMBOHIMANARINA, AMBOHIMANAMBOLA, ANOSIPATRANA, MANGARANO, AMBATOMALAZA, AMBONILOHA, IFALIMANJAKA, AMBATOMENA, ANDROHIBE, AMBOHIJOKY, AMBATOLAMPY, AMBOHITRABIBY, MANANJARA, IMANOHILAHY, NAMEHANA, AMBOHITRINIMANGA, AMBOHIPOTSY, AMBOHIBELOMA, FARAVOHITRA, AMBATONILAIVY, AMBOHIJATOVO,  ANALAKELY 1878 : Fampianarana sy ny fiangonana

v  AMBABALANIRANA, FENOARIVO, MERIMANDROSO, ALASORA, ANOSIVATO, AMBOHITSIMANOTA, AMBOHIBOLOLONA 1879 : Fampianarana sy fiangonana

v  PARIS, TOULOUSE, IALATSARA, ANTANANARIVO, SAINT MAIXENT 1889 : Ny niambohon-dRazafinandriamanitra – Fihavanana eo amin’i Madagasikara sy Frantsa – Catalogues – Exposition universelle any Paris – Momba ny fianaran’ireo Malagasy any Frantsa

v  ANTANANARIVO 1890 : Sekoly

v  SOANIARANA, ANTANANARIVO, AMBOHITRAINA, AMBOHIMANGA, AMBATOHARANANA, AMBOHIMALAZA, MERIMANDROSO, FIHASINANA 1894 : Fananganana fiangonana sy sekoly

v  AMPASIMBE, ANTANANARIVO, FARAVOHITRA, ANKADIMANGA, AMBATOHARANANA, ANJANAMINOVOLA, AMBOHIMANGA, AMBODINANDOHALO, FIHAONANA, SOAVINIMERINA, AMBOHIMASINA, AMBOHIPOTSY, AMBATONAKANGA, MAHAIZAMIRINDRA, BETAFO, ANDREFAN’ANKARATRA, TSIAFAHY, AMBATOBE, AMBOHIBOLOLONA, FANDRIANA, ANJOZOROBE, ISOAVINA, AMBOHIBAO, ANOSIPE, AMBODIRANO 1895 : Fiangonana sy ny sekoly:

III CC 383-2 : IMERINA 1896

Fampianarana sy sekoly

III CC 384 :

v  ANTANANARIVO 1850 1851: Hetra niditra tany Imerina

v  ANATI-ROVA 1880 : Hetra amin’ny mpanompo, amin’ny omby – Voamena isan’olona

v  ANATI-ROVA, AMPARIBE, ANTANANARIVO 1881 : Isam-pangady

III CC 385 :

v  1892 : Fandoavana ny ariary isan-dahy sy ny fitia tsy mba hetra

v  1893 : Fitia tsy mba hetra – Hetra ariary isan-dahy sy ny fitia tsy mba hetra

v  1894 : Isan’ny olona nandoa ny fitia tsy mba hetra

v  ALASORA, AMBOHIJANAKA ANDREFANA, ANTANANARIVO 1894 : Ariary isan-dahy sy ny fitia tsy mba hetra naloan’ny vahoaka avy amin’ny toerana samihafa

v  DIEGO-SUAREZ 1898 : Statistique et situation de l’Enseignement Primaire pour la Province de Diégo

III CC 386 :

v  VAKINANKARATRA 1844 : Isam-bahoaka

v  SISAONY 1844 : Isam-bahoaka

v  AVARADRANO, AMBODIRANO 1844 : Isam-bahoaka

v  AMBODIRANO 1844 : Isam-bahoaka

v  IMERINA 1844 : Isan’ny mponina –  Toetry ny fananany

v  MAROVATANA 1844 : Isam-bahoaka

v  VONIZONGO 1844 : Isam-bahoaka ANTANANARIVO 1844 : Isam-bahoaka

v  ANATI-ROVA 1877 : Isan’ny Masombika novotsorana – Isam-bahoaka

v  AVARA-DROVA 1881 : Ny nidiran’ny vola nentin’ny Antily sy ny nizarana azy

III CC 387-1 :

v  MIDONGY 1828 : Didim-panjakana

v  AMIN’AKOHOFOTSY 1828 : Didim-panjakana

v  ANDRANAMBY 1828 : Didim-panjakana

v  VOHIMASINA 1828 : Didim-panjakana

v  FIANARANTSOA 1828 : Didim-panjakana

v  MOJANGA 1828 : Didim-panjakana

v  MAHELA 1828 : Didim-panjakana

v  MAHABO-AVARATRA 1828 : Didim-panjakana

v  MANANARA KELY 1828 : Didim-panjakana

v  VAINGAINDRANO 1828 : Didim-panjakana

v  MAROANTSETRA 1828 : Didim-panjakana

v  BETSIMISARAKA 1828 : Didim-panjakana

III CC 387-2 :

v  VAINGAINDRANO, BESEVA, AMBODIROKA, BETSIZARAINA, MAHAMANINA, SISAONY, ANDAKABE, TRABONJY, MOJANGA, AMBOANIO, MAHABO ATSIMO, VOHIPENO 1862  -1863 : Didim-panjakana nataon-dRadama II sy Rasoherina

v  Mahela, Toamasina 1862 : Didim-panjakana nataon-dRadama II

v  MAHAMANINA, HIARANA, BETSIZARAINA, AMBOANIO 1863 : Didim-panjakana nataon-dRasoherina

III CC 388 :

v  ANTANANARIVO, FENOARIVO, AMBOHIMANGA, ALAKAMISY, ITSINJONY 1878 : Hevi-panjakana mikasika ny foloalindahy, sakaizam-bohitra, sekoly

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA 1880 : Hevi-panjakana mikasika ny hetra vaovao (vidim-basy) – Hevi-panjakana mikasika ny raharaha amin’ny ati-tany

v  TOAMASINA 1880 : Hevi-panjakana

v  ANTANANARIVO, ANALAKELY, ANDOHALO, AMBOHIMANGA 1880 : Hevi-panjakana mikasika ny Miaramila

v  ANTANANARIVO, AMBOHITSIROITRA, AVARATR’ANJOMA, AMBOHIJATOVO, AMBOHIMANGA, ILAZAINA 1880 : Hevi-panjakana mikasika ny raharaha amin’ny vahiny

v  AMBOHIMANGA, ANTANANARIVO, ANOSSI-BÉ, ILAFY, ISOTRY, FARAVOHITRA, ANDRAMASINA 1881 : Hevi-panjakana

v  ANTANANARIVO, ANKADIBEVAVA, AMBATONAKANGA, FARAVOHITRA 1882 : Hevi-panjakana momba ny tafika, ny hitondrana ny vazaha

v  AMBATONAKANGA, ANTANANARIVO, AVARATR’ASABOTSIN’AMBODINANGARO, ANDREFANIMAHITSY, AMPARIBE, ILAZAINA, AMBANIDIA, AMBOHITSIROHITRA, ANTSAHAMANITRA 1883 : Hevi-panjakana mikasika ny fiomanana amin’ny ady – Raharaha amin’ny Frantsay

v  ANTANANARIVO, IMAHAZOARIVO, ANJOMA, TSARASAOTRA, IMAHAMASINA, MANJAKAMIADANA, FIHAONANA, AMBOHIJATOVO 1884 : Hevi-panjakana

III CC 389 :

v  ANTANANARIVO 1876 : Hevi-panjakana mikasika ny miaramila sy ny Manamboninahitra

v  ANTANANARIVO, TSIAZOTAFO, ALAROBIA, AMBODITSIRY 1877 : Hevi-panjakana,  zavatra hita sy re momba ny fanjakana

v  TSARASAOTRA, ANTANANARIVO, AMBONIN’ANDOHALO, AMBOHIDRATRIMO, AMPANDRANA, AMBANITSINANANA, AMBATOLAMPY, FARAVOHITRA, SOAVINIMERINA, ANTAOLANOMBY, ARIVONIMAMO, AMPANANINA, AMBOHITSOA, AVARATR’AMPANANINA, AMBOHIDRABIBY, VONIZONGO, BETAFO, ATSIMON’IMAHAMASINA, AMBOHIMIRIMO, AMBOHIMANDRY, AMBOHIMANARINA, ATSINANAN’ANJOMA, ANKARAMY 1885 : Hevi-panjakana (fiomanana amin’ny ady)

v  AMBOHITSOA, AMBOHIDRATRIMO, ANTANANARIVO, AMBOHITRIMANJAKA, MAHABO, ANATIROVA, AMBATONOSY, ISOAVINA, FENOARIVO, MIADAMANJAKA, ANTANINASANDRATRA, MORIANDRO 1886 : Hevi-panjakana mikasika miaramila – Ady

v  ANALAKELY, ANTANANARIVO, AMBOASARY, FARAVOHITRA, AMBOHIJOKY, ANJOZOROBE, AMBATOROKA, AMBATONAKANGA 1888 : Hevi-panjakana momba ny seranana – Ady – Omby – Miaramila

v  ANTANANARIVO, ILAFY, FARAVOHITRA, ANKORAHOTRA 1889 : Hevi-panjakana mikasika ny miaramila – Mosary

v  ANKORAHOTRA, AMBOHIJOKY, ANDRAISORO, MORAMANGA, AMBOHIDRATRIMO, AMBALAVATO, AMBATONAKANGA, ARIVONIMAMO, AVARADRANO 1889 : Hevi-panjakana momba fahavalo – Fiangonana

III CC 390 :1863 – 1865

Situation des objets de mercurie et des étoffes reçus au titre de taxes douanières (entrées et sorties)

III CC 391 :

v  1828 : Kabary de Radama I

v  1835 : Comptabilité – Registre sur lequel figure le nombre de bœufs de la Reine distribués à ses sujets ou offerts au  » vahiny  » (visiteurs ) – Discours prononcé par Ratsimanisa au nom de la Reine à l’ intention de Rainiharo – Nombre de forgerons répartis à chaque brigade – Ranavalona I remercie chaleureusement Rainiharo pour avoir donné aux soldats comme nourriture ses 100 bœufs –  Ranavalona I approuve la bonne initiative de Rainiharo pour l’envoi en  mission des officiers et soldats et aussi la dégradation de Razakandrianaina, Andriantsitohaina et Ravelo – Ranavalona I ordonne l’isolement des soldats atteint de la variole  –  Lettre de Ranavalona  I à Rainiharo 12 Honneurs accusant réception de la lettre du 18 Alahasaty par laquelle il faisait savoir le nombre des officiers et soldats  – Entrée de l’ Armée à Tananarive après l’ expédition  – Tour de garde pendant la nuit – Demande de planche pour la construction d’une maison de Rainiharo 12 Honneurs – Rainijoary 12 Honneurs et Rainiseheno 11 Honneurs accusant réception des 10 plaques de cuivres  et les 4 plaques de fer provenant d’ Amparibe – Comptabilité (recette et dépense de la Reine) – Lettre de Rainiharo 12 Honneurs adressée aux vazaha concernant la dette Royale de Cameron – ettre de Ranavalona I accordant aux étrangers l’autorisation de garder leur coutume – Ramanantsoa 10 Vtra est chargé par Ranavalona I de transmettre aux officiers les règlements militaires qu’ils doivent appliquer strictement – Nombre de bœufs distribués à l’occasion du fandroana

v  1835 – 1836 : Revenus et dépenses

v  1836 : Discours prononcé par Andriantsalama 11 Honneurs à Tamatave à l’occasion de la construction de la fortification de Tamatave – Comptabilité des objets appartenant à la Reine ( perles, chaines d’or, bagues, boucles d’oreille, broches, chales… –

v  1837 : Fananan’ny Mpanjaka (ny miditra sy ny mivoaka)

v  1838 : Lisitry ny Manamboninahitra – Fizarana ny harena miditra amin’ny seranana – Ny olona nampinomana

v  1839 : Varotra omby sy voahangy … – Momba ireo Tanosy babo manao ody ratsy sy mahery – Hasin’Andriana –  Ampongabe natao fanomezana ho an’ny Mpanjaka

v  1840 : Antananarivo: momba ny ombin’  Andriana sy ny adin’ Ombalahy

v  1840 – 1844 : Entan’ Andriana nohafarana tamin’ i De Lastelle

III CC 392-1 :

v  Antananarivo 1841 : Hasina

v  1841 : Fiarovana ny fanjakana

v  MAHAMASINA, ANDRAMY, ANDRENIFASIKA, TSARAHAFATRA, ANALAMAHITSY, ANTANANARIVO 1841 : Isam- bahoaka – Anaran’ny lehilahy nahafaty fahavalo – Isan’ny fitaovam-piadiana very sy samba – Foloalindahy

v  ANTANANARIVO, VOHIJANAHARY, IVOHIMENA, FIARANTSOA 1841 : Fampakarana toaka – Isan’ny ombin’Andriana – Ady amin’ny fahavalo – Mamangy Andriana – Fitanisana fananana tsy voatolojaza – Soa ataon’ny olona amin’ny tafika – Anaran’ny miaramila nahafaty fahavalo

v  ANDRAINARIVO, AMBATOVINAKY, ATSIMONATANIFOTSY, ANTANANARIVO, SOANIARANA, ANDRAVOHANGY 1841 : Isan’ny Manamboninahitra amin’ny mozeseny sy ny mpively langoroany – Sazy ho an’ny lehilaly mitsoaka orimbato – Foloalindahy

v  SOATSIMANAMPIOVANA 1842 : Raharaha amin’ny vahiny

III CC 392-2 :

v  ANTANANARIVO 1843 : isam-bahoaka

v  AMBOHIDRALAMBO, ASABOTSY, AMBOHITRIMANJAKA, ISAHAFA, AMBODIRANO 1843 : Milaza ny fananan’Andranoavo Tantely – Isan’ny borizano sy ny haren-dRamila – Haren-dRatsatasaha sy Andriamahafajay sy Andriamanana – Haren-dRanakandriana – Haren-dRabetsiboka – Haren-dRainimanga – Haren-dRainilaimizila – Haren-dRatsarafitoana – Haren-dRalaifakotra – Anaran’ny olona notoloran’ireo fananana sy ny mandova azy.

v  SAHANALA, ANTANANARIVO, ANALAVORY, ANTANAMBAO, ANALAOMBY 1843 : Mamangy Andriana – Fanaterana omby ao Sahanala – Raharaham-pokonolona – Vaky fasana

v  TOAMASINA 1843 : Fadin-tseranana

III CC 393 :

v  1843 – 1844 : Lisitr’ ireo vehivavy mitondra tena manàna vady miaramila sy kamboty kely

v  1844 : Fananan’olona – Olona sy ny fananany – Lisitr’ireo lehilahy sy vehivavy mpitondra-tena  – Kamboty lahy na vavy – Entana sy volan’Andriana ary omby

III CC 394 :

v  ANTANANARIVO, ANDOHALO 1844 : Fanontaniana, ny anaran’ny olona mandrifehariva, ny amy ny mpandrafitra – Fizaram-pananana

v  1844 : Dia nalehan-dRahaingo 11 vtra tany Toamasina

v  ANTANANARIVO 1844 – 1845 : Fizaram-pananana – Ny refin’ny asan’ny vahoaka

III CC 395 :

v  ANTANANARIVO 1846 – 1856 : Varotra bitro – Isan’ny omby nontantanina tamin’ny Fandroana – Olona voaheloka ho faty – Fizaran-dRanavalona ny vokatra amin’ny Beendrina – Isan’ny borozany – Entan’Andriana – Entan’Andriana – Ombin’Andriana – Isan’andevon’i Tasilahy – Isan’Akanjo sy entan-dRakotondradama – Akanjon’Andriana – Hasina – Milaza ny isan’ny ankizy sy ny anaran’ny ombalahy tsy niady – Fianaran-dRamboasalama – Taratasin-dRaharo ho an’i Daravay (fandrarana azy tsy hitoetra ao)

v  ANDRAMBE, ANTANANARIVO 1848 – 1849 : Entan’Andriana sy ny nivoahany – Mampakatra entana – Hasina

v  ANTANANARIVO, AMBATOVINAKY 1851 : Entan’Andriana sy ombin’Andriana

v  ANDRAMANJAKA, MANANINO, ANALABE, AMBOATAVO, AMBOHITRIMAROVATANA, IBESOMANTA, ANKAVANDRA, MANAMBOLO, ANDROTRA, ANDRANONANDRIANA, MARINEVOKA, AMPANASANA 1851 : Zava-bita tamin’ity taona ity – Ny vadintany 7Vtra no ho miakatra – Ny amin’ny vanjan’ny Miaramila – Hasina

v  ANALAKELY, ANTANANARIVO 1852 : Isan’ny vanja – Ny zavatra nafaran’ny Prince Ramboasalama

v  HIVOHITRAMPATY, ANTANANARIVO 1853 : Famangiana – Milaza ny isan’ny omby – Ny fomban’ny basy

v  ANTANANARIVO, FIANARANTSOA 1854 : Hasina – Fananan’Andriana

v  AMBATOLAMPY 1855 : Didim-pananan-dRabetsivahiny

v  TANJOMBATO, AMBOHIMAMORY 1855 : Isan’ny olona nalaina am-bavany tao Tanjombato

v  ANTANANARIVO, AMBATOVINAKY, TOAMASINA 1856 : raharaha amin’ny vazaha, famangiana Andriana, tokim-panompoana

v  SOAVINARIVO, ANDRANAMBY, AMBOANIO, AMBATONDRAZAKA, MIADANARIVO, AMPARIHIBE, MANDRITSARA, AMBODIAMONTANA, ANTONGODRAHOJA, TRAMBONJY, MERIMITATRA, FIANARANTSOA, MAROKILY, TOMPOMANANDRARINY, MOJANGA, AMBOVOMAVO, MAROVOAY, VOHIMASINA, ANTANANARIVO 1856 : Hasina sy entan’Andriana

v  1857 : Momba ny vola

v  ANTANANARIVO, SOATSIMANAMPIOVANA 1857 : Isan’ny kitay hazo boribory naterin’ny olona – Anaran’ny miaramila mpampandry tany – Ny isan’ny omby hotantanina

III CC 396-1 :

v  ANTANANARIVO 1858 – 1864 : Hasina – Entan’Andriana – Fitandremana ny ombin’ Andriana – Fanaterana jaka – Mamangy Andriana – Fanaterana fitaovam- piadiana – Irak’Andriana – Vola natao fanampiana ho an’ny mpandrafitra – Vola lany tamin’ny raharaha samihafa – Zavatra naterin’ny olona tamin-dRafotsibe sy ny vola nivoaka namidy zavatra samihafa – Isan’ny andevon-dRamanjaka – Isan’ ny ombin’ Andriana – Toetry ny fanjakana – Sazy omena ny andevo mandà tompo – Olona nandositra – Sambo nitody – Ny anaran’ny ankizin’ny vadin-dRamboasalama – Ny vola naloan’ny mponina tamin-dRafaramanjaka – Entan’Andriana ao Manjakamiadana – Entan’Andriana ao atsinanan’ny vavahady – Isan’ny saina ilaina any Toamasina – Tokim-panompoana – Didim-panjakana – Hasimbe – Fizaram-pananana – Fitanisana fananan-dRamenavodiahitra – Toe-bolan- dRainilaiarivony – Toetry ny tafika – Fangatahana mpadika teny – Fanafarana entana

v  TOAMASINA, ANTANANARIVO, AMBOHIMIRIMO 1859 : Varotra omby – Fananan-dRamboasalama – Fifanarahana ara-bola

v  ANTANANARIVO, MAROVOAY 1859 : Hasim-pandroana – Fanaterana landy – Omby notatan’ny olona

v  ANDRAMBAZINA, ANTANANARIVO 1860 : Isan’ny fananandRazafinjato 8 Vtra – Anaran’Andriana manana vodivona amin’ny mamolakazo sy valala fotsy

v  AMBOHIMIRIMO, ANTANANARIVO, ANTSANANDRIANA 1862 : Entan-dRamboasalama 3 mianaka

v  ANTANANARIVO, ANTANETIBE 1863 : Kabary natao amin’ny ambaniandro

v  ANTANANARIVO, MANDRITSARA, AMPANY 1863 : Foloalindahy sy raharaham-panjakana

v  IBEMIHOLO 1864 : Fanaovana fefiloha

v  FENOARIVO 1864 : Varotra tany

v  AMBOHIBOAHAZO 1864 : Varotra olona

v  ANDRAISORO 1864 : Irak’Andriana

v  1864 : Entana tehirizina ao Tsarahafatra

v  ANDRAMASINA, FANGARAHARANA 1864 : Fanaovana an’i Manampisoa

v  TOAMASINA, MAROANTSETRA, MOJANGA, HIARANA 1864 : Fadintseranana

III CC 396-2 :

v  ANTANANARIVO 1865 – 1871 : Fadintseranana – Isan’ny bakoly tehirizin’Andrianirainy 12 Vtra sy Ralaisa ary Rabosela – Ny anaran’ny olona nanatitra zaka ho an’i Prime Minister Rainilaiarivony – Ny vola navoaka sy ny nanaovana azy – Filazana ny fananan’Andriamandroso – Filazana ny entana misy ao Tsarahafatra sy Manjakamiadana – Filazana entana sisa tsy lafo – Isan’ny entana ao Manjakamiadana ao amin’ny efitra rehetra

v  1865 : Anaran’ny sambo sy ny entana noentiny

v  ANTANANARIVO, TOAMASINA, TANJOMBATO 1865 : Didim-panjakana – Sambo nitody sy ny entana noentiny

v  ANTANANARIVO, AMBOANIO, AMBATONANDRIAMAMBA 1865 : Fanampiana nomen’ny olona tamin’ny nanaovana an’i Manampisoa

v  ANTANANARIVO, MAITSIARIVO 1865 : Fitanisana ny entan’Andriana tehirizin’ny olona  – Varotra – Fandraisana miaramila

III CC 397 :

v  ANDRAISORO 1866 : Raharaha amin’ny vahiny

v  AMBOHITSARA, ANALAKELY, HIARANA, MOJANGA, TOAMASINA 1866 : Sambo nitody sy ny entana noentiny – Fadintseranana

v  ANTANANARIVO 1867 : Soa ataon’ny olona – Fadintseranana avy any Maroantsetra, Hiarana, Antomboka ary entana avy any Taomasina – Kabarin-dRasoerina natao tamin’ny Foloalindahy – Hasina, isan’ aina – Anaran’ny olona mpiandry omby – Entan’Andriana miakatra Antananarivo – Varotra – Fadintseranana – Nampiasàna ny savony sy jifotsy

v  SOAMIANINA 1867 : Fadintseranana

v  TOAMASINA 1867 : Zavatra fampakatra isam-bolana – Fadintseranana

v  ANTANANARIVO, ANATIROVA 1867 : Fanampian’ny olona tamin’ny nanaovana an’i Manampisoa

v  TANIMANDRY 1867 : Fadintseranana

v  AMBATOMANGA, ANKERAMADINIKA, MOARAMANGA, ANDRANOMAFANA, TANIMANDRY, BEFORONA, AMBOHITRANDRIANA, FALIARY, AMBOHIPO, AMBATOHARANANA, MAHAMASINA, AMBOHIMANGA 1867 : Fividianana vanja – Filazana ny fananan-dRainilaiarivony – Fanafarana entana – Soa ataon’ny olona – Raharaha amin’ ny vahiny

v  ANTANANARIVO, TANIMANDRY, ANATIROVA, MAROMIDITRA 1867 : Entan’Andriana miakatra aty Antananarivo – Vola voaray tamin’ny mponina – Entan’Andriana tehirizina ao Andovoranto – Isan’ny vodihena nozaraina – Entan’Andriana tehirizin’ny olona samihafa

III CC 398 :

v  ANTANANARIVO 1870 – 1876 : Teny mirakitra ny fanaovana an’i Manjakamiadana – Fananan-dRainilaiarivony – Fanaovana raharaha any Antsahavola – Fanaterana vody akoho ho an’ny Mpanjaka – Fisaorana ny Mpanjaka – Andevo lasa nandositra – Tokim-panompoana – Entan’Andriana – Momba ny matezaroritina – Fampindramam-bola – Fandoavana vola hanaovana an’i Manjakamiadana – Anaran’ny mpandry trano ao Mahandry sy Manjakamiadana – Fandoavana fitia tsy mba hetra – vola nivoaka nandritry ny fanaovana an’i Manjakamiadana – Momba ny foloalindahy – Fitaovam-piadiana – Mamangy Andriana – Fividianana entana – Fadintseranana

v  ANATIROVA 1870 – 1873 : Isan’ny vola vidin’ny isam-pangady – Vary mafana sy mangatsiaka – isan’ny ombin’Andriana – Fananan-dRainilaiarivony

v  1870 – 1871 : Boky mirakitra ny vola lany nanaovana raharaha samihafa – Vola mivoaka tamin’ny nanaovana raharaha samihafa – Boky misy anarana entana samihafa avy any Toamasina – Entana sy ombin’Andriana – Hasina, solon’omby volavita

v  MANGARANO, FALIARY 1871 : Isam-bahoaka

v  ILAZAINA, ANTANANARIVO 1872 : Hasina – Fividianana lamba – Fitaovam- piadiana

v  ANTANANARIVO, VOHIMASINA 1873 : Alahelo – Anjara ladoany avy any Vohimasina

v  MIADANIMERINA, ANTANANARIVO 1873 : Foloalindahy sy fitaovam-piadiana – Alahelo

v  FIANARANTSOA, TSIANOLONDROA, MAHAMASINA, ANALANOMBY 1873 : Toetry ny fanjakana

v  MANANTSAHALA, ANTANANARIVO, AMPITAFITO, SOANIARANA 1873 : Irak’Andriana – Soa ataon’ny olona – Mamangy Andriana – Fanolorana hafatra ho an’i Prime Minister ao amin’ny Baiboly – Fanaterana entana

v  SISAONY, ANTANANARIVO, ANATIROVA, VARAINA 1873 : Fanaovana an’i Manjakamiadana

v  MODONGY, AMORONY IOMBIFOTSY 1873 : Fanaterana zavatra ho an’ny Mpanjaka – Olona mpanao raharaham-panjakana

v  ANJANAMBE, ANTANANARIVO, ANALANOMBY, AMBOHINAMBOARINA, ANDEMAKA, SAKAREJY, FIANARANTSOA 1873 : Toetry ny fanjakana

v  ILAFY, ALASORA, ANDRAMASINA, ANTANANARIVO 1874 : Fisaorana ny Mpanjaka, Hevi-panjakana – Mamangy Andriana – Fampianarana

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA 1874 – 1875 : Vola naloan’ny olona hanaovana an’i Manjakamiadana – Anaran’ny olona nanatitra tso-drano –  Toetry ny fanjakana

v  ANALAKELY 1875 : Entana novidiana hanaovana an’i Manjakamiadana

v  AMBALANIRANA 1875 : Isan’ny ombin’Andriana

v  ANTSEVA 1875 : Didim-panjakana

v  ANTANANARIVO, FARAVOHITRA, AMBOHIMANGA 1875 : Mamangy Andriana – Tokim-panompoana – Raharaha amin’ny vahiny – Vono olona

v  ANTANANARIVO, SORAKA1875 : Fanaterana jaka – Foloalindahy

v  ANDAFIAVARATRA 1875 : Isan’ny ombin’Andriana

v  PARIS, MORAMANGA, MANGORO, ANKERAMADINIKA, AMBATOMANGA, TAMATAVE 1875 : Raharaha amin’ny vahiny – Mamangy Andriana – Toetry ny fanjakana

v  AMPANGABE, MERITSIADINO, ANTANANARIVO, IKELIARIVO 1875 : Hevi-panjakana

v  AMBOHIMANGA 1875 : Vola sy omby naterin’ny olona ho amin’ny fanaovana ny Rovan’Ambohimanga

v  ANTANANARIVO, MOJANGA 1875 : Entana mivoaka sy miditra nandoa fadintseranana

v  TSARASAOTRA, ANTANANARIVO, ANALAMAHITSY, FARAVOHITRA, MANJAKARAY, BEFORONA 1875 : Fakana fitaovam-piadiana – Raharaha amin’ny vahiny – Tokim-panompoana – Fanaterana jaka – Fananana natao takalon’ny vola tsy voaloha – Fahasalamam-bahoaka – Fanaterana famataranandro ho an’ny mpanjaka – Mamangy Andriana – Foloalindahy

v  ANTANANARIVO, ANATIROVA, AMBOHIMANGA 1875 : Vola miditra sy mivoaka ao amin’ny fanjakana

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA, AMBATOMANGA, FENOARIVO, TSIAFAHY, AMBIHIMANAMBOLA, ARIVONIMAMO, AMBOHITRABIBY, SOAVINIMERINA, ANTANAMALAZA, ANKADIVORIBE 1875 : Fanaterana jaka – Fampianarana sy fiangonana – Anaran’ny olona  omena fiantrana – Fitokanana trano – Mamangy Andriana – Toetry ny fanjakana

v  MANJAKANDRIANA 1876 : Fanaovana an’i Manjakamiadana

v  ANTANANARIVO, MAHANORO 1876 : Fangatahana amin’ny Mpanjaka – Mamangy Andriana

v  1876 : Ramisay Yarderes Edinburgh, raharaha amin’ny vahiny

III CC 399 :

v  1880 : Ho an-dRainilaiarivony avy amin’ny Zuez Razafinisoa zana-dRatefy evanjelistra mianatra any Bridport collège ho famangiana Andriana

v  AMBOHIMANGA 1880 : Fitondrana hevitra

v  ANTANANARIVO, ISOTRY, FARAVOHITRA, ANALAKELY, ITSIMIALONJAFY, ANDRANOMBOAHANGY, ISOAVINIMERINA, AMBOHITRALATENINA, AMBOHIMANGA, ANTSAHAMANITRA, ANDREFAN’ILAFY, ANDRANOTSIMIHAZO, AMBOHITRABIBY, ILAVARANO, ANDAKANA, ANDRANOLAVA, ANKERAMADINIKA 1880 : Famangiana – Toetry ny fanjakana – Raharaha – Hasina – Tokim-panompoana

v  AMBATOMANGA, AMBOHIPANIRY, AMBOHITSEHENO, AMBONILOHA, AMORONKAY, ANALAMAHITSY, ANDAKANA, ANDRANGALOAKA, ANDRAISORO, ANDREFAN’ILAFY, Andoharanofotsy, Antanambao, ANDRANOMANJAKA 1880 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Fadintseranana – Aretina

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA, ISOTRY 1880 : Fitarainana – Alahelo

v  ANDAFIAVARATR’ISISAONY, IMAHALAVOLONA 1880 : Mamangy Andriana – Fierana

v  FANJAKAMANDROSO, FENOARIVO, MANAMPOTSY, MAROTSINGALA, MIADANARIVO, SOANIERANA, SOAVINIMERINA, TSARASAOTRA 1880 : Toetry ny raharaha – Mamangy Andriana – Aretina

v  ILAZAINA, AMPASIMBE 1880 : Aretina – Filazana ny fahatongavan’ny irak’Andriana

v  1880 : Hasina, isan’aina

v  AMBOHIMANGA, FIADANANA, MATSINJO, AMBATOMANGA, ANDAFIAVARATRA, ANKADITAPAKA, ANTSAHAVOLA 1880 : Hasina – Ny anaran’ny mpiandry ny ranalahy fehin-dRainikambana tandapa mainty – Ny isan’ny vola naterin’ny olona tamin’ny nampakarana ny vadin-dRamariavelo – Ny anaran’ny ankizin’Andriana ao Ankaditapaka – Ny vola naterin’olona tamin’ny fanam-badian-jaza

v  AMBOHIMITSIMBINA, ANTANANARIVO 1880 : Didim-pananana

v  ANTANANARIVIO, MARIVOLANITRA, AMBOHIJATOVO, FARAVOHITRA, LAZAINA, ISOANIARANA, FALIARIVO, ANALAKELY, NANISANA, MIARINARIVO, AMBOHIBOAHAZO, TSIAFAHY, ANOSIZATO, AMPARIBE, AMBOHIPOTSY, AMBATOVINAKY, AMBATONAKANGA 1880 : Fitarainana – Aretina – Fangatahana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Alahelo – Mamangy Andriana – Hasina

v  MOJANGA 1881 : Fitarainana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Famonoana olona – Fadintseranana – Fandroana – Fadintseranana

v  ANTANANARIVO, ANTSAHANANDRIANA, AMBOHIMANGA 1881 : Nivoahan’ny volam-panjakana – Ny famindian’ny mpanefy ao Antsahamanitra – Boky fanamarinana nahaterahana sy nahafatesana

v  ANTANANARIVO, ANATI-ROVA 1881 : Hasina, isan’aina – Vola nivoaka – Pasipaoro – Anaran’ny mpanoratra sy volam-panjakana

v  ALAKAMISY 1881 : Niakaran’ny zanak’Andriana birao sy Monja nanao tokim-panompoana

v  ANTANANARIVO, ILAZAINA 1881 : Didin-karena

v  AMBOHIMANGA, ANTANANARIVO, AMBATOMANGA, ANDRAISORO, ANTSIRABE 1881 : Mamangy Andriana – Fadintseranana – Vola nivoaka

v  ANTANANARIVO, TANIMENA, ATSINANAN’ANDOHALO, ANALAKELY 1882 : Didim-pananana – Fananganan-jaza

v  ANTANANARIVO, FIHASINANA 1882 : Hevitra sy raharaha isan-karazany amin’ny samy Malagasy – Karaman’ny mpanao fanjakana – Raharaha isan-karazany amin’ny samy Malagasy – Tetiharan’ny zanak’Andriana Sakalava sasany – Fadintseranana – Hasina – Vola nivoaka

v  ITSINJOARIVO, ANTANANARIVO, MAROMIDITRA, BETAFO 1882 : Fierana – Aretina – Fangatahana – Vola niditra – Raharaha amin’ny samy Malagasy

v  ANKORAHOTRA, ANTANANARIVO, AMBATOMASINA, AMBOHITROMBY, AMBODINANGAVO, AMBATONAKANGA, TSINJOARIVO, MAHATSINJO, VAKINANKARATRA, ANJEVA, MIARINARIVO, LOHASAHA, AMBATOLAMPY, ANTANAMBAO, ILANIVATO, AMBOHIMALAZA, ANALAKELY, AMPARIHINDRASAHALA, FARAVOHITRA, ISAMBAINA, ANDOHARANO, SOARANO, AMBODITSIRY, ANALAMAHITSY, BETAFO, MEVATANANA, ANDRANOBE, ANOSIALA, ANTOIBE, AMBOHITRANDRIAMANITRA, TANJOMBATO, ISOTRY, ILAZAINA, FIADANANA, MANJAKANDRIANA, AMBOHITRONTSY, ANDRIANTANY, AMBOHIMITSIMBINA, MANJAKAHAVANA, AMBOHITSIROA, ANKERAMADINIKA, AMBATOHARANANA, ANDRAISORO, BEFORONA, ANDRAVOAHANGY, AMBOHIMIARANA, ANTANAMBAO, ANDAFIAVARATRA, BESAKANA, AMBAVANIASY, AMBOHIJAFY 1882 : Mamangy Andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Hasina – Jaka – Fianarana – Miaramila – Ny soa nataon’olona – Tokim-panompoana – Aretina – Fitarainana – Iraka – Fadintseranana – Fierana – Alahelo

III CC 400 :

v  AMBOHITRABIBY, AMBOHIMANARINA 1883 : Pasipaoro

v  ISOTRY, ANTANANARIVO, AMBOHITRINIMANGA, AMBODIHADY, ANOSIZATO 1883 : Didim-panjakana – Fananganan-jaza

v  ANTANANARIVO 1883 – 1884 : Isam-bahoaka – Anaran’ny vaditany – Fangatahana hifindra monina – Toetry ny fanjakana – Fiantsoana olona hiakatra any Antananarivo – Raharaha amin’ny vahiny – Irak’ Andriana – Fahatongavan’ny sambo mpiady Frantsay – Raharaha amin’ny vahiny – Fanafarana fitaovam-piadiana – Raharaham-panjakana

v  ANATIROVA 1883 : Fitanisana ny entan’Andriana ao anaty Rova sy ny vola miditra amin’ny fanjakana amin’ny raharaha samihafa

v  ANTANANARIVO, AMBOHIDRATRIMO, AMBOHIBELOMA, ANATIROVA, AMPAMOLOANA, AMBATOMANOINA, ANOSIZATO, AMBOHIBAO, AMBAVAHADIMITAFO, AMBANIDIA, ANKADIFOTSY, AMBOHITSOA, AMBOHIMANGA 1883 : Isam-bahoaka – Fitarainana – Vola naterin’ny olona tamin’ny nahalasanan-dRatrimoarivony – Toetry ny fanjakana

v  ANTANANARIVO, IMASOANDRO 1883 : Fananan-dRainilaiarivony

v  AMBOHITRINIMANGA, ANTANANARIVO, ANTEHIROKA, IMASINDRAY, ANDAFIAVARATRA, MAROMIDITRA, AMBOHIDRABIBY, ANALAMAHITSY, TANJOMBATO, AMBATOMANOINA, MORARANO, ANALAKELY, ASABOTSY, AMBOHIMALAZA, AVARATR’ ANJOMA, MARIVOLANITRA, ANDRAISORO 1883 : Soa ataon’ny olona – Fitsarana ady maro samihafa

v  ANTANANARIVO, ANALAKELY 1884 : Didim-panjakana

v  ANDOHALO, ANTANANARIVO 1884 : Vola miditra sy mivoaka amin’ny fanjakana – Isan’ny entana miditra ao Manjakamiadana

v  SOAMANDRAKIZAY, ANTANANARIVO 1884 : Ady  – Fividianana entana – Fisaorana ny Mpanjaka

v  1884 : Didim-panjakana momba ny sambo sy ny fadintseranana

v  AMPARIBE, ANTANANARIVO, AVARATRAMBOHITRAINA 1884 : Ady – Fisafoana tanàna – Fahavarezan’entana – Famindran’ny foloalindahy

v  ANTANANARIVO, FARAVOHITRA, FIASINANA, AMBOHIMANGA, AMBOHIJAFY, ANALAKELY, MANERINERINA, AMBODIN’ ANDOHALO, AMPARIBE 1884 : Fisaorana ny Mpanjaka – Fisaraham-panambadiana – Mamangy Andriana – Foloalindahy – Alahelo – Toetry ny fanjakana

v  IMARIVOLANITRA, ANTANANARIVO, SOAVINANDRIANA, SOANIARANA, ATSINANA’ ANDOHALO, ANALAKELY, ANDRAISORO, ANDAFIAVARATRA, ANKADINANDRIANA, AMBOHIMALAZA, ILAZAINA, AMBODIVOANJO, ILAFY, ANKADIMBAHOAKA, ANALAMAHITSY, HIARANANDRIANA, ANTANJOMBATO, ANKADIVATO, MANJAKAHAVANA, AMBODITSIRY, MANGASOAVINA, AMBATOMIANGARA, MAROHOMBY, AMPARIBE, FARAVOHITRA, ANDRAISORO, AMBATOMASINA, AMBOHIMANORO, MORAMANGA, AMBODINIFODY, AMBOHIMALAZA, MANJAKARAY 1883 : Mamangy Andriana – Hevi-panjakana – Fampianarana – Fangatahana alalana haka faty – Fandoavana hetra – Tokim-panompoana – Fanaterana lamba – Ady amin’ny fahavalo – Soa ataon’ny olona – Hasina – Fanaterana vokatra ho an’ny Mpanjaka – Raharaha amin’ny vahiny – Fitanana ny raharaham-panjakana

III CC 401-1 :

v  ANTANANARIVO 1885 – 1886 : Pasipaoro

v  AMBOHINAMBOARINA, MANANDRIANA, MORAMANGA, AVARA-DROVA, AMBOHIMANDROSO, ANTANANARIVO, AMPAHITROSY, TOMPOANANANDRARINY, MANDRATY, FARAVOHITRA, AMBOHIMASINA 1885 – 1994 : Boky misy anaran’olona izay nandoa ny vola isan-dahy – Iraka – Resaka omby – Miaramila – Fahavalo

v  MANJAKANDRIANA, MORAMANGA, AMBATOHARANANA 1886 : Ny soa nataon’olona – Fitarainana momba ny fahasimban’ny ala

v  MARSEILLE, MONTPELLIER, ALAIS 1887 : Taratasy avy amin’ireo mpianatra any an-dafy ho an-dRainilaiarivony milaza ny fahatongavany, fahazotoany mianatra, fisaorana, mamangy Andriana

v  AMBOHIMANGA, ANTANANARIVO 1887 : Taratasin-dRainilaiarivony ho an’ny governora momba izay hitondrana ny fanjakana

v  MAROVOAY, MOJANGA 1887 – 1888 : Anaran’ny karana

v  FARAVOHITRA 1888 : Didim-pananana

v  AMBATOFOTSY, AMBATOLAMPY, BEHENJY, BETAFO, ILEMPONA 1888 : Fihadiana mineraly

v  AMBATOFANGEHANA, AMBODIMANGA ATSIMO, AMBOSITRA 1888 : Fihadiam-barahina

v  FENOARIVO, MIARINARIVO 1888 : Fihadiam-bolamena

v  AMBATOMALAZA, AMBOHIMANOA, ANDROKA, ANTANISOA 1888 : Fihadiana mineraly

v  IALATSARA, IHIARANANDRIANA, MAHABO, SAROBARATRA 1888 : Fihadiana mineraly

v  ANTANANARIVO, AMBOATAVO, AMPARIBE,  ANTANIFISAKA, SOANIARANA, TSINJOARIVO, AMBOHIMANGA, ANATIROVA 1888 : Didim-pananana – Ny soa nataon’ny vady aman-janaky Rainisoa 12 vtra – Ny toetry ny raharaha vita – Fadintseranana

v  ANKADIMBAHOAKA, ATSIFINDRAMASO, MENAVAVA, TSIAZOMPANIRY, ANTOBY 1888 : Fihadiam-bolamena

III CC 401-2 :

v  ANTANANARIVO 1889 – 1890 : Momba ny volamena sy varahina – Miaramila – Momba ny telegraphy – Tafondro – Didim-pananana – Ho an-dRainisoavahia momba ny volamena

v  ANGODONGODONA, ANDRANOFITO, FIARENANA, AMBATOMALAZA, ANKISATRA, SAROBARATRA, ANDROFIATOKANA, ASABOTSINAMPEFY, AMBATOLAMPY 1889 : Momba ny volamena

v  MAHATSINJO 1889 : Momba ny volamena

v  AMPANIBE, AMBATOMIANGARA, ISORAKA, ANTANANARIVO, AMBOHIPIARA, ATSINANAN’ANDOHALO, SOANIERANA, ALATSINAIN’AMBATOMANGA, AMBALANIRANA, ANKERAMADINIKA, AMBOHITRAINA, ANALAKELY, AMBOHITSIROA, VODI-VATO, AMPARIBE, ANDROIMAINTY, MANJAKAZAFY, AMBATOMALAZA, FENOARIVO, AMBOHITSARATANY, ANTSAHABE, AMBOHIMIRIMO, ANDRAINARIVO, AMBOHIMANGA, MANERINERINA, AMBATONAKANGA, FIHAONANA, AMBODITSIRY, ANJOZOROBE, MIARINARIVO, IHARAMALAZA, AMBALAVATO, MANTASOA, ISOAVIMASOANDRO, IMANANDRIANA, AMBOHITSIROHITRA, AMBOMANARIVO, AMBOHITRANTENAINA, ISOTRY, AMBOHITRABIBY, ANKAZOBE, MAROMIDITRA, FIADANANA, ANTANETIBE, AMBOVORY, TSARASAOTRA, AMBOHIDEHIBE 1889 : Anaran’ny Miaramila nandositra any Betafo – Fizahana marary – Fividianana volamena – Filatsahana Miaramila tsy terena – Fanamboarana trano fivarotana – Ny soa nataon’olona – Fahavitan’ny trano masina – Fitarainana – Momba ny hazo – Resaka omby – Toetry ny fanjakana – Fahavalo – Mamangy Andriana – Hasina

v  AMBOHIBEHASINA, AVARA-DROVA, ANDRAISORO, MANJAKAZAFY, FASY 1889 – 1890 : Isan’ny entan’Andriana – Isan’ny olona miandry any Maromadinika ao Ambohitrandriana – Hasina – Tokim-panompoana

v  TSINJOARIVO, MANJAKAMIADANA, ANTRANOVOLA 1890 : Momba ny volam-panjakana

v  TOAMASINA 1890 : Telegrama avy amin-dRainandriamampandry

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA, TSINJOARIVO 1890 : Ho an’ny governora avy amin-dRainilaiarivony momba ny fitondram-panjakana

v  ANDAVAMAMBA, SOAHIADANANA, ANTANANARIVO, ANALAKELY, SOANIARANA, ATSINANAN’IBELANITRA, MAHAZOARIVO, IMAMBA, ANJIRO, ANTANAMALAZA 1890 : Taozava-panjakana

v  AMBOHIPANANA, MAHAZOARIVO, ANDRANOFITO, ANTANANARIVO, BETAMPONA, ANTARANIMAROVOAY, ANDROKA, IMADY,FIANARANTSOA, AMBOSITRA, TSINJOARIVO, IMANARINTSOA, ANTANAMANJAKA, AMPANAOVANTSENA, AMBOHITSOA, TANJOMBATO, SOANERANA, AMBOHIDIAVAKA, AMPON’IMADY 1890 : Momba ny volamena – Alahelo – Sekoly sy fiangonana – Ny soa nataon’olona – Tokim-panompoana – Raharaham-panjakana – Resaka miaramila –

v  SOAMANANDRARINY, HIARANANDRIANA, AMBATOMIRANTY, ANDRANOFITO, ANTOBY, AMBATOLAMPY, IFANDRA, ANTANANARIVO, BEHENJY, MAROVATANA, AMBAHIBATO, SAROBARATRA 1890 : Fiasam-bolamena amin’ny toerana isan-karazany

v  ANTANANARIVO, FENOARIVO, NAMEHANA, ATSINANAN’IMAHAMASINA, AMBOHIMITSIMBINA 1890 : Ny soa natanon’olona – Mamangy Andriana – Fandroana – Fisaorana – Fiangonana sy fampianarana – Fividianana soavaly

III CC 402 :

v  AMORONALA, IMADY, AMBOANANA, ISOANIARANA, AMBOHITRAMBO, BEMAHATAZANA, BETAIMBY, SAROBARATRA, AMBOHITSIVALANA 1891 : Fitrandrahana volamena

v  AMBOHIPO, ILAZAINA, ANOSIBE 1891 : Filazam-pananan’olona – Mamangy Andriana

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMARINA, AMBOHIMALAZA, AMBOHIJATOVO, RANOVARY, AMBATONAKANGA, AMBATONILITA, ANONDRILAHY, FARAVOHITRA, ANALAKELY, ITAOSY, TSIAFAHY, AMBOHIJANAKA, ISOANIARANA, AVARA-DROVA, ANTSAMPANIMAHAZO, ATSIMON’IMAHAMASINA, AMBODITSIRY, ANDRAISORO, ISOAVINA, ISOAVINANDRIANA, ANDRAVOAHANGY, NAMEHANA, ALASORA, BEFORONA, ANKADIFOTSY, AVARATR’AMPANONA, AMBODIFAHITRA, AVARATR’AMBAVAHADIMITAFO, ANDREFAN’AMBATONAKANGA, ANDRANOMAFANA, AMPANDRANA, MANERINERINA, AMBATOLAMPIKELY 1891 : Toetry ny fanjakana – Fasana vaky -Fahafatesan’olona – Pasipaoro – Telegrama – Fizaran-tany – Fahavalo – Fitarainana

v  TOAMASINA, ANOSIVE, ANTSERANANY, FIHERENANA 1891 : Momba ny Sambo Ambohimanga mitety ny morontsiraka

v  AMBATOMIDOKANA, AMBATOMIGODANA, ANKAZOBE, MAEVATANANA, MOJANGA, ANTANANARIVO 1891 : Dian-dRadoana DPM nankany Maintirano – Fanaovan-draharaha ny ladoany – Momba ny Manamboninahitra sy Miaramila – Ny soa nataon’olona

v  ISOAVINA, AMBOHINAORINA, ANDREFAN-DROVA, ANTANANARIVO, AMBATONAKANGA, AMBOHIBEMASOANDRO, AMPANOTOKANA, AMBOHITROMBY, ANDOHATSINDRA, MANANDAZA, AMBOHIPO, AMPASANIMALO, SOAVIMBAHOAKA, AMBOHIJOKY, ANDRIANTANY, AMBOHIPOLOALINA, AMBAZAHA, ISOTRY, AMBOHITRIMANJAKA, ILAFY, AMBOHINAORINA, AMBAVAHADIMITAFO, BEHENJY, NAMEHANA, MERITSIAFINDRA, AMBOHIMASIMBOLA, AMBOHIMANGA, MOKAJY 1891 : Hevi-panjakana – Entan’Andriana – Irak’Andriana – Sekoly sy Fiangonana

v  1893 : Mineraly (volamena)

v  TAMATAVE 1892 – 1893 : Télégrammes destinés au gouvernement central

III CC 403 :

v  ANTANANARIVO, AMBOHIPIHAONANA, KOTOTANITSARA, AMBATOMINGADONA, ANKAZOBE, AMBOHINIARANA, AMBATONAKANGA 1893 – 1896 : Volan’Andriana nivoaka tamin’ny taona 1894 – Anaran’ny mpanao raharaham-piangonana – Anaran’ny Miaramila mitana basy – Ny amin’ny volan’Andriana nakarina – Milaza ny jirika – Momba ny omby

v  AMBOHIPIHAONANA, ANDROVA, AMBATORAKITRA 1894 – 1896: Momba ny andevo – Resaka omby – Ny amin’ny Miaramila nandefa gadra lava – Famoriana vahoaka – Tafondro

v  Ambaliha, Nossi-be, Berofia, Antranovato 1896 : Ny toetry ny fanjakana – Momba ny tsena – Ady – Isan’olona amin’Amorontsanga sy ny zana-bohitra niakatra an’Antananarivo – Jaka – Famindran’ny foloalindahy – Tokim-panompoana

III CC 404 :

v  1894 : Vola nosamborin’ny fanjakana tamin’ny olona – Pasipaoro maromitan’ny vazaha

v  MANJAKANDRIANOMBANA 1894 : Hasin’Andriana

v  ANTANANARIVO, AMBODIVOANJO 1894 : Taozava-panjakana

v  AMBANDRANA, AMBOHIBAZIMBA, AMBOHIMAHIRATRA, ANTANETIBE, AMBATOMIRANTY, ANTANISOA, ANALATSARA, FARATSIHO, ISAHATORENDRIKA, BEMAHATAZANA, AMBATONDRAZAKA, ANTANANARIVO, MANDRINDRANO, AMBATOLAMPY, TSINJOARIVO, AMBATOFOTSY, AMBOHIMAHIRATRA, SOARANO 1894 : Mikasika ny fihadiam-bolamena

v  Sans date : Fanekena amin’ny kapa hazo sy fandrefetan-tsambo ifanaovan’ny gouvernement malagasy an-kilany ary Monsieur A courau sy ny fikambanany an-daniny

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA 1895 : Momba ny paositra – Fikarakarana ny fanoloran’ny Miaramila ny basiny – Raharaha amin’ny vahiny

v  ANDAFIAVARATRA, ALAROBIA, ANTANANARIVO 1895 : Volam-panjakana

v  TANJOMBATO, ILAZAINA, ANALAMAHITSY, ANTANANARIVO, AMBATOFOTSY, ANKAROTSOA, MANJAKANDRIANA, AMBOHIMARINA, SOANIERANA, ALATSINAINIAMBAZAHA, MANDROSOA, ATSIMON’AMPOTAKA, IFALIARY, AMBOHIMANGA, MANJAKARAY, AVARATR’ASABOTSY, AMPASIMPOTSY, AMBAVANIHASY, AMPASIMBE, ANDAVAKIMENARANA, IHARANANDRIANA, AMBOHIDRATRIMO, ISOTRY, AMBOHINIARANA, ILAZAINA, AMBOHITROMBY, AMBOHITRONDRANA, MORAMANGA, AVARATR’ANOSIBE, AMBOHIPIHAONANA, ANDROHIBE, TOAMASINA, SOANIARANA, DIÉGO SUAREZ, HIARAMALAZA, FIANARANTSOA, ANDROIBE, ALASORA, TSIAFAHY, AMBOANANA, AMBOHIBAO, AMBOHIMIRIMO, ARIVONIMAMO, AMBOHIDRATRIMO, AMBAVAHADIVATO, ANTSIRABE, MANAZARY, ANALAKELY, AMBODITSIRY, FALIARIVO, FIAFERANA, FARAVOHITRA 1895 : Fahafatesan-dRainizanahoera 11 vtra, fampakarana olona ho eto Antananarivo, fanaterana fanatitra, fiasam-bolamena, hasina, Mamangy Andriana, fanaterana, Miaramila, aretina,  tokim-panompoana, fampisamboram-bola, ny soa nataon’olona, milaza ny toetry ny fanjakana, didim-panjakana, toetry ny ady, isan’ny olona teraka sy maty, momba ny Fiangonana, ny amin’ny andevo

v  1895 : Filazana anaran-tanàna isan-karazany

v  MORAMANGA 1895 : Telegrama

v  ANTANANARIVO 1895 : Hasim-pandroana, isan’aina

v  AMBOHIMANGA, ATSINANAN’IBELANITRA, ILAFY, ANTANANARIVO, ATSIMON’AMBODIHADY, AMPEFILOHA, SOANIERANA, AMBOHIMARINA 1895 : Tao-zava-panjakana

v  1896 : Volam-panjakana miditra sy mivoaka tamin’ny volana mars – Bokim-bola

v  AMBODIFASINA, MAROVATANA 1896 : Fizaran-tany Imerina

v  FIANARANTSOA 1896 – 1897 : Boky fifampivarotana

v  ANTANANARIVO ( Administration centrale) 1897 : Fehivavan-tany – Fanofana sy fivarotana lalana – Momba ny tany – Fampitahana ny vidin-javatra isan’ny governemanta

III CC 405-1 :

v  FARAVOHITRA, AMBALANIRANA, AMBOHINAMBOARINA, ANTANANARIVO, ANDEFANDROVA, BABAY, AMBODIHARINA, FENOARIVO, AMBATONAKANGA, FIHAONANA, AMBOHOTSIMANOVA, AMBATOMITSANGANA, MAROMIDITRA, IVOHIDAHY, ANDRAISORO, ATSINANAN’AMBOHITRARAHABA, ALASORA, ANDRANOBEVAVA, SOANIARANA, AMBATONIKODANA, MIADAMANJAKA, ISOAVINIMERINA, IARIVONIMAMO, AMBATOROKA, AMBODITSIRY, TSIAZONTAFO, BESAKANA, ANDOHALOKELY, IMARIVOLANITRA 1877 : Jaka – Andevo – Entan’Andriana – Fampianarana sy Fiangonana – Hasina – Raharaha amin’ny vahiny – Milaza ny toetran-dRandriatseheno – Tokim-panompoana – Masombika – Milaza ny toetry ny fanjakana – Fangatahana – Momba ny Miaramila

v  ANDEFANISOAVINIMERINA, SOAVINIMERINA 1877 : Momba ny nanaovana ny tranon-dRainilaiarivony

v  SOANIERANA, ANTANANARIVO 1877 : Didim-pananan’olona – Fizaran-karena

v  ANTANANARIVO 1877 : Maromita hanatitra olona – Momba ny Miaramila – Fiangonana – Andevo – Milaza ny ratsy nataon-dRasikindrahona – Resaka pasipaoro – Tsimando – Fomba fanofan-tany

v  ANDOVORANTO, TANIMANDRY 1877 : Fanekena trosa

v  ANATIROVA, ANDRAISORO, ISOAVINIMERINA 1877 : Nanaovana an’i Masoandro

v  ANTANANARIVO, ANOSIMAHAVELONA, ISOTRY 1877 : Ny isan’ny omby maranitra nalaina aminy fandroana – Ny anaran’ny zanabohitra manodidina

v  1877 : Entan’Andriana

v  SOAVINIMERINA 1878 : Fanaovana ny tranon-dRainilaiarivony

v  AMBOHIJAFY 1878 : Volan-dRavoninahitrimanarivo

v  ANDOVORANTO 1878 : Fanekena trosa

v  1878 : Isan’ny marary nomena fanafody tamin’ny vohitra isan-karazany – Vola matin’ny olona TAMIN’NY NAHALASANAN-DRAMATOA RASOARAY

v  AMBOHIMANGA 1878 : Anaran’ny tsy nandeha nanetsa

v  AMBOHITRABIBY, IMASOANDRO, ANTANANARIVO, ANOSY, MIANDRARIVO, ANATIROVA 1878 : Fangatahana fanafody – Milaza ny toetry ny tany – Anaran’ny zanak’Andriana vao teraka – Ny isan’ny vahiny nandro any sasakady Atsimo sy Avaratra

v  ANDRAISORO, ANTANANARIVO, AMBATOMANGA, AMBOHIMALAZA, MIARINARIVO, ISOAVINIMERINA, TSARASAOTRA, ISORAKA, AMBOASARY, MANTASOA, ANJIRO, AMBOHIPOLOALINA, VOHILENA, ANDREFANIFODY, AMBOHITRIMANJAKA, AMBODINANGAVO, ANDRANONANDRIANA, AVOHITRAPALY, TSINJOARIVO, MANAZARY, ANALAKELY, FALIARIVO, BEFORONA, ALASORA, ANDOHALOKELY, PORT LOUIS, BESAKANA, TAMATAVE, FARAVOHITRA, ANDOVORANTO, AMBOHIMANGA, ANTANIMENA 1878 : Fahataperana ny entana nalaina – Fangataham-bola – Jaka – Mamangy Andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Aretina – Ny soa nataon’olona – Momba ny Miaramila – Momba ny omby – Fampianarana – Resaka maromita – Ny nahafatesan-dRafaravy zanan-dRabemanantsoa

III CC 405-2

v  ANTANANARIVO, IMASOANDRO, ILALAZANA 1879 : Mamangy andriana – Betsaka ny olona marary – Siny vifotsy natao ho fanalam-panafody – Mahantra ny fiangonana sy ny sekoly

v  BETSIZARAINA, MERIMANJAKA, AMBOHIDRABIBY, AMBOHIBORONA 1879 : Momba ny nendra

v  TSARAHONENANA, ITSARASAOTRA, ANTANANARIVO 1879 : Didim-pananana

v  ANTANANARIVO 1879 : fitarainana noho ny adim-pananana sy tsy fananam-bola

v  ANKADIMANGA 1879 : Momba ny nandevenana an-dRamiangaly

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA 1879 : Marary mafy Rainimaharo 11 vtra – Raharaha amin’i Mr Cassas sy ny vahiny hafa – Fampianarana ireo miaramila tonga tao Antsirabe – Toetry ny fanjakana

v  AMPANANINA, ITSIMAHANDRY, ANDRIANTANY, ISOAVINA, AMBOHITRIMANJAKA, MERIMANDROSO, AMBOHIPOLOALINA, FALIARIVO, ISAHANTSIO, ANTSIRABE, ANTANANARIVO 1879 : Nendra

v  AMBOHIMANGA, AMBOSITRA, AMBOHIDRATRIMO, ARIVONIMAMO, TSIMAHANDRY, FENOARIVO, SOAVINIMERINA, ANTANANARIVO, TSIAFAHY, NAMEHANA, AMBATOMANGA, IBABAY 1879 : Nendra

v  ANTANANARIVO, AMBOHIMANGA 1879 : Pasipaoro

v  ANALAKELY, ANTANANARIVO, AMBOHITRITONY, AMBOSITRA, BEHENJY, ALAROBIA, MOJANGA, TANJOMBATO, MAROVOAY, SOALAFADRAY, IBABAY, LONGODRAHOJA, AMBOHIMALAZA, AMBOHITRIMANJAKA, ANOSIVOLA, AMBATOMANGA, MALAZA, ANALAMAHITSY, ANTSIRABE, ANDOHALOKELY, VOHILENA, ANKADIMANGA, MANGARIVO, AMBATOLAMPY, FARAVOHITRA, AMBODITSIRY, ANJOMAN’INANDIHIZANA, MARIVOLANITRA, MORAMANGA, AMBATOROKA, ILAZAINA, ANKADINANAHARY, AMBATOVINAKY, AMBOHIMANGA 1879 : Toe-pahasalaman-dRainimaharo sy Rainisampona sy Andriandeso – Fangatahan’ny vahiny fanampiana amin’ny fanaovana Baiboly – Fangatahana miaramila  betsaka ho amin’ny fiatombohan’ny ady – oetry ny fanjakana

III CC 406 : (Sans date)

Karatra maharitra ‘cartes permanentes) hahazoana miditra ao anaty rova – Olona alain’ny colons hiasa – Didy momba ny Lakrona – Fanadinana (enquête) an-dRandrianarivo Governora tao Andraopasikamomba ny tsy rariny nataony tao – Anaran’ny mpiadidy isam-paritany ao amin’ny Voromahery – Tsena (vidin-javatra) – Anaran’ny tompomenakely sy ny tany nalehany – Anaran’ny manamboninahitra manao raharaha ao anaty rova – Mamangy andriana – Administration centrale: momba ny dikan-teny sy ny mpandika teny (lalàna) – Raharaha miaramila, fitaovana

v  IHARANA: Momba ny sekoly sy ny fampianarana

v  ANTANANARIVO: Momba ny fandraisan’ny résidents ny asany any amin’ny faritany – Fitondram-panjakana – Didy manasazy ireo governora madinika tsy tonga tamin’ny fivoriana isam-bolana – Torohevitra sy anatranatra momba ny fiaraha-miasa amin’ny frantsay – Kabary momba ny fanjakana frantsay

v  AMBAVAHADIMITAFO: Fiantrana ireo voafitaka hikomy

v  AMBOHIMANGA

v  ANKADIKELY (Tsimiamboholahy): Mpiambina

v  NAMEHANA: Fiantrana ireo voafitaka hikomy

v  TOAMASINA: Mediiom volamena – Fehivozona – Sarinety ho an’ny  mpanjaka

v  ANKARAMY: Fisaorana andriana sy tokim-panompoana

v  AMBOHIJANAKA: fiantrana ireo voafitaka hikomy

v  MENABE ATSIMO: Isam-bahoaka

v  TOAMASINA, FIHERENANA, VAKINANKARATRA, MOJANGA, IHARANA, AVARADRANO, SISAONY, AMBODIRANO, MAROVATANA, BOINA, MENABE: Fandaminam-paritany sy fanendrena mpanao raharaham-panjakana

v  ANKADIFOTSY: Fiantrana ireo voafitaka hikomy

v  ILAFY: Fiantrana ireo voafitaka hikomy

v  IMERINA: Fizaram-paritany

v  ANTANANARIVO, ARIVONIMAMO, MORAMANGA, AMBATONDRAZAKA, MIARINARIVO, BETAFO, MORONDAVA, ANKAZOBE, MAINTIRANO, AMBOSITRA, FIANARANTSOA, MAJUNGA, DIEGO-SUAREZ, VOHEMAR, MAROANTSETRA, FENERIVE, TAMATAVE, MANANJARY, FARAFANGANA, FORT-DAUPHIN, TULEAR, ANALALAVA: Fandaminana raharaham-panjakana sy fanendrena mpitondra

v  AMBODIRANO, FIHERENANA, MANDIAVATO, AMBATOBE AVARADRANO, ANKADIVORIBE, AMBOHIBEMASOANDRO: Mpiadidy sy mpiambina

v  SOAMIANINA: Boky misy ny teny nifanekena amin’ny fihavanana amin’ny vazaha anglisy

III CC 407 : (Sans date)

v  MALAZA: anaran’ny olona sy ny sekoly nandoa vola hoenti-mampandroso ny fanjakan’Andriamanitra – Anarana andevo

v  Zanaka antaimoro tsy manaiky ny fifehezana eo amin’ny tany ivahinianany – Etat nominatif du personnel européen à Diégo-Suarez – Fanisana ny vahoaka any Tamatave – Fitarainana samihafa – Affaires militaries – Vavolombelona notondroin’i Tsilentina – Salamo 109 – Station lavadrano – Ankizivavy ao an-trano – Mpitahiry tsitialainga – Mpanjaitra lehilahy – Marakely: Manamboninahitra – Mpiandry saha – Vehivavy mpiborosy – Mpiandry rano – Lavanty tamin’ny 1893 – Anarana sy vidina andevo – Isan’omby – Manamboninahitra handeha hantsaka sekoly – Fombam-piadiana navoaka ho an’ny mponina – Isan’ny Voanjo natolotry ny Vonizongo – Ny fananana noravan-dRamavo 9 voninahitra D.PM – Anaran’ny olona noandoa vola nentin-dRanaivo Masoivoho ao Ambohibary (Ilempona) – Fadintseranana – Fizarana ny elanelan-tany ipetrahan’ny toby hamelezana ny fahavalo – Anaran’ny manamboninahitra sy andriambaventy handeha ho any Isandra – Isa sy lanjan-kazo – Kopian’ny boky fanoratana ny vola ao an-tanàna – Filazana avy amin’ny fikambanana malagasy hanasoa ny mpiantafika (mpiaro tanindrazana)  – Menakely – Fumigateur pectoral – Tahirin-dRainivoanjo – Vidim-bolamena – Phényl levona amin’ny rano famonoana ny fofona ratsy sy ny fofon’aretina – Isam-pangady – Ilay mpamitaka katsikan-dahy – Isan’entana niakatra sy nidina nahazoana Pasipaoro – Anaran’ny mpiasa volamena amin’ny Zanamanotrona – Isan-kazo – Anaran’ny olona maty novonoina tao Bevony – Toetry ny fanjakana – Ny trano fampianarana « Le Myre de Vilers » – Ny olona homena taratasy amin’ny valalafotsy – Miaramila tsy nahazo lamba sy vola – Fitsarana – Isan’ny lehilahy matanjaka amin’ny faritanin’Ambohimirarisoa – Fanadinana olona isan-karazany – Anarana dokotera – Ilafy sy ny miray fananana aminy

III CC 408 :

v  Volam-panjakana – Isan’entana ao Manjakamiadana – Entan’ny mpanjaka

v  AMBOANIO 1855 – 1858 : Entana fampakatra isan’efa-bolana  – Fanakanana  ny sambo vahiny tsy hitody an-tseranan’i Madagasikara noho ny aretina misy any amin’ny taniny – Vola nomena ny mpanjaka – Anosy tsy mamaly ny antson’ny mpanjaka – Raharaha amin’ny vahiny – Toetry ny fanjakana – Ireo tena zanak’andrianatoro – Ady andevo – Soa nataon’Andriatsilainga tao Mahavelona – Toetry ny fanjakana – Fangalana trozona sy ny menaka avy aminy – Isan’ny lamba nakarina ho any amin’ny mpanjaka – Soa nataon-dRanjakamalaza – Olona avy any Anosy mitondra basy any Amboanio – Vola ateria ho an’ny mpanjaka – Soa nataon-dRainiberahona – Hasina

III CC 409 : (Sans date)

Fitarainana avy amin’ny manamboninahitry ny ladoany ao Toamasina noho ny fandikan’i Rogers vahoaka anglisy ny karantinina noho ny nendra – Fitarainana – Fanadinana – Fangatahana

III CC 410 : (Sans date)

Anarana foko isan-karazany sy ny toerana misy azy – Isam-bahoaka – Zavatr’andriana efa lasa tany anatirova ka naverina indray – Boky mirakitra didy – Ny dian’ny sambo « Antananarivo » – Jaiko dihy fanaon’Andriamarofantsy – Isan’ny entan-dRaolona hatao lavanty – Isam-bahoaka – Sara-tokontany sy ny anaran-javatra alaina amin’izany – Vola namidy zavatra nentin-dRasata – Ny mpiankavy any atsinanana – Tenin’Andriamanitra – Filazana – Zavatra naterin’ny olona tamin’ny fahalasanan’Atoa Radriaka 15 vtra – Temitra tonga – Ny zavatra novidina tamin’ny karatra – Lohatemitra tsy tonga – Temperance prophecy – Gazety tany Toamasina – Ny tany olon-dia (barbarous) – Ny zana-dRalambo 50 an-dranomasina – Code telegraphy – Fanampin’ny gazety Malagasy – Ny volamena azo tamin’ny isam-bohitra sy ny tany nanaovana azy – Manamboninahitra Tambato – Fangatahana bokim-panjakana – Dian-tsambo – Ireo manamboninahitra matanjaka – Fadintseranana – Fomba fandaharam-pitenenana – Anaran’olona sy ny vohitra misy azy – Voambolana – Aromatie vineture of quinoidine – Fanampiana ny gazety « La Cloche »  – Olona ananan’ny mpanjaka vola any amin’ny tany misy tazo – Fanaovana ny ranon-javatra atao hoe FEES – Fanatitra ho an’ny mpanjaka noho ny krismasy – Fanaovana ny pike amin’ny de – Ny fizaran’ny Baiboly – Ny amin’ny vola maditra – Vola niditra tamin-dRainibemanantsoa 14 vtra dekan’ny Prime minister – Isan’ny entan-dRalaikizo – Essence of Jamaica ginger – Anaran’ny marary amin’ny tandapa mpiandry tranon’andriana ao Ambohimanga – The blood purifier – Vidin’entana sy ny mpividy – Trano fivarotana ao Avara-drova – Halehiben’ny hazo ilaina hanaovana ny raharaha ao Soraka – Ny nizarana ny omby tany Valabetokana

III CC 411 : (Sans date)

Vola tamin’ny fitsarana ambony – Fambolena – Kabarin-dRanavalomanjaka – Boky milaza ny miaramila Betsimisaraka – Fiasam-bolamena – Fampandrenesana ny namonoana an-dRainikotomavo sy ny zanany – Fisavana ny tanànan’Ampotaka sao misy volamena – Ny amin’ilay Betsileo mangataka lalana ho azy – Milaza ny toetry ny aretin’ny vadin-dRanaivo – Soa nataon’ny manam-boninahitra – Ady eo amin’ny Frantsay sy ny Malagasy – Nasian’ny fahavalo i Miandrarivo sy Beraikitra ka lasa ny omby – Vola miditra amin’ny faritany amin’ny zavatra vita – Ny ratsy nataon-dRevanarivo nahasimba ny fanjakana tao Menabe – Ady andevo – Mandeha tsara ny raharaha tantanan-dRamavolahy governora – Mitaraina Rajonah fa novonoin’Anosibe – Famoriam-bola – Gazety vaovao ao Toamasina misy ny fifamaliana eo amin’ireo frantsay 53 lahy isa sy Atoa Jacchi – Fampiasana ny ranon-javatra atao hoe orizaline – Filazana ny fahatezeran’ny frantsay amin’ny Malagasy – Toetry ny fanjakana – Anaran’ireo zavatra nomena ny Prime minister – Milaza ny hahatongavan’ireo sambo mpiady frantsay ao Sainte-Marie – Hiaraka amin’ny andriana ny sekoly Besakana – Ny fitomanian-dRamananjo – Jaka ho an’andriana – Fisaoran-dRasamba ny Prime minister noho ny nanampiany azy tamin’ny aretina nanjo azy – Fangataham-bady – Mamangy andriana – Fanondranana omby – Fifandraisana amin’ny vahiny – Famindran’ny foloalindahy – Hasina – Foloalindahy –  Fifonana – Fitarainana – Fiarovana tanindrazana – Fampisamboram-bola ataon’ny Comptoir d’Escompte de Paris amin’ny Gouvernement Malagasy – Adi-tany eny Ambodinandohalo – Fangatahan’ny fiangonana Anglikana ao Atsimon’Anjoma fanampiana amin’ny Andriana – Raharaha momba ny fambolena – Volam-panjakana – Fiahiana ny miaramila sy ny manamboninahitra – Mindram-bola amin’ny andriana i Andriantasy 11 vtra – Anaran’ny mpitondra entana any Toamasina – Filazana zava-baovao – Filazana ny amin’ny tehina – Ny amin’ireo mpanao solika – Anaran’ireo mpiadidy fokonolona – Anaran’ireo zazalahy mpianatra tsy mianatra – Ny amin’ireo manao azy ho mpivavaka – Fanatitra omena andriana mba ho fahatsiarovana – Raharaha  Randrianaly – Ny fahatongavan’ny sekolin’Ambohitriraisana – Vokatry ny nahavaky ireo sambo tao Toamasina – Mamangy andriana – Tokim-panompoana – Isa sy anaran’andevo – Toetry ny fiangonana ao Ibabay – Tantaran’i Malimo – Fiantsoana ny mpanjaka hanaraka an’i Jesoa Kristy – Ireo zavatra nampanaterina avy ny Toamasina ho an’ny andriana – Ireo zavatra hanaovana ny tranon’andriana ao Ankadinandriana – Anaran’ireo olona manao landy

III CC 412 : (Sans date)

v  AMBOHITRANTENAINA : Famakiana ny lalàna – Ny raharaha vitan’ny governora

v  IMAROVOLO, SALANARY, AMBATOLAMPY: Fanisam-bahoaka

Anaran’ny Borizano antitra sy marary najanona – Pasipaoro – Famonoan’olona – Anaran’ny tanàna madinika iray faritany – Fahavalo manaiky – Anaran’ny mpitan-tsaina sy ny vahoaka nandoa vola amin’ny Maroratsy – Sambo « Ambohimanga » – Filazana ny soa nataon’olona – Anaran’ny mpitan-tsaina sy ny vahoaka nandoa vola amin’ny Tsimanola ambany – Anaran’ny manamboninahitra sy ny Andriambaventy ary ny vahoaka amin’ny Tanimandry nandoa vola hitsinjovana ny Foloalindahy mipetraka amin’ny Manda – Fifanekena eo amin’ny Sweden sy Norway ary Madagascar – Sekoly Le Myre de Vilers – Toetry ny matson’ny sekoly lehilahy vaventy – Inventaire: zavatra ao amin’ny trano fanaovan-draharahan’ny Partisans – Isan-javatra avy any anaty Rova – Anaran’ny manamboninahitra sy ny miaramila efa vita fitsarana – Fifanekena teo amin’Andriantasy 11 vtra sy R.R Kasteh Tomish, teo amin’ny France sy Madagasikara, teo amin’ny Prime minister Rainilaiarivony sy Joseph Andrianisa mpivarotra eto Madagasikara – Fizaram-paritany – Fitenin’ny Maintimolaly ao Mahamanina – Momba ny raharahan-dry Emily Bekohavana – Pejy fizahana amin’ny seranana – Telegrama isan-karazany – Hevitry ny teny amin’ny Lalàna hoe: Belo, Ambadiky Manareza, Miandry teza ho lavo – Vola aloa amin’ny fanombohana ny mpanao raharaham-panjakana – Fitadidiana ny anaran’olona ananan’olona alahelo fa efa voavakin’ny fanombohana sy Tsitialainga – Anaran’ny olona tsy mahaloa sazy – Dekan’ny Andriambaventy sy ny Ben’ny Tany sy Tsindranolahy – Zava-misy any amin’ny firenen-kafa, ny amin’Ambohimalaza sy ny Sakaizambohitra, ny amin’ny trosan’Ibetsivoho nalatsaka ho miaramila, raharaha ara-bolan’Andriantasy, fangataham-bady, ny vola haloan’ny olona hividianana basy, toetry ny fanjakana – Fadintseranana – Sekoly – Mikasika ny raharaha fampianaran’i Edvard Rasoarahona – Fangatahana an-dRatefy 12 vtra ho any Hiarana – Fitarainana – Toetry ny fanjakana – Antoka apetraka amin’ny fisamboram-bola –   Telegrama isan-karazany – Irak’andriana hihaona amin’i Jean Laborde – Fitalanjonana amin’ny hafetsen’ny vazaha – Fangatahana an-dRajaonah 10 vtra ho governora ao Vohipeno – Anaran’ireo zavatra fiandry lapa – Mpiadidy nofidian’ny isam-paritany – Anaran’ireo mpanolo-tsaina – Anaran’ny mpanoratra amin’ny fivarotana sy ny fambolena ary ny taozavatra – Anaran’ny governora sy ny lefiny ary ny seranana itoerany – Vola haloa amin’ny vidim-basy

v  AMBAVARANO: Fanisam-bahoaka

v  AMBATOBEVANJA: Fangatahana an-dRainimanga, Antily ao Imoratsiazo, hikomandy any Ambositra

v  MANDIAVATO: police nocturne