III CC 101 – 200

III CC 101-1 : ANTOMBOKA-AMBOANIO 1837-1867

Fitaovanam-piadiana –Latsabaton’ny olona –  Miaramila sy Manamboninahitra –  Jiolahy- Fanaterana volamena ho an’ ny mpanjaka –  Sari-tanin’Amboanio – Soa nataon’ ny olona –  Fandroana – Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Raharaha amin’ ny vazaha

Ady amin’ny fahavalo – Hasina amin’ ny fandroana – Ady amin’ ny fahavalo – Fitaovam-piadiana – Varotra – Miaramila – Foloalindahy – Hetra – Sambo mpiady Frantsay – Volan’ ny mpiandry fanjakana – Fahasalamam-bahoaka – Mpandrafitra – Manatitra solon’omby vola vita –  Mpanefy fiadiana – Hevim-panjakana – Fitaovam-piadiana – Varotra vary, basy – Didim-panjakana – Halatr’ olona – Hasina , variraiventy, isan’ olomiaina – Vokatry ny tany – Andevo – Tanimbary – Fanondrotana voninahitra Manamboninahitra – Fampakarana hasina – Anaran’ Andriandehibe – Fadintseranana – Fiarovana ny fanjakana – Silamo sy Arabo – Fanekena amin’ ny anglisy

III CC 101-2 : ANTOMBOKA 1868 – 1879

Hasina, variraiventy, isan’ olo-miaina – Fadintseranana – Ady – Aretina – Toetry ny fanjakana – Fady tsy azo atao amin’ ny fisaonana – Masombika – Isam-pangady – Alahelo – Raharaha amin’ ny vahiny – Fananganana saina alahady – Fitondrana lamba – Olo-meloka – Fanekena amin’ ny vazaha – Entana – Valala – Didim-panjakana – Fividianana fitaovam-piadiana – Varotra – Trano may – Famindran’ ny Foloalindahy – Fitaovana – Fandroana – Fisafoana seranana – Fahavitan’ ny trano (Lapa, tranon’ny foloalindahy) – Fanoherana varotr’ olona – Famotsorana masombika – Saina – Olona manao ody – Silamo – Gadralava – Hazontsaina – Manamboninahotra sy Foloalindahy – Famadihana ( fampakarana faty ) – Jaka – Filazana fahafatesana –Omby – Kabari’andriana – Vidim-bary – Fampinomina – Trosa – Soa nataon’ ny olona

III CC 102 : ANTOMBOKA 1880 – 1886

Tafika – Famindran’ny Foloalindahy – Fitaovana – Isam-pangady – Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Hasina – Fadintseranana – Raharaha amin’ny vazaha.- Ady amin’ny Frantsay – Taratasy mankany amin-dRakoto, governor’Antomboka: mamangy, fahasalamam-bahoaka – Momba ny famaritana ny faritr’i Diego Suarez – Soa nataon’ny vahoaka – Fandroana – Tokim-panompoana

III CC 103-1 : ANTOMBOKA 1887 – 1890

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Mamangy andriana – Fandroana – Famindran’ny foloalindahy – Momba an’i Diego – Fandintseranana – Fitsarana – Sekoly – Nendra – Hasina

III CC 103-2 : ANTOMBOKA 1891 – 1895

Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Fadintseranana.- Ariary isan-dahy – Fanamboarana lalàna ny amin’ny vola – Fangatahana tafondro – Fiomanana amin’ny ady – Tokim-panompoana – Toro-hevitra momba ny fitondrana ny tanindrazana – Taratasim-panjakana very an-dàlana

III CC 104-1: ANTONGONDRAHONJA 1828 – 1869

Anaran’ireo filoha Sakalava – Fanafihana natao tany Anosy – Fanaovana Rova – Fanaterana ombalahy – Jirika – Fitaovam-piadiana – Miaramila – Tokim-panompoana – Mamangy andriana – Omby naterina ho an’ny Mpanjaka – Isan’ny manamboninahitra sy miaramila – Andevo – Faharatsian’ny Rova –Trano may – Anaran’ireo olona mazoto amin’ ny fanompoana – Variraiventy – Orim-bato – Omby – Vary – Fahavalo – Isan’olo-miaina – Hasina – Lapa rovitra – Filatsahana ho miaramila – Fahavalo nanafika – Fasana nohadian’ny olona – Famorana zaza – Didim-panjakana – Anaran’ny manamboninahitra lasa ho borizano – Anaran’ ny Andriambaventy – Isan’ ny olona fehezina – Fitokanana trano – Isampolo – Andevo – Kabarin’ny Mpanjaka – Halatra kase – Varotra tany – Soa ataon’ ny olona

III CC 104-2:

v  ANTONGONDRAHONJA 1871 – 1895

Hasina isan’olo-miaina, isam-bahoaka – Masombika – Volatsivaky, solon’omby volavita – Fanaovana an’i Manjakamiadana – Momba ny fandravana varotra masombika – Milaza toetry ny fanjakana – Ombin-dRasoaray – Mampakatra hasina – Milaza ny isam-bahoaka – Fampinomina – Fandroana – Milaza toetry ny sekoly sy fiangonana –   Fividianana omby – Soa ataon’ireo vazaha – Momba ny foloalindahy – Ombin’Andriana – Momba ny nendra – Ady – Velirano nataon’ny mpanjaka – Jaka – Fanaovana fitaovana – Soa ataon’ny olona – Fangatahana ho deka – Halatr’ omby – Kopian’olona nandositra – Lalàna – Olon-dratsy – Omby very – Ady amin’ ny Frantsay – Raharaha miaramila – Fahavitan’ny ady

v  ANTSIRABE 1871 : mamangy andriana

III CC 105 :

v  ANTSAHAVOLA 1854 -1886 : Olona nalaina am-bavany –  Milaza toetry ny fanjakana

v  ANTSAHAMAINA 1863 : Soa ataon’ ny olona

v  ANTSIMONIRANO 1892 : Raharaha amin’ ny ati-tany

v  ANTSINANAN’ ANDRIAKA 1889 : Milaza toetry ny fanjakana

v  ANTSIMON’ NY MAHAMASINA 1889 – 1896 : Fividianana trano sy tany – Mpifatotra nandositra – Fiangonana – Fiambenana ny tanàna – Olona mamo toaka – Alahelo

v  ANTSIANAKA 1886 : Sekoly

v  ANTSIMOMBOHITRA 1894 : Fandoavana hetra

v  ANTSARAMASOANDRO 1893 : Mineraly (volamena )

v  ANTSIMONANTSAHATSIROA 1893 : Fizaram-pananana

v  ANTSIMONDRANO 1894 – 1895 : Hasina – Mpiandry vava-tany, fiandrasana vava- tany – Jirika – Ady amin’ny Frantsay – Toetry ny vahoaka

v  ANTSAHAMANITRA 1885 – 1896 :  Fivarotana tokotany – Sekoly sy fampianarana

v  ANTSAHAMAROFOZA 1895 – 1896 : Isam- pangady – Anaran’ ny lehilahy matanjaka

v  ANTSAMPANDRANO 1896 : Anaran’ ny olona nahavita fiambenana

v  ANTSAHABEMINKO 1883 : Ady amin’ ny vazaha

v  ANTSAPANIMAHAZO 1884 – 1885 : Milaza toetry ny fanjakana – Sekoly alahady – Fangatahana fihaonana amin’ny Mpanjaka – Fandraisana omby – Foloalindahy

v  ANTONIBE 1883 – 1890 : Fankasitrahana – Fitondrana lamba sy entana – Milaza toetry ny fanjakana – Tatitra momba ny fanjakana

v  ANTSAHABE 1868 – 1881 : Milaza toetry ny fanjakana – Variraiventy, isan’ olo-miaina – Velirano  – Fangatahana alalana hipetraka any Antsahabe – Mamangy andriana

v  ANTSAHADINTA 1880 – 1896 : Vadin-tany – Halatr’andevo – Anaran’ny vohitra ao Antsahadita – Jiolahy – Momba ny toaka

v  ANTSAHAFILO 1892 :Asa atao ho fanatsarana ny tanàna

v  ANTSAPANELA 1891 : Tokim-panompoana

v  ANTSIRA 1881 – 1885 : Fitarainana amin’ ny halatra – Fahafatesan’Andriana – Ady amin’ny samy olona – Alahelo

v  ANTSATRANA 1881 – 1895 : Mamangy andriana – Foloalindahy – Milaza toetry ny fanjakana – Sekoly –  Ariary isan-dahy – Ombin’ny mpanjaka – Miaramila – Hasina – Hoditr’omby  – Volamena – Jirika – Fangatahana tafondro – Fahavalo – Raharaha miaramila – Ady amin’ ny Frantsay – Fitaovam-piadiana – Fiomanana samihafa – Fanomezan-dalana hiasa volamena – Famindrana ny ombin’Andriana – Fiambenana tanàna – Firaisankinan’ny vahoaka

v  ATSIMON’ ANDOALO 1892 : mamangy andriana

v  ANTSAKAVIRO 1893 : Volamena

v  ANTSAHAKELY 1885 : Toetry ny fanjakana

 III CC 106 :

v  ANTSIRABE 1861 – 1896 : Milaza ny soa nataon’ny olona – Milaza ny soa nataon’ny manamboninahitra sy ny vahoaka – Mamangy andriana – Olona samborina – Toetry ny fanjakana – Filazana fahafatesana – Mampakatra sokay – Manatitra lambabe – Foloalindahy – Fiangonana – Aretina nendra – Fampianarana – Filomana amin’ ny Ranomafana – Fahavalo – Foloalindahy – Fiangonana – Fanomezana fanafody – Gadralava – Toetry ny Fambolena – Fividianana tany – Fandraisana miaramila – Solifara – Hevim-panjakana – Tsena – Olon-dratsy – Tetezana – Tokim-panompoana – Fangatahana hitsabo-tena – Raharaha amin’ny vahiny – Fangatahana hilomano – Jirika – Hasina – Ady amin’ny Sakalava – Fitarainana –  Milaza ny toetry ny sekoly – Anaran’ ny mpiasa nandoa hetra – Fiangonana sy sekoly – Fambolena katsaka – Jaka – Isam-pangady – Fanendrena ho governor – Gadralava – Fanendrena ny Prime Minister – Irak’Andriana hivarotra omby – Misionera miala sasatra – Fitarainana – Fanondrotana voninahitra – Fandrahonana ataon-dRainisoanina amin’ny mpanao fanjakana – Fisaorana nohon’ny fisondrota-karama

v  ANTSOHIHY 1895 : Soa ataon’ ny olona

v  ANTSIRATSIRA 1895 : Ady amin’ny Frantsay

III CC 107 :

v  ATSINANAN’AMBATONDRAFANDRANA: vola zaraina.

v  ATSINANAN’ANDAHALO 1893 : Didin-dRainiboana – Fitarainana sy alahelo

v  ATSINANANY BELANITRA 1893 : Taozavam-panjakana – Asa vaventy atao fanasoavam-bahoaka.

v  ATSINANANY FALIARIVO 1893 : Toetry ny fanjakana

v  ANTSIRANA 1892 : Nifamalian’ny Governora sy ny vazaha.

v  ANTSIRAKA 1877 : Fitondram-panjakana

v  ANTSOHIHY 1890 : Fitatry ny fanjakana – Volam-panjakana (fadintseranana)

v  ANTSOLAITRA 1889 : Jirika

v  ARIAMPOTSY: Fanisam-bahoaka

v  ARIVONIMAMO 1884 – 1896 : Toetry ny fanjakana – Fampiampangana – Momba ny fiangonana sy ny sekoly – Milaza ny tsy firaisan-kinan’ny Governora – Fitsarana ady – Fanaovana volamena – Mineraly (volamena) – Milaza ny hitandremana tsara ny vazaha Englisy monina eto – Fitanehana ny vanja – Iraky ny fanjakana hitety sy hampandry tany – Fivarotana ny fananan’ny olo-meloka (mpikomy) – Iraky ny fanjakana manao fisafoana  – Famonoana ny olona meloka – Voatendry ho mpandika teny Rakotomainty nefa tsy nisy karamla voatonona ho azy – Fampianarana

v  ASABOTSY LOHARANO 1843 : Milaza ny soa nataon’Andriamaneva 9 Vtra sy ny Manamboninahitra sy ny Miaramila.

v  ASABOTSIAMBATO 1863 : Toetry ny fanjakana

v  AVARADRANO 1886- 1892 : Foloalindahy – Toetry ny fanjakana –

Rano vaky – Hasina – Mamangy andriana – Lisitry ny Tsimiamboholahy Avaradrano

v  AVARADROVA 1885 – 1896 : Fitsarana – Toetry ny fanjakana – Misy Tsimandoa nalain-dRandrianary – Milaza ny fahazahoana ny taratasin’Andriana – Mangataka fitaovana ho ao amin’ny trano fitsarana

v  AVARATR’AMPANINA 1885: Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AVARATR’ISONIARANA 1885 : Mamangy andriana

v  AVARATRIVOTOVORONA 1853 : Milaza ny soa nataon’ny manamboninahitra

v  AVARATRIMIARINARIVO 1884 : Ady amin’ny fahavalo – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  AVARATR’ANDOHATANJONA 1892 : Ny amin’ny vava-rano

v  AVARATR’ASABOTSY 1892 : Toetry ny fanjakana

v  AVARATR’IMANANDONA 1897 : Toetry ny tany sy fanjakana – Terrain de Bootsalamame

v  AVOHITSARA 1897 : Toetry ny fanjakana

v  BABAY 1894 – 1895 : Fahalasanan-dRatsizahoana Governora – Toetry ny fanjakana

v  BEALANANA 1892 – 1893 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana, fandroana

BEANDRAREZINA 1890 – 1891 : Jirika – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  BEDAY 1883 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  BEFALAFA 1892 – 1898 : Fanisana ny vahoaka – Toetry ny fanjakana – Mangataka mba hanomezana taratasy hivoahana ny tanàna

III CC 108-1 : BEFANDRIANA 1853 – 1891

Fampianarana miaramila – Soa nataon’ny olona – Tokim-panompoana – Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Hasim-pandroana – Mangataka hiakatra aty Antananarivo – Mangataka fihaonana amin’ny Prime Minister – Hasina amin’ny vola tsivaky – Fisaorana – Foloalindahy – Fanekem-pokonolona – Ady – Fitsarana – Iraky ny mpanjaka – Fanorenana ladoany – Filazana ady vita – Fananganana saina – Tatitra amin’ny raharaha vita isan’efa –bolana – Fisaorana ny mpanjaka – Fadintseranana – Fandroana – Raharaham-panjakana – Filazana fahafatesana – Ffangatahana basy – Fitarainana – Famindran’ ny Foloalindahy – Hai-trano – Fanorenana Rova – Fadintseranana – Fanekem-pokonolona – Fisaorana ny mpanjaka

III CC 108-2 : BEFANDRIANA 1892 – 1895

Raharaham-panjakana – Toetry ny tany (fambolena) – Tokim-panompoana – Fandroana –  Hai-trano – Soa nataon’ ny olona – Fiangonana – Alahelo – Fanomezana pasipaoro – Toetry ny fanjakana – Fandoavam- bola hanaovana raharaham- panjakana – Fangatahana fitaovana – Ady amin’ ny jirika – Filazana fahafatesana – Fiasana volamena – Fahasalamam-bahoaka – Hetra ariary isan- dahy sy fitia tsy mba hetra – Anaran’ny tsirairay nandoa ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Hasina – Fandraisana miaramila – Lalàna – Ady amin’ ny fahavalo – Ady amin’ny Frantsay – Momba ny andevo – Fitsarana – Kabarin’Andriana – Momba ny toaka – Kabary momba ny fahavitan’ny ady amin’ ny Frantsay – Raharaha miaramila – Sary tafondro – Fadintseranana – Fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Prime Minister hisolo an-dRainilaiarivony – Fanondrotana voninahitra – Mpitaky trosa – Vono olona

III CC 109-1 :

v  BEFETA 1891 – 1892 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Foloalindahy – Jirika – Mamangy andriana – Hasina – Fitarainana

v  BEFORONA 1854 – 1889 : Anaran’ireo manamboninahitra nanatitra an-dRainivoalavo 13 Vtra any Antananarivo – Mamangy andriana – Toetry ny fanjakana – Mamangy an-dRainilaiarivony – Ny isan’ny basy noraisina – Foloalindahy – Fitaovana – Milaza ny soa nataon’Andrianarivony – Ny soa nataon-dRamahatra 15 Vtra – Ny fahatongavan’ny entana

v  BEFOTAKA 1890 – 1895 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Kabarin-dRamanifatra sy Manoroka sy ny namany – Foloalindahy – Jirika – Ny soa nataon-dRakotovao 9 Vtra – Hasina

v  BEHENA 1867 : Mamangy andriana – Isam-pangady

v  BEHENJY 1849 – 1893 : Mikasika ny deka – Mamangy andriana – Milaza ny fahatongavana ao Behenjy – Ny soa nataon’ny olona – Momba ny fihadiam-bolamena – Fahatongavan’ny fatin’Andriamarovony 12 Vtra governora tao Faradofay – Toetry ny fanjakana – Fiangonana sy  sekoly

v  BEJABORA 1885 : Milaza toetoetry ny fanjakana

v  BELALITRA 1895 : Ady amin’ny Frantsay

v  BELANITRA 1886 – 1896 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Rano vaky – Foloalindahy – Jirika – Hai-trano – Iraky ny fanjakana hitety sy hampandry tany – Fifidianana mpiadidy – Mpiambina

III CC 109-2 :

v  BELANONA 1886 – 1887 : Fitarainan’olona – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  BELEMBOKA 1895 : Tokim-panompoana, toetry ny fanjakana

v  BELEMPONA 1889 : Miaramila nandositra, toetry ny fanjakana

v  BEMAHAMASINA 1886 : fanakanana ny mpanao tontakely

v  BEMAHATAZANA 1886 – 1896 : Momba ny fitondram-panjakana – Fihadiana volamena – Hasina – Raharaha amin’ny vazaha – Fahazoana manao volamena – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Foloalindahy – Jirika – Fahavalo – Ny toetry ny raharaha ao Valalafotsy  – Fandraisana miaramila – Tokim-panompoana – Isam-pangady – Ady – Tokim-panompoana – Fanajanonana ny fiasam-bolamena – Fangatahana mpitsabo

v  BEMANEVIKA 1882 – 1894 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fifandraisan’ny mpitondra sy ny mponina – Raharaha amin’ny Frantsay

v  BEMAHAZEMBINA 1891 – 1895 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Foloalindahy – Jirika –  Lalàna amin’ny vola – Hasim-pandroana

III CC 110 :

v  BEROROA 1880 – 1882 : Fampianarana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Halatr’ omby

v  BEMASOANDRO 1857 – 1893 : Miaramila sy fitaovam-piadiana – Fahavalo – Toetry ny fanjakana – Fahavalo – Momba ny fanambadiana – Mamangy andriana – Ady amin’ny fahavalo  – Isan’ ny Foloalindahy – Milaza ny fahafatesan’ny Mpanjaka – Tokim- panompoana – Isan’ ny ombin’ny Mpanjaka – Mineraly (volamena) – Fitarainana

v  BEMAZAVA 1894 : Irak’andriana

v  BEPAKO 1889 : Raharaha amin’ny vahiny – Momba ny varahina – Miaramila nitsoa- ponenana

v  BEPARASY 1884 – 1896 : Mamangy andriana – Olon-dratsy – Ady amin’ ny jirika – Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana

v  BENASANDRATRA 1845 – 1890 : Isan’ ny miaramila sy manamboninahitra marary sy matanjaka ary maty – Raharaha miaramila – Foloalindahy

III CC 111 : BESEVA 1828 – 1855

Mamangy andriana – Latsa-bato – Fitaovana – Fambolena – Solon’omby volavita, variraiventy isan’aina, hasimbe – Ady amin’ny fahavalo (halatr’omby)

III CC 112 : BETAFO 1856 – 1889

Tokim-panompoana – Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Halatr’omby – Entana ampiakarina – Famindran’ny Foloalindahy – Halatra – Lalàna – Sekoly – Jirika, tontakely – Fitsarana – Momba ny varahina

III CC 113-1 : BETAFO 1889 – 1892

Milaza ny toetry ny fanjakana – Fitsarana adin’olona – Sekoly – Jirika – Volamena –Foloalindahy

III CC 113-2 : BETAFO 1893 – 1896

Fampakarana ny vola niditra – Fakana miaramila – Hasina, isan’aina – Toetry ny fanjakana – Ira-panjakana – Soa ataon’olona – Mamangy andriana – Fikomiana, tabataba – Lalàna momba ny vola – Volamena – Fitarainana – Lova navelan-dRainisoanoro – Tafika – Kabarin’Andriana – Soa ataon’ny Prime Minister – Fandroana – Fahavitan’ny ady tamin’ny frantsay – Fampianarana sy sekoly

III CC 114 :

v  BETAFOAVARADRANO 1896 : Anaran’ny lehilahy matanjaka

v  BETAIMBY 1887 – 1893 : Milaza ny toetry ny fanjakana (fanaovana ny rova) – Fitrandrahana volamena – Fandroana – Hasina – Mamangy andriana – Carte de Betaimby

v  BETAIVY 1887 – 1893 : Mamangy andriana – Sivana 150 – Volamena – Fandroana – Hasina – Fitondram-panjakana

v  BETAMBY 1890 – 1894 : Fitarainan’olona – Toetry ny fanjakana, jirika, Foloalindahy – Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka – Ira-panjakana – Ady amin’ny fahavalo – Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka

v  BETAZANA 1859 : Hasina – Tokim-panompoana

v  BETSIAKA-BORIRAVINA 1895 : Toetry ny olona taorian’ny ady

v BETSIRIRY 1887 – 1896 : Toetry ny olona any Tsiribihina – Toetry ny fanjakana

III CC 115-1 : BETSIZARAINA 1853 – 1872

Mamangy andriana – Fahavalo – Fahasalaman-bahoaka – Milaza ny soa nataon’Andrianjafinimanana – Mampakatra mananasy – Tokim-panompoana – Basy – Ombin’Andriana – Milaza ny niakaran’Andrianivo 5 vtra – Iraky ny fanjakana – Hasina – Toetry ny fitaovam-piadiana – Anaran’ny miaramila sy manamboninahitra – Didim-panjakana – Niamboho Ranavalona I – Toetry ny fanjakana – Soa nataon-dRamanankoraisina 13 vtra Dekan’ny Praiministra – Ny nanjakan-dRasoherimanjaka – Hasina, variraiventy isan’olomiaina – Isan’ny foloalindahy – Anaran’ny manamboninahitra sy miaramila lasa ho borizano – Anaran’ny Andriambaventy – Entana ampiakarina – Fadintseranana – Foloalindahy – Isan’ny miaramila – Vidin’ny matezaroritina – Halatr’omby – Fangatahana hazontsaina

III CC 115-2 : BETSIZARAINA 1872 – 1895

Fandroana – Fitarainana – Fambolena – Toetry ny fanjakana – Hasina – Famindran’ny Foloalindahy – Ombin’andriana – Fifindra-monina – Hetra isam-pangady – Fadintseranana – Fahasimbana tamin’ny tondra-drano – Milaza ny nataon-dRainisompay 14 vtra Dekan’ny Praiministra –  Raharaha amin’ny frantsay – Momba ny sekoly – Fifandraisana amin’ny vazaha afa-tsy ny frantsay – Jirika – Tsena, vidin-javatra

III CC 116-1 :

v  BEVATO 1828 – 1895 : Toetoetry ny fanjakana – Ady amin’ny fahavalo – Hasim-pandroana, volatsivaky, isan’aina – Tokim-panompoana – Omby vositra 50 lahy nalaina – Jaka – Mamangy andriana – Vola – Fandraisan-tanana – Ady amin’ny mpangalatr’omby – Jirika – Foloalindahy – Fangatahana hasondrotra ho 7 vtra – Isan’ombin’Andriana – Fitarainana

v  BEVIA 1895 : Fahavalo nanafika

v  BEVOAY 1873 : Hasina

v  BEZAVONA 1883 : Ady natao tamin’ny frantsay – Toetry ny fanjakana

v  BEZEZIKA 1879 – 1895 : Ady amin’ny fahavalo – Mamangy andriana – Famindran’ny Foloalindahy – Toetry ny fanjakana – Tokim-panompoana – Fakana am-bavany – Jirika  -Jaka – Hetra ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Vola azo ampiasaina – Mpiasam-panjakana antitra – Ady amin’ny frantsay

III CC 116-2 :

v  BOBASAKOA 1888 : Toetry ny fanjakana

v  BOINA 1838 – 1881 : Anaran’ny borizano mahery – Raharaha mikasika ny borty – Arabo nampiditra fiadiana

v  BONDIROFIA 1897 : Fanisam-bahoaka

v  BONGOTSARA 1882 – 1897 : Fananganan-jaza – Tsena, vidin-javatra – Toetry ny fanjakana – Varotr’olona – Mpiadidy sy mpiambina – Fiantrana nataon’ny vahoaka ho an’ireo voafitaka hikomy

v  BORIRAVINA 1895 : Fandroana

v  ILE BOURBON 1872 – 1882 : Taratasy amin’ny teny Anglisy – Mamangy andriana

v  DIEGO SUAREZ 1886 – 1895 : Dia natao tany Ste Marie – Raharaha amin’ny vahiny – Raharaham-panjakana – Toetry ny fanjakana – Iraky ny fanjakana Malagasy hifampiraharaha amin’ny Frantsay ao Diego-Suarez

v  DRIGARIGA 1897 : Hetra isan’olona

III CC 117 :

v  FALIARIVO 1829 – 1897 : Toetoetry ny fanjakana – Iraka – Varotra tany – Fizarana lova – Hasina – Hevi-panjakana – Fahasalamam-bahoaka – Famotorana olo-tsy fantatra – Fiantrana  ireo olona voafitaka hikomy

v  FALIARY 1892 – 1896 : Fangatahana mpanampy – Tafio-drivotra mahery – Isan’ny lehilahy matanjaka

v  FALIHOVELONA 1828 : Fitaovana naterina – Ady tamin’ny Betsimisaraka

v  FALIMANARIVO 1893 : Toetoetry ny fanjakana

v  FANANDRANA AMALAMBOLO 1897 : Fitondrana olona hiakatra Antananarivo

v  FANDANA 1842 – 1893 : Fanitarana ny fanjakana – Fandevenana boka

v  FANDANY 1893 : Fandevenana boka

v  FANDRANDAVA 1853 – 1862 : Fizarana ny fananan-dRatsarazafinandraonovola – Hasina

v  FANDRIANA 1892 – 1895 : Volamena – Jirika

v  FANJAKAMANDROSO 1881 : Milaza ny isan’ny mpiambina

III CC 118-1 : FANJAKANA 1853 – 1885

Milaza ny soa nataon-dRaininabo 8 vtra sy Rabefiakarana 8 vtra – Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Irak’Andriana – Tsaho – Hasina – Jaka – Halatr’olona – Milaza famelezan’ny fahavalo – Hevi-panjakana mikasika ny miaramila – Milaza ny toetry ny sekoly sy ny fiangonana – Famindran’ny foloalindahy – Momba ny raharaha amin’ny Frantsay

III CC 118-2: FANJAKANA 1886 – 1896

Ady amin’ny jirika – Famindran’ny foloalindahy – Milaza ny toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Tafika – Hasina – Hasim-pandroana – Tafondro – Kabarin’Andriana – Jirika – Momba ny vola azo ampiasaina eto Madagasikara – Fahavalo – Fakana haba – Momba ny volam-panjakana (fitantanana)

III CC 119 : FARADIFAY 1826 – 1873

Hevi-panjakana – Toetry ny fanjakana – Anaran’ny manamboninahitra sy ny miaramila ary ny borizano nahafaty fahavalo – Isan’ny nahafaty fahavalo – Isan’ny fitaovana – Hasina, variraiventy, isan’aina, solon’omby volavita – Ady natao tamin’ny fahavalo – Tafika – Entana miakatra any Antananarivo – Milaza ny soa ataon-dRamanankilana 12 vtra marosaly amin’ny fanjakana – Isan’ny foloalindahy, anaran’ny Manamboninahitra – Fadintseranana – Hetra aloa amin’ny toaka – Mamangy andriana – Fanisam-bahoaka – Mampitsahatra ny fandoavam-bola hanaovana an’i Manjakamiadana – Fanaka, fitaovana, fiandry fanjakana

III CC 120-1 : FARADIFAY 1873 – 1882

Hasina – Mampakatra ny hasina sy variraiventy isan’olomiaina – Milaza ny toetry ny fanjakana – Famindran’ny Foloalindahy – Sambo nitody tao an-tseranana – Mampakatra fadintserananana – Mamangy andriana – Fisaorana

III CC 120-2 : FARADIFAY 1883 – 1885

Ady amin’ny Frantsay – Milaza ny toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny frantsay – Famindran’ny tafika – Fihodinan’ny mponina – Mamangy andriana – Fakana am-bavany – Fitsarana – Fitarainan’i Marchal noho ny ataon-dRamanantsalama lefitry ny komandy – Jirika  – Tsy fifanarahan’ny governora Rainimano sy ny lefiny Ramanantsalama

III CC 121 : FARADIFAY 1886 – 1893

Famindran’ny foloalindahy – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fadintseranana – Mamangy andriana – Raharaha amin’ny vahiny, fanofana tany – Momba ny tafika notarihin-dRamahatra tany Atsimo – Tokim-panompoana – Entana niakatra any Fiherenana – Fandroana – Ny soa ataon’ny olona – Variraiventy – Jaka – Hasina – Fahasalamam-bahoaka

III CC 122 :

v  FARADIFAY 1884 – 1897 : Volam-panjakana – Fifandraiisana amin’ny vahiny –  Fangatahana dokotera sy fanafody – Fangatahana hamangy havana – Raharaha miaramila, fitaovana – Filazana ny ady sy tafika natao tany Mahanoro – Fangatahana hitsabo tena – Soa ataon’ ny olona amin’ny fanjakana – Toetry ny Tanosy sy Tandroy – Filazana miaramila sy manam-boninahitra maty – Mamangy andriana – Ira-panjakana – Tokim-panompoana – Momba ny vola azo ampiasaina eto Madagasikara – Varotra – Vono olona – Sekoly sy fiangonana – Fandroana – Hasina – Envoi de fond et baggage – Momba ny fanendrena an-dRaintsimbazafy ho Premier Ministre –  Fihavanana amin’ny Frantsay – Fanekena amin’ny Frantsay – Ady amin’ny Frantsay – Fivoriana tao anaty Rova – Soa nataon’ny olona – Kabary –  Iraka nitondra volam-panjakana – Fanisam-bahoaka – Làlàna momba ny mineraly sy ny ala – Varotra omby –  Tantaran’ ny Faradofay – Masombika

v  FARAFANGANA 1892 : Raharaha amin ‘ny vahiny – Toetry ny fanjakana

III CC 123 :

v  FARAVOHITRA 1884-1893 : Fampianarana – Fitarainana – Fandroana

v  FONTSY 1883 : Momban’ i Pickergill

v  FEHIBE : Fitondrana olona

v  FIAKARANA 1893 – 1895 : Toetry ny fanjakana – Fasan’Andriana nohadian’olona – Mamangy andriana – Soavaly – Dian’ny vazaha tany Fiakarana – Vono olona

v  FIAINANA 1892 : Fitarainana

v  FIAFERANA 1884 : Famindran’ny foloalindahy

v  FIADANANA 1878 – 1894 : Milaza toetry ny fanjakana – Ira-panjakana

v  FENOMANANA 1893  -1895 : Fanjanahana – Fitsarana – Fitarainana sy alahelo – Fandroana – Filazana fahafatesana – Vono olona

v  FENOARIVO 1828  -1896 : Hasina – Milaza toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Miaramila – Momban’i Delastelle – Fampianarana – Toetry ny sekoly – Momba ny fiangonana  – Famindran’ny Foloalindahy – Irak’Andriana – Halatr’omby – Fitsarana – Alahelo – Fanafihan’ny fahavalo – Fitia tsy mba hetra – Solombodiakoho – Mpitahiry sy mpivarotra toaka tratra – Vidin –koditra – Tanimbary – Fanafihana Lapa – Raharaha miaramila – Faritany fehezina – Hasina  – Lehilahy matanjaka

v  FARAVATO 1887 : Milaza toetry ny fanjakana

v  FASY 1874  -1889 : Milaza toetry ny fanjakana

v  FARATSIHO 1888 – 1894 : Ariary isan -dahy, ombin-dRavero – Milaza toetry ny fanjakana – Halatr’andevo – Vola azo amin’ny isam-pnagady – Fanafihan’ny jiolahy

v  FARAONY 1883 – 1886 : Alahelon’ny vahoaka – Milaza toetry ny fanjakana –

v  Tsy misy anaran–toerana : Fiangonana

III CC 124-1 : FIANARANTSOA 1837 – 1858

Momba ny sazy – Andevo – Milaza fahafatesana – Vidin-koditra – Irak’Andriana manatitra ombalahy – Didim-panjakana – Soa nataon’ ny olona – Mamangy andriana – Fahavalo – Fampinomina – Fahasimban’ny rarivato – Aretina – Milaza toetry ny fanjakana – Latsabaton’ny miaramila sy Manamboninahitra – Teraky Vangaindrano sy Isoavinarivo – Lehilahy nahafaty fahavalo – Vary isam-pangady – Anaran’ ny lehilahy nahafaty fahavalo – Toetry ny ady  – Fitaovam-piadiana – Miaramila – Fanaovana Rova – Fiadiana – Alahelo – Rova – Tafika –  Irak’Andriana – Miaramila sy alijery maty

III CC 124-2 : FIANARANTSOA 1859 – 1865

Fandroana – Hasina – Toetry ny fanjakana – Hai-trano – Soa nataon’ny olona  -Ady amin’ny fahavalo – Ny anaran’ny lehilahy nahafaty fahavalo – Ny miaramila sy ny fitaovam-piadiana – Ady natao tamin’ny fahavalo – Milaza ny soa nataon-dRainimamonjy 14 Vtra – Alahelo sy fitarainana – Entan’Andriana – Mampakatra zavatra very hita any amin-dRainimarosata 13 Vtra – Tafika (fanangonana sakafo, fiadiana) – Anaran’ny manamboninahitra sy ny miaramila – Hasina – Fitia tsy mba hetra – Momba ny fakana miaramila – Milaza ny nahazoana ny taratasy avy amin’ny Mpanjaka: 1834 – 1854 – Ny andro hisehoan-dRadama II – Anaran’ny manamboninahitra sy miaramila afaka ho borizano – Anaran’ny Andriambaventy – Fivavahana

III CC 125-1 : FIANARANTSOA 1860 – 1875

Ady amin’ ny fahavalo – Mamangy andriana – Fananganan-jaza – Ady – Toetry ny fanjakana – Fanomezana lamba – Miaramila sy Manamboninahitra – Findramam-bola – Tsaho niely – Didim-panjakana – Mpikomy – Tokim-panompoana – Hasina – Fanaterana lambabe – Mpisoloky – Fomba atao rehefa misaona Andriana – Fanekena amin’ny Anglisy – Variraiventy sy isan’olo-miaina – Hasin’ Andriana -Trano may – Alahelo – Mpikomy haterina any Ihosy – Anaran’ Andriambaventy – Vary – Ranonorana – Foloalindahy – Fahavalo – Andevo – Fitaovana (lay, solaitra) – Andriana mpitari-tafika – Valin-taratasy – Dokotera – Mpiandry fanjakana – Fitantarana dia teny an-dalana – Fandoavam-bola hanaovana an’i Manjakamiadana – Taratasin’ Andriana – Masombika – Fitondrana an’i Tsitialainga hitety tanàna – Tetezana – Irak’ Andriana – Fanekena amin’ny vazaha – Fitoriana – Toetry ny fiangonana sy sekoly

III CC 125-2: FIANARANTSOA 1873 – 1877

Toetoetry ny fanjakana – Famangiana andriana – Vokatry ny tany alefa ho an’ny Mpanjaka – Ny fitsidihan-dRanavalona II tany Fianarantsoa – Vola solombomangahazo – Momba ny fampamotsorana ny Masombika – Fandraisana ny famarinana andevo avy aty ambony mankany ambany – Mampakatra ny hasina sy ny isan’aina – Milaza ny isam-bahoaka – Ny fiangonana – Raharaha mifanolana amin’ny vazaha – Milaza ny toetry ny sekoly – Milaza ny famindran’ny foloalin-dahy – Momba ny masombika

III CC 126 : FIANARANTSOA 1877 – 1880

Famindran’ny foloalindahy – Isam-bahoaka – Fanolorana olona hotendrena Andriambaventy – Mamangy andriana – Tokim-panompoana – Raharaha amim-bazaha – Isan’ny Andriambaventy – Ady – Fitsarana – Momba ny toetry ny fanjakana – Momba ny sekoly sy ny fiangonana – Momba ny nandevenana an-dRainivoninahitriniony – Ny soa nataon’ny olona – Hasina – Variraiventy isan’olo-miaina – Raharaha amin’ny vahiny – Ady amin’ny mpangalatr’omby – Momba an’i Cassa

III CC 127 : FIANARANTSOA 1880 – 1882

Fandroana – Fanaovana an’Itsianolondroa – Ady amin’ny fahavalo – Hasina tamin’ny vazaha – Alahelo – Kabary – Irak’Andriana – Mamangy andriana –  Soa ataon’ny olona – Taom-baovao – Fitaovam-piadiana – Miaramila – Hevim-panjakana – Fanomezana toky – Tatitra nomena ny Prime Minister – Isam-pangady – Isam-bahoaka – Fiangonana sy sekoly – Momba ny tafika – Solom-bodiakoho – Soa ataon’ny Manamboninahitra – Ahelon’ ny vazaha tamin’ny fandravana fiangonana – Fifindra-monina – Fananan-dRainibezozoro – Tokim-panompoana – Momba ny akanjo landy – Andevo – Kabary – Fandroana – Sazy – Fisafoana ny tanàna – Toetry ny fanjakana – Hasina – Fiangonana – Anaran’ny olona nandoa vola sy lamba tamin’ny fatin-dRainilaimainty 11 vtra – Fanaovana ny tranon’Andriana

III CC 128-1 : FIANARANTSOA 1885 – 1886

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Hai-trano – Fivavahana – Sekoly – Tokim-panompoana.- Isam-bahoaka – Fitsarana

III CC 128-2: FIANARANTSOA 1883 – 1884

Fampianarana ny miaramila – Fitaovam-piadiana – Tetikady hitanana ny fanjakana – Halatr’omby – Foloalindahy – Fampianarana – Taratasy avy amin’ ny Englisy – Lamba harindrano –  Hasina – Mamangy andriana – Fahafatesan’ny mpanjaka – Isam-bahoaka – Irak’ Andriana – Gazety – Isan’ ny mpanompo – Soa nataon’ny olona – Ady – Fiangonana – Miaramila – Milaza fahafatesana – Ady amin’ ny Frantsay – Mpiloka lefona – Toetra ratsin’ny olona – Fananan-dRamena – Irak’ Andriana – Sekoly – Fitarainana  – Isan’ ny vahoaka fehezina – Fandroana – Fampianarana – Soa ataon’ny olona – Manamboninahitra – Raharaha amin’ny vahiny -Toetry ny Rova – Entan’Andriana – Fanekena amin’ny Englisy – Tanosy mpikomy – Mpively langoroany – Zaza nisy nangalatra – Fisaorana – Fanomezana lamba – Zaza-manga

III CC 129-1 : FIANARANTSOA 1886

Famindran’ny foloalin-dahy – Fitsarana – Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Ady – Fampianarana – Fiangonana.

III CC 129-2 : FIANARANTSOA 1887 – 1888

Fihadiana mineraly – Isam-bahoaka – Famindran’ny foloalindahy – Fivorian’ny governora, Manamboninahitra, ny miaramila ary ny Andrian-dehibe mihevitra ny momba ny fanjakana – Fakana am-bavany ny adin’olona maro samihafa – Raharaha amin’ny vahiny momba ny fanofana tany – Fandroana – Vono olona –  Fitsarana – Soa ataon’ny olona – Fahavalo –  Fampianarana – Vola ampiasaina – Fanofana trano sy tany –  Ady – Fanaterana lamba – Hasina – Ttrosa – Fangatahana fitaovam-piadiana – Toetry ny fanjakana – Fitaovam- piadiana – Fiangonana – Tokim-panompoana – Fanaovana trano fitsaboana

III CC 130 : FIANARANTSOA 1889 – 1890

Foloalindahy – Fitaovana – Isam-bahoaka – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fiangonana – Jirika – Ny soa ataon’ny olona – Fanendrena ny miaramila – Fiampangana – Fitsarana – Raharaha amin’ny vahiny, fanofan-trano – Mamangy andriana – Hasina – Fandroana -Fiangonana sy sekoly

III CC 131 : FIANARANTSOA 1886 – 1895

Fangatahana voninahitra nohon’ny soa vita amin’ny fanjakana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana (foloalindahy, vahoaka, raharaha amin’ny vahiny) – Mizaha volamena – Jirika –  Hhasina – Ny soa ataon’ny olona amin’ny fiangonana – Tokim-panompoana – Mamangy andriana – Fifandraisana amin’ny vahiny – Trano sy tany nofain’ny vahiny – Ireo olona asaina hiakatra any Antananarivo – Raharahan’ny fiangonana – Didim-pananana – Ady fananana – Fitarainana samihafa – Efa ratsy ny tongon-davarangan’ny lapa lehibe ao Fianarantsoa ka mila fanamboarana – Ny soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Raharaha miaramila – Ady amin’ny frantsay – Momba ny vola ampiasaina eto Madagasikara – Ny toetry ny Ambaniandro monina any Atsimon’i Matsiatra sy ny fanjakana any – Toetry ny Bara – Filazana tandapa hitaky trosa any Fianarantsoa sy Ambohimandroso – Taratasim-pianakaviany ifanaovan’olona ivelan’ny fanjakana – Aretina – Fanomezana alalana tandapa hamangy havana sy hitsangatsangana – Fandroana – Hasina –  Mineraly – Isan’ireo manamboninahitra sy miaramila – Fandroana – Hasina – Fiahian’ny Mpanjaka ny foloalindahy – Ny soa ataon-dRafolo 10 voninahitra foloalindahy – Kabary – Tany (fitaovana, fanofana trano)

III CC 132 : FIANARANTSOA 1886 – 1895

Isan’ny omby lasan’ny fahavalo – Mamangy andriana – Fanambadian’I Mr Mouchou sy Baovazaha – Fandrarana hiasa volamena – Isan’ny taratasy atolotry ny Tsimandoa –  Isan-kisiko nifanaovany rosia

III CC 133 :

v  FIANTSONANA 1891 : Tokim-panompoana

v  FIARENANA 1890 – 1896 : Tokim-panompoana – Ny soa ataon-dRavoninahitriniony 14 vtra –  Hasina – Foloalindahy – Toetoetry ny tany sy ny fanjakana – Fandroana –  Ny alahelon’i Mr Andersen –  Mamangy Andriana – Aasa ampanaovina ny fokonolona –  (Tuléar): Filazalazana ankapobeny momba io faritany io – Famangian-dRadokotra anabavin’i Nampoinimerina 11 vtra zanak’Andriana sy Président d’Anosive Mpanjaka Bara

v  FIEFERANA 1885 : Fitarainan’alahelo

v  FIHAONANA 1879 – 1895 : Fitarainan’Andriatsilavo 13 vtra sy Ravelontseheno12 vtra ampangain’olona ho mpisotro toaka sy mpangala-badin’olona – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Foloalindahy – Ny soa nataon-dRainiojenina11vtra sy ny manamboninahitra namany – Raharaha miaramila – Ady amin’ny Frantsay – Fanangonana vatsy ho an’ny foloalindahy –  Isan’ireo miaramila

v  FIHASINANA 1882 – 1893 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fiangonana – Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka

v  FILEMAHANA 1892 – 1896 : Isan’ireo olona nalaina am-patorana – Toetry ny fanjakana – Tsimahafotsy Avaradrano: trano fiangonana rava

III CC 134 : FIHERENANA 1890 – 1891

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fadintseranana – Ny soa ataon’ny manamboninahitra sy ny foloalindahy amin’ny vahoaka – Ny soa ataon-dRamahatra 15 vtra sy Ravoninahitriniony 14 vtra, foloalindahy – Famindran’ny foloalindahy – Raharaha amin’i Tompoimanana Mpanjaka – Raharaha amin’ny vahiny

III CC 135-1: FIHERENANA 1892 – 1893

Miaramila – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Tompoimanana – Raharaha amin’ny vahiny – Mamangy andriana – Iraka – Andevo -Taratasy misy ny tenin’i Monsieur Andersen sy Ramaninjafy sy Rainiketamanga 9 vtra – Fadintseranana – Aretina – Famindran’ny Foloalindahy – Foloalindahy – Tokim-panompoana – Fadintseranana

III CC 135-2 : FIHERENANA 1894 – 1896

Mamangy Andriana – Raharaha voalaza ao amin’ny boky journal mandritry ny iray volana tao amin’ny ladoany – Valin’ny taratasy fiampangana manamboninahitra malagasy nataon’ny commandant ny sambo « méteore » manamboninahitra frantsay – Momba ny fadintseranana

Fananarana an-dRavalinera 10 vtra – Ny soa nataon-dRaiandry zanak’Andriana amin’ny tany sy ny fanjakana – Ady amin’ny Frantsay – Tompoimanana – Famindran’ny Foloalindahy –  Ny soa ataon-dRazafintsalama amin’ny fanjakana – Momba ny tany malalaka azo ambolena –

Filazana ny soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Toetry ny fanjakana – Raharaha miaramila – Isan’ny vokatry ny tany sy ny entana mivoaka – Fifandraisana amin’ny vahiny –

Ny faneken’i Tompoimanana, mpanjakan’ny maisovoho ho zana-dRanavalona III – Ny famangian-dRabiby zanak’i Tompoimanana ny rovan-dRanavalona III tany Fiherenana –

Ny fitokanana ny lapa tao Nossivé – Faneken-dRabefitony zanak’Andriana amin’ny Tanosy ho zana-dRanavalona III – Fandoavana ny sazy natao amin’ny Masikoro noho izy ireo sahy nanondro basy an’Ambohimanga sy Antananarivo – Filazana ny nataon’ny fanjakana tamin’ ny fahafatesan’i Belamba Masondrano nahavita soa tamin’ny fanjakana – Faneken-dRadokotra anabavin-dRaihandrina ho zana-dRanavalomanjaka – Taratasy avy amin’olona iray manendry tena hanao fanjakana ao Manombo – Fangatahana ho fehezin’i Fiherenana nohon’ny ataon’ny Bara – Roa samihafa ny saina mitsangana ka mahagaga ny vahiny – Kabarin’Andriana momban’ny fikasan’ny Frantsay hiady amin’ny Malagasy – Fangatahana alalana hiakatra an’Antananarivo – Fitarainana – Filazana ny fahatongavan-dRaihandrina zanak’Andriana (Bara) ao Mpiary hamangy ny fanjakana – Fandroana – Mangataka manamboninahitra sy miaramila fa be ny fitsiriritan’ny zanak’Andriana sasany

III CC 136 :

v  HIADILANANA 1854 : Ny isan’ny solaitra vita

v  HARANARIVO 1883: Ady amin’ny mpanao sovok’alina

v  FIZONY 1883 : Ady amin’ny frantsay

v  FONENANA 1892 : Olona nanao an-keriny ka tsy nahaloa sazy

v  HELL-VILLE (Nosy-be) 1896 : Miandry sambo ho any Tuléar ny governora Ramandanarivo 13 vtra

v  HARAMY 1892 – 1896 : Fangatahana hifidy olona mba hifehy any Ilainahoana –

Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka – Isam-pangady – Anaran’ny mpiambina

III CC 137 : NOSSI-BE, HELL-VILLE 1878 – 1902

Paiement de l’impôt foncier – Réponse à la lettre de Monsieur le Président – Lettre adressée  à la dame Liatra – Déclaration de délégation d’officiers – Transport maritime – Tuiles, menuisier – Succession de Monsieur Clément – Etat des délégations – Demande de Mr Dessoriers, écrivain au Secrétariat du Gouvernement – Etat nomitif des passagers – Liste des passagers pour l’embarquement – Note pour la transmission des pièces intéressant Mr Séraphin – Demande des états de service de Mr F Guinet – Rapport politique et administratif (2e trimestre 1902)

III CC 138 : HIARANA 1868 – 1876

Vola vidin’ny mandrorofa – Fadintseranana – Anaran’ny manamboninahitra sy miaramila afaka ho borizano – Hasina – Ny soa nataon-dRainikiotovao 12 vtra sy ny manamboninahitra ao Betsizaraina –  Foloalindahy – Toetoetry ny fanjakana – Fitomboan’ny mponina, isan’ny mponina – Omby naondrana – Entana miakatra – Masombika – Raharaha momba an’i Tsimiharo – Tafika: toetry ny fitaovana – Didim-panjakana – Variraiventy isan’olo-miaina – Omby naondrana – Sambo nitody tao an-tseranana – Matezaroritina hamidy, basy sy tafondro – Olona maty niady – Raharaha amin’ny frantsay – Solon’omby volavita, isan’aina, isam-bahoaka – Famindran’ny Foloalindahy – Toetry ny omby – Vola maditra – Didin’ny Mpanjaka amin’ny hamerenana ho amin’izay nipetrahany teo aloha ireo olona nasandratr’ Andrianomanana ho Andriana – Vola naloan’ny olona ho amin’ny fanaovana an’Ambohimanga – Momba ny fiangonana – Milaza ny isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila

III CC 139-1 : HIARANA 1873 – 1882

Momba ny fandrarana ny varotra olona – Momba ny fampamotsorana ny masombika sy ny fomba hitondrana azy – Mampakatra ny hasina sy ny fadintseranana – Momba ny fampianarana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Jaka – Fitarainana sy alahelo –  Isam-pananan’I Monsieur Afaly Français – Fandroana – Anaran’ireo sambo tody tao Vohémar sy ny Capitaine – Fahalasanan’Andriambola zanak’Andriana any Anosibe – Famporisihina ny ankizy hianatra – Ny isan’ny entan’i Monsieur Aliber, vazaha Frantsay efa maty – Isan’ny manamboninahitra sy ny miaramila – Raharaha amin’ny Frantsay – Famindran’ny Foloalindahy – Hasina isan’aina, isam-bahoaka – Mamangy Andriana –  Isam-pangady –  Fitokanana trano fiangonana – Fifamaliana tamin’i Monsieur Matthieu ny amin’ny resaka vatomahita amidy – Raharaha amin’ny vazaha – Fitarainan’Ambelahy Mohamady – Sambon’Andriana – Hevi-panjakana

III CC 139-2 : HIARANA 1883 – 1884

Fividianana omby sy entana – Fadintseranana – Hasina isam-bahoaka – Fitaovana, momba ny Foloalindahy – Raharaha amin’ny frantsay – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Ny niambohoan-dRanavalomanjaka II – Ny soa nataon’ny Mpanjaka – Ady amin’ny Frantsay – Ny amin’ny isam-pananan’i Piera miaramila nikomy –  Raharaha amin’ny vazaha afa-tsy ny Frantsay – Vola miditra – Momba ny tafika – Sambo sy borty tody

III CC 140 : HIARANA 1883 – 1884

Fadintseranana – Raharaha amin’ny vazaha: fanofan-tany – Isam-bahoaka – Milaza amin-dRainizanamanga ny namerenana indray an’i Vohimarina – Milaza ny toetoetry ny fanjakana (nandalovan-dRainijanamanga nianavaratra) – Hasina – Fifandraisan’ny foko samihafa  amin’ny vazaha – Ady – Fitsarana – Mamangy Andriana – Fandroana – Fangatahana miaramila

III CC 141-1 : IHARANA 1887-1891

Raharaha amin’ny vahiny – Fitsarana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fadintseranana – Famindran’ny foloalindahy, isam-bahoaka – Foloalindahy – Isam-bahoaka – Raharaha amin’ny vahiny – Hofan-tany

III CC 141-2 : IHARANA 1892-1896

Jaka – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Famotsorana olona – Raharaha miaramila – Fandroana – Fadintseranana – Fandraisan’ny fanjakana ny haren-dRanjalahy – Mamangy andriana – Fikambanana amin’ny sambo Gladiator – Raharaha frantsay momba an’Imalimo – Hasina – Isam-bahoaka – Kaontin’ny vola miditra sy ny mivoaka – Hetra ariary isan’dahy sy fitia tsy mba hetra – Entan’andriana –  Fifandraisana amin’ny governora, particulier, Praiministra – Fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Praiministra hisolo an-dRainilaiarivony – Kabary momba ny fahavitan’ny ady tamin’ny frantsay – Ady :  fiomanana, fiarovana, fitaovana – Raharaha miaramila – Soa ataon’olona (fanomezana, firaisan-kina) – Tokim-panompoana  – Fampianarana sy Sekoly – Sambo anglisy

III CC 142 :

v  HOMATRAZO 1880-1886 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  IHARAMALAZA 1892 : Taratasy tsy misy fanomboham-panjakana

v  IAHARANONY 1892 : Fitarainana

v  IALAMA 1885-1886 : Milaza ny toetoery ny fanjakana

v  IANABORONA 1881 : Mamangy an-dRanavalona II

v  IANADRANO 1879 : Fadintseranana, Monsieur Vigoureux sy ny Consul Pakenham

v  IANATSONY 1893-1894 : Fisaorana  andriana  – Tokim-panompoana – Fandevenana

v  IANJANANA 1879-1880 : Toetry ny fanjakana –  Ady amin’ny fahavalo

v  IANJANANA 1873 : Fitarainana

v  IBETANIMENA 1863 : Mamangy andriana – Mangataka vanja

v  IEMANINAZY 1863 : Mamangy an-dRasoherina

v  IARITSENA 1867 : Milaza ny soa nataon-dRamaharo 11 Vtra Dekan’ny Praiministra

v  IFALIARIVO 1885 : Varotra omby

v  IFANDANA 1879 : Fifandraisana amin’ny vazaha

v  IFASY 1889 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  IFELAMAHANA 1892 : Volamena

v  IFONTY 1892 : Governemanta Hova

v  IFONTSY 1897 : Fanafarana entana – Fanompoana – Fakana olona atao »militaire » – Olona mangataka hofehezin’ny Ramaravo

v  IHADILANANA 1888-1891 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Jirika – Mamangy ny Praiministra

v  IHARAMALAZA 1893-1896 : Toetoetry ny fanjakana

v  IHARANA 1895 : Fandroana

v  IHARANANDRIANA 1888-1896 : Volamena – Mamangy andriana – Tokim-panompoana – Ady amin’ny tontakely – Toetry ny fanjakana

v  IHIAZOLAVA 1863 : Mamangy andriana

v  IKALOY 1892-1896 : Mpangalatra omby

v  IKANJAMALAZA 1892 : Fangatahana fiarovana

v  IERANA 1890 : Volamena

III CC 143 :

v  IKIORO sy AMBOHIPOLOALINA 1890-1894 : Foloalindahy – Orimbato

v  IKONGO 1877-1881 : Taratasy ho an-dRagalona Governoran’i Fianarantsoa – Soa ataon’ny olona – Momba ny vazaha – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 144 : IKINAJY 1858-1895

Ady natao tamin’ny fahavalo – Mamangy andriana – Hasim-pandroana, solon’omby volavita, isan’aina  – Isan’ny mponina – Mampakatra basy tsy misy mpitana – Mampakatra kampika sy sokatra – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Famindran’ny foloalindahy – Tafika – Ady amin’ny vazaha – Ady, fiomanana, fitaovana, fiarovana –  Raharaha miaramila – Soa nataon’ny olona

III CC 145 :

v  IKANKOHO 1885 : Famindran’ny Foloalindahy

v  IKANJAMALAZA 1878 – 1867 : Mamangy ny masina Rasoherina

v  IKINGORY 1894 – 1895 : Fampodiana vady – Tontakely

III CC 146 : IKALAMAVONY 1844 – 1896

Taratasy samihafa avy amin’ny Governora isan-karazany ho an-ny Masina Ranavalona – Raharaha miaramila – Foloalindahy, famindran’ny foloalindahy – Toetoetry ny tany sy ny fanjakana – Hasim-pandroana – Ady amin’ny fahavalo –  Isan’ny varin’Andriana –  Milaza ny fahavokaran’ny varin’ny vahoaka –  Anaran’ny nahafaty fahavalo – Mamangy andriana – Fakana miaramila –  Hasina vola tsy vaky, solon’omby volavita – Hasim-pandroana sy hasimbe – Taratasy ho an-dRavoninahitrarivo momba ny mpiandry « lady » – Halatr’omby – Jirika – Fitsingerenan’ny taona nahaterahan’ny Ranavalona III – Tokim-panompoana – Soa nataon’ny olona – Volam-panjakana

III CC 147 :

v  IHOSY (1863-1893) : Tokim-panompoana – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  IJONJONAOMBY 1852 : Mamangy andriana

v  IHOSY 1854 – 1893 : Hetra ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra  – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 148 :

v  ILAKA1883 – 1889 : Fakana miaramila – Fiasana varahina – Fahavalo  – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  ILALAZANA 1883 – 1892 : Mandatsaka ho miaramila – Mamangy andriana sy manatitra « lamba sarimbo » – Soa nataon-dRaparivo (rainy) Ratsiavahana

v  ILANIVOLO 1896 : Fanisam-bahoaka

v  ILANJANA 1885 – 1887 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Soa nataon’ny olona

v  ILAVAHITSINY 1885 : Mamangy andriana

v  ILAZAINA 1863 – 1895 : Fanaovana ny tany sy ny fanjakana ao Mojanga – Sambo – Vary atao vatsy – Mamangy andriana – Fampandrenesana kabary eny Mahamasina – Fivoahan’ny Frantsay ao amin’ny tobiny – Voahangy

v  ILEMPONA 1886 – 1895 : Famangian’ny « géologue » – Tabataba ao Namoizankova – Toaka – Fitarainana, alahelo – Vodihena, isam-pangady – Mamangy andriana – Fifandraisana amin’ny Governora – Volamena – Evanjelista

v  IMAHABO 1896 : Fiangonana nodoran’ny jirika

v  IMAHAIMANDRY 1859 – 1864 : Toetry ny tany – Tokim-panompoana – Momba an’i Bemihimpa

v  IMAHAIZA 1884 – 1889 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Jirika

v  IMAHATSINJONY 1881 – 1886 : Isam-pangady – Manatitara lamba arindrano – Menabe mamangy andriana

v  IMAHAZO 1894 : Fifandraisana amin’ny governora

v  IMAIVARANO 1895 : Ady (fitaovana)

v  IMALAZAKELY 1895 : « Topographie, limite » faritany

v  IMAMBA  1894 : Ira-panjakana hanao famotorana sy hitondra any Antananarivo

v  IMAMO Andrefana  1887 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  IMANERINERINA 1885 : Isam-basy

v  IMANGARANO 1859 : Ady amin’ny fahavalo

v  IMAMPITOVY 1864 : Kabarin’ny Andriamanjaka

v  IMANANDRARINY 1884 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  IMANIA 1848 : Soa nataon’ny olona

v  IMANJAKA 1893-1894 : Fitarainana nataon-dRainibesetroka – Mamangy andriana

v  IMAROMBY 1881-1893 : Mamamgy andriana  – Gliston Peckergile Consul English – Tokim-panompoana – Raharaha amin’ny vazaha – Mpanao tontakely

v  IMASOPIARENANA 1893 : Jirika

v  IMATAHOMASINA 1879 :  Milaza ny toetry ny fanjakana

v  IMERIMANDROSO 1856-1895 : Taratasy avy amin’ny evanjelista Rajaofera ho an’i Fanjkana ho fisaoran’azy  – Milaza momba ny sekoly – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mmangy andriana – Irak’Andriana – Fitaovana

v  IMERIMANJAKA 1884-1896 : Famangian’ny Antily – Mpangalatra sy mpanao tontakely – Anaran’ny lehilahy mpiambina

III CC 149-1 : ILAFY 1876 – 1880

Sakaizam-bohitra nodimandry – Fiangonana sy sekoly – Milaza ny toetry ny fanjakana

III CC 149-2: ILAFY 1882 – 1896

Ilafy sy ny miray fianarana aminy – Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Momba ny frantsay, marakely – Toetoetry ny fampianarana – Manatitra vokatry ny tany – Taozavam-panjakana – Asa vaventy ho fanasoavam-bahoaka – Fahasalaman-bahoaka – Tranomasin-dRadama II – Milaza fefiloha vaky – Ady amin’ny Frantsay – Menalamba, marofelana

III CC 150 :

v  IMAHALAVOLONA 1892 : Tatitra isan-karazany

v  IMIANTSOARIVO 1880 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  INAHY amoron’Imerina 1884 :  Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 151 : INANANTONANA 1880 – 1896

Ady amin’ny halatra omby – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Tokim-panompoana – Ady amin’ny jirika – Volamena – Foloalindahy – Raharaha amin’ny vahiny Henri Guinard, Directeur des Mines du Sud – Hetra sy fitia tsy mba hetra – Fahasalamam-bahoaka – Fankasitrahana – Tsy mahazo miasa eto Madagasikara ny vola kely vidy – Iraky ny fanjakana hitety sy hampandry tany – Raharaha fikomiana – Fiasam-bolamena – Hasina – Ady, fiomanana, fitaovana, fiarovana – Raharaha miaramila – Soa nataon’ny olona – Raharaha momba ireo efa-dahy nanangana afo

III CC 152 :

v  INANDIHIZANA 1842 : Mamangy andriana – Soa nataon’ny olona – Toetry ny fanjakana – Foloalindahy

v  INANGAINA 1842 : Mamangy andriana -Soa ataon’ny olona – Foloalindahy

v  ISAHA 1883 – 1893 : Mamangy andriana – Fihadiana solifara sy arintany – Mineraly, volamena – Isam-pangady

v  ISAHAFA 1890 : famindran’ny miaramila – Soa nataon’ny Prime minister tany Isahafa

v  ISAHATORENDRIKA 1893 :

Mpanao tontakely –  Fitondram-panjakana – Mamangy andriana – Fitarainana sy alahelo – Mineraly, volamena

v  ISAHAVATO 1885 : Fitarainana

v  ISAKAVILANY 1893 : Soa nataon’ny miaramila tamin’ny mponina tao Isakavilany

v  ISAMBIRANO 1870 : Mamangy andriana – Toetry ny fanjakana

v  ISANDRA 1888 – 1892 : Momba ilay lehilahy karamain’ny vazaha hividy basy sy volamena, toetry ny fanjakana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Jirika

v  ISANDRAKELY 1889 – 1890 :  Milaza ny toetry ny fanjakana

v  ISANDRANDAHY 1882 – 1884 : milaza ny toetoetry ny fanjakana, hasina sy vokatra

v  ISATRA 1892 : milaza ny fahateren’ny tany ao Isatra, isam-pangady

v  ISEHENO 1877 – 1886 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Mamangy andriana

v  ISIRA 1883 – 1885 : Ady amin’ny fahavalo – Mamangy andriana

v  ISOALANDY 1885 : Fitarainana

v  ISOAMALAZA 1884 : Mamangy an-dRainilaiarivony

v  ISOAMANANDRARINY 1895 : Soa nataon’ny olona – Raharaha fifanakalozana deka

v  ISOAMASOANDRO 1894 : Vita ny fitokanana ny hôpitaly vaovao

v  ISOAMONINA 1894 : Fangatahana fihaonana amin’ny Prime minister –  Tranom-bazaha frantsay lasa nody any aminy novakian’ny tontakely – Hevi-panjakana

v  ISOANIERANA 1892 – 1895 : Raharaha vy – Olana ady faritany – Alain’ny mpampianatra miaramila ny vodihena ao Isoanierana – Copie d’acte de vente de rizière – Mamo toaka Ratiason

v  ISOARANO 1892 – 1893 : Toetry ny fanjakana – Ira-panjakana – Irak’andriana

v  ISOAVIMASOANDRO 1896 : Varotra tany sy tanimbary

ISOAVINA 1892  -1895 : Fangatahana fitsarana ambony – Tsy fandriampahalemana any Isoavina  – Fisamborana mpitandrina – Fiangonana

v  ISOFIA 1895 : Toetoetry ny fanjakana

v  ISOLO 1892 : Famarana volafotsy

v  ISORAKA 1885 : Tokim-panompoana

v  ISOTRY 1884 – 1896 : Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Tsy mety mandoa isam-pangady ny Fasimena – Raharaha volan-dRazafy – Lohavolana – Hai-trano – Asa vadi-drano – Vola miditra amin’ny raharaha vita tamin’ny fanjakana – Trosa – Asa vaventy ho fanasoavam-bahoaka –  Alahelo sy fitarainana – Ireo vazaha tratra mivezivezy amin’ny alina – Saina frantsay tsy nidina – Olona tratra mamo toaka – Copie d’acte de vente provisoire de rizière – Vidin-javatra – Saran-tokontany – Andevo nentina tao Avara-drova sy tao Ambodin’Isotry – Didim-pananana – Fangatahana alalana hivarotra fanafody

v  ITASY  1878 : Mamangy andriana

v  ITONDY  1825: Fampandrenesana ny nahafatesan’ireo Sakalava 103 raha niady tao Atsinananinanendy izy ireo

III CC 153-1 :

v  ITREMO 1858 – 1895 : Ady amin’ny fahavalo – Tokim-panompoana – Famangiana andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Mangataka basy hoenti-miady amin’ny jirika – Raharaha miaramila – Momba an-dRandrianarivony 8 voninahitra milaza azy ho komandy nefa tsy mitondra taratasy momba izany – Fandraisana ho miaramila ny zanaka miaramila efa vaventy – Mangataka basy hoenti-miaro ny fanjakana –

v  IVATO 1850 – 1894 : Mamangy andriana – Didy ny amin’ireo vohitra efatra – Foloalindahy (tafika) – Isan’ny omby noraisin-dRanavalona – Momba ireo olona iray fanompoana – Raharaha andevon-drazana – Miangavy ny mpanjaka hamotopototra tsara fa tsy hihaino vavan’olona – Hevi-panjakana – Hasina – Tsy fahandriam-pahalemana teto Antananarivo – Azo Rajoelina mpisoloky volan’olona

v  IVATOBE 1893 : Asa vaventy natao ho fanasoavam-bahoaka – Fizaram-panompoana

v  IVATOLAIVY 1865 – 1893 : Mamangy andriana – Mineraly (volamena)

v  IVATOMAINA 1861 : Mitaraina Ratodiarivo fa tadiavin-dRabefarantsa horoahina

v  IVATOVORONA 1850 : Mamangy andriana

v  IVOHITRAMBO 1890 : Volamena

v  IVOHITRARIVO 1863 : Mamangy andriana

v  IVOHITROMBY 1850 : Toetry ny fanjakana

v  IVONDRO 1897 – 1898 : Volam-panjakana – Ireo zavatra nafaran’ny mpanjaka – Isan’olona – Toetry ny fanjakana – Fitarainana

III CC 153-2 :

v  ITRIMO : fanisam-bahoaka

v  ITSABOAHITRA 1895 : fitaovana lany tamin’ny ady, toetry ny fanjakana

v  ITSIANOLONDROA 1884 : mamangy andriana

v  ITSIMAHABETANY 1865 – 1865 : Ady amin’ny fahavalo – Tokim-panompoana – Hasina – Mamangy andriana

v  ITSIROATOMPO 1852 : Soa ataon’ny olona

v  IVAHILAVA 1893 : Taozavam-panjakana – Asa vaventy atao ho fanasoavam-bahoaka

v  IVANGO 1897 : Filazana tsy fahasalamana

v  IVONDRONA 1876 – 1898 : Famangiana andriana – Toetoetry ny fanjakana – Raharaha momba an’Igaty – Fitarainana – Raharaha momba an’Ikotomahantana – Olana ara-bolan-dRakotolehibe – Volam-panjakana – Entam-panjakana – Fandovana – Olona tsy mitondra pasipaoro – Biby nafaran’ny mpanjaka – Fitadiavana gadra nandositra – olona mikapa ala – Fitokanana ny trano lapa lehibe

v  JANGAINA 1893 : Firaisan-kina sy lalam-pokonolona

v  KANDRANY 1885 : Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  KIANJASOA 1886 : Milaza alahelon’olona

III CC 154 :

v  JANJINA 1872 – 1896 : Raharahan’Ifiringa – Toetoetry ny fanjakana – Famangiana andriana – Vanja, bala, afovato anjaran’ny isam-paritra – Jaka – Momba ny masombika – Fandroana – Momba ny tafika, fitaovana – Jirika – Hai-trano tao Janjina – Hsina noho ny fitsingerenan’ny taonan’ny mpanjaka – Filazana ny fandoavana ny ariary isan-dahy – Raharaha miaramila – Ny nanendrena an-dRainitsimbazafy ho Prime minister hisolo an-dRainilaiarivony – Tokim-panompoana – Famindrana toerana Governora – Momba ny toaka – Volam-panjakana maditra – Fizaram-paritany – Tany (didy) – Vola holaniana momba ny birao  – Fanondrotana voninahitra noho ny asa atao amin’ny fanjakana – Isam-bahoaka – Fanandevozana, mpanompo

v  JOHANNESBURG 1888 – 1896 : Taratasy avy any Afrique du Sud

III CC 155 :

v  KARAFATSY (Majunga) 1895 : Mamangy andriana

v  KILIARIVO 1877 : Tokim-mpanompoana

v  KILIMAHAVOKY 1883 : Ady amin’ny frantsay

v  KINGORY 1893 : Mamangy andriana

v  KISOMAMY 1881 : Mangataka tany

v  KORABA 1854 : Mamangy andriana

v  LALAZANA 1877 : Milaza ny toetry ny fanjakana

v  LANIVOLO 1898 : Ralambo manery ny olona hanorom-bato

v  LAONDANY 1884 : milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  LAVATEHEZANA 1893 : taozavam-panjakana, asa vaventy atao ho fanasoavam-bahoaka

v  LOHARANO 1892 -1894 : Raharahan’ireo mpaka voatavon’Andrianasy Ramarozaka lefitry ny governora- Ny fomba nahafatesan-dRainizafinimanana

v  LOHARIANDAVA 1898 : Fanamarinana fananan-tany ao amin’ny bokim-panjakana

v  LOHASAHA 1883 : Isan’ny vy any Ankoetra

v  LOKY 1892 – 1896 : Alahelo tanindrazana – Mamangy andriana – Hevitra ny amin’ny fandefasana taratasy Toamasina mianavaratra – Raharaha momba ny omby – Tokim-panompoana – Toetoetry ny fanjakana

v  LONDON 1892 – 1893 : Fitadiavan’ny Anglisy hampivelatra ny fiaraha-miasa amin’ny Malagasy – Karmandy

v  LYON 1890 : fangatahana taratasy fe-pahaizana

v  MADERA 1854 – 1884 : Solifara – Milaza ny toetry ny fanjakana

III CC 156-1 : MAHABO 1837 – 1860

Tokim-panompoana – Toetry ny fanjakana – Hasina – Foloalindahy – Fitondram-panjakana any Menabe – Tafika – Fitantarana ny velirano – Tafika notarihan’Andriampenomanana – Hasina – Momba ireo basy – Toetry ny voly vary – Isam-pangady – Foloalindahy – Toetry ny fanjakana –  Basy tsy misy mpitana

III CC 156-2 : MAHABO 1865 – 1875

Anaran’ny manamboninahitrasy miaramila atao borizano – Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Hasina – Tokim-panompoana -Andevo nilefa – Rraharaha fanombohana omby – Vokatry ny tany – Isan’ny miaramila – Raharaha mikasika ny haren-dRavihia – Toetry ny lapa ao Mahabo – Didy ny amin’ny handraisana tsara ny Frantsay – Ny nandorana an’Imahavaly ka nosoloana an’Ikelimalaza – Fitaovana fiandry fanjakana – Vola sy entana fadintseranana – Ady amin’ny fahavalo – Milaza ny fampamotsorana ny masombika sy ny fomba hitondrana azy

III CC 157 : MAHABO 1878 – 1882

Milaza ny toetry ny fanjakana –  Jaka – Toetry ny climat – Mamangy andriana –  Trano may –  Fadintseranana – Hasina isan’aina isan-karazany – Raharaha amin’ny vazaha – Famindran’ny foloalindahy – Milaza ny toetoetry ny fanjakana –  Didim-panjakana – Fangatahana miaramila sy manamboninahitra – Momba ny varotra masombika – Hevi-panjakana hisakanana ny fampidirana fanambadiana tsy ara-dalàna – Halatr’omby – Milaza ny fomban’ny mponina – Vola tsy vaky – Fitarainan’olona – Fandroana – Anaran’ny sambo nitody – Fiangonana sy sekoly

III CC 158-1 : MAHABO 1883 – 1885

Toetry ny vazaha mpivarotra – Sambo – Raharaha amin’ny vazaha – Ady amin’ny jirika – Vola maditra sy mivoaka – Fandaminana ny miaramila – Fitsarana –  Fitarainana isan-karazany – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Iraka, tsimandoa –  Miaramila sy Manamboninahitra –  Ny soa nataon-dRainizafindrazaka – Hasim-pandroana –  Fakana ho miaramila –  Tokim-panompoana –  Ny soa nataon’ny olona –  Karana voaroaka

III CC 158-2 : MAHABO 1883 – 1885

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fitsangatsanganan-dRazafindrazaka sy Siparijaona ary J Conway – Fadintseranana – Fiangonana sy Sekoly – Fampandosirana ny miaramila any Maintirano sy Saolary –  Ady tamin’ny Frantsay – Nendra – Fitaovana – Raharaha amin’ny Frantsay – Mamangy andriana –  Hasina – Ny soa nataon’ny foloalindahy – Hafatry Monsieur John Conway ilay vazaha naratra teo Mahabo alohan’ny nahafatesany –  Iraka – Fandroana, Omby amidin’ny Sakalava ao Betsiriry eto Mahabo – Fanontaniana nataon’ny Manamboninahitra sy ny Andriambaventy tamin’i Mahonjo Andriambaventy –  Ady hevitra amin’ny vazaha – Ny soa ataon’ny olona – Fahavitsian’ny miaramila – Alahelon’olona – Fandefasana miaramila – Didim-panjakana – Toetry ny seranana – Nisy vehivavy voatifitry Monsieur Jean Baptist kirioly France monina ao Belo – Hevi-panjakana – Ny soa nataon-dRainizafindrazaka

III CC 159-1 : MAHABO ATSIMO 1876 – 1892

Momba ny masombika – Famindran’ny Foloalindahy – Mamangy andriana – Mampakatra ny hasina sy ny isan’aina – Vola tsy vaky, solon’omby volavita, variraiventy isan’olomiaina – Sekoly sy fampianarana – Momba ny ady amin’ny fahavalo – Milaza ny toetoetry ny fanjakana –  Ffoloalindahy – Raharaha amin’ny Frantsay –  Iraka natao ho an’ny tsimandoa – Fadintseranana – Isam-bahoaka – Entan’andriana – Milaza fikotranana – Raharaha amin’ny vahiny – Tokim-panompoana – Ny nahafatesan-dRainizafindrazaka 13 vtra – Alahelo – Soa ataon-dRasinaotra zanak’Andriana – Sambo mpiady –  Fanolorana ny isam-polo nentin-dRainibary – Fierana hamory olona noho ny fahasimban’ny rova kely sy rova be – Fahanoanan’ny foloalindahy

III CC 159-2 : MAHABO AVARATRA 1894 – 1896

Vola avy amin’ny hasina sy fanompoana madio – Tokim-panompoana – Toetoetry ny fanjakana – Fiampangana an-dRazafimbelo governoran’i Manja – Ny toetry ny vazaha sy ny fitondram-panjakana – Fifampiraharahana amin’ny vazaha – Mamangy andriana – Hasina –  Fangatahana fanampiana miaramila –  Fanovana lalàna ny amin’ny vola – Fikomiana nataon’olon-dratsy tao Vosimavo – Ny soa nataon-dRazafindrazaka governora tamin’ny vahoaka – Fikasana hamindra ny tanàna – Milaza ny tahiry hatirijy – Isan’ny manamboninahitra sy miaramila hitantana eto Mahabo – Fandroana –  Ny ataon-dRazafimbelo – Famindrana isan-tsokajin’ny miaramila nentin-dRamasiaka eto Mahabo – Fanafody ilain’ny docteur Ramanoel, mpitsabo ny foloalindahy any Mahabo – Ny tsy fifanarahan-dRazafindrazaka 12 vtra komandy ao Mahabo sy Razafimbelo 11 vtra komandy ao Manja – Kabary – Soa ataon’olona amin’ny fanjakana, fankasitrahana avy amin’ny fanjakana – Ira-panjakana – Momba ny naharatra an-dRev. Petersen misionera norvegian mipetraka ao Mahabo – Ny ataon’i Leo Samat sy ireo Frantsay mipetraka any Sakalava tamin’ny ady tamin’ny Frantsay –  Fikomian’ny Sakalava – Tsy azo ambolem-bary intsony ao Andakabe –  Ny ditran-dRatiaray 11 vtra governora ao Andakabe – Fitarainana nataon-dRainizanamino 9 vtra noho ny tsy fifanarahany amin-dRatiaray 11 vtra – Momba an’i Kingdon Anglisy nanao heloka tamin’ny fanjakana – Tsy mifanaraka ny manamboninahitra 7 lahy samy 9 vtra noho ny fiadian-daharana – Fanandevozana – Tsy mbola misy governora ao Bosy satria tany mifanila amin’ny tany tsy mbola mandry – Valin’ny teny filazana ny vola ho lany momba ny birao

III CC 160-1 : MAHABO 1860 – 1886

Jaka – Isan’ny foloalindahy – Anaran’ny manamboninahitra nitombo voninahitra – Anaran’ny manamboninahitra sy ny miaramila – Fangatahana omby –Solon-damba, solon’akanjo, solon’omby volavita – Faodranomaso – Famangiana andriana – Mampakatra ny hasina sy ny variraiventy isan’olo miaina – Fahafatesan-dRainilaimitsiry – Famindran’ny foloalindahy – Hevi-panjakana – Raharaha amin’ny Frantsay – Ny soa nataon’ny manamboninahitra – Isan’ny fiadiana tafapetraka ao Mahabo – Fanafarana kapisily hanamboarana faham-basy – Ny soa nataon-dRazafindrazaka – Tafondro very sy fihazonana miaramila – Anaran’ireo miaramila – Didim-panjakana –Fandroana – Raharaha sy ady amin’ny Frantsay – Tsimandoa – – Fangatahana mpanoratra – Fametrahana miaramila – Alahelo –  Toetry ny tany sy ny fanjakana – Raharaha amin’ny Frantsay – Fandaminana ny miaramila – Ny soa ataon-dRainilaiarivony – Ny soa nataon-dRamambazafy 14 vtra – Sambo – Omby

III CC 160-2 : MAHABO 1887 – 1896

Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Iraka nalefan-dRamambazafy 14 vtra mankany amin’ny zanak’Andriana – Hasina isan’aina – Mamangy andriana – Iraka – Fandroana – Fitarainana amin’ny ataon’ny vazaha – Tokim-panompoana – Raharaha sy ady amin’ny Frantsay – Voka-dratsin’ny rivotra mandoza – Filaharan’ny hasin’Andriana – Ny soa nataon-dRainingory 10 vtra sy  Rainisakoto 10 vtra, miaramila sy manamboninahitra – Fanendrena olona hanao raharahan’ny governora – Tafondro – Fadintseranana – Alahelo – Kabary – Fanarahan-dia olona sy omby very – Fanomezana omby an’i Leo Samat – Fadintseranana –  Milaza ny toetran’ i Leo Samat sy Ratiaray – Mamangy an’i Rev Pettersen – Miaramila –Mikasa hamely an’Ingareza i Ratoera zanak’Andriana – Fitarainana noho ny tsy rariny ataon-dRatsimanohatra 10 vtra – Isam-bahoaka

III CC 161 – 1 : MAHAMANINA 1850 – 1886

Milaza toetry ny fanjakana – Momba ny masombika – Mamangy andriana – Fiangonana – Soa ataon’ny olona – Milaza ny tsy fetezan’ny vazaha sasany hanaraka ny lalàna – Fiangonana sy sekoly – Hevi-panjakana – Famindran’ny foloalindahy – Tokim-panompoana – Sambo mpiady – Hasina – Ady amin’ny frantsay – Tafika – Vola miditra sy mivoaka – Raharaha amin’ny vahiny – Entana haondrana – Entana miakatra

III CC 161- 2 : MAHAMANINA 1867 – 1895

MIlaza ny toetoetry ny fanjakana (ady an-trano) – Ady eo amin’ny vohitra roa – Fadintseranana – Mamangy andriana – Fandroana – Fanofana tany – Raharaha amin’ny vazaha – Ny nahafatesan-dRainiharovony – Hetra – Hasina – Tafondro – Vidin-koditra – Fankasitrahana ny soa ataon’ny olona – Fiarovana ny fanjakana – Filazalazana momba ny fariranin’i Mahamanina sy Ankarana – Ady amin’ny frantsay – Raharaha miaramila – Fikapana hazo iadidian’i M. Félix Ducray – Ira-panjakana – Milaza an-dRainimamonjy 11 Vtra fa isan’ny mponina ao Mahamanina

III CC 162 :

v  MAHAIMANDRY 1854 : Ady amin’ny fahavalo

v  MAHAIZA 1888 : Mamangy andriana

v  MAHAJERY 1881 : Milaza ny nahazoana mpamosavy iray

v  MAHAMASINA 1884 : Milaza ny toetry ny fanjakana

v  MAHAMBO 1879 – 1897 : Fao-dranomaso – Fanaovana fasana – Entam-panjakana

v  MAHAMAVO 1895 : Fakana ambavany natao tamin’ny vahoaka frantsay 5 lahy nalefa hitily ka voasambotry ny Antily

III CC 163 : MAHANORO 1828 – 1881

Lisitry ny entan’i Blancard nalain’ny fanjakana – Soa ataon’ny olona – Fampianarana – Famangiana andriana – Hasina – Raharaha amin’ny vahiny – Fisavana olon-dratsy – Taratasin’Andriana – Mampakatra kafe  – Mamahana an-dRamalaza – Vola mivoaka – Momba ny varotra olona – Milaza ny sambo nitody an-tseranana – Fadintseranana – Ombin’Andriana – Momba ny nendra – Famindran’ny foloalindahy – Fitaovana – Mampakatra vola ho fiarahabana an-dRapanoelina tonga avy any an-dafy – Hoditr’omby – Fanamboarana sambokely – Isam-bahoaka

III CC 164-1 : MAHANORO 1876 – 1882

Ankizy 18 lasan-dRainisopay – Milaza ny famindran’ny foloalindahy – Fitaovana – Rivo mahery – Fadintseranana – Hasina – Momba ny fanaovana an’i Manjakamiadana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Momba ny masombika – Fanafiana ataon’ny jirika – Momba ny nendra – Momba ny sekoly sy ny fiangonana – Ombin’Andriana – Isam-pangady – Isam-bahoaka – Fampianarana

III CC 164-2 : MAHANORO 1883

Ombin’Andriana – Hevi-panjakana – Momba an’i Willoughby – Ady amin’ny Frantsay – Raharaha amin’ny Angisy – Famindran’ny foloalindahy – Vola miditra sy mivoaka – Milaza toetry ny fanjakana

III CC 165-1 : MAHANORO 1883 – 1884

Raharaha amin’ny vahiny – Milaza ny toetry ny fanjakana – Fadintseranana – Vola mivoaka – Momba ny Willoughby – Momba ny fampianarana – Famindran’ny foloalindahy

III CC 165-2 : MAHANORO 1885 – 1886

Fifandraisana amin’ny vahiny – Milaza ny toetry ny fanjakana – Fadintseranana – Ombin’Andriana – Hevi-panjakana – Momba ny fananan’ny vahiny tany – Famindran’ny Foloalindahy – Fitsarana – Vola mivoaka

III CC 166 : MAHANORO 1886 – 1887

Mamangy andriana – Milaza toetry ny fanjakana – Momba ny sambo Normandy – Fifandraisana amin’ny vahiny – Fadintseranana – Pasipaoron-tsambo – Famindran’ny foloalindahy – Hevi-panjakana

III CC 167 : MAHANORO 1888 – 1893

Raharaha amin’ny vahiny – Milaza toetry ny fanjakana – Foloalindahy – Fitaovana – Fadintseranana – Hevi-panjakana – Momba ny sambo Normandy – Hasimbe – Mamangy andriana – Rivotra mahery – Fananganana lapa – Entana fampakatra isan-droa volana – Fahasalamam- bahoaka – Hasina – Fampakarana letisy –

III CC 168 : MAHANORO 1893 – 1897

Mamangy andriana – Rivotra mahery – Entan’Andriana – Fampakarana hasina – Fadintseranana – Hevi-panjakana – Milaza toetry ny fanjakana – Fiarovana sy fiomanana amin’ny ady noho ny ataon’ny frantsay – Fanendrena miaramila ho any Faradofay – Famindran’ny omby maranitra – Taratasy nifamalian’ny Governora sy ny Englisy – Hasina – Fandroana – Fitondram-panjakana – Ady lova – Fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Prime Minister – Fanafarana fanafody – Ira-panjakana – Dinidinika sy hevi-panjakana momba ny fampiraharaha amin’ny Frantsay – Raharaham-pivavahana – Fandraisana an-dRakoto 13 Vtra governoran’i Vangaindrano nandalo tao Mahanoro – Raharaha amin’ny vahiny – Zavatra mampalahelo tamin’ny nahatongavan’ny sambon’Andriana englisy tao Mahanoro – Fihaonana amin’ny Consul German amin’ny governora ao Mahanoro – Momba ny dian-dRasoameja nitory ny filazantsara tany Mahanoro – Filazalazana ny toetoetry ny Vorimo Betsimisaraka – Fangatahana hasondrotra ho voromahery – Fifonana – Fanafarana ranomainty Coping Ink – Fanendrena sy famindra-toerana mpanao raharaham-panjakana – Halatr’omby – Raharaham-panjakana – Sambo englisy – Fanafarana lamba zandiana – Fahatongavan’ny sambo mpiady frantsay tao an-tseranana – Fanendrena an-dRarivo 11 Vtra ho governora ao Tanimandry, hasina avy aminy – Jaka – Fahavalo – Soa ataon-dRainisolofo 11 Vtra  – Raharaha miaramila – Fiarovana – Fitaovana – Fanangonana varahina – Entam-panjakana – Volam-panjakana

III CC 169 :

v  MAHARIDIZA 1892 : Fiantsoana an-dRaparany 10Vtra ho any Maevatanana

v  MAHARIDAZA 1864 – 1895 : Mamangy andriana – Toetry ny fanjakana – Momba ny fandalovan’ny vazaha tao Maharidaza – Tontakely

v  MAHASOLO 1859 – 1886 : Hasina – Tokim-panompoana – Mangataka manamboninahitra hikomandy – Filatsahana ho miaramila – Anaran’ny manamboninahitra sy ny miaramila

v  MAHATOMBO 1886 – 1895 : Mamangy andriana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny vahiny  – Momba ny ady amin’ny frantsay

v  MAHATSARA 1897 : Varotra tany

v  MAHATSINJO 1877 – 1896 : Fampakarana vokatry ny tany sy hasina – Hevi-panjakana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Fandaminana ny Foloalindahy – Sekoly – Mandrindrano amin’Ambodirano – Mineraly – Ira-panjakana – Maty momba nalevina an- tsokosoko – Fandavana hanao raharaha miaramila – Vola isan-jaza – Ny toetran’ny governora ao Mahatsinjo – Harena navelan-dRasoanandrasana (maty momba) – Lehilahy matanjaka

v  MAHATSINJONY 1882 : Mamangy an-dRainilaiarivony

v  MAHAVANONA 1882 – 1883 : Fifandraisana eo amin’ny mpitondra sy ny hoentina – Milaza ny toetry ny fanjakana

v  MAHAVAVY 1864 – 1878 : Mamangy an-dRainilaiarivony – Fifandraisana amin’ny frantsay – Hafatry Radama II ny amin-dRaketaka telo mianaka

III CC 170-1 : MAHAVELONA 1825 – 1849

Milaza ny toetry ny fanjakana – Basy sy vanja – Mamangy andriana – Vokatry ny tany naterin’ny olona – Lisitry ny olona mazoto manao fanompoana – Taratasin’ny governora ho an-dRanavalona I momba ny adin’ombalahy – Fitondram-panjakana – Fividianana tafondro sy vanja – Entana fampakatra isan’efabolana – Ady natao tamin’ny vazaha – Kabarin’Andriana – Ody – Taratasy samihafa avy amin’ny governora isan-karazany ho an-dRanavalona I

III CC 170-2 : MAHAVELONA 1852 – 1855

Isan’ny entan’ i M Delastelle niondrana any an-dafy – Latsa-baton’ny miaramila sy ny Manamboninahitra – Basy tsy misy mpitana – Taratasin’Andriana – Sambo frantsay – Mamangy andriana – Rano be – Fandroana – Vola 400 ar fiandry fanjakana – Fanangonana vary sy kitay haterina any faradifay – Irak’Andriana – Mpitsara – Trano may –  Andriambalohery 9Vtra nandeha tsy niera

III CC 171-1 : MAHAVELONA 1832 – 1859

Mamangy andriana – Tsitakonala volamena – Olona mpikomy hovonoina – Fisaorana –  Fividianana vifotsy – Miaramila – Hasina – Fitaovam-piadiana – Sazy – Mpiandry omby- Didim-panjakana – Soa ataon’ny olona – Mpandrafitra – Fanaterana vokatry ny tany – Fandroana – Fivarotana omby – Fanaovana trano – Isan’ny sambo – Fahatongavan’ny mpiantafika – Fanaterana vary – Hazo – Ady amin’ny vazaha – Toetry ny fanjakana – Vazaha mamangy Havana – Sambo – Entana maro samy hafa – Volan’ny vazaha – Miaramila sy fitaovam-piadiana – Ladoany – Raharaha amin’ny vazaha – Fangatahana ho any an-dafy – Fanafarana loko – Fanondranana entana – Fampakarana loko – Ombin’ny mpanjaka – Entana fampakatra isam-bolana – Volamena – Raharaha amin’ny vahiny – Kabary – Fandroana –  Varotra andevo – Fadintseranana – Sambo sy ny entana miaraka aminy – Fitsarana (tangena) – Ombin’ny mpanjaka – Mpanefy – Fitaovam-piadiana

III CC 171-2 : MAHAVELONA 1859 – 1862

Ombin’Andriana – Hasina – Toetry ny fitaovana – Toetry ny fanjakana – Fampakarana ny fadintseranana – Fandroana – Hai-trano – Rivotra mahery sy manondra-drano – Entana ampakarina Antananarivo – Ady – Halatr’omby – Fandroana – Mamangy andriana – Ny sambo filaza isan’efa-bolana – Anaran’ny manamboninahitra – Fakana miaramila – Ny amin’ny ambaniandro sy ny andevon’olona – Fifandraisana amin’ny vahiny

III CC 172 : MAHAVELONA 1863 – 1869

Mampakatra an’Itsitialanga 3 avy any Antananarivo – Olona nandositra – Tetikady hitanana ny fanjakana – Nendra – Alahelo – Fividianana fitaovam-piadiana – Andevo – Raharaha amin’ ny vahiny – Mamangy andriana – Hasin’Andriana – Toetry ny fanjakana – Soa ataon’ny olona – Fisehoan’ny mpanjaka – Isam-pangady – Omby – Fadintseranana – Fividianana trano – Zavatra fampakatra isam-bolana – Ombin’ny mpanjaka – Didim-panjakana – Miaramila sy Manamboninahitra – Andevo – Sambo – Milaza fahafatesana – Ranomanitra – Karazan’ entana sy fitaovam-piadiana – Isan’olomiaina – Ladoany – Volan’ny mpiandry fanjakana – Fananan-dRasoaray – Vokatry ny tany – Fandroana – Lalàna – Hasim-pandroana – Trano may – Miaramila – Rivo-mahery – Hala-tsonia – Vono olona – Zompona maina – Fahatongavan’ny sambo – Entana fampakatra isam-bolana

III CC 173 : MAHAVELONA 1865 – 1878

Anaran’ny Andriambaventy sy  anaran’ny miaramila sy manamboninahitra lasa borozano – Hasina – Fadintseranana – Isam-bahoaka – Ombin’Andriana – Entana miakatra sy naondrana – Toetry ny fanjakana – Fianarana – Fahasalamam-bahoaka – Fandroana – Fitaovam-piadiana – Fiangonana – Raharaha amin’ny vazaha – Ny vokatry ny tany ampiakarina ho amin’ny fanaovana an’i Manjakamiadana – Fifandraisana amin’ny vazaha – Ady – Didim-panjakana – Momba ny Masombika – Momba ny fanaovana an’Imanjakamiadana – Jaka – Mamangy andriana – Famindran’ny Foloalindahy – Milaza ny sambo nitody tao an-tseranana

III CC 174 : MAHAVELONA 1883 – 1895

Famindran’ny foloalindahy – Fitaovana – Fifandraisana amin’ny vahiny – Raharaha amin’ny Frantsay, tetik’ ady, fiandohan’ny ady – Miaramila – Hasin’Andriana –  Mamangy andriana – Ombin’Andriana – Toetry ny vary  – Fisehoan’ny mpanjaka – Irak’Andriana – Langoroany – Filazana fahafatesana – Isam-bahoaka – Fandroana – Tokim-panompoana – Toetry ny fanjakana – Horita – Fiambenanana – Jaka – Dia tany Amboatavo – Fanaovana manda – Raharaham-panjakana – Soa ataon’ny olona – Fanamboarana tafondro – Hasimbe, isan’olomiaina – Alahelo, fitarainana – Fankasitrahana – Hevim-panjakana – Mpanefy sy mpandrafitra – Olona fehezina – Fanafarana fitaovana – Rakitra ho an’ny mpiantafika – Raharaha miaramila

III CC 175-1 : MAHAVELONA 1879 – 1881

Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Fandroana – Sambo fefika – Entana entina miakatra – Hasina – Fadintseranana – Ny vola miditra amin’ny tany – Ombin’Andriana – Famindran’ny foloalindahy – Hasina – Fadintseranana – Isam-pangady – Hevi-panjakana – Mikasika ny fifandraisan’ny Malagasy sy ny vahiny – Sambo miakatra – Sary planin’ny rova

III CC 175-2 : MAHAVELONA 1886 – 1894

Fitsarana – Hevim-panjakana – Mamangy andriana – Hasina – Mpively langoroany –  Irak’Andriana – Ady – Fanamboarana Lapa – Fahatongavan’ny sambo naka omby –Ombin’Andriana – Ladoany – Hasim-pandroana – Entana fampakatra isam-bolana – Soa ataon’ny olona – Fanaovana Rova – Alahelo – Fadintseranana – Foloalindahy – Fitsarana – Raharaha amin’ny vahiny –  Vahoaka fehezina – Nendra – Fitarainan’olona – Variraiventy, isan’olo-miaina, hasimbe – Fandroana – Filazana fahafatesana

III CC 175-3 : MAHAVELONA 1885 – 1898

Manatitra jaka – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Hasina – Fadintseranana – Ny amin’ny fomban’ny fiadiana – Fiangonana – Raharaha momba ny vahiny – Ny toetry ny fitaovam-piadiana – Raharaha amin’ny Frantsay sy ny English – Fitsarana – Fitarainana, alahelo – Sambo englisy mitety seranana – Nitsoaka tany Sainte-Marie ny Governora noho ny havitsian’ny miaramila

III CC 176-1 :

v  MAHITSY 1885 : tontakely

v  MAHAZOARIVO 1856 – 1895 : Fanafarana entana – Ady amin’ny fahavalo – Miaramila – Mamangy andriana – Ady natao tamin’ ny fahavalo – Tokim-panompoana – Milaza ny omby tonga any Mahazoarivo – Hasina – Fahasalamam-bahoaka – Ady eo amin’ny tanàna roa tamin’ny fanaovana fefiloha – Tontakely – Fifindra-toerana – Toetry ny fanjakana – Didim-pananana – Halatr’omby – Asa vaventy ho fampandrosoana ny vahoaka

v  MAHAZINA 1853 – 1884 : Fahavitan’ny trano – Tokim-panompoana – Mamangy andriana

v  MAHAZONY 1862 – 1896 : Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Hasina amin’ny vola tsy vaky – Vahiny nanao velirano sy lefon’omby – Tokim-panompoana – Fiangonana sy sekoly – Anaran’ny Manamboninahitra – Ady amin’ny Frantsay – Hasina – Solombody akoho – Fandroana – Foloalindahy – Entan’ i Mompera – Raharaha amin’ny vahiny momba ny tany – Hevim-panjakana – Olona hikarama – Fadintseranana – Fitsarana – Taom-baovao – Lalàna – Fivarotana gazetim-panjakana – Milaza ny fihavanana amin’ny Frantsay – Momba ny volam-panjakana

III CC 176-2 :

v  MAHELA 1828 – 1891 : Kabary – Didim-panjakana – Anaran’Andriana sy anaran’ny vazaha nandeha tamin’ny sambo – Raharaha amin’ny vahiny – Isam-pangady – Seranana – Momba ny sekoly – Toetry ny fanjakana – Mamangy andriana – Fitaovam-piadiana – Fanaterana  solombody akoho – Soa nataon’ny olona – Fizarana vary – Tokim-panompoana – Foloalindahy

v  MAINTIRANO 1892 : Soa ataon’ny olona – Mamangy andriana – Fitsenana governora

v  MAIVARANO 1890 : Toetry ny fanjakana

v  MAHAMBO 1877 : Fitarainana nohon’ny fananana very

v  MAROHOGO 1883 : Milaza toetry ny fanjakana – Raharaha amin’ny Frantsay

III CC 177-1 : MALAIMBANDY 1827 – 1860

Isan’ny miaramila sy ny manamboninahitra – Toetry ny fanjakana – Anaran’ny lehilahy nahafaty fahavalo – Fandroana – Mamangy andriana – Ady hetra – Fitsarana – Hasina –  Fitaovam-piadiana – Latsa-bato – Fitaovam-piadiana – Toetry ny vary – Fahafolon-tsira

III CC 177-2 : MALAIMBANDY 1861 – 1876

Mamangy andriana – Ady – Fahavalo – Toetry ny fanjakana – Niamboho Ranavalomanjaka – Fandroana – Tokim-panompoana – Fitaovam-piadiana – Hasina – Isan’ny manamboninahitra sy miaramila, anaran’ny afaka ho borizano – Didim-panjakana – Toetoetry ny fiadiana fiandry fanjakana, anaran’ny nahafaty fahavalo – Fitsangatsanganana – Hai-trano – Isan’ny olona nanantona nanao velirano sy lefon’omby – Ny niambohon-dRasoherimanjaka sy ny nanolon-dRamoma zandriny azy – Entana miakatra ho an-dRanavalona II – Fiangonana – Fiandry fanjakana – Vola sy fitaovana – Fanisana ny Foloalindahy – Kiraisimasiday – Fiangonana sy sekoly – Fandorona sampy

III CC 178-1 : MALAIMBANDY 1873 – 1883

Mampakatra ny hasina sy ny variraiventy isan’olo-miaina – Momba ny fandroana  – Varotra olona – Momba ny masombika – Milaza ny toetry ny fanjakana – Fanafihana nataon’ny jirika – Halatr’omby – Famindran’ny foloalindahy

III CC 178-2 : MALAIMBANDY 1884 – 1896

Ady amin’ny fahavalo – Raharaha amin’ny vahiny – Fisehoan’ny Mpanjaka – Trano may – Fanekana amin’ny Englisy – Hasina – Alahelo – Mamangy andriana – Toetry ny fanjakana – Famindran’ny Foloalindahy – Filazana fahafatesana – Hevim-panjakana – Fandroana – Masombika – Soa ataon’ny olona – Fitarainana – Filazana fahafatesana – Fitaovam- piadiana – Tanàna may – Solon’omby volavita – Fakana miaramila – Ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Kabary – Lalàna – Halatr’omby – Ady amin’ny jirika – Tokim- panompoana – Gadralava – Vola lany momba ny raharaham-panjakana – Tany sy ny didy momba azy – Isam-bahoaka – Fanandevozana

III CC 179 : MALATSY 1854 – 1895

Isan’ny zazamanga – Tokim-panompoana – Ady natao tamin’ny fahavalo – Manamboninahitra mazoto manao fanompoana – Varatra nilatsaka tamin’ny Lapa – Mamangy andriana – Milaza ny isan’ny ombin’Andriana – Menavaza 2 lahy amin’ny vonizongo – Isan’ny mponina nandoa isan’ olomiaina – Hai-trano – Manatitra sokatra – Basy nipoaka ka nahafaty olona – Fandraisana miaramila – Milaza toetry ny fanjakana – Fitaovam-piadiana – Hasina – Kiapiaka – Famindran’ny Foloalindahy – Fiangonana – Fitarainana, alahelo – Dia tany Maevatanana – Filazana fahafatesana – Mineraly – Olon-dratsy – Hasina amin’ny volatsy vaky – Halatr’omby – Aretina – Milaza toetra tsy mendrika nataon’ny tsimando roalahy – Isan’ny zazamanga manarak’Andriana – Volam-panjakana – Ady amin’ny Frantsay – Raharaha miaramila – Ffitaovam-piadiana

III CC 180-1:

v  MALALO 1891 : Toetry ny fanjakana

v  MALAZA 1893 – 1894 : Fivarotana andevo – Ady – Mamangy andriana

v  MALIO AMBODIN’ISALO 1873 : Milaza ny fandrian’ny tany

v  MAMBA 1899 : Toetry ny fanjakana

v  MAMORIARIVO 1885 – 1896 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Ranonorana betsaka ka nahavaky ny fefiloha – Fizarana faritany – Fampianarana – Isan’ny lehilahy matanjaka hiambina

v  MANAFIAFY 1884 – 1885 : Mamangy andriana – Tokim-panompoana – Milaza ny toetry ny fanjakana

v  MANAKAMBAHINY 1862 – 1885 : Mamangy an-dRainilaiarivony – Soa ataon’ny olona – Ny nahafatesan-dRazafimanana

v  MANAKARA 1890 : Milaza ny toetry ny fanjakana

v  MANAKASINA 1882 – 1895 : Ny tanindrazan-dRataribola – Tontakely nanafika – Fahafatesan-dRainimarohetra governora lehibe

v  MANALALONDO 1893 – 1895 : Mineraly volamena – Mikasika ny fiadiana volamena – Ny fampijalian-dRamefy ny vahoaka – Manotany ny katsaka sy ny tsaramaso ary ny lambarongony

III CC 180-2:

v  MANAMBARO 1894 : Fitarainana

v  MANAMBATO 1895 : Ady amin’ny Frantsay

v  MANAMBOLO sans date: Fanisana ny vahoaka

v  MANAMIDONA 1859 : Manasina amin’ny vola tsy vaky

v  MANAMPOTSY 1876 – 1892 : Mamangy andriana – Jaka – Toetry ny fanjakana – Ombin’andriana

v  MANANARA 1866 – 1878 : Toetry ny fanjakana – Soa ataon’ny olona

v  MANANDAZA 1840 – 1885 : Ny amin’ny miaramila – Fiadiana – Fahamaintimolaly – Fambolena – Soa ataon’ny olona – Momba ny fambolem-bary – Toetry ny fanjakana – Ady amin’ny fahavalo – Hasina – Halatr’omby – Jirika – Fandoavana vola isan-dahy – Fanangonana varahina – Tokim-panompoana – Varotr’andevo –

v  MANANDONA 1889 – 1895 : Tokim-panompoana – Alahelo – Famelezan’ny jirika Sakalava – Mamangy andriana

v  MANANDRARINY 1893 : Mineraly volamena

v  MANANINA 1892 : Toetran’ny valalafotsy sy ny volamena

v  MANANKASINA 1892 : Ady

v  MANDROSOA 1894 : Fitarainana

III CC 180-1:

v  MALALO 1891 : Toetry ny fanjakana

v  MALAZA 1893 – 1894 : Fivarotana andevo – Ady – Mamangy andriana

v  MALIO AMBODIN’ISALO 1873 : Milaza ny fandrian’ny tany

v  MAMBA 1899 : Toetry ny fanjakana

v  MAMORIARIVO 1885 – 1896 : Milaza ny toetry ny fanjakana – Ranonorana betsaka ka nahavaky ny fefiloha – Fizarana faritany – Fampianarana – Isan’ny lehilahy matanjaka hiambina

v  MANAFIAFY 1884 – 1885 : Mamangy andriana – Tokim-panompoana – Milaza ny toetry ny fanjakana

v  MANAKAMBAHINY 1862 – 1885 : Mamangy an-dRainilaiarivony – Soa ataon’ny olona – Ny nahafatesan-dRazafimanana

v  MANAKARA 1890 : Milaza ny toetry ny fanjakana

v  MANAKASINA 1882 – 1895 : Ny tanindrazan-dRataribola – Tontakely nanafika – Fahafatesan-dRainimarohetra governora lehibe

v  MANALALONDO 1893 – 1895 : Mineraly volamena – Mikasika ny fiadiana volamena – Ny fampijalian-dRamefy ny vahoaka – Manotany ny katsaka sy ny tsaramaso ary ny lambarongony

III CC 180-2:

v  MANAMBARO 1894 : Fitarainana

v  MANAMBATO 1895 : Ady amin’ny Frantsay

v  MANAMBOLO sans date: Fanisana ny vahoaka

v  MANAMIDONA 1859 : Manasina amin’ny vola tsy vaky

v  MANAMPOTSY 1876 – 1892 : Mamangy andriana – Jaka – Toetry ny fanjakana – Ombin’andriana

v  MANANARA 1866 – 1878 : Toetry ny fanjakana – Soa ataon’ny olona

v  MANANDAZA 1840 – 1885 : Ny amin’ny miaramila – Fiadiana – Fahamaintimolaly – Fambolena – Soa ataon’ny olona – Momba ny fambolem-bary – Toetry ny fanjakana – Ady amin’ny fahavalo – Hasina – Halatr’omby – Jirika – Fandoavana vola isan-dahy – Fanangonana varahina – Tokim-panompoana – Varotr’andevo –

v  MANANDONA 1889 – 1895 : Tokim-panompoana – Alahelo – Famelezan’ny jirika Sakalava – Mamangy andriana

v  MANANDRARINY 1893 : Mineraly volamena

v  MANANINA 1892 : Toetran’ny valalafotsy sy ny volamena

v  MANANKASINA 1892 : Ady

v  MANDROSOA 1894 : Fitarainana

III CC 181 : MANANJARA 1837 – 1845

Mamangy andriana – Fifonana ho an’i Jules nanao vava ratsy – Toetry ny fanjakana – Ny amin’ny vinany tao Mananjara

III CC 182-1 : MANANJARA 1854 – 1875

Hasim-pandroana – Fadintseranana – Toetry ny fanjakana – Fandraisana tsara ny vahiny – Mamangy andriana – Foloalindahy – Entana sy vola fadintseranana – Hasina – Tokim-panompoana – Fanekena – Isam-bahoaka – Milaza ny sambo nitody an-tseranana – Soa ataon’ny olona

III CC 182-2 : MANANJARA 1884 – 1896

Raharaha amin’ny frantsay – Momba ny fiangonana – Isam-bahoaka – Vola miditra sy mivoaka – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fadintseranana – Vola nilolohavam-panjakana – Entana fampakatra isan-droa volana – Hasina – Famindran’ny foloalindahy – Hofan-tany sy trano anjaran’ny fanjakana – Fanendrena Governora tao Mananjara – Raharaha fampianarana

III CC 183 :

v  MANANJARY 1827 – 1843 : Mamangy andriana – Tatitra ny amin’ny nampiasana ny volan’ny mpanjaka – Filazana ny amin’ireo olona marary nokaikerin’ny amboa sy ny amin’ireo omby adala – Foloalindahy

v  MANANJARA 1852 – 1859 : Tatitra mikasika ny ady natao tamin’ny fahavalo – Anaran’ireo olona nahafaty fahavalo – Fandroana – Ny amin’ireo mpidaboka – Tenin’ny mpanjaka ho an’i Mr Detastell – Ny atao amin’ny babo – Tokim-panompoana –  Voahangy vaventy tsy misy hatina tadiavin’ny mpanjaka – Fadintseranana – Ady andevo – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana – Milaza ny amin’ilay lehilahy nahavoa lefona ny vadiny – Ny amin’ireo mpidaboka – Soa ataon’Itsianoharana – Ny nahafatesan’Andriamifidy 12 voninahitra Marshal – Toetry ny fanjakana – Vola fampakatra isanefabolana – Volan’ny famorana – Foloalindahy

III CC 184-1 : MANANJARA 1860 – 1868

Ady natao tamin’ny fahavalo – Ombin’Andriana – Voka-bary – Toetry ny fanjakana – Tokim-panompoana – Isan’ny ombin’andriana – Soa ataon’ny olona – Mamangy andriana – Anaran’ny Manamboninahitra – Fividianana tany – Foloalindahy sy ny fitaovany – Hasina – Isampolo (hetra – Fiandry fanjakana (ny nandaminana azy) – Fadintseranana – Entana miakatra – Fandroana – Efa antitra ny rova ao Mananjara – Isan’ny mponina – Isam-pangady

III CC 184-2 : MANANJARA 1870 – 1878

Isam-pangady – Hasina – Ady amin’ny fahavalo – Olona midaboka – Sambo nitody – Fadintseranana – Entana miakatra sy naondrana – Raharaha mikasika andevo – Jaka – Mamangy andriana – nodorana Imahavaly – Toetry ny fanjakana – Vidin’ny mateza rohitina: 20sy 25 a ny 100 livatra – Fanisam-bahoaka – Soa ataon’ny olona – Fitaovam-piadiana hovidiana – Momba ny fandrarana ny varotra sy ny fampidirana masombika – Momba ny fampamotsorana ny masombika sy ny fomba hitondrana azy – Lalàna mamotsotra ny masombika sy mandrara ny fampidirana azy (20 jona 1877)

III CC 185-1 : MANANJARA 1874 – 1877

Hasina – Vola tamin’ny fafa tokotany – Anaran’ireo nampisambotra vola – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Ny soa nataon-dRainiliza 11 voninahitra tamin’ny fanjakana – Milaza ny fadintseranana – Milaza ny famindran’ny foloalindahy – Isam-bahoaka – Mamangy andriana – Milaza ny volan’andriana hividianana omby sy ny voly vary sy kafe  – Milaza ny ombin-dRainilaiarivony – Momba ny nendra – Momba ny sekoly sy ny fiangonana – Sambo nitody an-tseranana

III CC 185-2 : MANANJARA 1878 – 1881

Vidin-kafe – Momba ny fiangonana sy fampianarana – Ombin-dRainilaiarivony – Vidin-koditra – Isam-bahoaka – Famindran’ny foloalindahy – Fadintseranana – Milaza ny toetry ny fanjakana – Raharaha momba ny nahafatesan’Andriamitovy – Isam-pangady – Sambo nitody tao an-tseranana – Hevi-panjakana – Raharaha amin’ny vazaha

III CC 186-1: MANANJARA 1882 – 1883

Isam-bahoaka – Fiangonana – Ombin-dRainilaiarivony – Raharaha amin’ny vazaha – Famindran’ny foloalindahy – Fadintseranana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Ady – Varotra – Raharaha amin’ny frantsay, tetikady

III CC 186-2: MANANJARA 1885 – 1886

Fitsarana – Fitarainana amin’ny fitsarana – Famindran’ny foloalindahy – Raharaha amin’ny vahiny – Fadintseranana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Ludving Larsen – Raharaha amin’ny vahiny momba ny tany – Mamangy andriana

III CC 187 : MANANJARA 1887 – 1888

Hevi-panjakana – Raharaha amin’ny vahiny – Fitsarana – Famindran’ny foloalindahy – Fadintseranana – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Ady

III CC 188 : MANANJARA 1889 – 1896

Mamangy andriana – Foloalindahy – Raharaha amin’ny vahiny – Fitsarana – Fadintseranana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fifanarahana franco-anglais – Isam-bola sy entana miakatra sy midina tamin’ny sambo – Entana fampakatra isan-droa volana – Fanafarana siramamy vato – Isan’aina – Hasina – Mananjary, demande d’intervention auprès des autorités locales – Milaza ny volan’i M. Procter Brothers vahoaka english amin’ny vahoaka malagasy sasany – Taratasy avy amin’ny vazaha ho an’ny governora – Raharaha amin’ny tribonaly (affaires judiciaires) – Fandaminana ny tetezan’olona mampitohy an’i Mananjary sy Faradofay – Trosam-panjakana – Ny vola neken’ny fanjakana hiasa eto Madagasikara tamin’ny taona 1894 – Fandroana – Milaza ny fiangonana sy ny fampianarana – Ny tsy nanekena ny firaharahana amin’ny vahoaka frantsay – Fiomanana amin’ny ady – Fitondram-panjakana amin’ny ankapobeny – Isan’ny ombin-dRainilaiarivony – Maty Eugène Dekan’ny Prime minister – Ira-panjakana – Fanomezana ho an’ny mpanjaka sy ny Prime minister – Momba ny entan’ny frantsay taorian’ny ady – Fanendrena an-dRainitsimbazafy ho Prime minister – Momba ny kingdom vazaha English nanao heloka teo amin’ny fanjakana – Taratasy ifamalian’ny governora sy ny vahiny (vazaha) – Didim-pananana – Fitsidihan’ny kapitenin-tsambo english « Marathon » tany Mananjara – Fanondrotana voninahitra noho ny soa vita tamin’ny fanjakana – Soa ataon’olona aùin’ny fanjakana – Entana sy volam-panjakana – Fitarainana: ananan’olona trosa – Fakana miaramila – Fandoavana onitra vokatry ny ady – Fitaovam-piadiana – Fiarovana – Famatsiana ny foloalindahy

III CC 189 :

v  MANARINTSOA 1891 – 1893 : Milaza ny hamaroan’ny olona mbola manompo sampy – Fanisam-bahoaka – Toetry ny fanjakana – Isan’ny ankizy lava be – Fitsarana – Fahasalamam-bahoaka

v  MANASOA 1887 – 1889 : Fangatahan’olona – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  MANANZARY 1893 – 1894 : Vola 1000 francs ho an’i M. Lacour – Fitarainana nataon-dRaininiavo – Toetoetry ny fanjakana – Créance de M. Charlot – Adin’ny governora sy ny vahoakan’Ankerana

v  MANDANIVATSY 1883 – 1895 : Foana i Mandanivatsy sy Mangabe – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  MANDANJA 1892 – 1895 : Toetry ny fanjakana – Tokim-panompoana – Toetry ny faritany

v  MANDENDAMBA 1888 : Toetry ny fanjakana

v  MANDIAVATO 1892 – 1896 : Raharaha halatra – Isam-bahoaka

v  MANDRANAHODY 1827 : Fakana miaramila

v  MANDRANOFOTSY 1873 : Mamangy andriana

v  MANDRARIVO 1894 : Filazana ny nahafatesan-dRafaralahitsimanosika governora – Filazana ny nahafatesan-dRafaralahitsimanosika governora

v  MANDRATY 1888 : Toetry ny fanjakana

v  MANDRAY (Antsirabe) 1887 : Toetry ny fanjakana

MANDRIDRANO 1883 – 1895 : Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Olom-bery nampodiana an-tanindrazana – Tontakely – Fiangonana, sekoly – Iraky ny fanjakana hitety sy hampandry tany

III CC 190-1 : MANDRITSARA 1852 – 1870

Hasina, variraiventy isan’olo-miaina – Soa ataon’ny olona – Mamangy andriana – Toetry ny fanjakana – Milaza ny soa ataon’ny tafika – Mangataka afovato – Milaza ny soa ataon-dRafaralahifanala 10 voninahitra sy ny Manamboninahitra – Mangataka vanja sy bala ary vy – Ady natao tamin’ny fahavalo – Fitaovana – Milaza ny fahatongavan’ireo mpanefy ao Mandritsara – Vola amin’ny tany miakatra isan’efabolana – Mangataka an-dRamahavaly hoenti-miahy ny fanjakana – Filazana ny nahamay an’Atsimon’Andohalo – Nahafaty olona maro ny nendra – Vokatry ny tany – Basy tsy misy mpitana – Fandrahonana hamono olona – Anaran’ny manamboninahitra sy miaramila – Milaza ny amin’ilay olona niodina any Anosibe notifirin’ny mpiandry rano – Tokim-panompoana – Milaza ny fahavitan’ny rova – Fangatahana an’Ibefandriana ho zanak’i Mandritsara – Isan’ny hoditra – Soa ataon’ny foloalindahy – Isan’ny manamboninahitra sy miaramila tena borizano, isan’andriambaventy – Isan’ny mponina – Filazana fahafatesana – Patanty amin’ny fivarotan-toaka – Filazam-pananana – Isan’ny miaramila zazavao

III CC 190-2 : MANDRITSARA 1871 – 1885

Mamangy andriana – Milaza ny nahavitan’ny fiangonana – Toetry ny fanjakana – Vola naloan’ny olona ho amin’ny fanaovana an’i Manjakamiadana – Hasina – Isam-bahoaka – Milaza momba ny nendra – Akanjo parasily hamidy – Momba ny fampamotsorana ny masombkia sy ny hitondrana azy – Mampakatra ny hasina sy ny isan’aina – Milaza ny famindran’ny foloalindahy – Milaza ny fadintseranana nalaina tamin’ny hoditra naondrana – Solom-bokatra – Fandroana – Momba ny fiangonana – Isam-pangady – Raharaha amin’ny frantsay

III CC 191 : MANDRITSARA 1881 – 1887

Milaza ny toetoetry ny fanjakana  – Hasina – Isam-bahoaka  – Famindran’ny foloalindahy  – Fampianarana  – Fiangonana sy sekoly  – Hevi-panjakana  momba ny vazaha – Raharaha amin’ny Frantsay  –  Fitia tsy mba hetra – Fitarainana  – Ady isan-karazany – Fitsarana

III CC 192 : MANDRITSARA 1885 – 1896

Raharaha miaramila – Milaza ny toetoetry ny fanjakana  – Alahelo sy fitarainan’ny olona – Fitsarana – Fitsingerenan’ny taonan’ny mpanjaka – Fandroana – Hetra ariary isan-dahy sy fitia tsy mba hetra – Fitondram-panjakana ankapobeny  – Ny vola niasa teto Madagasikara tamin’ny taona 1894 – Ny namelezan’ny Marofelana ny tanàna Amparay sy Maitsoanala – Momba ny fandranitana sofin’omby ny Mpanjaka – Mamangy andriana – Fiomanana amin’ny ady –  Foloalindahy: fitaovana – Fisafoana ny Foloalindahy – Jaka – Volam-panjakana – Hasina – Vazaha english mivady mikarama manjaitra  – Ady amin’ny Frantsay –  Fitaovana – Fanangonam-batsy ho an’ny foloalindahy  – Isam-pangady fandoavan’ny vahoaka isan-taona – Lay jiafotsy fapakatra isandroa-taona – Famindram-pahefana – Tetezan’olona – Fanandevozana  – Fitarihana vahoaka hikomy nataon’ny manamboninahitra sasany – Fitondram-panjakana

III CC 193 :

v  MANDRONO 1892 : Fangatahana fodiana ho any Anterazana

v  MANDROSEZA 1895 : Raharaha tanimbary Andrefan’Ambatotatsimahasoa

v  MANDROSOA 1884-1896 : Momba ny fiangonana – Raharaha vono olona – Momban’ny dian’ny vazaha – Ady amin’ny Frantsay – Fikomiana Sakalava – Fitarainana nataon’ny zanak’Andriana Sakalava noho ny fitondrana ratsy ataon’ny manamboninahitra –

v  MANERINERINA 1860-1885 : Ady natao tamin’ny fahavalo – Taratasy avy amin-dRainimaharavo

v  MANEVA 1885-1895 : Mangataka mpitondra – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Ady amin’ny Frantsay

v  MANGABE 1881-1896 : Raharaha momba an’i Bakary Bekirondro –  Ady atao amin’ny Frantsay  – Lehilahy matanjaka – Mpiambina isam-bohitra

v  MANGARANO 1858-1894 : Ady natao tamin’ny fahavalo  – Mamangy andriana – Jirika – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fanasinana mpanjaka – Fao-dranomasin’ny Prime Minister  – Momba ny Foloalindahy – Fitsingerenan’ny taona nahaterahan’ny mpanjaka – Fahafatesan’ny mpiandry ombin’andriana – Raharaham-panjakana

v  MANGARIKA 1886 : Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  MANGASOAVINA 1854-1895 : Anaran’ny manamboninahitra – Fanasinana mpanjaka – Fitarainana – Vidin’ny gazety misy kabarin’andriana – Momba ny miaramila – Ady amin’ny fahavalo – Hasim-pandroana – Isam-basy nakarina – Fifonana amin’ny mpanjaka noho ny fahadisoana – Fahamaizan’ny vohitra – Tokim-panompoana – Anaran’ny manamboninahitra nahazo kase – Mamangy andriana – Fahamaizan’ny jiro – Fahazoana olon-dratsy –  Isan’ombin’andriana  – Milaza ny toetoetry ny fanjakana – Fahafatesan’ny komandy

v  MANGATANY 1892-1896 : Toetoetry ny fiangonana sy ny sekoly  – Fifidianana governora- Ady amin’ny fahavalo – Rivo-doza

v  MANIA 1854-1885 : Toetry ny fanjakana – Toetry ny fitondrana – Mamangy andriana – Milaza ny toetoetry ny fanjakana

v  MANITSIHOAIZA 1892 : Mamangy andriana

v  MANISIHALAKA  1895 : Fampitondrana bongilo – Fanamboarana tafondro

III CC 194-1 : MANJA 1865-1884

Anaran’ny andriambaventy  – Fahamaizan’ny tanàna – Ny isan’ny zavatr’andriana –  Manamasin’andriana – Olon-dratsy, manaratsy fanjakana – Ny niambohon’ny Mpanjaka Rasoherina – Ny andro nisehoan-dRanavalona II  – Olona mikomy – Tokim-panompoana – Hasina; isan’aina  – Toetoetry ny fanjakana – Ady tamin’ny fahavalo  – Mamangy andriana – Mampakatra ny fadin-tseranana – Vola fampakatra amin’ny fombam-panjakana isan-taona – Raharaha miaramila – Miaramila maty – Anaran’ny fahavalo – Fanafihana nataon’ny jirika – Fitondrana pasipaoro rehefa nandalo tanàna misy governora – Jaka ho an’ny taom-baovao – Raharaha amin’ny Frantsay

III CC 194-2: MANJA 1885-1895

Famindran’ny foloalindahy  –  Milaza ny toetoetry ny fanjakana  –  Fifandraisana ny vahiny – Momba  ny tany – Momba ny tafika – Mamangy andriana – Fiampangan’ny Governoran’i Manja ny governoran’I Mahabo ho mpanakorotana fanjakana sy saim-bahoaka – Hasina sy vola azo amin’ny fanompoana – Fandroana – Iraky ny governora mitondra taratasy ho an’ny governement Antananarivo – Ady amin’ny Frantsay  –  Tokim-panompoana –  Tsy fifanarahan-dRazafimbelo Davidra 11 vtr komandy ao Manja sy Razafindrazaka komandy ao Mahabo – Soa ataon’ny olona amin’ny fanjakana  – Milaza ny faharavan’ny fahavalo

III CC 195 :

v  MANJAKA 1890-1896 : Raharaha miaramila  –  Anaran’ny lehilahy matanjaka

v  MANJAKANDRIANA 1884-1895 :  Milaza ny toetoetry ny fanjakana  –  Mamangy andriana – Olon-dratsy  – Fitsoahana amin’ny fandoavana vola

III CC 196 : MANJAKANDRIANOMBANA 1868 – 1884

Mamangy andriana  –  Milaza ny toetoetry ny fanjakana  – Fanaterana taratasy ho an’i Baudais  – Fandehan’ny ady amin’ny Frantsay  –  Fankasitrahana ny fitondran’ny manamboninahitra  –  Fanomezan’ny fiangonana vola ho an’ny miaramila ho fanomezam-bary azy ireo isa-tapa-bolana  –  Ady amin’ny Frantsay

III CC 197-1: MANJAKANDRIANOMBANA 1884

Momba ny ady

III CC 197-2: MANJAKANDRIANOMBANA 1884

Momba ny ady

III CC 198 : MANJAKANDRIANOMBANA 1884

Raharaha amin’ny Frantsay , ady,  tetik’ady –  Fadintseranana: vola niditra, vola nivoaka  –  Fanisana miaramila  –  Momba an’i Willoughby  –  Milaza ny toetoetry ny fanjakana

III CC 199 : MANJAKANDRIANOMBANA 1884

Nendra  –  Mamangy andriana  –  Fandefasana mpandrafitra  – Fitakiana trosa – Raharaha momban’i Suberbie  –  Fahatongavan’ny Frantsay  – Raharaha amin’ny Frantsay – Ady,  tetik’ady  – Momba ny tafika

III CC 200-1 : MANJAKANDRIANOMBANA 1885

Mamangy andriana  –  Milaza ny toetoetry ny fanjakana  –  Foloalindahy  –  Tokim-panompoana – Fadintseranana

III CC 200-2 : MANJAKANDRIANOMBANA 1885

Raharaha amin’ny Frantsay  –  Ady  –  Fitaovana  –  Toetoetry ny fanjakana  –  Ny soa ataon’olona – Momba ny miaramila  – Raharaha miaramila  – Mamangy andriana